Raštvedybos tikslas

Raštvedyba

Paskaitos tikslas – nagrinėjant raštvedybos uždavinius padėti įsisavinti raštvedybos taisykles.

Uždaviniai:
1. Praktinių užduočių sprendimas
2. Atskirų rekvizitų sudarymo aptarimas

Reikėtų žinoti:
1. Visus rekvizitus ir jų išdėstymą dokumentuose
2. Mokėti parengti ir įforminti dokumentus
3. Žinoti pagrindines dokumentų grupes ir jų rūšis (atpažinti ir priskirti atskirus dokumentus).
4.

1. Pirmiausiai pradėsime nuo tradicinių uždavinių. Raskite klaidas.
2. Parašykite teisingumo ministro įsakymą, kuriame būtų patvirtintos bei pridėti „notaro kvalifikacinio egzamino nuostatai”.
3.

organizaciniai įmonės dokumentai (įstatai, valdymo struktūra, etatų sąrašas, pareiginiai nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės):
tvarkomieji dokumentai (pagrindinės įmonės veiklos įsakymai, sprendimai, potvarkiai, nutarimai):
kadrų dokumentai (kadrų įsakymai, darbo sutartys, asmens bylos, asmens kortelės):
finansiniai-buhalteriniai dokumentai (Didžioji knyga, metinės ataskaitos, buhalteriniai balansai, pelno ir mokesčio ataskaitos, sąmatos, sąskaitos, kasos knygos ir kt.):
informaciniai įmonės dokumentai (aktai, raštai, faksogramos, pažymos, pažymėjimai, tarnybiniai pranešimai, protokolai ir pan.).

Informaciniams siunčiamiesiems dokumentams Informaciniams įstaigos vidaus dokumentams Tvarkomiesiems dokumentams
 herbą arba prekių ženklą,
 dokumento sudarytojo pavadinimą,
 įstaigos duomenis.  herbą arba prekių ženklą,
 dokumento sudarytojo pavadinimą.
 herbą arba prekių ženklą,
 dokumento sudarytojo (įstaigos vadovas) pavadinimą.

Tekstas

Tekstas turi būti parašytas taisyklinga kalba, be klaidų. Reikia vengti pasikartojimų, nereikalingų, tuščių žodžių. Vengti naujadarų, profesionalizmų, mažai žinomų santrumpų, kurių adresatas gali nesuprasti. Vartojamos tik plačiai paplitusios oficialiai priimtos santrumpos. Jei retesnių santrumpų išvengti neįmanoma, tai pirmą kartą parašomas pilnas terminas ar pavadinimas ir po jo skliausteliuose – santrumpa, toliau tekste rašoma tik santrumpa.
Tekstas turėtų būti trumpas, tikslus, aiškus. Tuščiažodžiavimas nedaro dokumento įtikinamu. Trumpą dokumentą galima greičiau parašyti, registruoti, lengviau į tokį atsakyti.
Reikalo esmę reikia formuluoti tiksliai. Tikslumo sąvoka čia reiškia, kad viskas, kas parašyta, atitinka tikrovę. Tikslumas reiškia ir tikslų terminų vartojimą, kad nekiltų dviprasmiškų jų aiškinimų.
Dokumento aiškumo sąvoka – dokumento rašymas bendrine kalba, suprantama kiekvienam pareigūnui ir asmeniui. Laikomasi reikalavimo rašyti dokumentus valstybine kalba, kai susirašinėjamą su mūsų valstybės įstaigomis ar asmenimis.

Raštai

Direktyvinius raštus rašo valstybės ar (savivaldybės) valdymo organizacijos. Juose paprastai yra rekomendacijos, paaiškinimai- nurodymai atsiskaitomybės, mokesčių, ekologijos klausimais.
Informaciniams raštams sąlyginai priklauso raštai pranešimai, prašymai, priminimai, pasiūlymai. Prašymais įmonė prašo atlikti kokį nors veiksnią, suteikti informaciją.
Komerciniai raštai rašomi sudarant ir vykdant kontraktus. Juose pirkėjai kreipiasi į pardavėjus prašydami suteikti smulkią informaciją apie prekes, paslaugas (užklausimai ) arba (ir) atsiųsti prekių pristatymo ofertą (pasiūlos raštą). Pardavėjai atsako į tuos raštus, siunčia reklamacijas. atsakymus į reklamacijas. kreditinius raštus ir pan. Reklaminiuose yra reklamai siūlomų prekių ir paslaugų kainos.
Garantiniai raštai garantuoja mokėjimus, produkcijos tiekimo terminus ar jos kokybę.
Reklamacijose (pretenzijose) įmonės reikalauja padengti nuostolius dėl vienos iš šalių kontrakto nesilaikymo arba pažeidimo. Reklamacija privalo turėti dokumentų, patvirtinančių tuos faktus, kopijas. Tos kopijos įforminamos kaip pagrindinio dokumento (reklamacijos) priedas.
Sudarant kontraktus su užsienio partneriais, naudojami kreditiniai raštai (L/k — Letter of credit). kuriais pardavėjas prašo pateikti iš pirkėjo banko garantinį raštą su valiutinės sąskaitos atsiskaitomosios sąskaitos numeriu ir banko garantija dėl prekių ar paslaugų apmokėjimo.
Kai kuriais atvejais sudaromi lydraščiai, kai adresatui siunčiamas pagrindinis dokumentas. Lydraštyje nurodoma, kokiu tikslu siunčiamas pagrindinis dokumentas, ką ir iki kurio laiko su juo reikia padaryti. Jei lydraščiai neturi tikslingo turinio, jų neverta rašyti, nes jie tampa nereikalingu balastu.
Lydraščiui nerašome teksto antraštės.
Jis spausdinamas A4 ar A5 formato popieriaus lape.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.