Vilniaus Jėzuitų veiklos dienoraštis

VILNIAUS JĖZUITŲ AKADEMINĖS
KOLEGIJOS GANYTOJIŠKOS VEIKLOS
DIENORAŠTIS
1711-1773

Liber fructuum spiritualium Collegii Academici Vilnensis Societatis Jesu – rank¬raštis, saugomas VUB Rankraščių skyriuje. Tai jėzuitų misijų veiklos dieno¬raštis, kuriame išsamiai aprašyti jų nuveikti darbai Lietuvoje ir Žemaitijoje, tarsi tęsinys vadinamųjų Metinių ataskaitų (Annuae litterae), kurios XVI amžiu-je-XVII amžiaus pirmojoje pusėje buvo spausdinamos, o vėliau rašytosios liko rankraščiais. Kai kurie XVIII amžiaus ataskaitų nuorašai saugomi jėzuitų archyve Romoje bei Krokuvoje. Vilniaus akademijos jėzuitų metinėmis ata¬skaitomis naudojosi Stanislavvas Rostowskis rašydamas Lietuvos jėzuitų pro¬vincijos istoriją (Lithuanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars prima, Vilnae, 1768). Jomis rėmėsi ir kiti jėzuitų istorijos tyrėjai, Vilniaus universiteto istorikai Johannas Preuschhoffas, Mykolas Balinskis, Ludwikas Piechnikas,
Paulius Rabikauskas.
Šiek tiek žinių apie ataskaitas rašiusius asmenis pateikia archyviniai jėzui¬tų dokumentai: trumpieji katalogai (Catalogi breves), nekrologai (Necrologia), Jono Pašakausko (Jan Poszakowski) rankraštis Apie įžymius Lietuvos provin¬cijos jėzuitus (De viris illustribus provinciae Lithuaniae), kurie saugomi jėzuitų
archyve Krokuvoje.
Vilniaus jėzuitų akademinės kolegijos ganytojiškos veiklos dienoraštis teikia daug vertingos informacijos, reikšmingos Vilniaus universiteto, Lietuvos kultūros, Katalikų bažnyčios istorijai, išryškinančios kai kuriuos XVIII am¬žiaus tikybinius bei socialinius klausimus.
EUGENIJA ULČINAITĖ
Nors Vilniaus jėzuitų dienoraštis rašytas visu šimtu metų vėliau negu ■nėrinės ataskaitos, tačiau jame yra panašios mitinės informacijos. Čia irgi bama apie Saulės ir Mėnulio garbinimą, pagirnius, žalčius, mirusiųjų vė-as skirtas vaišes. Šios žinios pateiktos Igno Ostrovskio ataskaitose, kuris, rip matyti iš tų pačių ataskaitų, neblogai buvo susipažinęs su senąja lietu¬sių religija. Jam galėjo būti žinomos ir anksčiau toje pačioje kolegijoje dir-fcosių jėzuitų metinės ataskaitos, kurios kaip tik galėjo paskatinti teirautis
-113-

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *