Tarnybos nutarimas 2007

DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJO PERKĖLIMO TARNYBINIO KAITUMO BŪDU Į KITAS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2007 m. spalio 24 d. Nr. 1114
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708; 2007, Nr. 69-2723) 20 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
1. Patvirtinti Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisykles (pridedama).
2. Šiuo nutarimu patvirtintų Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklių 3 ir 4 punktai įsigalioja nuo 2008 m. kovo 1 dienos.

Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas

Vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1114

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PERKĖLIMO TARNYBINIO KAITUMO BŪDU Į KITAS KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAREIGAS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja karjeros valstybės tarnautojų ir įstaigų vadovų (išskyrus įstaigų vadovus, priimamus į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymo nustatytai kadencijai) (toliau vadinama – valstybės tarnautojas) perkėlimą į kitas tos pačios ar žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas (toliau vadinama – kitos pareigos) toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje (toliau vadinama – įstaiga), taip pat tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojų pareigų sukeitimą jų prašymu.
2. Valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu, jeigu jis atitinka pareigų, į kurias siekia būti perkeltas, pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus.

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS

3. Informaciją apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali skelbti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau vadinama – VATIS) VATIS nuostatų, patvirtintų Valstybės tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 27V-8 (Žin., 2007, Nr. 5-245), nustatyta tvarka arba kitais įstatymams neprieštaraujančiais būdais.
4. Valstybės tarnautojas, siekiantis tarnybinio kaitumo būdu būti perkeltas į kitas pareigas, informaciją apie save gali paskelbti ir šių Taisyklių 3 punkte nurodytą informaciją gali gauti VATIS posistemėje „Savitarna“ VATIS nuostatų nustatyta tvarka.

III. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS TOJE PAČIOJE ĮSTAIGOJE

5. Valstybės tarnautojas, siekiantis būti perkeltas į kitas pareigas toje pačioje įstaigoje, prašymą perkelti į kitas pareigas pateikia į pareigas jį priimančiam asmeniui.
6. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo ar neperkėlimo į kitas pareigas priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusį valstybės tarnautoją ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių Taisyklių 5 punkte nurodyto prašymo gavimo įstaigoje. Jeigu kitų pareigų, į kurias siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, valstybės tarnautojas gali būti perkeliamas į tas pareigas tik gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad jam gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

IV. VALSTYBĖS TARNAUTOJO PERKĖLIMAS Į KITAS PAREIGAS KITOJE ĮSTAIGOJE

7. Valstybės tarnautojas, siekiantis būti perkeltas į kitas pareigas kitoje įstaigoje, prašymą jį perkelti pateikia įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.
8. Įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs šių Taisyklių 7 punkte nurodytą valstybės tarnautojo prašymą, sprendimą dėl valstybės tarnautojo prašymo tenkinimo ar netenkinimo priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusį valstybės tarnautoją ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio prašymo gavimo įstaigoje, išskyrus šių Taisyklių 22 punkte nustatytą atvejį. Jeigu įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą tenkinti valstybės tarnautojo prašymą, apie tai jis per šiame punkte nustatytą terminą raštu informuoja ir įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.
9. Įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių Taisyklių 8 punkte nurodyto pranešimo gavimo įstaigoje. Šiame sprendime nurodoma data, nuo kurios valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje įstaigoje. Valstybės tarnautojas perkeliamas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo perkelti į kitas pareigas kitoje įstaigoje priėmimo, jeigu abiejų įstaigų valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys nesusitaria kitaip.
10. Įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje priėmimo pateikia šio sprendimo kopiją įstaigos, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.
11. Įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs šių Taisyklių 9 punkte nurodyto sprendimo kopiją, priima sprendimą priimti valstybės tarnautoją į pareigas nuo šių Taisyklių 9 punkte nurodytame sprendime nustatytos datos.
12. Valstybės tarnautojai nedelsiant informuojami apie šių Taisyklių 9 ir 11 punktuose nurodytus sprendimus.

V. KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGŲ SUKEITIMAS TOJE PAČIOJE ĮSTAIGOJE

13. Karjeros valstybės tarnautojai, siekiantys, kad būtų sukeistos jų pareigos toje pačioje įstaigoje, bendrą prašymą sukeisti pareigas pateikia juos į pareigas priimančiam asmeniui.
14. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą sukeisti karjeros valstybės tarnautojų pareigas arba jų nesukeisti priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusius karjeros valstybės tarnautojus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių Taisyklių 13 punkte nurodyto prašymo gavimo įstaigoje. Jeigu pareigų, kurias valstybės tarnautojai prašo sukeisti, pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir valstybės tarnautojas tokio pažymėjimo ar leidimo neturi, valstybės tarnautojų pareigos gali būti sukeistos tik gavus kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad atitinkamam valstybės tarnautojui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

VI. KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGŲ SUKEITIMAS SKIRTINGOSE ĮSTAIGOSE

15. Karjeros valstybės tarnautojai, siekiantys, kad būtų sukeistos jų pareigos skirtingose įstaigose, bendrus prašymus sukeisti pareigas pateikia abiejose įstaigose valstybės tarnautojus į pareigas priimantiems asmenims.
16. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs šių Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą, sprendimą dėl šio prašymo tenkinimo ar netenkinimo priima ir apie priimtą sprendimą informuoja šį prašymą pateikusius karjeros valstybės tarnautojus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių Taisyklių 15 punkte nurodyto prašymo gavimo įstaigoje, išskyrus šių Taisyklių 22 punkte nustatytą atvejį. Abiejose įstaigose valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys, priėmę sprendimus tenkinti šių Taisyklių 15 punkte nurodytus prašymus ar jų netenkinti, apie tai per šiame punkte nustatytą terminą raštu informuoja vienas kitą. Karjeros valstybės tarnautojų pareigos sukeičiamos tik esant abiejose įstaigose valstybės tarnautojus į pareigas priimančių asmenų sprendimams tenkinti jų prašymus sukeisti pareigas.
17. Valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys priima sprendimus sukeisti karjeros valstybės tarnautojų pareigas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kitos įstaigos, kuri priėmė sprendimą tenkinti šių Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą, pranešimo gavimo. Šiame sprendime nurodoma data, nuo kurios sukeičiamos karjeros valstybės tarnautojų pareigos. Valstybės tarnautojų pareigos sukeičiamos ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo sukeisti valstybės tarnautojų pareigas kitoje įstaigoje priėmimo, jeigu abiejų įstaigų valstybės tarnautojus į pareigas priimantys asmenys nesusitaria kitaip.
18. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po sprendimo sukeisti karjeros valstybės tarnautojų pareigas priėmimo pateikia jo kopiją kitos įstaigos, kuri priėmė sprendimą tenkinti šių Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui.
19. Karjeros valstybės tarnautojai nedelsiant informuojami apie sprendimus sukeisti jų pareigas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Valstybės tarnautojai šių Taisyklių 5, 7, 13 ir 15 punktuose nurodytuose prašymuose nurodo pareigas, į kurias siekia būti perkelti tarnybinio kaitumo būdu, einamas valstybės tarnautojo pareigas, turimą kvalifikacinę klasę ir tarnybos Lietuvos valstybei stažą. Prie šių prašymų pridedamos dokumentų, būtinų patvirtinti, kad valstybės tarnautojas atitinka pareigybės, į kurias siekia būti perkeltas, aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus, kopijos.
21. Valstybės tarnautojai turi teisę atšaukti šių Taisyklių 5, 7, 13 ir 15 punktuose nurodytus prašymus ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo jų pateikimo.
22. Jeigu valstybės tarnautojo pareigybės aprašyme nustatytas specialus reikalavimas atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, įstaigoje, į kurią tarnybinio kaitumo būdu siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo per 3 darbo dienas nuo šių Taisyklių 7 ar 15 punkte nurodyto prašymo gavimo pradeda teisės aktuose nustatytą asmens tikrinimo procedūrą, būtiną išduodant asmens patikimumo pažymėjimą arba leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ir kreipiasi į kompetentingą valstybės instituciją prašydamas išvados, ar valstybės tarnautojui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs šių Taisyklių 15 punkte nurodytą prašymą ir pradėjęs teisės aktuose nustatytą asmens tikrinimo procedūrą, nedelsdamas informuoja apie tai kitoje įstaigoje valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.
Įstaigoje, į kurią siekia būti perkeltas valstybės tarnautojas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, gavęs kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad valstybės tarnautojui gali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, per 7 kalendorines dienas nuo kompetentingos valstybės institucijos išvados gavimo priima šių Taisyklių 8 ar 16 punkte nurodytą sprendimą ir informuoja apie jį šių Taisyklių 7 ar 15 punkte nurodytą prašymą pateikusį valstybės tarnautoją (-us), o tuo atveju, kai priima sprendimą tenkinti valstybės tarnautojo prašymą arba netenkinti šių Taisyklių 15 punkte nurodyto prašymo, taip pat ir įstaigos, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.
Gavęs kompetentingos valstybės institucijos išvadą, kad valstybės tarnautojui negali būti išduotas asmens patikimumo pažymėjimas arba leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo nedelsdamas priima sprendimą netenkinti šių Taisyklių 7 ar 15 punkte nurodyto prašymo ir informuoja apie jį prašymą pateikusį valstybės tarnautoją (-us), o tuo atveju, kai priimamas sprendimas netenkinti šių Taisyklių 15 punkte nurodyto prašymo, taip pat ir kitos įstaigos valstybės tarnautoją į pareigas priimantį asmenį.
23. Kai sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas priima kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija, šių Taisyklių 6, 8, 9, 11, 16 ir 17 punktuose nurodyti sprendimai priimami šių Taisyklių nustatyta tvarka ir per šiose Taisyklėse nustatytus terminus arba artimiausiame kolegialios valstybės ar savivaldybės institucijos posėdyje.
24. Ginčai, kylantys dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas, taip pat tos pačios kategorijos karjeros valstybės tarnautojų pareigų sukeitimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

––––––––––––––––

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.