Praktikos atlikimo metodika

Vytauto Didžiojo universitetas
Politikos mokslų ir diplomatijos institutas
Viešojo administravimo katedra

Viešojo administravimo studentų praktikos organizavimo ir atlikimo metodika

Parengė dr. Ilona Tamutienė

Kaunas, 2006

Leidinyje pateikiama studentams, praktikos vadovams ir studentą priimančioms institucijoms reikalinga informacija apie viešojo administravimo studentų praktikos tikslus ir uždavinius, jos organizavimą, atlikimą, ataskaitos ruošimą ir kitus aktualius klausimus.

Leidinys skirtas viešojo administravimo studentams ir su jų praktika susijusiems asmenims

Leidinys patvirtintas Vytauto Didžiojo universiteto, Politikos mokslų ir diplomatijos instituto tarybos posėdyje 2005 lapkričio 23 d.

Recenzentai:
Doc. dr. Saulius Pivoras, VDU
Dr.Vilma Živilė Jonyniene, MRU

Bendroji informacija apie viešojo administravimo praktiką
Viešojo administravimo praktikos metodikoje (toliau – praktikos) naudojamos sąvokos:
Praktikos institucija (toliau – institucija) – institucija, kurioje studentas atlieka praktiką
Praktikos koordinatorius – universiteto darbuotojas, kuris atsakingas už praktikos organizavimą ir įvertinimą
Praktikos vadovas – institucijos, kurioje studentas atlieka praktiką darbuotojas, institucijos paskirtas studento praktikos vadovu;
Praktikos dienoraštis –studento praktikos metu atliekamų darbų išsamus ir sistemingas aprašymas;
Praktikos ataskaita –institucijos, kurioje klausytojas atliko praktiką, veiklos bendrai ir tam tikrų užduočių atlikimo proceso analizė

Viešojo administravimo praktikos vieta bendrojoje studijų programoje

Viešojo administravimo studijų programoje praktika yra privaloma trečiais – ketvirtais studijų metais. Praktika vertinama dešimtbalės sistemos pažymiu bei dešimt studijų kreditų. Neatlikęs praktikos studentas netenka teisės į diplominio darbo gynimą.

Praktikos laikas ir trukmė:

Studentai gali pasirinkti šias praktikos atlikimo datas:
Po penktojo ir septintojo semestro – sausio mėnuo
Po šeštojo semestro birželio- rugpjūčio mėnesių intervale
Privaloma praktikos trukmė – 200 val., o tai sudaro 50 darbo dienų arba 10 savaičių. (Nuo 2008 metų praktika numatoma aštuntajame semestre).

Viešojo administravimo praktikos tikslai ir uždaviniai

Praktikos tikslai-.sudaryti galimybes studentams universitetinių studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktinėje veikloje bei įgauti profesinio darbo praktinio įgūdžių; suteikti institucijoms kvalifikuotų darbuotojų pasirinkimo didesnes galimybes.

Praktikos uždaviniai:
• valdžios ar administracijos institucijų struktūros, institucijos ar atskirų jos padalinių, funkcionavimo bendras ištyrimas;
• detali pažintis su vieno konkretaus padalinio darbu: padalinio vieta institucijoje, subordinacija, pagrindiniai darbai ir ruošiami dokumentai, jų cirkuliavimas, aukštesnių institucijų darbo įgyvendinimo mechanizmas, įsidarbinimo galimybių teikimu.
• įgauti savarankiškos profesinės veiklos įgūdžių: specifinių darbinių užduočių vykdymas, situacijų analizė, problemų identifikavimas, argumentuotų sprendimo būdų pasiūla ir kitų komunikacinių gebėjimų taikymas;
• susipažinti su personalo valdymo sistema VATIS (institucijose, kuriose yra ši galimybė)
• praktikos ataskaitos ruošimas

Numatomi praktikos rezultatai:
• atlikę praktiką studentai bus įgiję praktinio darbo institucijoje patirties;
• sugebės teorines žinias taikyti praktiniame darbe;
• sugebės įvertinti konkretaus padalinio vietą institucijoje, institucijos vietą viešojo administravimo sistemoje, ypač problemų sprendimo ir kompetencijų pasidalijimo bei įstatymų ir poįstyminių aktų įgyvendinimo aspektais;
• sugebės tvarkyti gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją;
• įgaus institucijoje ir tarpinstitucinio komunikavimo įgūdžių;
• įgaus situacijos analizės ir argumentuotų problemos sprendimų įgūdžių
• įgaus įgūdį atskirti asmeninį ir viešojo administravimo specialisto identitetą, išmoks atskirti viešuosius ir privačiuosius interesus.

Studentų praktikos vertinimo sistema

Studentų praktikos vertinimas kaupiamojo balo sistemoje:
Institucijos atsipiepimas apie studento praktiką ir jos įvertinimas – 30 proc.
Praktikos ataskaita – 50 proc.
Praktikos gynimas – 20 proc.

2. Viešojo administravimo praktikos organizavimas universitete

Praktikos organizavimas universitete susideda iš šių etapų: informacijos apie praktikos metodiką suteikimas, studentų praktikos vietos formalizavimas, praktikos priežiūra ir kontrolė bei praktikos vertinimas

Informacijos apie praktikos metodiką suteikimas

Informaciją visais praktiką liečiančiais klausimais studentas kreipiasi į viešojo administravimo katedros darbuotoją, atsakingą už praktikos koordinavimą. Praktikos koordinatoriaus konsultacijų laiką bei elektroninį adresą studentai gali susižinoti viešojo administravimo katedroje arba gali rasti internete viešojo administravimo katedros svetainėje, kurioje yra sukurta viešojo administravimo praktikos konferencija, kurioje studentas gali rasti visus dokumentus, liečiančius praktiką bei diskusijų lauką. Iškilusius klausimus studentas gali užduoti elektroniniu paštu. Tokiu atveju studentas siunčia užklausimą į praktikos konferencijos diskusijas. Siųsti laišką studentas turi iš savo pašto dėžutės, kurią jam suteikė universitetas, vietoj gavėjo adreso įrašydamas praktikos kodą (ADM412 diskusijos).

Studentų praktikos vietos formalizavimas

Studentų praktikos vietos formalizavimo procesas apima šiuos etapus: praktikos vietos pasirinkimą ir praktikos vietos ir laiko patvirtinimą.

Praktikos vietos pasirinkimas

Praktikos vietos pasirinkime studento norai ir galimybės yra esminiai. Studentas pats turi nuspręsti, kokioje institucijoje jis norėtų atlikti praktiką. Vienintelis formalus apribojimas renkantis praktikos instituciją yra tas, kad studentas gali rinktis instituciją, atstovaujančią viešąją politiką arba tiesiogiai dirbančią viešojo administravimo srityje. Praktikai netinka privačios, komercinės pelno siekiančios įmonės bei politinės partijos ar su jomis tiesiogiai susijusios visuomeninės organizacijos. Taigi, institucijų pasirinkimo spektras išties yra labai platus: tai gali būti įvairių lygių švietimo, sveikatos, kultūros, socialinės apsaugos ir kitokio pobūdžio viešosios institucijos ar nevyriausybinės organizacijos dirbančios viešojo administravimo srityje: savivaldybės ir jų įmonės, pirminės sveikatos priežiūros centrai, mokyklos, ligoninės, policija, įvairios inspekcijos, ministerijos, LR Vyriausybė, Seimas ir pan. Renkantis praktikos instituciją studentas turėtų atsižvelgti į savo ateities interesus: kokiame viešojo administravimo sektoriuje jis planuoja savo profesinę karjerą, kokia tema norėtų rašyti savo baigiamąjį darbą. Žinoti ko nori yra daug, tačiau norų realizacija priklauso ir nuo galimybių.
Universitetas neapmoka išlaidų susijusių su praktika (gyvenamosios vietos, transporto). Todėl renkantis praktikos vietą, studentas turi turėti galvoje ir savo finansines, nes pasirinkus praktikos instituciją ne savo gyvenamoje vietoje, reiks pačiam susirasti gyvenamąjį plotą ir už jį mokėti. Patartina studentams praktikos instituciją pasirinkti jų tėvų gyvenamojoje vietoje.
Pageidautina, kad savo gyvenamojoje vietoje studentas praktikos instituciją, kuri sutinka jam suteikti praktikos vietą, susirastų pats.
Pageidautina, kad į nacionalines institucijas(LR Seimas, Vyriausybė, ministerijos) studentai nesikreiptų pavieniui. Šiose institucijose praktikos vietų klausimą sprendžia universitetas ir tos institucijos vadovai.

Ką turi daryti studentas, jei praktiką nori atlikti aukščiausio lygmens institucijoje (LR Seime, Vyriausybėje ar ministerijoje)?

Jei studentas nori praktiką atlikti aukščiausio lygmens institucijoje, jis turi pateikti elektroninį prašymą praktikos koordinatoriui. Prašyme nurodo savo pavardę, vardą, kursą, ir praktikos atlikimo datą bei paskutinio semestro pažangumo vidurkį. Prašymus sausio mėnesio praktikai atsiųsti reikia iki lapkričio 15 d. Prašymus praktiką atlikti vasarą, studentas turi atsiųsti iki birželio 1 dienos.
Praktikos koordinatorius, atsižvelgdamas į visų studentų pageidavimus, išsiunčia formalų prašymą į institucijas, nurodydamas studentų pavardes ir pageidavimus ir jų pažangumo vidurkius. Kai gaunamas oficialus atsakymas iš institucijos, paaiškėja realios galimybės. Jei institucija nepasirenka konkrečių studentų, o skiria mažiau vietų nei yra pareiškusių norą atlikti praktiką toje institucijoje, tuomet praktikos koordinatorius, paskirstydamas vietas remiasi studento pažangumo vidurkiu. Institucijos gali kelti ir kitus reikalavimus studentams. Tai paaiškėja derybų su universitetu eigoje.

Ką turi daryti studentas, jei praktikos vietą nori susirasti pats?

Studentai skatinami praktikos vietą susirasti patys, nes taip jie įgauna savęs pateikimo ir kitų komunikacinių įgūdžių, kurie jam bus naudingi, kai ateityje turės ieškoti darbo. Kita vertus, ieškodamas praktikos vietos, studentas turi nors ir nedidelę, bet galimybę susipažinti su būsimos praktikos institucija ir jos administracija. Taigi, visa ką turi daryti studentas, norintis praktikos vietą susirasti pats, tai eiti ir kalbėtis su institucijos vadovais. (Kadangi į aukščiausio lygio institucijas kreipiasi daug studentų iš daugelio aukštųjų mokyklų, todėl šių institucijų pageidavimu, praktikos vietų paieška yra formalizuota ir vykdoma universiteto.). Jei studentas susirado instituciją, kuri sutinka jam suteikti praktikos vietą, jis gali kartu su institucija užpildyti tipinę sutarties formą ir atnešti į universitetą pasirašyti ir užregistruoti. Jei institucija pageidauja formalaus prašymo, tokiu atveju studentas kreipiasi į praktikos koordinatorių, nurodydamas vardą, pavardę, kursą, praktikos atlikimo laiką bei tikslų institucijos pavadinimą. Praktikos koordinatorius parengia formalų raštą ir jį atiduoda studentui, kuris jį pristato institucijai.
Jei studentui nepavyksta pačiam susirasti praktikos institucijos, tuomet jis ne vėliau kaip iki gruodžio 20 dienos (jei praktiką nori atlikti sausio mėnesį) arba iki birželio 25 dienos (jei praktiką nori atlikti vasarą) kreipiasi į praktikos koordinatorių.

Formalus praktikos vietos ir laiko patvirtinimas: praktikos sutarčių pasirašymas

Praktikos sutartis pradedama ruošti tuomet, kai konkreti institucija sutinka priimti praktikai konkretų studentą. Jei institucija priima keletą studentų, pasirašoma kolektyvinė sutartis, t.y. pasirašo visi studentai, institucijos ir universiteto atstovas.
Jei studentas pats susiranda praktikos vietą, jis turi žinoti tikslius institucijos rekvizitus. Tipinę formą, kuri yra pridėta šios metodikos 1 priede, studentas užpildo su praktikos koordinatoriumi ir jį priimančia institucija, turėdamas visus parašus, sutarties tris egz. atneša praktikos koordinatorei, kad sutartis būtų tinkamai įregistruota. Jei studentas susirado praktikos instituciją pats, jis gali kartu su institucija užpildyti reikiamas grafas ir atnešti sutartį praktikos koordinatorei, kad ji būtų pasirašyta universiteto atstovo ir įregistruota. Praktikos sutartys registruojamos viešojo administravimo katedroje.
Praktikos sutartis kartu yra ir formalus praktikos vietos ir laiko patvirtinimas. Vienas sutarties egzempliorius lieka institucijai, kitas – studentui, trečiasis – universitetui.

Parama, priežiūra ir kontrolė praktikos atlikimo metu

Studento praktiką institucijoje prižiūri ir kontroliuoja praktikos vadovas. Praktikos koordinatorius susisiekia su praktikos vadovais, siekiant įsitikinti, kad praktiką atliekantis studentas ir institucija dirba sklandžiai. Taip pat, universitetas įsikiša tuomet, kai yra praktiką atliekančio studento ar institucijos skundai. Studentas praktikos atlikimo metu konsultacinės paramos gali kreiptis ir į praktikos koordinatorių, ypač tuo atveju, jei institucijoje jam pavedami tik visiškai nekvalifikuoti darbai.

3. Praktikos atlikimas

Praktikos atlikimas susijęs su trimis svarbiais etapais: praktikos pradžia, praktikos eiga ir praktikos institucijoje pabaiga

Praktikos pradžia

Praktika institucijoje studentas pradeda tą dieną, kuri numatyta sutartyje. Jis kreipiasi į personalo skyrių (jei tokio nėra – į administraciją), kuri padeda studentui susipažinti su institucija bei praktikos vieta bei vadovu. Institucija praktikos vadovą gali skirti po pokalbio su studentu tai padaryti iš anksto. Formaliai studentas pradeda praktiką pirmąją dieną prisitatydamas institucijoje. Vykstantys į aukščiausio lygio institucijas (LR Seimą, LR Vyriausybes, LR Ministerijas) , studentai turi su savimi turėti ne tik studento pažymėjimą, bet ir pasą su nuotrauka, kurie bus reikalingi jiems išrašant leidimus.

Praktikos eiga

Studentas praktiką atlieka tomis pačiomis valandomis kaip ir institucijos darbuotojai.

Atlikdamas praktiką institucijoje studentas privalo:
• stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis;
• neatvykus į praktiką įstaigoje, nedelsiant pranešti apie tai praktikos vadovui, nurodant priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;
• laikytis įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje įstaigos paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų platinti duomenų bei techninių dokumentų;
• tausoti įstaigos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
• laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;
• vesti praktikos dienoraštį
• jei institucijoje studentui pavedamos tik nekvalifikuoto darbo užduotys arba pavedama viena užduotis, pavyzdžiui tik vertimas iš užsienio klabos, studentas turi pranešti praktikos koordinatorei, nes tokiu atveju iškyla pavojus, kad bus nepasiekti praktikos tikslai ir studentas gaus neaukštą praktikos įvertinimą

Jei studentas praktikos metu serga ilgiau nei dvi savaites, tuomet trūkstamą praktikos laiką privalės atlikti pakartotinai

Praktikos dienoraštis

Dienoraštis yra praktikos ataskaitos priedas, į kurį bus atsižvelgiama vertinant praktikos ataskaitą. Studentas kartu su savo praktikos vadovu, turi suderinti, kad turėtų galimybę praktikos laiku 1 valandą rašyti dienoraštį. Dienoraštis vedamas kasdien. Dienoraščio pavyzdys pridedamas 2 priede.
Studentas privalo sistemingai rinkti duomenis praktikos ataskaitai, t.y. į dienoraštį susirašyti gautą informaciją (išskyrus konfidencialią), atliktas užduotis, situacijų analizę ir pan. Į dienoraštį būtina užrašyti studento praktikos metu atliktus darbus. Taip pat patariama, kad studentas apmąstyti ir dienoraštyje pasižymėtų institucijos funkcionavimą, situacijos analizes, jų sprendimo būdus, surastų sąsajas su teorinėmis žiniomis, kurias įgijo universitete. Praktikai pasibaigus, tai padėtų parengti kokybišką praktikos ataskaitą.

Profesionalūs ir nekvalifikuoti darbai

Studentas atlieka praktiką tam, kad įgytų praktinio darbo įgūdžių, kuriuos derindamas su teorinėmis žiniomis padidintų savo profesionalumą. Aišku, kad tik pradėjęs atlikti praktiką studentas negaus tokių užduočių, kurių sprendimui reikia turėti daug praktinio patyrimo, geria išmanyti komunikaciją institucijos viduje ir už jos ribų. Tačiau studentas pats turėtų būti suinteresuotas perprasti įvairių užduočių atlikimo procesus. Tam jis turi stengtis būti ne tik pasyvus stebėtojas, bet ir aktyvus dalyvis (klausiantis, padedantis rinkti informaciją, rengti dokumentus ir pan.). Studentas turėtų atminti, kad gaudamas žinias ir praktinę patirtį institucijoje, jis ir pats turi būti naudingas tai institucijai. Studento pareiga ne tik susipažinti su užduotimi, bet ir išmokti atlikti tą užduotį. Todėl jis turi atsiminti, o jei reikia užsirašyti ir vėliau išmokti konkrečios užduoties atlikimą, kad vėliau tą užduotį galėtų pats atlikti. Profesionalumo reikalaujančios užduotys, tokios kaip projektų rengimas ar įvairių renginių organizavimas, informacijos rinkimas ir tvarkymas dažnai reikalauja kolektyvinio darbo, todėl yra svarbu, kad studentas sugebėtų atskleisti savo gabumus ir dalyvauti kolektyviniame darbe. Jei studentas sugeba užsitarnauti pasitikėjimą ir parodyti kompetenciją, jam institucija paveda gana sudėtingas užduotis: priimti interesantus, rengti įvairius dokumentus ir panašiai. Profesionalių užduočių dažniausia negauna studentai, kurie linkę būti tik pasyviais stebėtojais. Kartais pasitaiko, kad studentai sako, jog praktikos metu jiems tenka nekvalifikuotos užduotys, pavyzdžiui archyvų tvarkymas. Studentas turėtų žinoti, kad atsidūręs archyve, jis turi ne tik dirbti su bylomis, bet suprasti visą archyvavimo procesą. Tam jis turi užduoti klausimus institucijos darbuotojams, o prireikus ir pats pasidomėti įstatymais, poįstyminiais aktais ir archyvavimą liečiančiomis institucijomis. Taigi, į kiekvieną užduotį, kuri iš pirmo žvilgsnio studentui gali pasirodyti paprasta ir nekvalifikuota, jis privalo žvelgti platesniame kontekste.
Jei studentas kartais paprašomas atlikti ir nekvalifikuotus darbus, pavyzdžiui, išvirti kavos, kai į instituciją užsuka svečiai, ar institucijoje rengiamas susirinkimas, jis neturėtų nuliūsti. Arba, jei jis yra paprašomas iš užsienio kalbos išversti kokį nors užsienio dokumentą. Tai yra darbai, kuriuos institucijose kažkas visada atlieka. Tačiau tokie nekvalifikuoti ar mechaniniai darbai neturėtų būti nuolatiniai. Jei studentas jaučia, kad jam kokia nors užduotis yra pavesta atlikti per ilgą laikotarpį, t.y. jis jau viską apie tai žino, tuomet jis turi mandagiai pasikalbėti ir su praktikos vadovu suderinti kitą užduotį. Jei tai nepavyksta, jis gali kreiptis į praktikos koordinatorių ir prašyti universiteto tarpininkavimo.

Praktikos pabaiga

Praktikos pabaigoje studentas privalo perduoti savo vykdytas , ypač nebaigtas užduotis vadovui. Pavyzdžiui, jei jam buvo pavesta atsakyti į gyventojų raštus, o tai liko ne iki galo padaryta ir pan. Be to, jis turi įsitikinti, kad jo darbo vieta sutvarkyta, jam suteiktos darbo priemonės ir dokumentai sugrąžinti..
Baigiantis praktikai, studentas turi paprašyti praktikos vadovo, kad jis parašytų atsiliepimą ir įvertintų studento praktiką. Tipinis studento įvertinimo pavyzdys pridedamas 3 priede. Šis formalus institucijos įvertinimas yra ir garantas, kad studentas atliko praktiką.

4. Praktikos ataskaitos struktūra

Praktikos ataskaitos privalomoji struktūra yra ši:
Titulinis lapas (pridedamas priede)
Įvadas
Dėstymas: aprašomoji ir analitinė dalys
Išvados ir pasiūlymai
Naudota literatūra
Priedai
Įvade studentas nurodo kur, kada ir kodėl atliko praktiką. Nurodo praktikos tikslus ir uždavinius, apibendrina, ką jis pateikia aprašomojoje ir analitinėje ataskaitos dalyse.
Dėstyme studentas turi pateikti ir išanalizuoti praktikos instituciją, jos tikslus, funkcijas bei jų atlikimo procesus. Būtina, kad ataskaitoje būtų dvi dalys: aprašomoji ir analitinė. Aprašomojoje dalyje studentas pristato instituciją, jos tikslus, funkcijas, struktūrą, valdymo schemą, institucijos ryšius (partnerius) bei techninę informacinę ir teisinę bazę. Jei praktiką atliko viename skyriuje, nurodo skyriaus padėtį institucijos atžvilgiu.
Analitinės dalies pirmajame poskyryje studentas analizuoja institucijos administravimą: darbo organizavimą, etiką, sprendimų priėmimo procesus, problemų sprendimų metodus.
Antrame poskyryje trumpai reflektuoja savo adaptaciją institucijoje, apibendrina atliktas užduotis,
Trečiame poskyryje išskiriamas ir vienos, studento nuomone sudėtingiausios užduoties, atlikimo procesas. Analizuodamas užduoties atlikimo procesą, jis privalo išreikšti aiškią nuomonę apie atlikimo privalumus ir trūkumus, pasiūlyti alternatyvas.
Analitinėje praktikos ataskaitos dalyje turi atsispindėti praktikos ir teorijos integracija.
Išvadose : studentas pateikia savo vertinimą apie praktikos tikslų ir uždavinių atlikimą, įvertina kuo jis buvo naudingas institucijos veiklai ir kuo institucija prisidėjo prie jo profesionalumo formavimo. Pateikia pasiūlymus dėl praktikos atlikimo tobulinimo.

Privalomas priedas- praktikos dienoraštis (gali būti rašytas ranka), kiti priedai ir jų apimtis neribojami.

Ataskaitos apimtis – iki 20 A4 formato lapų.

5. Registracija į praktiką ir ataskaitos pateikimo datos

Atlikus praktiką registruojamasi (padedant 2 parašus) kaip į dalyką. Studentai, užsiregistravę į praktiką pavasario semestrui ataskaitą į Viešojo administravimo katedrą pristato iki gegužės 1 dienos, o užsiregistravusieji rudens semestrui – iki gruodžio 1 d. Kartu su praktikos ataskaita turi būti pristatomas ir institucijos atsiliepimas apie studento praktiką. Jei nėra institucijos atsiliepimo, studentas bus neprileistas prie praktikos gynimo.

6. Praktikos vertinimas

Praktikos vertinimas vyksta sesijos metu paskirtoje auditorijoje, iš anksto numatytu laiku. Praktiką vertina praktikos koordinatorius ar kitas universiteto paskirtas darbuotojas. Galutinis pažymys susideda iš institucijos vertinimo (30 proc.), ataskaitos (50 proc.) ir praktikos gynimas (20 proc.).
Ataskaita yra įvertinama iš anksto, iki praktikos gynimo. Praktikos gynimo metu studentas susipažįsta su ataskaitos vertinimu, atsakinėja į pateiktus klausimus.
Ataskaitos vertinimo kriterijai:

• Profesinės kompetencijos kriterijus. Įvertinama kiek studentas praktikos metu pritaikė ir patobulino studijų metu įgytas profesines žinias, institucijos bendros struktūros ir funkcijų ir pasirinktos užduoties analizės kokybę. Atsižvelgia ar pateikti institucijos veiklos privalumai ir trūkumai
• Savarankiškumo kriterijus. Vertina tai, kiek studentas savarankiškai atliko institucijos struktūros ir veiklos analizę.
• Aktyvumo ir iniciatyvumo kriterijus. Vertina tai kaip ir kiek studento atlikta praktika prisidėjo prie institucijos geresnio funkcionavimo; kiek gerai studentas susipažino su institucijos struktūra ir funkcijomis.
• Aiškumo ir išsamumo kriterijus. Vertinant atsižvelgiama į Praktikos dienoraščio ir Praktikos ataskaitos struktūros ir dėstymo aiškumą bei išsamumą.
• Ataskaitos įforminimo kriterijus. Praktikos ataskaita turi atitikti bendrus VDU rašto darbams keliamus reikalavimus.

Jei studentas neaptenkintas galutiniu praktiko įvertinimu, jis gali pateikti apeliaciją pagal bendrą universitete nustatytą tvarką.

7. Informacija neakivaizdinio skyriaus studentams

Neakivaizdinio skyriaus studentams taikomi tie patys praktikos atlikimo kriterijai. Studentai, kurie dirba viešojo administravimo institucijoje, praktiką gali atlikti savo institucijoje. Tokiu atveju, jie turi užsitikrinti, kad institucijoje bus sudarytos sąlygos jiems plačiau, nei leidžia jų kasdieninės pareigos, susipažinti su institucijos veikla. Šis aspektas turi atsipindėti institucijos atsiliepime apie studento praktiką. Šiame atsiliepime institucija nurodo, kiek laiko ir kokiose pareigose jūs dirbate, ar ir kokias galimybes sudarė jums, kad galėtumėte kelti savo profesionalumą, kokiu laikotarpiu sudarė jums sąlygas atlikti praktiką. Sutarties tarp universiteto, studento ir institucijos, kurioje studentas dirba pagal darbo sutartį, pasirašyti nebūtina. Kaip ir dieninio skyriaus studentams, institucija parašo praktikos įvertinimą pažymiu (dešimtbalėj sistemoj).
Studentai, kurie dirba pelno siekiančiose ar politinėse institucijose, privalo susirasti viešojo administravimo instituciją ir joje atlikti praktiką kaip ir dieninio skyriaus studentai. Pagalba ir informacija apie praktiką jiems teikiama to semestro metu, kuriame jie užsiregistravo praktikos atlikimui.
Praktikos gynimai vyksta baigiamųjų paskaitų metu, o galutinis įvertinimas pažymiu sesijos metu. Galutinio įvertinimo pažymiu studentas negauna, jei nepristato atsiliepimo apie praktiką iš institucijos.
Vertinimo kriterijai analogiški kaip ir dieninio skyriaus studentams.

Literatūra

Bartulis V. (2005) Praktikų organizavimo ir atlikimo metodika.Vilnius: Technika
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl studento praktinio mokymo sutarties“2004-03-26 Nr. ĮSAK-432
Staponkienė J.,.Rudytė D.,Stasiūnaitė V.(2004) Studentų praktinio mokymo bendrieji reikalavimai. Metodinė priemonė. Šiauliai: ŠU
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas Privalomosios praktikos nuostatai. PatvirtintiVU TSPMI Tarybos 2001-05-24. Prieiga per internetą: file:///C:/Documents%20and%20Settings/Vytautas/Desktop/praktika/Praktikos%20nuostatai.htm

1 priedas
ĮREGISTRUOTA
_______Kaunas_______________
(Registracijos vieta)
___Praktikos koordinatorė___
(Atsakingo asmens pareigos)
__Dr.Ilona Tamutienė_________
(Atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas)
_____________________________
(Registracijos data ir numeris)

STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS
20 m. d.
(Kaunas)

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos institutas (toliau – aukštoji mokykla), atstovaujama direktoriaus ________________________________________ir______________________________________
________________________________________________________________________________
(įstaigos, priimančios atlikti praktiką, (toliau – įstaiga), pavadinimas)
atstovaujama____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė, pareigos)
bei studentas________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(studijų programos pavadinimas, kursas, studento vardas, pavardė,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
asmens kodas arba gimimo metai, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas)
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, sudaro šią sutartį:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ši sutartis sudaroma visam praktikos įstaigoje (toliau – praktika) laikotarpiui.
2. Studentas atlieka praktiką, nes tai yra numatyta studijų programoje, pagal aukštosios mokyklos kartu su įstaiga parengtą praktikos programą. Vadovaujantis praktikos programa šioje sutartyje nurodoma:
2.1. praktikos tikslas -.sudaryti galimybes, jog studentas gebėtų universitetinių studijų metu įgytas teorines žinias naudingai taikyti praktinėje veikloje, veikiant realioje aplinkoje, suteikiant institucijoms kvalifikuotų darbuotojų pasirinkimo didesnes galimybes.
2.2. uždaviniai;
2.2.1. valdžios ar administracijos institucijų struktūros , institucijos ar atskirų jos padalinių, funkcionavimo bendras ištyrimas
2.2.2. detali pažintis su vieno konkretaus padalinio darbu: padalinio vieta institucijoje, subordinacija, pagrindiniai darbai ir ruošiami dokumentai, jų cirkuliavimas, aukštesnių institucijų darbo įgyvendinimo mechanizmas, įsidarbinimo galimybių teikimu.
2.2.3. įgauti savarankiškos profesinės veiklos įgūdžių: specifinių darbinių užduočių vykdymas, situacijų analizė, problemų identifikavimas, argumentuotų sprendimo būdų pasiūla ir kitų komunikacinių gebėjimų taikymas
2.2.4. praktikos ataskaitos ruošimas
2.3. praktikos trukmė – 160 val arba 20 darbo dienų, arba keturios savaitės nuo 2006 m. ______mėn ___d. iki 2005 m.________mėn. ___d.
2.4. kitos praktikos atlikimo sąlygos ir tvarka -.konkrečios dienos praktikos laikas derinamas su institucija ir praktiką atliekančiu studentu.

II. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Aukštoji mokykla įsipareigoja:
3.1. užtikrinti studento, siunčiamo atlikti praktiką, būtiną praktikai teorinį ir praktinį pasirengimą;
3.2. kontroliuoti studento praktikos eigą ir prireikus kartu su įstaigos atsakingais darbuotojais
(arba valstybės institucijos atsakingais valstybės tarnautojais) operatyviai spręsti iškilusias problemas, suteikiant studentui reikalingą pagalbą;
3.3. ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki praktikos pradžios suderinti įstaiga siunčiamų studentų
praktikos atlikimo užduotis;
3.4. skirti praktikos vadovą – aukštosios mokyklos dėstytoją;
4. Aukštoji mokykla turi teisę atšaukti studentą iš praktikos, jeigu:
4.1įstaiga studento praktikai nesuteikia praktikos atlikimo vietos pagal studijų programą;
4.2. studentas padaro praktikos drausmės pažeidimus;
4.3. studentas yra naudojamas vien tik nekvalifikuotam darbui atlikti;
4.4. neužtikrinami darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai.

III. ĮSTAIGOS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5. Įstaiga įsipareigoja:
5.1. suteikti studentui praktinio mokymo vietą__________________________________
________________________________________________________________________,
(praktinio mokymo vietos pavadinimas ir adresas)
aprūpinti jį praktinio mokymo užduotimis, šių užduočių vykdymui reikiama dokumentacija, neatitraukti studento nuo praktinio mokymo užduočių vykdymo;
5.2. užtikrinti, kad studentui būtų paskirtas praktikos vadovas iš kvalifikuotų darbuotojų (arba valstybės institucijos valstybės tarnautojų), turinčių ne mažesnį kaip 3 metų atitinkamo darbo
stažą;
5.3. organizuoti būtinus darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instruktažus;
5.4. vadovaujantis įstaigoje veikiančiais nuostatais užtikrinti studentui darbuotojų saugos ir sveikatos bei higienos normas atitinkančias darbo sąlygas; esant reikalui, aprūpinti studentą praktikai atlikti būtinais darbo įrankiais, darbo drabužiais ir darbo avalyne, kitomis asmeninėmis ir kolektyvinėmis darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis teisės aktuose nustatyta tvarka, jeigu sutarties šalys šioje sutartyje nesusitaria kitaip;
5.5. vykdyti studento praktikos apskaitą; pasibaigus praktikai pateikti charakteristiką bei praktikos įvertinimą;
5.6. informuoti aukštąją mokyklą apie praktikos drausmės pažeidimus, studento neatvykimą į praktiką;
5.7. papildomi įstaigos įsipareigojimai –
………………………………………………………..
6. Įstaiga turi teisę leisti studentui savarankiškai, be praktikos vadovo pagalbos, atlikti jam pavestas funkcijas teikiant mokamas paslaugas, tik tais atvejais, jeigu įstaiga arba ūkininkas sudaro su studentu laikinąją darbo sutartį teisės aktų nustatyta tvarka.

IV. STUDENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7. Studentas įsipareigoja:
7.1. stropiai vykdyti praktinio mokymo užduotis; neatvykus į praktiką įstaigoje, nedelsiant pranešti apie tai praktikos vadovui, nurodant priežastį, o ligos atveju – pateikti gydytojo pažymą;
7.2. laikytis įstaigos nuostatų (įstatų) ir darbo tvarkos taisyklių dėl darbo tvarkos ir sąlygų nuostatų, laikyti paslaptyje įstaigos paslaptis, jei praktikos metu gaus slaptų ar nepageidaujamų platinti duomenų bei techninių dokumentų;
7.3. tausoti įstaigos turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
7.4. laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų;
7.5. parengti praktikos ataskaitą;
7.6. papildomi studento įsipareigojimai – …………………
8. Studentas turi teisę:
8.1. gauti iš aukštosios mokyklos praktikos programą bei visą informaciją, susijusią su praktikos atlikimu;
8.2. gauti iš įstaigos praktikos užduotį (užduotis), darbuotojų saugos ir sveikatos bei kitas praktikos atlikimui reikalingas priemones.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Ši sutartis gali būti pakeista tik rašytiniu visų šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai yra neatsiejama šios sutarties dalis.
10. Ši sutartis gali būti nutraukiama:
10.1. jei studentas pašalinamas iš aukštosios mokyklos teisės aktų nustatyta tvarka;
10.2. jei studentas šiurkščiai pažeidžia įstaigos nuostatus (įstatus) ir darbo tvarkos taisykles;
10.3. šalių susitarimu.
11. Sutarties šalis praneša kitoms sutarties šalims apie sutarties nutraukimą ne vėliau kaip prieš _______ dienų.
12. Visi ginčai, kurių sutarties šalys negali išspręsti geranoriškai ir susitarus, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Ši sutartis įsigalioja nuo 20___ m. ____________ dienos ir galioja iki praktikos atlikimo ir visų kitų įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo.
14. Ši sutartis sudaryta trim egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai sutarties šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

Aukštoji mokykla:
Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos institutas,
Gedimino 44
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Praktikos koordinatorė: ________________________________________________________________
Nurodoma – aukštosios mokyklos paskirto praktikos
vadovo vardas, pavardė, telefono numeris

Įstaiga:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Nurodoma – praktikos vadovo vardas, pavardė, telefono
numeris

Studentas:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Papildomai nurodoma – studento telefono numeris

ŠALIŲ PARAŠAI

__________________ _______________________________ ___________
(aukštoji mokykla) (įstaiga) (studentas)

2 priedas
Studento vardas, pavardė:
Praktikos vieta:
Praktikos trukmė:

Data Veikla Pastabos, analizė
2006-01-03 Susipažinimas su institucija, praktikos vadovu, praktikos vieta
Institucijos struktūros analizė Susipažinimas su institucija ir praktikos vadovu vyko sklandžiai, buvo sudarytos visos sąlygos susipažinti su institucijos struktūra, darbuotojais, informacine ir technine baze

Arba
Pirminė adaptacija buvo emociškai sunki, nes nebuvo paskirtas praktikos vadovas, buvo sunku susipažinti su institucijos struktūra, nes nebuvo asmens, kuris parodytų reikiamą informaciją……….
2006-01 Dalyvavimas susirinkime Dalyvavau susirinkime, kur buvo pavesta protokoluoti susirinkimo eigą. Aš ne tik protokolavau, bet ir turėjau galimybę analizuoti kaip priimami sprendimai vienu ar kitu klausimu. Sprendimai priimami konsensuso būdu.
Buvo sunku, nes turėjau nepakankamai raštvedybos įgūdžių. Tačiau praktikos metu juos patobulinau.

3 priedas

(Rašoma ant institucijos firminio blanko)

ATSILIEPIMAS APIE PRAKTIKĄ

Vytauto Didžiojo universiteto, Politikos mokslų ir diplomatijos instituto, Viešojo administravimo, ____kurso studentas _____________________________________________ mūsų institucijoje atliko praktiką nuo 200 _____________________d. iki 200____________________d.
Praktikos metu studentas:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Praktikos metu studento parodytus gebėjimus įvertinu:

Gebėjimas Vertinimas dešimtbalėje sistemoje Komentaras
Darbštumas
Savarankiškumas
Iniciatyvumas
Smalsumas
Komunikabilumas
Tikslo siekimas
Bendrai

Parašas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *