Žmogaus socialinės raidos programa

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS

Žmogaus socialinės raidos
kurso programa

Apimtis: 4 kreditai

Bendroji kurso charakteristika

Tikslas- paaiškinti pagrindines sąvokas, perspektyvas, procesus ir problemas, kurios yra esminės žmogaus socialinėje raidoje.
Įgyjamos žinios ir mokėjimai- šiuo kursu siekiama ugdyti studentų sugebėjimą mąstyti ir taikyti žmogaus raidos perspektyvą tiek tarptautiniame, tiek nacionaliniame lygmenyje.
Šios srities studijos studentus skatina plačiau pažvelgti į žmogaus socialinės raidos koncepciją ir jos pritaikomumą. Žmogaus socialinės raidos koncepcija yra paremta žmogiškųjų galimybių pažinimu. Jos pradininkas yra Nobelio premijos laureatas Amartya K. Sen. Ši sritis plačiai nagrinėjama Pasauliniuose pranešimuose apie socialinę žmogaus raidą, kurie leidžiami nuo 1990. Lietuvos nacionalinis pranešimas apie žmogaus socialinę raidą leidžiamas nuo 1995 metų.
Žmogaus socialinės raidos požiūriu, pajamų augimas yra svarbi priemonė, o žmogaus galimybių ir pasirikimo plėtra yra visų pajėgų, nukreiptų į vystymąsi, galutinis tikslas. Tai apima daugelį sričių – socialinę politiką, užimtumą, skurdo išgyvendinimą, lyčių lygybės klausimą, žmogaus teises, pilietinės visuomenės kūrimą, švietimą, sveikatos apsaugą, aplinkosaugą. Išklausę šį kursą, studentai sugebės skaityti, suprasti ir analizuoti žmogaus raidos indeksus ir žmogaus raidos perspektyvą įvairiose srityse.
Užsiėmimų formos-paskaitos, seminarai, namų darbai.

Kurso turinys

Kursą sudaro teorijos paskaitos ir seminarai

Temos:
1. Įvadas į Žmogaus socialinę raidą
2. Globalizacijos įtaka žmogaus socialinei raidai
3. Žmogaus socialinės raidos matavimai
4. Nelygybės ir skurdo supratimas
5. Lyčių lygybės problemos
6. Socialinės saugos dimensijos
7. Užimtumo vaidmuo ir problemos
8. Švietimas ir žmogaus socialinė raida
9. Sveikatos ir aplinkos apsaugos įtaka žmogaus socialinei raidai
10. Nacionalinis ir globalinis dalyvavimas ir vadovavimas bei su tuo susijusios problemos
11. Žmogaus teisės ir žmogaus socialinė raida: panašumai ir skirtumai

Studentų savarankiškas darbas

Studentai skaitys numatytus privalomus ir laisvai pasirenkamus skaitinius. Jie ruošis savaitinių seminarų diskusijoms. Reguliarūs apmąstymai bus vertinami pagal skaitinius, siekiant, kad studentas suprastų sąvokas, paskaitose akcentuotas problemas.

Studentų vertinimas

Vertinimo metodas paremtas tęstiniu atestavimu, kurį sudaro.
Pusegzaminis – 30 proc. pažymio, galutinis egzaminas – 50 proc. pažymio, referatas ir aktyvus dalyvavimas seminaruose – 20 proc.

Studentų referato darbo vertinimo kriterijai:
1. Darbas turi remtis Žmogaus socialinės raidos kurso privalomais bei pasirenkamais skaitiniais, VDU bibliotekoje esančia literatūra.
2. Darbe turi būti aiškiai apibrėžta jo struktūra, pagrindiniai argumentai, jų analizė, kritika, aiški autoriaus nuomonė.
3. Darbas turėtų būti klasikinės struktūros: įžanga, dėstymas ir išvados bei naudotos literatūros sąrašas.
4. Jeigu darbe naudojamos kitų autorių mintys arba jos yra perfrazuojamos, tuomet yra būtina nurodyti šaltinius. Plagijavimas arba “nurašinėjimas nuo knygų” nebus toleruojamas.
5. Rašto darbas turi būti pateikiamas laiku pagal iš anksto nustatytą datą.
6. Dešimtuku bus vertinamas tik toks darbas, kuris atitinka 1-5 kriterijų reikalavimus.

Nuorodų į šaltinius pavyzdys tekste:
Perfrazuojant: (Autoriaus pavardė, metai) Pvz: (Foucault, 1998);
Cituojant: (Autoriaus pavardė, metai : puslapio numeris) Pvz: (Foucault, 1998:22), (Grigas, 1985:110-111).

Vienas iš literatūros sąrašo sudarymo pavyzdžių (autoriai nurodomi abėcėline tvarka):
Foucaut M. (1998) Disciplinuoti ir bausti. Vilnius: Baltos lankos.
Lazutka R. (1998) Gyvenimo lygis ir skurdas. Iš Pranešimas apie žmogaus socialinę raidą Lietuvoje. Vilnius: JTVP, p. 57-69.
Savukynas V. (1998) Kaip galvojame apie kitus. Lenkų ir rusų atvejai. Kultūros barai, nr. 7, p. 54-60.

Seminarai vyks kas savaitę. Į egzaminų klausimus gali būti įtraukiami tie klausimai, kurie buvo nagrinėjami seminaruose.

Literatūra:

1. Žmogaus socialinė raida (2001) red.J. Rimkutė, Vilnius:Homo liber
Vadovėlį rasite VDU bibliotekoje.
2. Pranešimai apie žmogaus socialinę raida Lietuvoje- rasite skaitykloje ir bibliotekoje.
3. Globaliniai pranešimai apie žmogaus socialinę raidą-skaitykloje .
4. Literatūra Internete:

Globaliniai ir nacionaliniai Pranešimai apie žmogaus socialinę raidą adresu:

http://un.lt
http://www.undp.org/hdr2003/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *