Verlos liudijimų atmintinė

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė
Turinys
I. Įžanga 3
II. Pagal verslo liudijimą vykdomos veiklos apibūdinimas 3
III. Verslo liudijimų išdavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka 5
3.1. Kur įsigyti verslo liudijimą? 5
3.2. Ar pagal verslo liudijimą vykdomoje gyventojo veikloje gali dalyvauti kiti fiziniai asmenys? 6
3.3. Kokius dokumentus turi pateikti norintieji įsigyti verslo liudijimą? 6
3.4. Per kiek laiko išduodamas verslo liudijimas? 8
3.5. Kokių galiojimo laikotarpių verslo liudijimai išduodami? 8
3.6. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčio mokėjimo ir grąžinimo ypatumai 8
3.6.1. Koks yra fiksuoto pajamų mokesčio dydis? 8
3.6.2. Kiek ir kur reikia mokėti įsigyjant verslo liudijimą? 9
3.6.3. Kada pajamų mokestį reikia primokėti arba galima susigrąžinti? 9
3.7. Kokia tvarka pratęsiamas verslo liudijimo galiojimas ir išduodamas dublikatas 11
3.8. Kieno prašymu verslo liudijimas pratęsiamas arba išduodamas dublikatas? 11
IV. Veiklos pagal verslo liudijimą apskaita 11
4.1. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas 11
4.1.1. Žurnalo pajamų dalies pildymas 12
4.1.2. Žurnalo išlaidų dalies pildymas. 13
4.2. Veikloje pagal verslo liudijimą naudojami dokumentai 15
4.2.1. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai 16
4.2.2. Prekių, medžiagų ir žaliavų įsigijimo dokumentai 17
V. Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir atsakomybė 18
5.1. Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą? 18
5.2. Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia? 19
5.3. Kokias yra veiklą pagal verslo liudijimą vykdančio gyventojo pareigos? 20
5.4. Kokia yra verslo liudijimą turinčio gyventojo atsakomybė už mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimus? 21
5.4.1. Gyventojo atsakomybė už ūkinės komercinės veiklos pažeidimus 21
5.4.2. Atsakomybė už deklaracijos nepateikimą 21
5.4.3. Atsakomybė už apskaitos reikalavimų nesilaikymą 21
5.4.4. Atsakomybė už valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėjimą 22
5.4.5. Atsakomybė už privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimą ar netinkamą mokėjimą 22
5.4.6. Atsakomybė už pasikeitusių duomenų, turinčių įtakos mokesčio už verslo liudijimą dydžiui, nepranešimą 22
5.5. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų veiklos tikrinimas 22
5.6. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisė užginčyti pareigūnų veiksmus 23
VI. Valstybinio socialinis draudimas 23
6.1. Kokia valstybinio socialinio draudimo rūšimi privalomai draudžiasi verslo liudijimus turintys gyventojai? 23
6.2. Kokie yra pagal verslo liudijimus dirbančių gyventojų valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai? 24
6.3. Kada pradedamos skaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokos? 24
6.4. Kaip apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos? 24
6.5. Kaip turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas asmuo tuo pačiu laikotarpiu įsigijęs kelis verslo liudijimus? 25
6.6. Iki kada reikia sumokėti privalomas valstybinio socialinio draudimo įmokas? 25
6.7. Kokiais atvejais verslo liudijimus turintys asmenys gali nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų? 25
6.8. Kokios socialinės garantijos yra teikiamos mokantiems valstybinio socialinio draudimo įmokas asmenims? 26
6.9. Kur mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos? 26
6.9.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas 27
VII. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumokėjimas 27
VIII. Pajamų, gautų iš veiklos pagal verslo liudijimą, deklaravimas 28
8.1. Ar gyventojas turi teikti pajamų mokesčio deklaraciją? 28
8.2. Kokios formos deklaraciją pildyti ir teikti? 28
8.3. Ar iš veiklos pagal verslo liudijimą pajamų galima atimti patirtas veiklos išlaidas ir pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis? 28
8.4. Kaip pildyti FR0462S0 formos deklaraciją? 29
IX. Gyventojų registravimosi PVM mokėtojais ir PVM mokėjimo prievolės 30
9.1. Dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atsirandančios prievolės 30
9.1.1. Kada veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas privalo registruotis PVM mokėtoju? 30
9.1.2. Kaip apskaičiuojama į biudžetą mokėtina PVM suma, kai PVM mokėtoju neįsiregistravusio gyventojo metų (paskutinių 12 mėnesių) pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą yra didesnės kaip 100 000 Lt? 30
9.1.3. Nuo kada PVM mokėtoju neįsiregistravęs gyventojas turi pradėti skaičiuoti į biudžetą mokėtiną PVM? 30
9.2. Prievolės, atsirandančios dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių 31
9.2.1. Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių? 31
9.2.2. Kokios prievolės atsirastų gyventojui, turėjusiam registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių, tačiau juo neįsiregistravusiam? 31
X. Klausimai – atsakymai 32
10.1. Dėl patalpų nuomos ir apgyvendinimo paslaugų teikimo verslo liudijimų 32
10.2. Dėl prekybos verslo liudijimų 33
10.3. Dėl paslaugų teikimo ir gamybinės veiklos verslo liudijimų 34
10.4. Dėl prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų išrašymo 35
10.5. Dėl pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo 36
10.6. Dėl gyventojui priklausančio ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų 38
XI. Rekomenduojami leidiniai 39

I. Įžanga
Verslo liudijimas – tai dokumentas, patvirtinantis fiksuoto pajamų mokesčio sumokėjimą verčiantis individualia veikla, įtraukta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą individualios veiklos pagal verslo liudijimą rūšių sąrašą .
Ši supaprastinta pajamų mokesčio sumokėjimo forma taikoma tik gyventojų pajamoms gautoms iš atskirų rūšių komercinės, gamybinės ar profesinės veiklos apmokestinti. Be to, ir pati veikla pagal verslo liudijimą turi būti savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų per tęstinį laikotarpį. O verslo liudijimą turinčio gyventojo veiklos santykiai su kitais asmenimis iš esmės turi skirtis nuo darbdavio ir darbuotojo santykių, neturėtų būti įprastiems darbo santykiams būdingų požymių: susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, atostogų ir pan. Vykdydamas veiklą pagal verslo liudijimą, gyventojas pats sprendžia su veikla susijusius klausimus, pats dengia jo veiklos vykdymo išlaidas ir užtikrina, kad jo faktiškai vykdoma veikla neišeitų už individualios veiklos, apmokestintos nustatytu pajamų mokesčiu ir įrašytos verslo liudijime, ribų.
Šioje atmintinėje apžvelgsime, kokią veiklą gyventojas gali vykdyti įsigijęs verslo liudijimą, kokie yra mokesčio už verslo liudijimą sumokėjimo ir grąžinimo ypatumai, kokios yra verslo liudijimų išdavimo taisyklės. Apibūdinsime, kaip turi būti tvarkoma veiklos pagal verslo liudijimą apskaita, kokius dokumentus privaloma turėti, kokios yra verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir su mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimais susijusi atsakomybė.
Atmintinės pabaigoje pateikiamas dažniausiai pasitaikančių klausimų ir atsakymų į juos sąrašas bei mokesčių administratoriaus parengtų leidinių, kuriuos naudinga perskaityti verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, sąrašas.
II. Pagal verslo liudijimą vykdomos veiklos apibūdinimas
Pajamų iš ūkinės komercinės veiklos neįregistravę įmonės gyventojai gali gauti užsiimdami individualia veikla. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) individuali veikla apibrėžiama, kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.
Tačiau ne kiekvienos rūšies individualia veikla galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Vyriausybės patvirtintame individualios veiklos pagal verslo liudijimą rūšių sąraše yra išskirtos 97 veiklos rūšys, kuriomis galima verstis įsigijus verslo liudijimą. Šiame sąraše veiklos rūšys yra įvardinamos, nurodant jų pavadinimą ir Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) klasės numerį, nurodomą skliaustuose. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla. O jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik verslo liudijime nurodytos rūšies veikla. Atsižvelgdama į tokį veiklos rūšių aprašymą Valstybinė mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) patvirtino Veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių ir jame nustatė atskirų veiklos rūšių porūšius, veiklos grupes ir mokesčio skaičiavimo būdus (dienomis ar mėnesiais), pagal tai suteikiant atskirus klasifikatoriaus kodus. Šiais kodais žymimoms veiklos rūšims savivaldybių tarybos nustato fiksuoto pajamų mokesčio dydžius, kuriais apmokestinamos per atitinkamą laikotarpį iš tokios veiklos gautas pajamos.
Tiksliau apibrėžiant kai kurių veiklos rūšių apimtis, veiklos teritoriją ar jų pobūdį šalia veiklos rūšių pavadinimų gali būti pateikta atitinkama žymė . Ji padeda veiklą apibūdinti pagal tai, kokias teises tos veiklos verslo liudijimas suteikia. Pavyzdžiui, turint ženklu „*“ pažymėtą gamybinės veiklos verslo liudijimą galima prekiauti savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos verslo liudijimo. Plačiau apie tai paaiškinta šio leidinio skyriuje „Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą?“.
Gyventojui išduotame verslo liudijime yra nurodytas veiklos rūšies, už kurios vykdymą buvo sumokėtas fiksuotas mokestis, kodas pagal klasifikatorių, veiklos pavadinimas ir jos priskyrimas EVRK klasei, taip pat – atitinkama žymė (kai ji yra).

Prekybinei veiklai pagal verslo liudijimą yra būdinga tai, kad ją vykdant prekes galima parduoti tik gyventojams, tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams. Kitaip tariant, mokesčiu, sumokamu įsigyjant verslo liudijimą, yra iš anksto apmokestinamos pajamos, gautinos verslo liudijimo galiojimo metu iš prekių pardavimo gyventojams. Be to, vykdant prekybą pagal verslo liudijimą, ribojamas prekių asortimentas, t. y. negalima prekiauti automobiliais bei cukrumi, ir prekybos vieta, t. y. negalima prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, turinčiose prekyvietės statusą), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose.
Tuo atveju, jei gyventojas vykdo kitokią veiklą, nei nurodyta verslo liudijime, jam pagal GPMĮ atsiranda papildoma mokestinė prievolė mokėti pajamų mokestį nuo tokių gautų pajamų.
Pavyzdys
Verslo liudijimas, kurio klasifikatoriaus kodas – 33, poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimo, batuto ir kita veikla (įeina į EVRK klasę 92.72), suteikia teisę verstis tik jame išvardinta veikla, kuri pagal savo pobūdį turi patekti į EVRK 92.72 klasę. Ši klasė EVRK apibūdinama kaip kitos, niekur nepriskirtos, poilsio organizavimo paslaugos. Tai reiškia, kad pagal šį verslo liudijimą faktiškai vykdoma veikla negali būti tokia, kuri būtų priskirtina kitoms EVRK klasėms, kaip antai mugių ir atrakcionų paslaugoms, aprašytoms EVRK 92.33 klasėje, arba cirko vaidinimams (žr. EVRK 92.34.10), šaudyklų paslaugoms (žr. 92.34.20) ir daugumai kitų poilsio organizavimo paslaugų. Tačiau šiai veiklos kategorijai būtų priskirtinos ir pagal šį verslo liudijimą būtų galima teikti poilsio parkų ir paplūdimių aprūpinimo persirengimo kabinomis, rakinamomis spintelėmis, kėdėmis ir pramogine transporto įranga, pavyzdžiui, vandens dviračiais, paslaugas. Taip pat, galėtų būti teikiamos paslaugos, susijusios su pramoginiu jodinėjimu, mėgėjiška žūkle, naminių gyvūnų dresavimu ar panašios.
Vertinti, ar faktiškai gyventojų vykdomos veiklos pobūdis atitinka verslo liudijime įrašytą veiklą, yra įgaliotas vietos mokesčių administratorius, kuris privalo išnagrinėti patikrinimo metu nustatytas faktines veiklos vykdymo aplinkybes.
Pažymėtina, kad gyventojas gali įsigyti neribotą skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimų skaičių. Tačiau, jei gyventojas nori verstis veikla, kuri išeina už individualios veiklos, apmokestinamos fiksuotu pajamų mokesčiu, ribų, jis turi pasirinkti kitokią ūkinės veiklos formą nei individuali veikla pagal verslo liudijimą, t. y. steigti įmonę arba registruoti individualią veiklą.
III. Verslo liudijimų išdavimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka
Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles patvirtino Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112 4992, toliau – Nutarimas Nr. 1797). Šiuo nutarimu Vyriausybė įgaliojo centrinį mokesčių administratorių patvirtinti verslo liudijimo formą ir nustatė, kad verslo liudijimus gyventojams turi išduoti apskričių valstybinės mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) teritoriniai (miestų, rajonų) skyriai.
3.1. Kur įsigyti verslo liudijimą?

Verslo liudijimus išduoda AVMI miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje yra gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta . Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui verslo liudijimą išduoda AVMI miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje jis gyvena, o jeigu gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi, tai AVMĮ miesto (rajono) skyrius, kurio teritorijoje bus vykdoma veikla.
Pavyzdys
Jei Vilniaus miesto gyventojas asmeninės nuosavybės teise turi gyvenamąsias patalpas Palangoje, kurias ketina išnuomoti, tai tų patalpų nuomos verslo liudijimą, jis turi įsigyti Vilniaus miesto valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
Gyventojas, siekdamas įsigyti verslo liudijimą mieste (rajone), kuris nėra jo deklaruota gyvenamoji vieta , mokesčių administratoriui pareikalavus turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad šiame mieste ar rajone yra vieta, kurioje turi galimybę gyventi ir kurią jis įkuria, išlaiko ir naudoja. Jei gyventojas nepateikia šių duomenų, verslo liudijimas išduodamas deklaruotos gyvenamosios vietos AVMI miesto (rajono) skyriuje (toliau – vietos VMI), nesvarbu, kad veiklos objektas yra kitos AVMI aptarnaujamoje teritorijoje.
3.2. Ar pagal verslo liudijimą vykdomoje gyventojo veikloje gali dalyvauti kiti fiziniai asmenys?
Gyventojo pagal verslo liudijimą vykdomoje individualioje veikloje turi teisę dalyvauti: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas). Tam, kad šie asmenys galėtų dalyvauti veikloje, jie turi būti nurodyti gyventojui išduotame verslo liudijime. Gyventojas prašyme išduoti verslo liudijimą turi įrašyti šiuos asmenis. Jei gyventojas to nepadarė iki išduodant verslo liudijimą, jis tai gali padaryti verslo liudijimo galiojimo metu arba kartu su prašymu pratęsti verslo liudijimą.
Visi verslo liudijime nurodyti asmenys turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje kartu su juo ar jam nesant. Nesvarbu, kiek verslo liudijime yra nurodyta asmenų, šie asmenys veiklą pagal tą verslo liudijimą turi vykdyti tik vienoje veiklos vietoje. Jie tai gali daryti kartu ar po vieną, tačiau veiklos vietoje privalo turėti verslo liudijimo originalą.
Užsienio valstybių piliečiai į jiems išduotus verslo liudijimus gali įrašyti tik tuos išvardintus fizinius asmenis, kurie turi leidimą nuolat arba laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.
Nenurodyti verslo liudijime asmenys negali dalyvauti toje gyventojo vykdomoje veikloje. Plačiau apie tai skaitykite šio leidinio skyriuje „Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia?“.
3.3. Kokius dokumentus turi pateikti norintieji įsigyti verslo liudijimą?

Iki laikotarpio, kuriam siekiama įsigyti verslo liudijimą, pradžios vietos VMI gyventojas privalo pateikti tokius dokumentus:
1. Prašymą (laisvos arba AVMI parengtos tipinės formos), kuriame turi būti nurodyta:
a) vardas, pavardė,
b) gyvenamoji vieta,
c) veiklos rūšis, kurios verslo liudijimą norima įsigyti,
d) laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą,
e) verslo liudijimo galiojimo dienų skaičius ir kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti (tik prekybinei veiklai, kai verslo liudijimą norima įsigyti vienai arba kelioms dienoms, arba ilgesniam laikotarpiui),
f) papildomai prašyme turi būti įrašoma:
1) duomenys, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybų nustatytas mažesnis fiksuotas pajamų mokestis (nurodo neįgalusis (invalidas), senatvės pensininkas, bedarbis, įregistruotas teritorinėje darbo biržoje, gyventojas, vienas auginantis bent vieną vaiką iki 18 metų, arba kartu su sutuoktiniu, auginantis tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką (invalidą)),
2) kompiuterinių žaidimų bei patalpų nuomos verslo liudijimą įsigyjant: duomenys apie kompiuterinių žaidimų komplektų skaičių, duomenys apie nuomojamas patalpas (pagal kuriuos savivaldybė nustatė atitinkamą fiksuoto pajamų mokesčio dydį),
g) pagal galimybę nurodoma veiklos vieta, kuri įrašoma į verslo liudijimą.
2. Asmens tapatybės dokumentas: pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Užsienio valstybės pilietis be asmenį identifikuojančio dokumento turi pateikti ir leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje (šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybių piliečiams);
3. Nuotrauka (3 x 4 cm formato);
4. Dokumentai, patvirtinantys teisę taikyti mažesnį pajamų mokestį (jeigu savivaldybių tarybos tokių asmenų atžvilgiu yra priėmusios atitinkamą sprendimą), kopijos lieka vietos VMI;
5. Kai į verslo liudijimą įrašomi kiti asmenys, – dokumentai apie giminystę, santuoką, globą (rūpybą), kopijos lieka vietos VMI;
6. Su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytos autorinės licencinės sutartys, suteikiančios teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti garso ir vaizdo kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (nuomoti juos ir (arba) jais prekiauti);
7. Gidų veiklos verslo liudijimą įsigyjantys gyventojai turi pateikti Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 8 straipsnyje nurodytą gido kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą;
8. Nakvynės ir pusryčių bei kaimo turizmo paslaugų verslo liudijimui įsigyjantieji turi savivaldybės išduotą pažymėjimą (sertifikatą) dėl šių paslaugų minimalių reikalavimų įvykdymo .
Jei čia paminėti dokumentai nepateikiami, verslo liudijimas neišduodamas. Verslo liudijimas taip pat neišduodamas ir nepratęsiamas, jeigu gyventojas skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. (Apie pareigą mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas žiūrėti šios atmintinės skyrių „Valstybinis socialinis draudimas“.)
Pirmą kartą verslo liudijimus įsigyjantiems gyventojams pasirašytinai yra įteikiamos Nutarimo Nr. 1797 ir juo patvirtintų Taisyklių kopijos ir ši atmintinė. Taip pat įteikiamas Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorius.
3.4. Per kiek laiko išduodamas verslo liudijimas?

Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo reikalingų dokumentų priėmimo vietos VMI skyriuje dienos. Iki verslo liudijimo išdavimo dienos į atitinkamos AVMI biudžeto surenkamąją sąskaitą turi būti sumokamas apskaičiuotas pajamų mokestis.
3.5. Kokių galiojimo laikotarpių verslo liudijimai išduodami?

Verslo liudijimai gali būti išduodami laikotarpiams, ne ilgesniems kaip iki tų pačių kalendorinių metų pabaigos.
Prekybos verslo liudijimai išduodami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, skaičiuojamam dienomis ir/arba mėnesiais. Trumpiausias laikotarpis yra viena diena.
Pavyzdys
Prekybos kioske verslo liudijimą gyventojas gali įsigyti 2006 m. spalio 11–17 dienai, spalio 20 ir 23 dienoms bei nuo spalio 28 iki lapkričio 12 dienos, iš viso 25 dienoms.
Kitų rūšių verslo liudijimai išduodami pageidaujamam mėnesių skaičiui, bet ne trumpesniam laikotarpiui kaip mėnuo. Laikotarpis gali nesutapti su kalendoriniu mėnesiu, tačiau turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų.
Pavyzdys
Siuvinėtų dirbinių gamybos verslo liudijimą gyventojas gali įsigyti pilnam 2006 m. spalio mėnesiui ir nuo lapkričio 13 dienos iki gruodžio 12 dienos (t. y. – 30 d.), iš viso dviems mėnesiams.
Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas tik laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos. Tokiu atveju fiksuotas pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.
3.6. Fiksuoto dydžio pajamų mokesčio mokėjimo ir grąžinimo ypatumai
3.6.1. Koks yra fiksuoto pajamų mokesčio dydis?

Yra nustatytas atskiras kiekvienos veiklos rūšies ar jos porūšio pajamų mokesčio dydis. Jis dažniausiai yra skirtingas įvairiose miestų (rajonų) savivaldybėse. Kadangi Vyriausybė miestų (rajonų) savivaldybėms yra pasiūliusi iki kiekvienų metų gruodžio 10 dienos nustatyti ir patvirtinti fiksuoto pajamų mokesčio dydžius kitiems metams, vadinasi, savivaldybių nustatyto mokesčio už verslo liudijimus dydis gali keistis kasmet.
Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į Vyriausybės rekomendacijas, paprastai yra nustačiusios mažesnį pajamų mokestį:
• neįgaliesiems (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidams),
• asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių,
• gyventojams, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,
• sutuoktiniams, auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką (iki 2007 m. birželio 30 d. ir invalidą),
• bedarbiams, kurie nustatytąja tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose.
Informaciją apie nustatytus (patvirtintus) fiksuotus pajamų mokesčio dydžius savivaldybės pateikia vietos VMI. Jose ir galima sužinoti savivaldybių nustatytus pajamų mokesčio dydžius ir lengvatas minėtoms gyventojų grupėms. Ši informacija yra skelbiama ir VMI prie FM interneto svetainėje (Gyventojams > Individuali veikla > Veikla pagal verslo liudijimą > Fiksuoto dydžio pajamų mokestis, jo apskaičiavimas ir sumokėjimas > Pajamų mokesčio dydžiai > Fiksuoto pajamų mokesčio tarifai pagal AVMI savivaldybes 2006 metams).
3.6.2. Kiek ir kur reikia mokėti įsigyjant verslo liudijimą?

Mokėtiną pajamų mokestį vietos VMI apskaičiuoja proporcingai išduodamo verslo liudijimo galiojimo laikui, atsižvelgdama į gyventojo teisę mokėti mažesnį pajamų mokestį, nustatytą atskiroms gyventojų grupėms. Todėl prašyme išduoti verslo liudijimą reikia nurodyti duomenis ir dokumentus, suteikiančius teisę taikyti savivaldybių tarybų nustatytą mažesnį pajamų mokestį.
Apskaičiuotas pajamų mokestis apvalinamas iki litų taip: 49 ir mažiau centų neskaičiuojami, o 50 ir daugiau centų laikomi litu.
Pavyzdys
Mokestis už kelioms dienoms išduodamą prekybos verslo liudijimą apskaičiuojamas taip: savivaldybės nustatytas metinis fiksuotas pajamų mokestis dalijamas iš tų metų kalendorinių dienų skaičiaus, o gauta suma dauginama iš prekiauti pageidaujamų dienų skaičiaus. Tarkime, suskaičiavus gauname 53Lt 72 cnt, tai mokėtinas pajamų mokestis būtų 54 Lt.
Pajamų mokestį gyventojas moka į vietos VMI biudžeto surenkamąją sąskaitą, nurodęs įmokos kodą. Pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki verslo liudijimo išdavimo.
Pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėjimo kvitų originalai vietos VMI turi būti pateikti iki verslo liudijimo išdavimo dienos.
3.6.3. Kada pajamų mokestį reikia primokėti arba galima susigrąžinti?

Ilgesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turi per 10 kalendorinių dienų vietos VMI pranešti apie duomenų, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, pasikeitimą.
Jeigu dėl duomenų pasikeitimo susidaro mokesčio permoka, ji gyventojui grąžinama arba įskaitoma Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį pakito duomenys, pirmosios dienos.
Pavyzdys
Neįgalusis gyventojas yra įsigijęs 4 mėnesių (kovo – birželio) elektrinių buities reikmenų taisymo paslaugų teikimo verslo liudijimą.
Tarkime, kad savivaldybė yra nustačiusi metinį šios veiklos rūšies 1200 Lt pajamų mokestį, kurį Ji padalinę iš 12 mėn., gautume 100 Lt mėnesinį mokestį. Savivaldybė neįgaliesiems gyventojams pajamų mokestį yra sumažinusi ir nustačiusi 600 Lt metinį arba 50 Lt mėnesinį pajamų mokestį. Vadinasi, tas neįgalusis gyventojas, įsigydamas tokį verslo liudijimą 4 mėnesiams, sumoka 200 Lt pajamų mokestį (50 Lt x 4 mėn.).
Tarkime, kad medicininė komisija balandžio 12 d. panaikina gyventojo neįgalumo statusą. Todėl šiam gyventojui atsiranda pareiga iki balandžio 22 d. vietos VMI apie tai pranešti ir primokėti pajamų mokestį (skaičiuojant nuo gegužės 1 d. iki verslo liudijimo galiojimo pabaigos). Šiuo atveju primokėtina suma yra 100 Lt, kuri apskaičiuojama iš to, kas naujomis aplinkybėmis turi būti mokama (100 Lt x 2 mėn.), atėmus sumokėtą (50 Lt x 2 mėn.) sumą.
Analogiškai būtų apskaičiuojama ir gyventojui grąžintina pajamų mokesčio suma, jei atitinkamai pasikeistų aplinkybės verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu.
Pajamų mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos dėl gyventojo:
• ligos,
• išvykimo nuolat gyventi į užsienį,
• mirties,
• kitų išimtinų atvejų (vietos VMI vedėjo sprendimu).
Gyventojo mirties atveju pajamų mokestis grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo palikimo atsiradimo momento (nuo mirties arba paskelbimo mirusiu dienos) iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.
Gyventojo ligos atveju grąžintina pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo ligos faktą patvirtinančiuose dokumentuose nurodytos ligos pradžios datos iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.
Kitais atvejais grąžinama arba įskaitoma pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo rašytinio prašymo grąžinti arba įskaityti pajamų mokestį gavimo vietos VMI dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.
Pavyzdys
Tarkime, kad gyventojas įsigijo 2006 m. sausio – kovo mėnesių verslo liudijimą veiklos rūšies, kurios metinis pajamų mokestis 1200 Lt, o gyventojas sumokėjo 300 Lt (1200 x 3/12).
Vasario 20 d. gyventojas nusprendė išvykti į užsienį ir veiklą nutraukė. Vasario 25 d. apie veiklos nutraukimą raštu pranešė vietos VMI.
Norint nustatyti grąžintiną pajamų mokesčio sumą, pirmiausiai suskaičiuojamos dienos nuo prašymo grąžinti pajamų mokestį gavimo vietos VMI dienos (2006 02 25) iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos (2006 03 31), tada dienų skaičius dauginamas iš savivaldybės nustatyto fiksuoto pajamų mokesčio dydžio, kuris būtų mokamas už vieną veiklos vykdymo dieną (1200Lt / 365 dienų). Atlikę matematinius veiksmus (35*1200/365) nustatome gražintiną 115 Lt sumą.
Kai verslo liudijime yra įrašyti kiti fiziniai asmenys, kurie turi teisę dalyvauti gyventojo vykdomoje veikloje, grąžintina arba įskaitytina pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo tokio verslo liudijimo grąžinimo vietos VMI dienos iki verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.
3.7. Kokia tvarka pratęsiamas verslo liudijimo galiojimas ir išduodamas dublikatas

Pratęsiami ne ilgesnio kaip kalendorinių metų laikotarpiui (iki metų paskutinės dienos) išduoti verslo liudijimai.
Pavyzdys
Laikotarpiui nuo 2006 m. rugsėjo 12 d. iki 2003 m. gruodžio 12 d. išduotą avalynės taisymo verslo liudijimą gyventojas gali pratęsti iki 2006 m. gruodžio 31 dienos, t. y. 19 dienų.
Prašymas pratęsti verslo liudijimo galiojimo laiką turi būti pateiktas, kol verslo liudijimas dar galioja. Laiku nepateikus prašymo, verslo liudijimo galiojimo laikas nepratęsiamas. Tokiu atveju gali būti išduotas naujas verslo liudijimas.
Verslo liudijimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo jį pratęsti pateikimo dienos, kai gyventojas sumoka pajamų mokestį ir įmoką Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ,
Praradus verslo liudijimą, vietos VMI galima pateikti prašymą išduoti verslo liudijimo dublikatą. Prašyme turi būti nurodytos verslo liudijimo praradimo priežastys. Kartu su prašymu reikia pateikti pasą ir nuotrauką.
3.8. Kieno prašymu verslo liudijimas pratęsiamas arba išduodamas dublikatas?

Su prašymu pratęsti verslo liudijimą ar išduoti jo dublikatą gali kreiptis tik asmuo, kurio vardu išduotas verslo liudijimas, arba įstatymų nustatyta tvarka šio asmens įgaliotas asmuo. Pagal fizinių asmenų, įrašytų verslo liudijime, tačiau neturinčių tinkamai įformintų įgaliojimų, paduotus prašymus verslo liudijimų dublikatai neišduodami ir verslo liudijimų galiojimo laikas nepratęsiamas.
IV. Veiklos pagal verslo liudijimą apskaita
Pagal verslo liudijimus vykdomos veiklos buhalterinės apskaitos tvarka yra patvirtinta Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1976 „Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos“ .
4.1. Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus. Šio žurnalo forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos patvirtinimo“ . Šio žurnalo formomis gyventojus nemokamai aprūpina vietos VMI, išduodama verslo liudijimus. Žemiau pateikiamas žurnalo formos pavyzdys.

Žurnalas turi būti pildomas juodu ar tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu). Žurnalo tituliniame lape turi būti įrašomi duomenys iš verslo liudijimo: gyventojo asmens kodas, vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris, išdavimo data, veiklos pavadinimas ir kodas.
Žurnale turi būti nurodomas veiklos laikotarpis – metai ir mėnuo, pvz.: 2005 metai, rugsėjo mėnuo.
4.1.1. Žurnalo pajamų dalies pildymas
Įrašai apie gautas pajamas daromi kiekvieną dieną, kurią yra gaunamos pajamos. Jei kurią dieną pajamų negauta – įrašo daryti nereikia.
1 skiltyje turi būti nurodomas šios dalies įrašų eilės numeris. Pirma diena, kurią gyventojas pradėjo veiklą ir gavo pirmąsias pajamas, žurnale įrašoma iš eilės, „1“ numeriu, kita diena – „2“ ir taip toliau.
2 skiltyje turi būti įrašoma mėnesio diena, kurią buvo gautos pajamos, pvz., 03, 05 ir taip toliau.
3 skiltyje turi būti įrašoma per veiklos dieną gautų pajamų suma. Šioje skiltyje nerašomos pajamos, nesusietos su individualia veikla, pvz., pajamos už parduotą asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą.
Tais atvejais, kai pirkėjui yra grąžinami pinigai dėl to, kad jam buvo parduotos nekokybiškos prekės ar suteiktos nekokybiškos paslaugos, pinigų grąžinimo dieną 3 skiltyje turi būti įrašoma „išmokėti pinigai už grąžintas prekes“ arba „išmokėti pinigai už nekokybiškas paslaugas“ ir su minuso ženklu (-) įrašoma išmokėta pinigų suma, (pvz., 100 Lt).
Pasibaigus mėnesiui turi būti apskaičiuojama, kiek per tą mėnesį gauta pajamų: susumuojamos visų to mėnesio dienų pajamas, o iš gautos sumos atimami už nekokybiškas prekes ar paslaugas grąžinti pinigai. Gauta mėnesio pajamų suma įrašoma žurnalo puslapio apačioje.
Pavyzdys
PAJAMOS
Eilės numeris Mėnesio dienos, kurių duomenys įrašomi Suma (litais)
1 2 3
1 05 200,-
2 07 250,-
–100,- (už grąžintas prekes išmokėti pinigai)
…n …31 3050,-
IŠ VISO: 3400,-
Parašas Vardenis Pavardenis
Mėnesio pajamų suma bus reikalinga, kai pasibaigus metams reikės pildyti ir pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
4.1.2. Žurnalo išlaidų dalies pildymas.
Prieš pradedant pildyti šią dalį reikia atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 patvirtintoje Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pildymo tvarkoje prie žodžio „išlaidos“ visur prirašomas žodis „apmokėtos“. Todėl žurnale reikia išlaidas įrašyti tik tuomet, kai už prekes ar paslaugas yra apmokėta.
Pavyzdys
2005 m. rugsėjo mėnesį gyventojas pirko prekių už 5000 Lt ir už jas sumokėjo, tačiau tą mėnesį jų pardavė už 2 tūkst.litų. Gyventojas žurnalo išlaidų skiltyje turės nurodyti visą už pirktas prekes sumokėtą išlaidų sumą – 5000 Lt, nesvarbu, kiek šių prekių buvo parduota tą mėnesį.
2003 m. rugsėjo mėnesį gyventojas pirko prekių už 5000 Lt, tačiau tą mėnesį už prekes sumokėjo tik 3000 Lt, o likusių 2000 Lt mokėjimas buvo atidėtas spalio mėnesiui. Šiuo atveju žurnalo išlaidų skiltyje jis nurodo už prekes faktiškai sumokėtą sumą – 3000 Lt, o likusioji 2000 Lt suma turės būti nurodyta spalio mėnesį, kai ji bus sumokėta.
Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintoje pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo tvarkoje minimas išlaidas galima suskirstyti į tris išlaidų grupes.
Pirma – tai prekių, medžiagų ir žaliavų įsigijimo išlaidos. Šios išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais įsigijimo dokumentais.
Antra – tai kitos su vykdoma veikla susijusios išlaidos: pastatų ir kitų statinių, transporto priemonių ir kito turto, naudojamo tik veikloje, eksploatavimo (remonto, degalų, tepalų ir kt.) išlaidos; įrenginių, įrengimų, įrankių įsigijimo išlaidos, patalpų nuomos mokestis, prekyvietės rinkliava, fiksuotas pajamų mokestis, sumokėtas įsigyjant verslo liudijimą, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos ir kt. Šios rūšies išlaidų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais neprivaloma.
Trečia – tai išlaidos, susijusios tiek su vykdoma veikla, tiek su asmeninėmis gyventojo reikmėmis, pavyzdžiui, nuosavu automobiliu gyventojas veža į prekyvietę prekes ir tuo pačiu automobiliu važiuoja į kaimą pas gimines. Pakeliui degalinėje įpila degalų už 72 Lt, ir pagal jo paties apskaičiavimus prekėms vežti į prekyvietę sunaudojo trečdalį degalų, t.y. patiria 24 Lt išlaidų (72 Lt / 3). Šios rūšies išlaidų taip pat neprivaloma pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais.
Gyventojas gali pasirinkti, kaip tvarkyti išlaidų apskaitą. Jis gali žurnale pateikti tik bendrą mėnesio išlaidų sumą arba išlaidas apskaityti pagal rūšis ir nurodyti kiekvienos iš jų sumas.
4 skiltyje turi būti nurodomas išlaidų rūšies eilės numeris, kai išlaidos apskaitomos pagal jų rūšis ir yra nurodoma kiekvienos jų suma. Šios skilties pildyti nereikia, kai įrašoma tik bendra mėnesio išlaidų suma.
5 skiltyje turi būti įrašomos per mėnesį patirtų (apmokėtų) veiklos išlaidų rūšys. Jas galima įrašyti neskaidant pagal rūšis. Įrašai gali būti daromi kai išlaidos patiriamos, t.y. nelaukiant mėnesio pabaigos.
6 skiltyje turi būti įrašomos 5 skiltyje nurodytų mėnesio apmokėtų išlaidų sumos. Jos taip pat gali būti skaidomos pagal rūšis. Apmokėtų išlaidų sumos pagal rūšis gali būti įrašytos, kai jos patiriamos, t. y. nelaukiant mėnesio pabaigos.
Pavyzdys, kai įrašoma bendra viso mėnesio apmokėtų veiklos išlaidų suma, neskaidant pagal rūšis.
Žurnalo puslapio apačioje pažymima:
4 skiltis nepildoma;
5 skiltyje turi būti įrašoma „Bendros išlaidos“ (5 skiltis jau užpildyta)
6 skiltyje turi būti nurodoma Bendra išlaidų suma (ir 6 skiltis jau užpildyta).
Užpildyta žurnalo išlaidų dalis atrodytų taip:
IŠLAIDOS
Eilės numeris Prekių įsigijimo ir kitos išlaidos (žaliavoms, el. energijai, socialinio ir sveikatos draudimo įmokos ir kt.) Suma (litais)
4 5 6

Iš viso: 2817,-
Parašas Vardenis Pavardenis

Pavyzdys, kai žurnalas pildomas išlaidas skaidant pagal jų rūšis ir į žurnalą įrašomos, kai jos patiriamos, nelaukiant mėnesio pabaigos.
Tarkime, gyventojas verčiasi baldų gamyba ir pagamintą produkciją realizuoja prekyvietėse.
Rugsėjo 5 d. gyventojas pirko medienos už 1200 Lt, tai žurnalo 4 skiltyje turi būti pažymimas išlaidų rūšies eil. Nr. „1“, 5 skiltyje įrašoma „pirkta medienos“, o 6 skiltyje – 1200.
Rugsėjo 12 d. gyventojas už gamybinių patalpų nuomą sumokėjo 400 Lt. Įrašyti šias išlaidas į veiklos išlaidas, ar ne, sprendžia jis pats (išlaidas pagrindžiančių dokumentų turėti neprivaloma). Jeigu nusprendė įrašyti, tai žurnalo 4 skiltyje turi būti pažymimas išlaidų eil. Nr. „2“, 5 skiltyje įrašoma „patalpų nuoma“, o 6 skiltyje-400.
Rugsėjo 21 d. nuosavu automobiliu gyventojas vežė į prekyvietę pagamintus baldus ir tuo pačiu automobiliu važiavo į kaimą pas gimines. Degalinėje už 72 Lt užsipilė degalų. Pagal jo skaičiavimus baldams vežti į prekyvietę sunaudojo trečdalį degalų. Vadinasi, žurnalo 4 skiltyje reikia pažymėti eil. Nr. „3“, 5 skiltyje įrašyti „pirkta degalų“, o 6 skiltyje-24 (72 padalinta iš 3).
Užpildyta žurnalo išlaidų dalis atrodytų taip:
IŠLAIDOS
Eilės numeris Prekių įsigijimo ir kitos išlaidos (žaliavoms, el. energijai, socialinio ir sveikatos draudimo įmokos ir kt.) Suma (litais)
4 5 6
1 Pirkta mediena 1200,-
2 Gamybinių patalpų nuoma 400,-
3 Pirkti degalai 24,-
…n Sumokėta pajamų mokesčio, sveikatos ir socialinio draudimo įmokos, pirkta dažų, išlaidos el. energijai ir kt. 1193,-
Iš viso: 2817,-
Parašas Vardenis Pavardenis

Kitos pastabos dėl žurnalo pildymo:
• jeigu gyventojas verčiasi keliomis veiklos rūšimis ir turi įsigijęs kelis verslo liudijimus, šių veiklos rūšių pajamas ir išlaidas jis turi apskaityti atskiruose žurnaluose;
• jeigu skirtingoms veiklos rūšims gyventojas yra įsigijęs prekių, medžiagų ar žaliavų pagal vieną įsigijimo dokumentą, tai išlaidas joms įsigyti tarp atskirų veiklos rūšių jis paskirsto pats ir įrašo į atitinkamus žurnalus;
• jeigu veikla verčiamasi su pertraukomis, tai, atnaujinus tą pačią veiklą, galima toliau pildyti jau pradėtą žurnalą.
4.2. Veikloje pagal verslo liudijimą naudojami dokumentai

Verslo liudijimą gyventojas privalo turėti individualios veiklos vykdymo vietoje. Jeigu kartu veikloje dalyvauja ir į verslo liudijimą įrašytas vienas šeimos narių, tai pastarasis veiklos vykdymo vietoje privalo turėti notariškai patvirtintą giminystės ryšį su verslo liudijimą turinčiu gyventoju pagrindžiantį dokumentą.
4.2.1. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo dokumentai
Įsigydamas verslo liudijimą gyventojas privalo įsigyti ir prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų knygeles bei jas turėti prekių ar paslaugų pardavimo vietoje. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų galima įsigyti vietos VMI. Jų forma ir pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“ .
Gyventojai parduodami prekes arba suteikdami paslaugas gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu. Kvitą išrašo prekių (paslaugų) pardavėjas. Pirmasis kvito egzempliorius duodamas prekių (paslaugų) pirkėjui, o antrasis – lieka pardavėjui.
Kvito pavyzdys:

Gyventojai, esantys PVM mokėtojai, parduodami prekes (paslaugas) privalo pirkėjui pageidaujant išrašyti ir PVM sąskaitą faktūrą.
Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą ir perkantis iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo (ne PVM mokėtojo) jo pagamintą produkciją arba perkantis žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perkantis iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus. Šiuo atveju kvitą turi išrašyti prekių pirkėjas. Antrasis kvito egzempliorius duodamas prekių pardavėjui, o pirmasis-lieka prekių pirkėjui.
4.2.2. Prekių, medžiagų ir žaliavų įsigijimo dokumentai
Prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai prekybos vietoje, o įsigiję gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti verslo liudijimus ir tokius prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:
Privalomo turėti dokumento pavadinimas kai prekės, medžiagos arba žaliavos įsigytos:
sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra iš Lietuvos juridinių asmenų arba užsienio apmokestinamųjų vienetų, vykdančių veiklą per nuolatinę buveinę
prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitas, sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra iš gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta GPMĮ
dokumentas, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį Europos Sąjungos valstybėse
importo deklaracija, kuria įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų importas į Europos Bendrijų muitų teritoriją ne Europos Bendrijų muitų teritorijose
prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvito pirmasis egzempliorius arba PVM sąskaita faktūra iš gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus verstis prekyba;
kai iš verslo liudijimus įsigijusių gyventojų perkama šių gyventojų pagaminta produkcija;
kai žemės ūkio produkcija perkama iš gyventojų (ne PVM mokėtojų), kurie patys ją išaugino;
kai iš gyventojų (ne PVM mokėtojų ir neįsigijusių verslo liudijimų) perkami asmeninės nuosavybės teise priklausantys daiktai.
Nuo 2004-05-01 Lietuvoje nebenaudojami specialieji PVM sąskaitų faktūrų (sąskaitų faktūrų) blankai. Tačiau, jeigu PVM mokėtojas turi specialių blankų likučių, jie gali būti ir toliau naudojami kol pasibaigs jų atsargos. Todėl prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimą patvirtinantys dokumentai išrašomi laisvos formos blanko (arba įsigytame specialiame blanke) PVM sąskaitose faktūrose ar sąskaitose faktūrose ir turi turėti reikalingus rekvizitus. Ne specialiame blanke išrašytos PVM sąskaitos faktūros privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo.
Sąskaitos faktūros turi būti saugomos 5 metus, o kiti dokumentai – 2 metus. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai šiuos dokumentus (pvz., pirkimo-pardavimo kvitus) turi saugoti patys arba VMI prie FM nustatyta tvarka perduoti juos saugoti AVMI.
Be to, galioja individualios (personalios) įmonės vardu išrašyti prekių įsigijimo dokumentai, kai įsigijęs verslo liudijimą gyventojas savo veikloje naudoja ar prekiauja:
• savo likviduotos individualios įmonės medžiagomis, žaliavomis, prekėmis,
• savo individualios įmonės, įgijusios likviduojamos įmonės statusą, medžiagomis, žaliavomis, prekėmis. Tokiu atveju šios medžiagos, žaliavos, prekės turi būti paimtos iš įmonės veiklos ir toks paėmimas turi būti įformintas atitinkamu dokumentu (aktu ir pan.).
Sutuoktiniai, įsigiję atskirus prekybos verslo liudijimus, toje pačioje prekyvietėje gali prekiauti prekėmis, turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus ir notariškai patvirtintą santuokos liudijimo nuorašą.
Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimą patvirtinantys dokumentai turi turėti juridinę galią, t. y. juose turi būti nurodyti visi reikalingi rekvizitai.
Gyventojas, įsigijęs audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimo (nuomos ir (arba) prekybos) verslo liudijimą, veiklos vietoje privalo turėti su garso ir vaizdo kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais sudarytas autorines licencines sutartis, suteikiančias teisę Lietuvos Respublikos teritorijoje platinti garso ir vaizdo kūrinius ir/arba fonogramas bet kokiose laikmenose (nuomoti juos ir/arba jais prekiauti).
V. Verslo liudijimą įsigijusio gyventojo teisės, pareigos ir atsakomybė
Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kaip ir kiti mokesčių mokėtojai, visais mokesčių klausimais gali kreiptis į AVMI ir vietos VMI konsultavimo skyrius. Jeigu gyventojas nesupranta vietos VMI paaiškinimo arba su juo nesutinka, jis gali kreiptis į AVMI, o jeigu jo netenkina ir AVMI atsakymas, jis gali kreiptis į VMI prie FM.
5.1. Kokias teises įgyja gyventojas įsigydamas verslo liudijimą?

Verslo liudijimas suteikia teisę gyventojui ir jo verslo liudijime nurodytiems fiziniams asmenis verstis verslo liudijime nurodyta veikla, t.y. gyventojo ir verslo liudijime nurodytų asmenų pajamos, gautos verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu iš verslo liudijime nurodytos veiklos, jų gavimo momentu pajamų mokesčiu papildomai neapmokestinamos.
Taigi išduotas kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimas suteikia teisę:
• verstis verslo liudijime nurodytos rūšies veikla (neribojant veiklos teritorijos), jeigu kitaip nenustato individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašas,
• parduoti savo gamybos prekes ir paslaugas gyventojams, įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, jeigu kitaip nenustatyta individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąraše. Minėtajame sąraše kai kurios veiklos rūšys pažymėtos ženklais:
o „x“ ženklas reiškia, kad verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ar teikti paslaugų įmonei, jeigu veiklos rūšis, kuria verstis yra įsigytas verslo liudijimas, yra viena iš veiklos rūšių, kuria verčiasi įmonė.
Jeigu ši veiklos rūšis tik įrašyta į įmonės registravimo pažymėjimą, tačiau įmonė ja faktiškai nesiverčia, tai įsigijus verslo liudijimą, galima tokiai įmonei parduoti savo gamybos prekes ar teikti paslaugas;
o „xx“ ženklas reiškia, kad verslo liudijimas suteikia teisę savo gamybos prekes ir paslaugas parduoti tik gyventojams;
• prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams ir verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams. Parduodant prekes įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, gyventojų pajamos apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka.
Pavyzdys
1) Gyventojas įsigijo baldų gamybos verslo liudijimą, pažymėtą „x“ ženklu. Savo gamybos dirbinius jis gali parduoti prekybos įmonei ar įmonei, kuri verčiasi, pvz., avalynės gamyba, tačiau minėtų dirbinių jis negali parduoti įmonei, kuri taip pat gamina baldus.
2) Gyventojas įsigijo projektavimo konstravimo darbų verslo liudijimą, pažymėtą „xx“ženklu. Pajamų už gyvenamųjų namų projektavimą pagal šį verslo liudijimą jis negali gauti iš jokios rūšies įmonių, įstaigų ar organizacijų, o tik iš gyventojų.
Abiem atvejais gyventojo pajamos iš veiklos, kuri nenumatyta pagal jo turimą verslo liudijimą, apmokestinamos GPMĮ nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, kad įsigyjant verslo liudijimą buvo sumokėtas fiksuotas pajamų mokestis.
Ženklu „*“ pažymėtos rūšies verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti savo gamybos prekėmis, sukurtomis vykdant tame verslo liudijime nurodytą veiklą, neįsigyjant (be) prekybos verslo liudijimo.
5.2. Kokių teisių verslo liudijimas nesuteikia?

Gyventojams išduoti verslo liudijimai nesuteikia teisės verstis licencijuojama veikla.
Išduotas prekybos verslo liudijimas nesuteikia teisės:
• prekiauti automobiliais, cukrumi,
• prekiauti nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis ir spaudos leidiniais), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose,
• prekiauti prekyvietėse gyventojams, įsigijusiems išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos verslo liudijimus.
Verslo liudijimas gyventojui nesuteikia teisės įtraukti kitų, jo verslo liudijime nenurodytų asmenų, į savo vykdomą veiklą, kadangi įsigyjant verslo liudijimą gyventojas avansu sumoka pajamų mokestis už pajamas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, kurią vykdo jis pats ar kartu su jo verslo liudijime nurodytais asmenimis. Gyventojas ketindamas veiklai pasitelkti į verslo liudijimą neįrašytus fizinius asmenis, pavyzdžiui, sudarydamas su jais darbo sutartis, turėtų pasirinkti kitą ūkinės veiklos formą nei veikla pagal verslo liudijimą, t. y. turėtų steigti įmonę ar registruoti individualią veiklą.
5.3. Kokias yra veiklą pagal verslo liudijimą vykdančio gyventojo pareigos?

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo:
1. Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs pajamų iš veiklos, kuria vertėsi turėdamas verslo liudijimą, privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.
2. Gyventojas įsigytą verslo liudijimą privalo turėti individualios veiklos vietoje.
3. Prekybos verslo liudijimą ir/ar gamybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas savo veiklos vietoje privalo turėti Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse nurodytus prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus.
4. Sutuoktiniai, įsigiję atskirus prekybos verslo liudijimus ir pageidaujantys toje pačioje prekyvietėje prekiauti prekėmis, turėdami vieno iš jų vardu išrašytus prekių įsigijimo dokumentus, privalo turėti notariškai patvirtintą santuokos liudijimo nuorašą.
5. Prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus (sąskaitas faktūras)gyventojas turi saugoti 5 metus, o kitus dokumentus (prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus) – 2 metus. Išrašytos PVM sąskaitos faktūros privalo būti saugomos 10 metų nuo jų išrašymo. Šiuos dokumentus jis turi saugoti pats arba VMI prie FM nustatyta tvarka perduoti juos saugoti vietos VMI.
6. Įsigydamas verslo liudijimą gyventojas privalo įsigyti ir prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitų knygeles bei turėti jas veiklos vietoje.
7. Gyventojai parduodami prekes arba paslaugas gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo– pardavimo kvitus, o kitiems pirkėjams šie kvitai išrašomi jų pageidavimu.
8. Gyventojai, įsiregistravę PVM mokėtojais, parduodami prekes privalo pirkėjo pageidavimu išrašyti ir PVM sąskaitas faktūras.
9. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pirkdami iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyventojo asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus.
10. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo nustatyta tvarka pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.
11. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai turi draustis valstybinio socialinio draudimo bazinei pensijai gauti.
12. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
13. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos gyventojas privalo apie tai pranešti vietos VMI.
14. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo laikytis teisės aktuose nustatytų veiklos, kuria jie verčiasi, taisyklių.
Pavyzdys
Tarkime, gyventojas įsigijo žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugų verslo liudijimą. Jo veikla turi būti vykdoma patalpose, įrengtose pagal nustatytus veterinarinius, higieninius ir kitų maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Patalpų atitikimą nustatytiems reikalavimams tikrina teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
5.4. Kokia yra verslo liudijimą turinčio gyventojo atsakomybė už mokestinių prievolių vykdymo tvarkos pažeidimus?

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nesilaikantiems Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų (prekybos, gamybos ar paslaugų teikimo vietoje neturintiems prekių, medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentų, neišrašantiems prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų, sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų, kai tai numatyta Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse, neteisingai tvarkantiems piniginių įplaukų ir išlaidų žurnalus), taikoma atsakomybė, numatyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse (toliau – ATPK), Mokesčių administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Toliau apžvelgsime gyventojų atsakomybę, atsižvelgiant į pasitaikančius pažeidimus.
5.4.1. Gyventojo atsakomybė už ūkinės komercinės veiklos pažeidimus

Gyventojams, kurie vykdo veiklą neįsigiję verslo liudijimo arba neįregistravę individualios veiklos, taip pat kurie nevykdo šios atmintinės 5.3. skyriaus 2-5 punktuose išvardintų pareigų, taikoma administracinė atsakomybė pagal ATPK 172 straipsnį, t.y. skiriama bauda nuo 500 Lt iki 1000 Lt, o padarius tokį pakartotinį pažeidimą (kai gyventojas už tai jau buvo baustas administracine nuobauda) skiriama bauda yra nuo 1000 Lt iki 2000 Lt.
5.4.2. Atsakomybė už deklaracijos nepateikimą

Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs pajamų iš veiklos, kuria vertėsi pagal tos veiklos rūšies verslo liudijimą, ir iki kitų metų gegužės 1 dienos nepateikęs ar pavėluotai pateikęs metinę pajamų mokesčio deklaraciją, gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn vadovaujantis ATPK 172-1 straipsniu ir jam gali būti skirta administracinė nuobauda – įspėjimas arba bauda nuo 200 Lt iki 500 Lt. Ta pati pakartotinė veika (padaryta gyventojo, anksčiau bausto administracine nuobauda už tokį pažeidimą) užtraukia baudą nuo 500 Lt iki 1000 Lt. Jei ši veika, padaroma siekiant nuslėpti arba nuslepiant mokesčius ir jeigu tai neužtraukia baudžiamosios atsakomybės, – užtraukia baudą nuo 2000 Lt iki 4000 Lt.
5.4.3. Atsakomybė už apskaitos reikalavimų nesilaikymą

Gyventojai, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimus, bet nepildantys pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo, neišrašantys prekių pardavimo dokumentų, neturintys pirkimo – pardavimo kvitų knygelių ar kitaip nevykdantys šios atmintinės 5.3. skyriaus 6-10 punktuose išvardintų pareigų, traukiami administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 173-1 straipsnį ir skiriama bauda nuo 100 Lt iki 200 Lt. Ta pati veika, padaryta šio straipsnio 2-5 dalyse numatytomis aplinkybėmis, gali užtraukti baudą iki 40 000 Lt.
5.4.4. Atsakomybė už valstybinio socialinio draudimo įmokų nemokėjimą

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, kuriems yra prievolė mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, tačiau jų laiku nesumoka, vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsniu skaičiuojami delspinigiai MAĮ nustatyta tvarka. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai buvo sumažintos, priskaičiuojama trūkstama jų suma ir skiriama dvigubo tos sumos dydžio bauda.
5.4.5. Atsakomybė už privalomojo sveikatos draudimo įmokų nemokėjimą ar netinkamą mokėjimą

Verslo liudijimus turintiems gyventojams, neapskaičiavusiems ir nesumokėjusiems ar pavėluotai sumokėjusiems privalomojo sveikatos draudimo įmokas, skaičiuojami delspinigiai pagal MAĮ. O už privalomojo sveikatos draudimo įmokų neteisėtą sumažinimą, skiriamos baudos nuo 10 iki 50 proc. papildomai apskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo įmokų dydžio sumos.
5.4.6. Atsakomybė už pasikeitusių duomenų, turinčių įtakos mokesčio už verslo liudijimą dydžiui, nepranešimą

Kai pasikeičia gyventojo, turinčio verslo liudijimą ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui, duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, toks gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos privalo apie tai pranešti vietos VMI. Jeigu verslo liudijimą įsigijęs gyventojas vietos VMI nepraneša apie pasikeitimą ir taip išvengia dalies mokesčio mokėjimo, vadovaujantis MAĮ jam skiriama bauda nuo 10 iki 50 proc. papildomai apskaičiuoto mokesčio dydžio sumos, o nuo nesumokėtos mokesčio sumos skaičiuojami delspinigiai.
5.5. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų veiklos tikrinimas

Gyventojo pagal verslo liudijimą vykdomą veiklą gali tikrinti valstybinių kontrolės institucijų pareigūnai. AVMI ir VMI prie FM pareigūnai veiklos patikrinimus atlieka turėdami savo viršininkų ar jų įgaliotų pareigūnų pasirašytus pavedimus tikrinti.
Pradėdami patikrinimus, pareigūnai gyventojui turi prisistatyti, parodyti savo tarnybinius pažymėjimus, supažindinti jį su pavedimais tikrinti.
Patikrinimai atliekami dalyvaujant verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui. Jeigu tuo metu jo nėra, o veiklą vykdo į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys, tai patikrinimas atliekamas dalyvaujant tam šeimos nariui.
Pareigūnas turi teisę pagal dokumentų paėmimo aktą iš mokesčių mokėtojo laikinai – iki 30 dienų – paimti dokumentus, daryti jų kopijas arba išrašus, tuos dokumentus sužymėti, kad būtų išvengta jų klastojimo.
Jei mokesčių mokėtojas teigia, kad jo dokumentai yra pavogti ar kitaip prarasti, jis turi pateikti tokį faktą patvirtinantį dokumentą.
Patikrinimo metu įtarus, kad verslo liudijimą įsigijęs gyventojas turi prekių be jų įsigijimo dokumentų, kad verčiasi neteisėta ūkine – komercine veikla ar kitaip pažeidžia teisės aktų reikalavimus, turi būti atliekamas pilnas prekių grupių, blankų, žaliavų ar kitokių materialinių vertybių inventorizavimas ir surašomas inventorizavimo apyrašas.
Patikrinimo metu nustačius teisės aktų pažeidėją ir pažeidimo faktus, turi būti surašomas ATP protokolas.
Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams rekomenduojama laisvos formos žurnaluose registruoti valstybinių kontrolės institucijų pareigūnų atliekamus patikrinimus. Valstybės kontrolės institucijos pareigūnai šiame laisvos formos žurnale (jeigu jį tikrinimo metu pateikia verslo liudijimą įsigijęs gyventojas) privalo įrašyti atstovaujamos valstybinės kontrolės institucijos pavadinimą, savo vardus ir pavardes, pareigas, tikrinimo tikslus, datą, trumpą tikrinimo išvadą ir pasirašyti.
Veiklos patikrinimo žurnalo pavyzdys
Eil. Nr. Kontrolės institucija Tikrintojo vardas, pavardė Tikrintojo pareigos Patikrinimo tikslas Tikrinimo data, laikas Patikrinimo išvada Tikrintojo parašas

5.6. Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisė užginčyti pareigūnų veiksmus

Mokesčių administravimo įstatymo 144 straipsnyje įtvirtinta gyventojo teisė apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus (jo pareigūno) veiksmą arba neveikimą. Ginčai tarp gyventojo ir mokesčių administratoriaus nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Gyventojo skundas dėl mokesčių administratoriaus pareigūno veiksmų ar neveikimo turi būti paduodamas Administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui – per vieną mėnesį nuo mokesčių administratoriaus priimto sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Mokesčių administratoriui nevykdant savo pareigų ar vilkinant priimti sprendimą, toks neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi klausimui išspręsti nustatytas laikas.
VI. Valstybinio socialinis draudimas
6.1. Kokia valstybinio socialinio draudimo rūšimi privalomai draudžiasi verslo liudijimus turintys gyventojai?

Verslo liudijimus turintys gyventojai privalomai draudžiasi pensijų socialiniu draudimu tik pagrindinei pensijos daliai gauti.
Privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu nedraudžiami verslo liudijime įrašyti tokie fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas ar globojamasis nuo 14 metų, globėjas (rūpintojas).
6.2. Kokie yra pagal verslo liudijimus dirbančių gyventojų valstybinio socialinio draudimo įmokų dydžiai?

Įmokos dydis pagrindinei pensijos daliai gauti – 50 proc. bazinės pensijos. Nuo 2005 m. liepos 1 d. bazinė pensija yra 200 Lt , tad įmokos per mėnesį dydis yra 100 Lt.
6.3. Kada pradedamos skaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokos?
Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla įsigiję verslo liudijimą, privalomas mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas moka nuo savo veiklos vykdymo pradžios iki veiklos pabaigos.
6.4. Kaip apskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai išduodamam ar pratęsiamam verslo liudijimo galiojimo laikui, kuris skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis.
Kai verslo liudijimo galiojimo pradžios diena ir galiojimo pabaigos diena sutampa su kalendorinio mėnesio pradžia ir pabaiga, mokama visa valstybinio socialinio draudimo mėnesio įmoka.
Pavyzdys
Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis nuo 2006-02-01 iki 2006-02-28. Valstybinio socialinio draudimo įmoka yra 100 Lt.
Jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpis trumpesnis nei kalendorinis mėnuo arba jei jis galioja nurodytomis dienomis, tai kalendorinio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.
Pavyzdys
1. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: 2006-02-01 iki 2006-02-27. Apskaičiuodami šio laikotarpio įmoką mėnesio 100 Lt įmoką daliname iš vasario mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus – 28, gautą sumą dauginame iš 27 dienų ir gauname 96.43 Lt.
2. Verslo liudijimo galiojimo laikotarpis: nuo 2006-01-15 iki 2006-02-20. Mėnesio įmoką – 100 Lt daliname iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir dauginame iš 17 dienų (tiek dienų verslo liudijimas galioja sausio mėnesį), gauta suma yra sausio mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka. Mėnesio 100 Lt įmoką daliname iš vasario mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus (28 d.) ir gautą sumą dauginame iš 20 dienų, gauta suma yra vasario mėnesio valstybinio socialinio draudimo įmoka.
3. Verslo liudijimas išduotas, nurodant atskiras verslo liudijimo galiojimo dienas (tarkim, sausio mėnesį verslo liudijimas galioja 2, 9, 16, 23, 30 dienomis), tai 100 Lt dalijami iš sausio mėnesio kalendorinių dienų skaičiaus ir gauta suma dauginama iš 5 dienų, taip gauname valstybinio socialinio draudimo įmoką turint tokį verslo liudijimą.
Pasikeitus valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinės dalies dydžiui verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu, valstybinio socialinio draudimo įmokos atitinkamai perskaičiuojamos ir jų skirtumo suma sumokama per mėnesį nuo valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinės dalies dydžio pasikeitimo dienos.
6.5. Kaip turi mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas asmuo tuo pačiu laikotarpiu įsigijęs kelis verslo liudijimus?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos valstybinės socialinio draudimo pensijos pagrindinei daliai dydis nepriklauso nuo įsigyjamų verslo liudijimų skaičiaus. Kai įsigyjamų verslo liudijimų galiojimo laikas sutampa (persidengia), šiuo laikotarpiu verslo liudijimus įsigijęs gyventojas draudžiasi valstybiniu socialiniu draudimu kaip turintis vieną verslo liudijimą.
Pavyzdys
Tarkime, vieno verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu (nuo 2006-02-01 iki 2006-02-28) gyventojas įsigyja kitą verslo liudijimą, kurio galiojimo laikas nuo 2006-02-15 iki 2006 03 31. Valstybinio socialinio draudimo įmokų už laikotarpį nuo 2006-02-15 iki 2006 02 28 papildomai mokėti nereikės, t.y. tokius verslo liudijimus turinčio gyventojo sumokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų suma būtų 200 Lt (kaip už du mėnesius galiojantį verslo liudijimą).
6.6. Iki kada reikia sumokėti privalomas valstybinio socialinio draudimo įmokas?

Asmenys, turintys verslo liudijimus, galiojančius trumpiau kaip 3 mėnesius, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka už visą verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas nuo verslo liudijimo įsigaliojimo ar jo galiojimo pratęsimo.
Asmenys, turintys verslo liudijimus, galiojančius metų ketvirtį ar ilgesnį laikotarpį, valstybinio socialinio draudimo įmokas moka kartą per ketvirtį, bet ne vėliau, kaip iki to ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dienos.
Pavyzdys
1. Tarkime, gyventojas įsigijo verslo liudijimą, kurio galiojimo laikas nuo 2006-04-01 iki 2006-06-30. Valstybinio socialinio draudimo įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip 2006-06-15 imtinai.
2. Tarkime, gyventojas 2003-06-01įsigijo verslo liudijimą, kuris galioja iki 2006-08-31. Valstybinio socialinio draudimo įmoka turi būti sumokėta iki 2006-08-15 imtinai.
Jei valstybinio socialinio draudimo įmokas privalantys mokėti verslo liudijimus įsigiję gyventojai jų nemoka, nuo pavėluotai sumokėtų ar pervestų valstybinio socialinio draudimo įmokų MAĮ nustatyta tvarka skaičiuojami delspinigiai. Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai valstybinio socialinio draudimo įmokos turėjo būti sumokėtos, ir baigiami skaičiuoti valstybinio socialinio draudimo įmokų sumokėjimo dieną įskaitytinai.
6.7. Kokiais atvejais verslo liudijimus turintys asmenys gali nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų?

Verslo liudijimus turintys asmenys valstybinio socialinio draudimo įmokų gali nemokėti (ir tas laikotarpis nebus įskaitytas į jų valstybinio socialinio draudimo stažą) tik tuo atveju, jeigu jie:
• gauna socialinio draudimo senatvės ar socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijas, paskirtas pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą,
• gauna šalpos pensijas ar kompensacijas, išskyrus šalpos našlaičių pensijas, paskirtas pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą,
• gauna su socialinio draudimo santykiais susijusias (socialinio draudimo) senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijas iš Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat iš šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo,
• yra laisvės atėmimo vietose arba Baudžiamojo kodekso nustatyta tvarka teismo nuosprendžiu jiems yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose,
• privalomai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus,
• turi būtinąjį socialinio draudimo stažą socialinio draudimo senatvės pensijai gauti (30 metų) pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą arba yra sukakę senatvės pensijos amžių pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymą.
6.8. Kokios socialinės garantijos yra teikiamos mokantiems valstybinio socialinio draudimo įmokas asmenims?

Mokėdami valstybinio socialinio draudimo įmokas verslo liudijimus turintys asmenys įgyja teisę į senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijas. Mirties atveju, apdraustojo sutuoktinis ir vaikai įgyja teisę į našlių ir našlaičių pensijas.
Pastaba: Jei pagal verslo liudijimą gyventojas dirbo ne visą kalendorinį mėnesį ir Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikė rašytinį prašymą bei sumokėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas už visą kalendorinio mėnesio laikotarpį, jam bus įskaitytas valstybinio socialinio draudimo stažas už visą mėnesį.
6.9. Kur mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos?

Valstybinio socialinio draudimo įmokos pavedimu arba pašto perlaida sumokamos į Fondo valdybos teritorinio skyriaus nurodytą banko sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mokėjimo dokumentuose turi būti nurodytas draudžiamojo asmens kodas arba draudėjo kodas (tais atvejais, kai asmuo neturi asmens kodo, jis turi kreiptis į Fondo valdybos teritorinį skyrių dėl draudėjo kodo suteikimo), taip pat – įmokos pavadinimas ir kodas.
6.9.1. Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sąrašas
Įmokų pavadinimas Įmokos (kodas) Delspinigiai (kodas) Baudos (kodas) Kitos įplaukos
Asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimus, valstybinio socialinio draudimo įmokos 261 262 263
Atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokos 273 274 275
Įplaukos už socialinio draudimo pažymėjimus 278
Atkreipiame dėmesį į tai, kad skirtingi įmokų kodai turi būti nurodyti mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas, delspinigius ar baudas.
Asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimus ir sudarę įmokų įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui sumokėjimo atidėjimo ir delspinigių mokėjimo atidėjimo sutartis, mokėjimo pavedimuose turi nurodyti atidėtų valstybinio socialinio draudimo fondui mokėtinų sumų įmokų kodus.
Įsigyto verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu praradus teisę nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų (asmuo atleidžiamas iš darbo, jam pasibaigia invalidumo terminas), asmuo privalo apie tai pranešti Fondo valdybos teritoriniam skyriui ir sumokėti įsiskolinimą už likusį verslo liudijimo galiojimo laiką per 5 darbo dienas.
Vietos VMI, išduodama naują ar pratęsdamas anksčiau įsigytą verslo liudijimą asmeniui, patikrina Fondo valdybos teritorinio skyriaus pateiktą asmenų, įsiskolinusių Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, sąrašą. Jeigu asmuo, įsigyjantis verslo liudijimą, skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, tokiam asmeniui vietos VMI verslo liudijimo neišduoda ir/ar nepratęsia, kol nesumokėtas įsiskolinimas ir vietos VMI nepateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.
VII. Privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumokėjimas
Gyventojai, įsigiję tam tikros veiklos rūšies verslo liudijimus, moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau – PSD), kurios sudaro 30 procentų sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio sumos, bet per mėnesį ne mažiau kaip 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis . Tai yra, šios įmokos yra fiksuoto pajamų mokesčio, mokamo įsigyjant verslo liudijimą, dalis, tačiau, jei 30 procentų per mėnesį sumokėtos fiksuoto pajamų mokesčio sumos sudaro mažiau kaip 1/12 metinės valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis einamaisiais mokestiniais metais (2006 m. – 25.37 Lt per mėnesį ) skirtumą privalo papildomai mokėti gyventojai, kurie nėra apsidraudę ar apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu . Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar gyventojui taikomas savivaldybių tarybų nustatytas mažesnis fiksuotas pajamų mokestis.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokas gyventojams apskaičiuoja vietos VMI prieš išduodant gyventojui verslo liudijimą.
Trūkstama dalis tarp faktiškai sumokėtos (sudarančios 30 proc. per mėnesį sumokėto fiksuoto pajamų mokesčio sumos) ir minimalios privalomojo sveikatos draudimo įmokos turi būti sumokama į vietos VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą prieš išduodant verslo liudijimą.

VIII. Pajamų, gautų iš veiklos pagal verslo liudijimą, deklaravimas
8.1. Ar gyventojas turi teikti pajamų mokesčio deklaraciją?

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gavęs pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą, privalo iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Jei tas gyventojas tą mokestinį laikotarpį pajamų iš šios veiklos negavo, tai ir deklaracijos teikti neprivalo.
Fiziniai asmenys, įrašyti verslo liudijime ir kartu vykdę tą veiklą, gautų pajamų deklaruoti neprivalo. Visas iš tokios veiklos gautas pajamas turi deklaruoti verslo liudijimą įsigijęs gyventojas.
8.2. Kokios formos deklaraciją pildyti ir teikti?

Per mokestinį laikotarpį gavus pajamų tik iš veiklos pagal verslo liudijimą, turi būti pildoma FR0462S0 formos deklaracija. Jei buvo gauta ir kitų pajamų, turi būti pildoma viena iš mokesčių administratoriaus patvirtintų formų, skirtų tam tikrų rūšių pajamų gavusiems asmenims .
8.3. Ar iš veiklos pagal verslo liudijimą pajamų galima atimti patirtas veiklos išlaidas ir pasinaudoti pajamų mokesčio lengvatomis?

Deklaruojant pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą, jokios su ta veikla susijusios išlaidos neatimamos. Gyventojo patirtų išlaidų suma neturi įtakos fiksuoto pajamų mokesčio, sumokėto už verslo liudijimą, dydžiui. Gyventojas, gaudamas pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą, negalės pasinaudoti lengvatomis, leidžiančiomis atimti iš pajamų tam tikras gyventojo patirtas išlaidas .
Gyventojui, gaunančiam pajamas tik iš veiklos pagal verslo liudijimą, yra netaikomi neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD) ir papildomi neapmokestinamieji pajamų dydžiai (PNPD) .
8.4. Kaip pildyti FR0462S0 formos deklaraciją?

Gyventojas deklaruojamas per kalendorinius metus tik iš veiklos pagal verslo liudijimą (ar liudijimus) gautas pajamas turi nurodyti 15 laukelyje, o už verslo liudijimą (liudijimus) per kalendorinius metus sumokėtą fiksuoto pajamų mokesčio sumą – 16 laukelyje.
17 laukelis nepildomas, jei gyventojas per kalendorinius metus negavo neapmokestinamųjų pajamų. (Plačiau skaityti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisykles).
IX. Gyventojų registravimosi PVM mokėtojais ir PVM mokėjimo prievolės
9.1. Dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atsirandančios prievolės
9.1.1. Kada veiklą pagal verslo liudijimą vykdantis gyventojas privalo registruotis PVM mokėtoju?

Gyventojai, kurie vykdo veiklą pagal verslo liudijimą, PVM mokėtojais turi užsiregistruoti, jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra už parduotas prekes ir/ar suteiktas paslaugas gauta ar gautina atlygio suma buvo didesnė kaip 100 000 Lt.
Pavyzdys
Tarkime, kad gyventojas verčiasi tekstų vertimo veikla. 2005 metų sausio – birželio mėnesiais jis gauna 30 000 Lt pajamų, o iki metų pabaigos – dar 50 000 Lt. Šis asmuo, pradėjęs veiklą 2006 metais, per sausio mėnesį gauna 55 000 Lt pajamų. Prievolė registruotis PVM mokėtoju šiam fiziniam asmeniui atsiras tada, kai per 12 paskutiniųjų mėnesių jo iš tekstų vertimo veiklos gauto atlygio suma yra didesnė kaip 100 000 Lt, t.y. sausio mėnesį.
9.1.2. Kaip apskaičiuojama į biudžetą mokėtina PVM suma, kai PVM mokėtoju neįsiregistravusio gyventojo metų (paskutinių 12 mėnesių) pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą yra didesnės kaip 100 000 Lt?

Lietuvos Respublikos fizinis asmuo, vykdantis bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą, už parduotas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, kurios pagal PVM įstatymo nuostatas yra apmokestinamos PVM, privalo skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 100 000 Lt. PVM skaičiuojamas nuo daugiau kaip 100 000 Lt pajamų už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sumos, neatsižvelgiant į tai ar gyventojas buvo įsiregistravęs PVM mokėtoju, ar ne.
9.1.3. Nuo kada PVM mokėtoju neįsiregistravęs gyventojas turi pradėti skaičiuoti į biudžetą mokėtiną PVM?

PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį pajamų suma tapo didesnė už 100 000 Lt.
Pavyzdys
Gyventojas pagal verslo liudijimą prekiavo avalyne. Jo pajamos per 12 paskutiniųjų mėnesių (2004 m. lapkričio – gruodžio ir 2005 m. sausio – spalio) sudarė 102 000 Lt, 100 000 Lt riba buvo viršyta 2005 m. spalio mėnesį 2000 Lt suma.
Gyventojui prievolė skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM atsirado 2005 m. spalio mėnesį. Spalio mėnesio PVM skaičiuojamas nuo 2000 Lt ir sudaro 305 Lt (2000×18/(100+18)).
9.2. Prievolės, atsirandančios dėl prekių įsigijimo iš kitų ES valstybių
9.2.1. Kada atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių?

PVM mokėtojais privalomai registruojami prekes (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) iš ES valstybių įsigyjantys, individualia ar profesine veikla besiverčiantys Lietuvos fiziniai asmenys, nors jų atlygis iš vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis kaip 100 000 Lt.
Vadinasi, verslo liudijimą įsigijusiam gyventojui prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda, jeigu jo per praėjusius kalendorinius metus iš ES valstybių narių įsigytų prekių vertė buvo didesnė kaip 35 000 Lt, arba jei einamaisiais metais jis numato viršyti 35 000 Lt sumą. Skaičiuojant iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių vertę, reikia atsižvelgti tik į tokių prekių vertę, kurių pardavėjai savo šalyje yra įregistruoti PVM mokėtojais.
Pavyzdys
Verslo liudijimą turintis gyventojas verčiasi drabužių prekyba prekyvietėse. Jis PVM mokėtoju neįsiregistravęs, nes per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis už parduotas prekes nebuvo didesnis kaip 100 000 Lt. 2005 metais iš Lenkijos šis asmuo įsigijo prekių už 20 000 Lt, o 2006 m. sausio – balandžio mėnesiais – už 40 000 Lt.
Taigi per 2006 metų keturis mėnesius šis gyventojas iš ES valstybės narės įsigijo prekių daugiau kaip už 35 000 Lt, todėl jam atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju.
Pažymėtina, kad gyventojas, įsiregistravęs PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš ES valstybės narės, turi skaičiuoti visų savo tiekiamų prekių ir/ar teikiamų paslaugų pardavimo PVM.
9.2.2. Kokios prievolės atsirastų gyventojui, turėjusiam registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitų ES valstybių narių, tačiau juo neįsiregistravusiam?

Jeigu gyventojas, atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš ES valstybių narių, PVM mokėtoju neįsiregistruoja, tai:
• ES valstybių narių įmonės ir gyventojai (kurie savo šalyse vykdo ekonominę veiklą ir yra įsiregistravę PVM mokėtojais) Lietuvos gyventojui parduodamas prekes apmokestintų taikydami savo šalyse nustatytą PVM tarifą;
• Lietuvos gyventojas nuo iš ES valstybių narių įsigytų prekių vertės (be PVM, sumokėto ES valstybėse narėse) privalėtų apskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos biudžetą 18 proc. ar lengvatinį 5 proc. PVM,
• nuo tos dienos, kurią privalėjo registruotis PVM mokėtoju, gyventojas privalėtų skaičiuoti savo parduodamų prekių ir/ar suteikiamų paslaugų pardavimo PVM ir sumokėti jį į Lietuvos biudžetą.
X. Klausimai – atsakymai
Šiame atmintinės skyriuje pateikiami atsakymai į specifinius, su atskiromis veiklos rūšimis ir buhalterinės apskaitos tvarkymu susietus, klausimus.
10.1. Dėl patalpų nuomos ir apgyvendinimo paslaugų teikimo verslo liudijimų
Klausimas: Kuo skiriasi patalpų nuomos, apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) ir apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) verslo liudijimai?

Atsakymas: Nutarime Nr. 1797 nustatyta, kad patalpų nuomos verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų, tarp jų ir kaimo turizmo, nakvynės bei pusryčių paslaugų. Atskirai apibūdinsime kiekvieną iš šių veiklos rūšių:
Patalpų nuoma (EVRK klasė 70.20). Patalpų nuomos verslo liudijimą įsigijęs ir savivaldybės nustatyto dydžio pajamų mokestį sumokėjęs gyventojas jam priklausančias patalpas gali nuomoti kitiems gyventojams, nesvarbu, kokioje vietovėje (mieste ar kaime) jos yra, kokio jos dydžio ar būklės, nes tai nuomotojo ir nuomininko susitarimo dalykas.
Patalpų nuoma nenumato nuomininko maitinimo ir poilsio poreikių tenkinimo, taip pat nekeliami specialūs reikalavimai patalpoms, kurie yra keliami apgyvendinimo (kaimo turizmo bei nakvynės ir pusryčių) paslaugoms.
Apgyvendinimo paslaugos (kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių paslaugos) (EVRK klasė 55.23). Kaimo gyvenamojoje vietovėje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 3000 gyventojų, ūkininko sodyboje ar individualiame gyvenamajame pastate teikiantys specialaus apgyvendinimo (kaimo turizmo) paslaugą, taip pat nakvynės ir pusryčių paslaugą teikiantys pagal verslo liudijimus gyventojai privalo:
• turėti turistams apgyvendinti pritaikytus nuomojamus kambarius (numerius), kurių turi būti ne daugiau kaip 20, teikiant kaimo turizmo paslaugas, ir ne daugiau kaip 10 – nakvynės ir pusryčių paslaugas,
• sudaryti paslaugos teikimo reikalavimus atitinkančias sąlygas ir turėti savivaldybės išduotą minimalių reikalavimų įvykdymo pažymėjimą.
Šie reikalavimai yra detaliai išdėstyti Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos direktoriaus įsakymuose: 2003 m. kovo 27 d. Nr. 27-V „Dėl Nakvynės ir pusryčių paslaugos teikimo reikalavimų patvirtinimo“ ir 2003 m. kovo 27 d. Nr. 26 V „Dėl Kaimo turizmo paslaugos teikimo reikalavimų patvirtinimo“ .
Klausimas: Ar patalpų nuomos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali patalpas subnuomoti?

Atsakymas: Nutarime Nr. 1797 nenurodyta, kokioms patalpoms (nuosavybės teise priklausančias ar išsinuomotas) nuomoti gyventojas gali įsigyti verslo liudijimą. Todėl gyventojas gali subnuomoti iš kitų gyventojų, taip pat iš įmonių, įstaigų ar organizacijų jo išsinuomotas patalpas gyventojams.
Klausimas: Kuri vietos VMI turi išduoti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių) teikimo verslo liudijimus, – ta kurios veiklos teritorijoje gyventojas nuolat gyvena, ar ta kurios teritorijoje teikiamos apgyvendinimo paslaugos?

Atsakymas: Vyriausybės nutarime be išimčių nurodyta, kad verslo liudijimus išduoda ta vietos VMI, kurios teritorijoje yra gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta.
Klausimas: Ar gali verslo liudijimą įsigijęs gyventojas patalpas išnuomoti įmonei?

Atsakymas: Gali, tačiau pajamos iš tokios nuomos nebus laikomas pajamomis pagal verslo liudijimą, jos bus apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčiu, kurį išskaičiuos gyventojui nuompinigius mokanti įmonė.
Klausimas: Kiek reikėtų įsigyti patalpų nuomos verslo liudijimų tuo atveju, kai nuomojamos patalpos priklauso keliems asmenims (pvz., sutuoktiniams, motinai (tėvui), jų vaikams ir pan.)?

Atsakymas: Neatsižvelgiant į tai, keliems asmenims priklauso nuomojamos patalpos, išduodamas vienas patalpų nuomos verslo liudijimas. Verslo liudijimą įsigyjantis gyventojas turi turėti nuomojamų patalpų bendrasavininkių sutikimą. Šio sutikimo pateikti vietos VMI nereikia.
Klausimas: Ar patalpų nuomos verslo liudijimą turintis nuomotojas turėtų įsigyti asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuomos verslo liudijimą, jeigu patalpos išnuomojamos su baldais, virtuvės įranga, televizoriais, kilimais ir pan.?

Atsakymas: Jeigu dėl šių reikmenų yra sudaryta atskira nuomos sutartis, tai patalpų nuomos verslo liudijimą turintis nuomotojas turėtų įsigyti ir namų ūkio reikmenų nuomos verslo liudijimą arba registruoti tokios rūšies individualią veiklą.
Klausimas: Ar patalpų nuomos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali kitiems gyventojams nuomoti gyvenamąjį plotą poilsio namuose, viešbučiuose, moteliuose ir pan.?

Atsakymas: Patalpų nuomos veikla priskiriama Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) 70.20 klasei, o laikinos buveinės suteikimas poilsio namuose ir pan. priskiriamas EVRK 55 grupei. Šios rūšies veikla neįtraukta į Vyriausybės nutarimu patvirtintą veiklos rūšių, kuriomis verstis gali būti išduodami verslo liudijimai, sąrašą (išskyrus kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių paslaugų teikimo veiklos rūšis). Todėl įsigijus patalpų nuomos verslo liudijimą, negalima verstis gyvenamojo ploto nuoma poilsio namuose, viešbučiuose, moteliuose ir pan.
10.2. Dėl prekybos verslo liudijimų
Klausimas: Ar prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali prekybos vietoje prekiauti keptais viščiukais? Ar tokia veikla nebūtų laikoma viešojo maitinimo paslauga?

Atsakymas: Viščiukų kepimas ir jų pardavimas negali būti priskiriamas nei prekybos, nei viešojo maitinimo veiklai, nes prekybinė veikla yra ūkinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ir pardavimu, o viešasis maitinimas – gamybinė ir prekybinė veikla, apimanti maisto produktų gamybą, pardavimą ir jo vartojimo organizavimą. Kadangi viščiukų kepimas ir jų realizavimas apima tik maisto produktų gamybos sritį, tai ši veikla priskirtina EVRK 15.13 klasei „naminių paukščių mėsos ir kitos mėsos produktų gamyba“, į kurią įeina ir paruoštų mėsos patiekalų gamyba.
Vyriausybės nutarime maisto produktų gamybos veikla neįtraukta į veiklos rūšių, kuriomis verstis gali būti išduodami verslo liudijimai, sąrašą, todėl gyventojai, pageidaujantys kepti viščiukus ir vietoje juos parduoti, gali steigti įmones arba registruoti tokios rūšies individualią veiklą.
Klausimas: Gyventojas nusipirko gyvą gyvulį, naminį paukštį ar triušį ir jį paskerdė skerdykloje. Ar gali jis šia mėsa prekiauti, įsigijęs prekybos verslo liudijimą?

Atsakymas: Gyventojas, įsigijęs prekybos verslo liudijimą, gali prekiauti paskerstų gyvulių, pirktų ūkininko ūkyje ar išaugintų asmeniniame pagalbiniame ūkyje, skerdiena. Šiuo atveju prekybos vietoje jis turi turėti gyvo gyvulio pirkimo – pardavimo kvitą (jei paskersta skerdykloje, ir skerdyklos paslaugos atlikimo dokumentą).
10.3. Dėl paslaugų teikimo ir gamybinės veiklos verslo liudijimų
Klausimas: Kokių papildomų dokumentų (leidimų) reikia gyventojams, įsigijusiems žuvų gaudymo verslinės žūklės įrankiais verslo liudijimus?

Atsakymas: Pagal Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 8 str. 1 dalį, versline žvejyba gali verstis Lietuvos gyventojai, juridiniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įteisinę šios srities veiklą ir pagal šio įstatymo 12 str. įgiję teisę žvejoti, kuri suteikiama išduodant žvejybos leidimus arba sudarant vidaus vandens telkinių nuomos verslinei arba mėgėjiškai žvejybai sutartis. Todėl žuvų gaudymo verslinės žūklės įrankiais verslo liudijimus įsigiję gyventojai verslinę žvejybą vandens telkiniuose, kuriuose Aplinkos ministerija yra nustačiusi žuvų sugavimo verslinės žūklės įrankiais limitus, įteisina gaudami Aplinkos ministerijos regionų apsaugos departamentų arba miestų (rajonų) savivaldybių išduodamus leidimus vykdyti verslinę žvejybą.
Klausimas: Ar gali prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas prekyvietėje verstis garso ir vaizdo kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimu (prekyba ir (arba) nuoma)?

Atsakymas: Gyventojo įsigytas prekybos prekyvietėje verslo liudijimas nesuteikia teisės verstis garso ir vaizdo kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimu (prekyba ir (arba) nuoma). Tam reikia įsigyti Vyriausybės nutarime numatytą atitinkamos veiklos verslo liudijimą arba registruoti tos rūšies individualią veiklą.
Jeigu be garso ir vaizdo kūrinių gyventojas prekiauti prekyvietėje pageidaus ir kitomis prekėmis, tai jis turėtų papildomai įsigyti atitinkamą prekybos prekyvietėje verslo liudijimą arba registruoti tos rūšies individualią veiklą.
Klausimas: Ar galima įsigyti tatuiravimo verslo liudijimus?

Atsakymas: Tatuiravimas yra kosmetikos paslauga, kuri prie licencijuojamų gydomosios veiklos rūšių nepriskiriama. Todėl šią kosmetikos paslaugą galima teikti įsigijus kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų veiklos verslo liudijimą.
Klausimas: Kaip gali pagrįsti medžiagų, žaliavų įsigijimą gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie savo veikloje naudoja medžiagas iš asmeninių išteklių, įgytų tuo metu, kai buvo neprivalomi žaliavų, medžiagų įsigijimo dokumentai, arba kai medžiagas, pvz., gintarą, šiuo metu renka patys?

Atsakymas: Vyriausybės nutarime nenumatyta išimčių gyventojams, kurie turi prekių, medžiagų ar žaliavų, įsigytų be įsigijimo dokumentų, likučių.
Tuo atveju, kai gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai gamina gaminius iš jų pačių surinktų medžiagų, neturi būti reikalaujama šių medžiagų įsigijimo dokumentų.
Klausimas: Kaip apmokestinamos verslo liudijimo neturinčio gyventojo pajamos, gautos už suteiktas paslaugas per laikotarpį, kai veiklą vykdė įsigijęs verslo liudijimą?

Atsakymas: Verslo liudijimus įsigiję gyventojai už pajamas, gautas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, pajamų mokestį jau yra sumokėję. Todėl gyventojas pajamų mokestį privalo mokėti tik tuo atveju, jeigu neturi dokumento, patvirtinančio, kad darbai atlikti ar paslaugos suteiktos verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu.
10.4. Dėl prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitų išrašymo
Klausimas: Ar galima naudoti VMI prie FM viršininko 2002 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 128 patvirtintos formos prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitus?

Atsakymas: Nauja prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvito forma ir jo pildymo tvarka patvirtinta VMI prie FM viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos bei šių kvitų pildymo taisyklių patvirtinimo“.
Kadangi naujos formos prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų rekvizitai ir išrašymo tvarka liko nepakitusi (tik žodis „patentas“ pakeistas žodžiais „verslo liudijimas“) galima naudoti minėtų VMI prie FM viršininko 2002-05-21 įsakymu Nr. 128 patvirtintos formos kvitų atsargas.
Klausimas: Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas parduoda prekes kitam gyventojui, įsigijusiam prekybos verslo liudijimą. Kaip šiuo atveju turi būti užpildytas prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitas? Ar išrašant prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą smulkiai apibūdinti kiekvieną parduotą prekę ar paslaugą, ar pakanka nurodyti sustambintas prekių, paslaugų grupes, pvz., staliaus gaminiai, kosmetikos salono paslaugos, apatinis trikotažas ir pan.?

Atsakymas: Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, parduodami prekes kitiems prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, privalo išrašyti kvitus visais atvejais (kitiems pirkėjams – jų pageidavimu). Tačiau nebūtina kvite įrašyti kiekvieną prekę atskirai, galima naudoti sustambintas prekių, paslaugų grupes.
Klausimas: Ar verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, PVM mokėtojas, už suteiktas paslaugas paslaugos gavėjo pageidavimu gali išrašyti tik prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą, ar jis privalo išrašyti ir kvitą, ir PVM sąskaitą faktūrą?

Atsakymas: Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, PVM mokėtojas, už suteiktas paslaugas jų gavėjo, ne PVM mokėtojo, pageidavimu gali išrašyti tik prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitą. Paslaugos gavėjui, PVM mokėtojui, jis privalo išrašyti ir kvitą, ir PVM sąskaitą faktūrą.
Klausimas: Ar gali prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą išrašyti į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys?

Atsakymas: Kadangi verslo liudijime nurodytoje veikloje gali dalyvauti ir į verslo liudijimą įrašytas šeimos narys, vadinasi, jis gali išrašyti ir pasirašyti (pažymėdamas savo vardą ir pavardę) prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus. Tačiau kvite turi būti nurodomi verslo liudijimą įsigijusio asmens rekvizitai.
Klausimas: Prekybos verslo liudijimas suteikia teisę parduoti prekes gyventojams ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams. Tačiau prekybos verslo liudijimą turintis asmuo pardavė prekes įmonei. Vadinasi, tai bus pajamos ne iš veiklos, kuria verčiamasi pagal verslo liudijimą. Ar gali gyventojas tuo atveju prekių pardavimą įmonei įforminti prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitu, nes kvito pildymo taisyklėse nustatyta, kad kvitas tvirtinamas siekiant užtikrinti verslo liudijimus įsigijusių gyventojų iš tokios veiklos gautų pajamų apskaitą?

Atsakymas: Prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitai turi visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr. 99-3515) 13 straipsnyje nurodytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, todėl verslo liudijimą turintis gyventojas, parduodamas savo turtą (prekes) įmonei, gali panaudoti minėtąjį kvitą. Tačiau pajamos, gautos iš tokios ūkinės operacijos, nepriskiriamos pajamoms, gautoms iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, ir negali būti apskaitomos pajamų ir išlaidų žurnale.
Klausimas: Ar gali gyventojas, 2005 metais įsigijęs 3 mėnesių verslo liudijimą, likusius pirkimo-pardavimo kvitus naudoti ir 2006 metais, vėl įsigijęs verslo liudijimą?

Atsakymas: Gali, neatsižvelgiant į tai, ar gyventojas vykdys tos pačios ar kitos rūšies veiklą. Be to, nepanaudoti pirkimo – pardavimo kvitai gali būti naudojami ir gyventojo įregistruotoje individualioje veikloje.
10.5. Dėl pajamų ir išlaidų žurnalo pildymo
Klausimas: Kaip paskirstomos skirtingų prekybos rūšių verslo liudijimus įsigijusio gyventojo išlaidos prekėms įsigyti?

Atsakymas: Tais atvejais, kai gyventojas turi kelis skirtingų veiklos rūšių verslo liudijimus, pvz., prekybos kioske ir prekybos prekyvietėje, ir yra įsigijęs abiem prekybos rūšims prekių pagal vieną prekių įsigijimo dokumentą, tai išlaidas toms prekėms įsigyti tarp atskirų prekybos rūšių jis paskirsto pats ir įrašo į atitinkamus pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus.
Klausimas: Ką daryti, kai nupirktos prekės sugenda arba grąžinamos pardavėjui kaip nekokybiškos?

Atsakymas: Jeigu gyventojo įsigytos prekės netenka prekinės išvaizdos, sugenda, tai surašomas laisvos formos aktas, kad tos prekės netinkamos realizuoti. Išlaidų suma šiuo atveju lieka ta pati, kuri nurodyta prekių įsigijimo dokumente.
Jeigu nekokybišką prekę pardavėjui grąžina verslo liudijimą įsigijęs asmuo, šis grąžinimas įforminamas išrašant prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą su įrašu „debetinis“. Šiuo atveju kvite nurodyta už grąžintas prekes gauta suma pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale mažinamos išlaidos prekėms įsigyti.
Klausimas: Ar reikia įsigyti naują žurnalą, jeigu veikla vykdoma su pertraukomis?

Atsakymas: Jeigu gyventojas kalendoriniais metais buvo įsigijęs kurios nors veiklos verslo liudijimą, vėliau kurį laiką veiklos nevykdė, tačiau tam laikui praėjus vėl įsigijo tos pačios veiklos verslo liudijimą, tai jis gali toliau pildyti jau pradėtą pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.
Klausimas: Ūkininkas pagal patvirtintas rekomendacijas tvarko ūkininko ūkio veiklos apskaitą dvejybine apskaitos sistema. Jis taip pat turi įsigijęs apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugų) teikimo verslo liudijimą. Ar reikia jam pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą?

Atsakymas: Reikia, nes pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus privalo visi verslo liudijimus įsigiję asmenys, nesvarbu, kad tas pats asmuo turi įregistravęs ūkininko ūkį ir tvarko ūkininko ūkio veiklos buhalterinę apskaitą.
Klausimas: Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas prekiauja maisto produktais ir savo išauginta žemės ūkio produkcija. Ar reikia kokių nors dokumentų savo išaugintai žemės ūkio produkcijai realizuoti?

Atsakymas: Prekiaujant ūkininko ūkyje išauginta žemės ūkio produkcija, prekybos vietoje reikia turėti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą arba šio pažymėjimo kopiją (patvirtintą notaro) ir asmens dokumentą. Prekiaujant asmeniniame ūkyje išauginta žemės ūkio produkcija, prekybos vietoje reikia turėti dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą.
Klausimas: Žmona ir vyras (kiekvienas atskirai) yra įsigiję prekybos verslo liudijimus. Abu įrašyti vienas kito verslo liudijimuose kaip šeimos nariai. Ar abu šeimos nariai gali prekiauti vieno iš jų įsigytomis prekėmis?

Atsakymas: Abu šeimos nariai gali prekiauti turėdami vieno iš jų vardu išrašytus dokumentus tuo atveju, kai veiklą vykdo toje pačioje teritorijoje, t.y. toje pačioje prekyvietėje, greta esančiuose kioskuose ar laikinuosiuose prekybos įrenginiuose, prekybos vietoje turėdami notariškai patvirtintus santuokos liudijimo nuorašus.
Klausimas: Prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas greta prekių, kurių įsigijimo dokumentus turi, parduoda ir jam asmeninės nuosavybės teise ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą. Ar reikia tokias pajamas registruoti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnale? Ką daryti, kai nėra nuosavybės teise priklausančio turto įsigijimo dokumentų?

Atsakymas: Pajamos, gautos pardavus asmeninės ar bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą, nepriskiriamos pajamoms, gautoms iš veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, todėl jos į žurnalą neįrašomos. Dokumentų, patvirtinančių, kad minėtasis turtas priklauso gyventojui nuosavybės teise, pardavimo vietoje turėti neprivaloma.
10.6. Dėl gyventojui priklausančio ne individualios veiklos turto pardavimo pajamų
Klausimas: Ar gali verslo liudijimą įsigijusio gyventojo buhalterinę apskaitą tvarkyti kitas gyventojas ar firma? Kaip tai yra įforminama?

Atsakymas: Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 9 straipsnį, verslo liudijimą įsigijęs gyventojas buhalterinę apskaitą gali tvarkyti pats, šį darbą pagal sutartį gali atlikti tokios veiklos rūšies įmonė arba fizinis asmuo.
Klausimas: Kokia nuobauda taikoma, jeigu pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas pametamas? Ar bus išduodamas naujas žurnalas (dublikatas)? Ar reikia apie žurnalo dingimą pranešti mokesčių administratoriui, kokia tvarka?

Atsakymas: Teisės aktuose atsakomybė už pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo pametimą nenumatyta. Apie jo dingimą gyventojas privalo pranešti vietos VMI ir įregistruoti naują žurnalą (dublikatą).
Klausimas: Jeigu pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas pamestas, tačiau pajamas ir išlaidas galima atstatyti pagal turimus dokumentus, ar gautame žurnalo dublikate reikia atkartoti praėjusių laikotarpių įrašus?

Atsakymas: Dingusio pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo duomenys turi būti atkuriami remiantis pajamų ir išlaidų dokumentais.
Klausimas: Ar privalo verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vietoje turėti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą.

Atsakymas: Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vietoje privalo turėti prekių, medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentus, o pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo laikymo vietą pasirenka savo nuožiūra.
Klausimas: Ar gyventojo pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą priskiriamos ir pajamos, gautos kai verslo liudijimas jau negalioja?

Atsakymas: Gyventojo pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą priskiriamos visos pajamos, gautos iš verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu vykdytos veiklos, neatsižvelgiant į tai, kada sumokami pinigai. Pavyzdžiui, jei gyventojas, turėdamas tekstų vertimo paslaugų verslo liudijimą, galiojantį sausio mėnesį, suteiktų vertimo paslaugas, už kurias su juo būtų atsiskaityta kovo mėnesį, tai šios gyventojo pajamos būtų priskiriamos gyventojo pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą.

XI. Rekomenduojami leidiniai
Deklaracijų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai:
• FR0462S0 forma. Ūkininkams ir gyventojams turintiems verslo liudijimus. Metodiniai nurodymai
• FR0462S15 forma. Gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų tik 15 proc. tarifu. Metodiniai nurodymai
• FR0462S33 forma. Gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamų tik 33 proc. tarifu. Metodiniai nurodymai
• FR0462 forma. Gyventojams, gavusiems pajamų, apmokestinamu 15 ir 33 proc. tarifu. Metodiniai nurodymai
Leidinys „Ką turėtų žinoti turgaviečių prekiautojai operatyvaus patikrinimo metu ir apie prekių įsigijimo dokumentus“
Leidiniai apie PVM prievoles, ekonominę veiklą vykdantiems asmenims (įskaitant gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus):
• Atmintinė fiziniams asmenims apie pridėtinės vertės mokestį
• Ar reikia registruotis PVM mokėtoju?
• Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *