Šilinės botaninis draustinis

Šilinės botaninis draustinis
Šilinės botaninis draustinis, tai Ąžuolų parkas šalia Panemunės.
VALSTYBINĖ SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS
MINISTERIJOS
VĮ VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS
KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS
PANEMUNIŲ REGIONINIO PARKO, JO ZONŲ
IR BUFERINĖS APSAUGOS ZONOS RIBŲ
PLANAS
A. TEKSTINĖ DALIS. AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Vilnius, 2008
OBJEKTAS:

Šilinės botaninis draustinis
Šilinės botaninis draustinis
Panemunių regioninis parkas
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS:
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
PLANAVIMO RŪŠIS IR LYGMUO:
Rajono
lygmens specialiojo planavimo dokumentas,
tvirtinamas Vyriausybės
PLANAVIMO DOKUMENTAS:
Panemunių regioninio parko, jo zonų ir buferinės apsaugos
zonos ribų planas
TURINYS:
A. Tekstinė dalis.
Aiškinamasis raštas
B. Planavimo procedūrų dokumentai
C. Grafinė dalis
1. Parko, jo zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų planas M 1:10 000
VALSTYBINIS ŽEMĖTVARKOS INSTITUTAS
KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS
J. Lelevelio 6, LT 01102 Vilnius tel./faksas 8-5-262 16 72
Užsakovas:
Valstybinė saugomų
teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos
PAREIGOS
PARAŠAS
PAVARDĖ
Sutartis Nr. 9
Data: 2007 03 30
Skyriaus viršininkė
Rita Palčiauskaitė
Grupės vadovė
Aušra Kitovienė
Architektė
Neringa Jarašūnienė
Projektų vadovas
Nerijus Misiūnas
Užsakymas įvykdytas:
Data: 2008
2
TURINYS
A. TEKSTINĖ DALIS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS
……………………………………………………………………………………………………………..
4
I. Regioninio parko funkcinis zonavimas
…………………………………………………………..
5
1.1.Regioninio parko ir jo funkcinio prioriteto zonų ribos ………………………………
5
1.1.1. Siūloma regioninio parko išorinių ribų korektūra……………………….
5
1.1.2. Siūloma funkcinio prioriteto zonų ribų korektūra……………………….
5
1.2. Regioninio parko funkcinio prioriteto zonos……………………………………………
7
1.2.1. Konservacinio prioriteto zonos…………………………………………………
7
1.2.2. Ekologinės apsaugos prioriteto zonos………………………………………..
8
1.2.3. Rekreacinio prioriteto zonos…………………………………………………….
8
1.2.4. Gyvenamosios funkcijos prioriteto zona…………………………………….
10
1.3. Buferinės apsaugos zona……………………………………………………………………….
10
1.4. Orientacinė funkcinės struktūros suvestinė………………………………………………
11
1.4.1. Esami Panemunių RP funkcinio prioriteto zonų plotai…………………
11
1.4.2. Siūlomi Panemunių RP funkcinio prioriteto zonų plotai………………
12
II. Sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
…………………………………………………………
13
B. PLANAVIMO PROCEDŪRŲ DOKUMENTAI
I. Pradiniai planavimo dokumentai ………………………………………………………………….
19
II. SPAV atrankos dokumentai ………………………………………………………………………….
23
III. Planavimo sąlygos specialiajam planui rengti ………………………………………………..
38
IV. Viešumą užtikrinančių procedūrų medžiaga ………………………………………………….
71
V. Gautus pasiūlymus apibendrinanti medžiaga ………………………………………………… 109
VI. Derinimo raštai ……………………………………………………………………………………………. 224
C. GRAFINĖ DALIS
3
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
ĮVADAS
Panemunių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos
1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I – 2913 siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį,
jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Pagal šį nutarimą, regioninio parko
orientacinis plotas yra 10 380 ha.
Regioniniame parke veiklą reglamentuojantys
teisės aktai bei teritorijų planavimo
dokumentai.
1994 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr.970
patvirtino Regioninių parkų bendruosius nuostatus ir pavedė Aplinkos apsaugos ministerijai
parengti šio parko individualius nuostatus. Šiuose bei vėliau patvirtintuose individualiuose
nuostatuose numatyta, kad parko teritorija tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintą parko planavimo schemą ir, ja remiantis, parengtus bei nustatytąja tvarka
suderintus ir patvirtintus kitus specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – miškotvarkos,
žemėtvarkos, vandens ūkio, gyvenviečių planavimo, kaimų regeneravimo, kultūros vertybių
tvarkymo, konservavimo ir restauravimo, rekreacijos, kelių bei inžinerinių komunikacijų ir
kitus projektus.
Vienas iš pagrindinių teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, yra
Panemunių regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 424
(Žin.,2002-09-04, Nr. 89-3725), bei
papildytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 11 07 d. Įsakymu Nr. D1-574
(Žin.2007-11-22, Nr. 120-4934). Taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 08 25 d.
nutarimu Nr 819 (Žin. 2006-08-29, Nr. 92-3635).
Administracinė priklausomybė –
parko teritorija priklauso Tauragės apskrities Jurbarko
rajono savivaldybei, Marijampolės apskrities Šakių rajono savivaldybei bei Kauno apskrities
Kauno rajono savivaldybei. Parko esamas skaitmeninis plotas – 10 235 ha, iš kurių 2 886 ha
(28 %) užima miškai ir 1320 ha (13 %) Nemuno upė. Buferinės apsaugos zona užima 3 196
ha.
Darbo tikslas, iškeltas regioninio parko ir jo zonų ribų planui yra optimizuoti ir
patikslinti regioninio parko ir jo zonų ribas.
Rengiant parko, jo zonų ir buferinės apsaugos zonos ribų planą vadovautasi – Lietuvos
Respublikos Saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos
Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 21-617), kitais teisės aktais.
4

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *