Pirmokų klasės veiklos planas

1c klasės vadovo veiklos planas
2011 – 2012 m. m.

1. Mokyklos tiksli ir uždaviniai :
Palankių ugdymo ir ugdymosi sąlygų sudarymas.
Saugios aplinkos mokykloje užtikrinimas.
2. Klasės vadovo tikslai ir uždaviniai :
Mokomieji : Pokalbių metu mokyti eismo taisyklių, mokyti saugoti save ir draugus nuo nelaimingų atsitikimų, ugdyti organizacinius gebėjimus, įgūdžius, savarankiškumą, iniciatyvą, įvertinti ir gilintis žinias, mokėjimus ir įgūdžius, įgytus mokimo procese, mokyti juos taikyti.
Pažintiniai: plėsti žinias apie savo kraštą, papročius, supažindinti su lietuvių liaudies papročiais, tradicijomis, supažindinti su naujomis sąvokomis, rūpintis mokinių pažintinių interesų formavimu.
Auklėjamieji: formuoti kultūrinio elgesio įgūdžius bei įpročius, vystyti estetinį suvokimą, džiaugtis kiekvieno mokinio nors ir mažiausiomis pastangomis, ugdyti draugiškumą, nuoširdumą, gebėjimą vertinti savo ir draugų veiksmus, ugdyti meilę ir pagarbą gamtai, tėvynei, lietuvių liaudies papročiams, ugdyti bendravimo kultūrą, pagarbą dirbančiam žmogui ir savitvardą.
3. Klasės charakteristika:
3.1. Klasėje mokosi 18 mokinių. 9 mergaitės, 9 berniukai.
3.2. Tėvų komiteto pirmininkas: Asta Bajorienė
3.3. Klasės seniūnas: Gintarė Kaubrytė
3.4. Situacijos analizė(ugdymo problemos, pasiekimai, mokymosi motyvacija, tarpusavio santykiai ir t.t.):
3.5. Mokiniai labai aktyvūs tiek pertraukos, tiek ir pamokų metu.Klasėje daug drausmingų ir pareigingų mokinių. Tarpusavio santykiai draugiški, stengiasi vieni kitiems padėti. Beveik visi siekia įgyti kuo daugiau žinių ir įgūdžių. Keletas mokinių sunkiai susikaupia pamokų metu, trukdo sau ir kitiems, dažnai neturi reikiamų mokymosi priemonių.
Data/valandos Darbo kryptys
Nuolat

Mokslo metų eigoje (pagal galimybes)

Nuolat
Spalis
Gruodis
Vasaris
Gegužė

Rugsėjis
Spalis

Lapkritis
Gruodis
Vasaris

Kovas
Gegužė

Spalis – Gegužė

Nuolat

Nuolat

Rugsėjis
Gruodis
Gegužė

Nuolat

Nuolat Darba s su mokiniais:
1. Tiriamoji veikla:
Pirmokų tėvų anketavimas. Su mokyklos psichologe Rita Radviliene pravesti tyrimą, kuris leistų numatyti galimus pirmokų adaptacijos sunkumus ir padėtų mokytojai ir klasės tėvams spręsti pirmokų adaptacijos problemas.
Mokinių mokėjimų, gebėjimų, įgūdžių bei kūrybinių galių stebėjimas pamokų, užklasinių renginių, išvykų metu Rezultatų analizė, tolesnis strategijos kūrimas, mokinių pasiekimų vertinimas,taikant (Pradinių klasių mokinių pažangos ir pasiekimų tvarką.)
2. Socialinė veikla:
Ugdyti pagarbą, supratimą, toleranciją kitiems, atsakomybę už save ir esantį šalia, lietuvių liaudies papročiams ir tradicijoms, kapinių tvarkymas, apsilankymas senelių bei vaikų prieglaudose, benamių gyvūnų priežiūra (prieglauda), dovanėliu gaminimas neįgaliesiems vaikams, renginių vedimas, tolesnis dalyvavimas „Olweus patyčių prevencijos programa“.
3. Žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevencija:
Skatinti mokinius rūpintis savo sveikata, saugumu.
Klasės valandėlė: „Netinkamai naudojamų vaistų poveikis sveikatai“
Pokalbis „Rūkymo žala vaiko ir suaugusiojo organizmui ir jo aplinkai“
Klasės valandėlė: „Neigiamas alkoholio poveikis sveikatai“
Pokalbis: „Netinkamai naudojamų buities chemikalų medžiagų poveikis sveikatai“
4. Dalyvavimas mokyklos renginiuose:
„Rugsėjo 1 d.“ šventė
„Mokytojų diena“ – šventė mokykloje
Dailyraščio konkursas.
Rudens puokščių ir gėrybių paroda.
„Visų šventųjų“ šventė ( Helovinas )
Saugus eismas „ Šviesoforas“
„Šv. Kalėdų“ šventė.
Vasario 16 – osios dienos šventė
Užgavėnės
„Šv. Valentino“ šventė
Kaziuko mugė
„Raiškiojo skaitymo“ konkursas
„Šviesoforo“ konkursas
Mamyčių šventė
Matematikos olimpiada
Abėcėlės šventė
5. Profesinis informavimas:
Supažindinimas su įvairių profesijų rūšimis. Toliau tęstis pažinimą su senovės amatais(žvakių liejimas, keramika, molinių indų gaminimas), senovės amatininkystė (Lietuvos Nacionalinis muziejus)
6. Individualus darbas:
Nuolatinis individualus darbas su silpnai besimokančiais mokiniais bei gabiais.
Individualūs pokalbiai su nepritampančiais klasėje bei turinčius bendravimo problemų mokiniais.
Individualūs pokalbiai su mokiniais, turinčiais drausmė problemų.
BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS
1.Su dalykų mokytojais:
Pokalbiai su tikybos, šokių bei anglų kalbos mokytojais apie mokinių pasiekimus, nesėkmes.
Glaudžiai bendradarbiauti su mokyklos psichologe, logopede, medicinos priežiūros specialiste, sprendžiant iškilusias problemas.
2. Su tėvais:
Klasės tėvų susirinkimai.
Individualus pokalbiai su klasės tėvais.
Klasės tėvų dalyvavimas įvairiuose renginiuose ir išvykose.

3.Su kitai mokyklos darbuotojais:
Bendradarbiavimas su mokyklos psichologe, logopede, socialine darbuotoja, , medicinos priežiūros specialiste, valgyklos vedėja.
4. Dokumentacijos tvarkymas:
Pildomas elektroninis dienynas, mokinių bylos, pusmečių ataskaitos, vertinimo lapai.

Klasės vadovas: Veronika Ulevičienė Klasės seniūnas: Gintarė Kaubrytė

_______________ _______________

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *