Pareigybės Lietuvoje

Įvadas

Lietuvos Respublikai atgavus nepriklausomybę reikėjo naujų institucijų teisinių bazių, atsirado poreikis pertvarkyti visą institucijų funkcionavimą, taip pat tokias sritis kaip ekonomiką, ūkį, o ypač teisinę sistemą, imtis iniciatyvos kurti naujas teisėtvarkos institucijas kurios funkcionuotu pagal valstybės keliamus kriterijus ir galėtu atlikti visas tarnybines funkcijas. Šis pertvarkos procesas yra vienas iš pirmų žingsnių Policijos įstatymo priėmimo link. Vadovaudamiesi policijos įstatymu, Lietuvos vyriausybė 1991 m. sausio 30 d. priėmė potvarkį Nr. 22, kuriuo vidaus reikalų organai miestuose ir rajonuose buvo pervadinti į policijos komisariatus. Vilniaus miesto vidaus reikalų valdyba (toliau VRV) tapo Vilniaus miesto vyriausiuoju policijos komisariatu (toliau VPK), o jos teritoriniai vidaus reikalų skyriai – policijos komisariatais . Orientuojantis į naujų institucijų kūrimo kelia, prasidėjo naujų darbo kolektyvų formavimai, renkami vadovai, pavaduotojai, etatiniai darbuotojai, dar tuo metu nebuvo sukurtos pareigybės aprašymo formos, kuriomis galėtu vadovautis dirbantieji asmenys. Dėl šios problemos darbuotojai dažnai buvo keičiami kitais, nes buvo sunku išsirinkti kvalifikuota tarnautoją, būtent tai yra viena iš priežasčių kurti naujiems valstybės tarnautojo pareigybių reikalavimams, vadovaujantis naujais tuo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais teisės aktais, kad būtų galima paskirti labiau patyrusius, ir labiau kvalifikuotus specialistus atlikti valstybės tarnautojų pareigas. Todėl kad, Tarybų sąjungos laikais, vyravo diktatūra ir visi turėjo veikti taip kaip buvo liepiama, o ne taip kaip tai reglamentuoja įstatymai ir nustatyta tvarka, tuo metu nelabai kas ir buvo nustatyta, nes nebuvo kreipiamas toks didelis dėmesys į piliečius (vartotojus), dėl to Lietuvos Respublika ir turėjo formuoti visą sistemą nuo pat pradžių po vieną žingsnį, kadangi tai padaryti galėjo tik tada, kai tapo laisva ir nepriklausoma valstybe. Norint sukurti gerais principais veikiančias tarnybas, buvo daug tobulinamos veikimo sistemos ir renkami reikalavimų pavyzdžiai, kaip geriau išrinkti tuos kurie dirbtu, bei tarnautu valstybės bei visuomenės naudai. Savo darbo tikslą norėčiau apibrėžti, kaip vertinimą naujovių įgyvendinimo kelyje. Aptarsiu valstybės tarnautojo funkcijas pareigas ir reikalavimus, kaip jie turi dirbti ir kaip realiai yra atliekamos paskirtos valstybės tarnautojui pareigos. Analizuosiu valstybės tarnautojo pareigybių aprašymus ir teikiamus reikalavimus, lyginsiu ar tuo principu vadovaujasi Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato Migracijos tarnybos užsieniečių reikalų skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Jankūnaitė, analizuosiu kaip šį specialistė atlieka savo pareigas ir ką jai riešai pareigybės aprašymas.

Pareigybės aprašymo ypatumai
Darbo vietoje yra apibrėžiama darbo tvarka ir pareigu atlikimas tam tikromis taisyklėmis. Kai kuriose srityse darbuotojų kategorijų darbo drausmę reglamentuoja įstatymai, drausmės statutai ir nuostatai taip pat kiti teisės aktai, bei pareigybių aprašymai. Darbo tvarkos ir pareigų taisykles nustato personalo skyriai, jie vadovaujasi įstatymų numatyta tvarka. Darbo tvarkos taisyklės turi atitikti šiuolaikinius darbo santykius tarp darbdavio ir darbuotojų. Migracijos tarnybos darbuotojai taip pat privalo naudotis ir vadovautis ne tik pareigybių aprašymu, bei įstatymais, bet privalo paisyti vidaus tvarkos taisyklių. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo laikytis teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos etikos principų ir taisyklių, vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, nepiktnaudžiauti tarnyba.Migracijos tarnyboje turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera.Valstybės tarnautojams ir darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.Valstybės tarnautojams ir darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, savitarpio pagalba, lygiateisiškumu, tolerancija ir taktiškumu. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo vengti:asmens žeminimo ar įžeidinėjimo, valstybės tarnautojo ar darbuotojo darbo arba nuosavybės menkinimo, apkalbų, šmeižto skleidimo, nesantaikos kurstymo naudojantis pareigybiniais ar psichologiniais pranašumais, neigiamų emocijų demonstravimo. Valstybės tarnautojai ar darbuotojai, bendraudami tarpusavyje, privalo elgtis pagarbiai, vadovaudamiesi principu, kad kiekvienas asmuo turi teisę reikšti savo nuomonę. Be viso to kiekvienas tarnautojas turi vadovautis tarnybos nuostatomis, taip pat labai svarbu nepamiršti įstatymo ir vykdyti savo pareigybes tik vadovaujantis įstatymo leidžiamais punktais, bei sveika nuovoka.
Pareigybės aprašymas
Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Migracijos tarnybos užsieniečių reikalų vyresniosios specialistės Loretos Jankūnaitės pareigybių aprašymo analizė. Analizuosiu šios tarnautojos pareigybes pradėsiu nuo to kaip ji atlieka savo tarnybines pareigas. Loreta Jankūnaitė turi aukštesnįjį išsilavinimą, tad ji pagal savo pareigybių aprašymą gali atlikti pareigas kurias įgijo dirbdama užsieniečių reikalų skyriuje, bendras jos darbo stažas valstybės karjeros tarnyboje yra 5 metai pradėjusi dirbti inspektoriaus pareigose ir gavusi išsilavinimą laimėjo konkursą ir pakilo karjeros laiptais iki vyresniojo specialisto. Šiuo metu pagrindinės jos pareigos tarnauti piliečiams, ir priimti jų prašymus dėl teisinės padėties Lietuvos Respublikoje. Dar prieš konkursą šioms pareigoms įgyti ši tarnautoja privalėjo susipažinti su visais įstatymais reikalingais šiame darbe ir ne tik susipažinti, bet juos suprasti ir mokėti pritaikyti konkrečiose atvejuose. Pareigybėse yra nurodyta, kad pagrindinis ir tiesioginis šios tarnautojos darbas yra susijęs su užsienio piliečių teisine padėtimi Lietuvos Respublikoje, tai yra ji privalo priimti prašymus iš užsieniečių, dėl leidimo laikinai gyventi LR, dėl leidimų nuolat gyventi LR, taip pat dėl vizų ir laikinų kvietimų atvykti į svečius iš kitu šalių. Tačiau tai tik vienas iš nurodymų ką ji turėtu ir galėtu daryti, yra viskas visai kitaip jos pareigybių aprašyme yra nurodoma greičiau jau ką ji tokiose pareigose galėtu daryti, o ne ką ji privalo. Šiuo atveju realiai jos atliekamos pareigos yra piliečių priėmimas tik dėl leidimų laikinai gyventi LR ir sprendimų rašymas dėl pažymos patvirtinančios Europos Sąjungos valstybės narės piliečių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, nors pareigybių aprašymas kur kas plačiau apibrėžia šios tarnautojos veiklą. Taip yra todėl, kad įstaigos viduje ji yra ne vienintelė tarnautoja yra ir kitu kurie taip pat turi panašias valstybės tarnautojo kategorijas, todėl ir darbas yra padalintas į atskiras funkcijas vieni atlieka vieną kiti kitą darbą, todėl pareigybės aprašymas nėra visiškai teisingas, nes dar prieš konkursą darbuotojas žino jai ji laimės kokias funkcijas tame skyriuje turės atlikti. Iškyla klausimas kuo reikia vadovautis ar Nuostatais, ar pareigybių aprašymais? Juk taip pat dar yra ir atskiri įsakymai kuriais vadovaujantis reikia vykdyti savo veiklą kuri nenustatyta nuostatuose. Ir ar ta veikla kuri nenustatyta taisyklėse nėra papildoma. Štai ir iškyla paaiškinimas, kad kiekvienas įsakymas, norminis aktas, teisės aktai, įstatymai, pareigybių aprašymas viskas yra svarbu ir jais visais reikia vadovautis dirbant valstybės tarnyboje. Taip pat nors pareigybėse išvardinta begalės funkcijų tai nereiškia kad tarnautojas jas visas ir atlieka juk tam ir yra darbo pasidalijimas informacijos srautai, lygiai taip pat jai yra didesnės tarnybos yra ir viršininkas ir atskyrų skyrių vadovai, kuriu pareigybė numato didesnį krūvi tačiau ir čia yra dalijamasi atsakomybę, taigi pareigybėse numatyti dalykai taip pat yra tokie atsižvelgiant į situaciją, juk niekada nežinai ar neteks ko pavaduoti, o jai tai pareigybėje nebūtų numatytos tokios funkcijos atlikimas tai skiriant tarnautojui toki darbą būtu nusižengimas ir tarnautojas galėtu atsisakyti sakydamas, kad tai neįeina į jo pareigybių funkcijų aprašymą ir galėtų to nurodymo nevykdyti, taip pat pareigybės yra svarbu ir tuo ypač valstybinėse institucijose, kad kiekvienas žino savo pareigas ir žino kokius darbus turi atlikti kokių ne ar gali pasirašyti dokumentus, ar gali teikti informacija, ar gali tvirtinti dokumentus savo parašais ir tt., be to tai taip pat apsaugo ir darbuotoja nuo papildomai užkraunamų pareigų, bei darbų.
Minėta valstybės tarnautoja atlieka labai atsakingas pareigas jai tenka imti žmonių dokumentus ir tikrinti atidžiai kiekvieną anketa, kiekvieną prašymą, bei pateikiamus dokumentus, nes jai jį suklystu tai įtakotu piliečius, nes galimas dalykas, kad jų prašymai butų atmesti ir nepatenkinti dėl darbuotojos aplaidumo. Kadangi Loreta Jankūnaitė yra užsieniečių skyriaus darbuotoja vienas iš reikalavimų pareigybės aprašyme yra mokėti bent vieną užsienio kalba, kad butų lengviau bendrauti su interesantais, nes visi jie yra užsienio piliečiai, taip pat svarbus ir kompiuterizuotų sistemų valdymo įgūdžiai, nes dažnai tenka rašyti raštus padaliniams ar kitoms institucijoms, be to tenka dirbti su duomenų bazėmis, kurios skirtos duomenims suvesti ir duomenys tikrinti, pats svarbiausias dalykas yra gebėjimas bendrauti aiškiai atsakinėti į klausimus ir teikti tik teisinga ir kokybiška informaciją. Sudėjus visus šiuos dalykus yra svarbu nepamiršti įstatymų numatytos tvarkos.
Supažindinsiu su Migracijos tarnybos nuostatais ir funkcijomis kad lengviau būtu suvokti kas tai per tarnyba ir kam ji yra reikalinga ir kas tie jos tarnautojai.
PAVYZDINIAI TERITORINIŲ POLICIJOS ĮSTAIGŲ VIEŠOSIOS POLICIJOS MIGRACIJOS SKYRIŲ, POSKYRIŲ, GRUPIŲ IR PASŲ POSKYRIŲ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Teritorinių policijos įstaigų viešosios policijos migracijos skyriai, poskyriai, grupės ir pasų poskyriai (toliau – migracijos tarnybos) yra teritorinių policijos įstaigų struktūriniai padaliniai, kurių darbą pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja teritorinės policijos įstaigos, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas).
2. Migracijos tarnybos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautinėmis sutartimis, kitais teisės aktais ir Pavyzdiniais teritorinių policijos įstaigų viešosios policijos migracijos skyrių, poskyrių, grupių ir pasų poskyrių nuostatais (toliau – nuostatai).
II. MIGRACIJOS TARNYBŲ UŽDAVINIAI
3. Migracijos tarnybų uždaviniai:
3.1. valdyti migracijos procesus, sprendžiant užsieniečių teisinės padėties, nelegalios migracijos prevencijos ir kitus su migracijos politikos vykdymu susijusius klausimus;
3.2. įgyvendinti valstybės politiką Lietuvos Respublikos pilietybės ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo klausimais.
III. MIGRACIJOS TARNYBŲ FUNKCIJOS
4. Aukštesnės pakopos policijos komisariato viešosios policijos migracijos skyrius pagal kompetenciją vykdo šias funkcijas:
4.1. koordinuoja ir kontroliuoja apskrityje veikiančių žemesnės pakopos migracijos tarnybų veiklą, organizuoja migracijos funkcijų įgyvendinimą visoje apskrityje;
4.2. vykdo šių nuostatų 6 punkte nustatytas funkcijas (Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Migracijos skyrius ir Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Migracijos skyrius vykdo tik kai kurias su Lietuvos Respublikos paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimu susijusias funkcijas, kurios nustatytos šių skyrių nuostatuose).
5. Vilniaus ir Kauno miestų vyriausiųjų policijos komisariatų policijos komisariatų viešosios policijos pasų poskyriai:
5.1. priima ir nagrinėja asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje ar atvykusių nuolat gyventi į Lietuvos Respubliką, prašymus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę įgyvendinimo, priima sprendimus šiais klausimais;
5.2. nagrinėja asmenų dokumentus, rengia išvadas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pripažinimo negaliojančiu, taip pat dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės, kai nustatoma, kad asmens Lietuvos Respublikos pilietybės klausimas išspręstas pažeidžiant Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo reikalavimus ir dėl to neteisėtai išduoti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai, ir teikia juos Migracijos departamentui;
5.3. rengia išvadas, jeigu nėra pakankamai duomenų, patvirtinančių asmens turėtą Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940 m. birželio 15 d. ar lietuvių kilmę, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais, teikia jas Migracijos departamentui;
5.4. rengia dokumentus dėl asmenų Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę ir teikia juos Migracijos departamentui;
5.5. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų Lietuvos Respublikos pilietybės, paso ir asmens tapatybės kortelės išdavimo klausimais tobulinimo;
5.6. priima asmenų prašymus ir rengia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo ir teikia juos Lietuvos Respublikos Prezidentui;
5.7. priima asmenų, gyvenančių Lietuvos Respublikoje, prašymus atsisakyti Lietuvos Respublikos pilietybės ir kitus dokumentus, juos rengia ir teikia Migracijos departamentui;
5.8. priima asmenų, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, prašymus ir rengia dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo ir teikia juos teisės aktų nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Prezidentui arba Migracijos departamentui;
5.9. priima asmenų, kurie nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje ir kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė suteikta Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu, prašymus leisti prisiekti Lietuvos Respublikai ir kitus dokumentus ir teikia juos Migracijos departamentui sprendimui priimti;
5.10. priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės, paso išdavimo ar keitimo, juos nagrinėja ir priima sprendimus;
5.11. priima Lietuvos Respublikos piliečių prašymus ir kitus dokumentus dėl paso išdavimo, keitimo skubos tvarka, juos nagrinėja ir priima sprendimus;
5.12. priima Lietuvos Respublikos piliečių, kurie atlieka arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę laisvės atėmimo vietoje arba kuriems teismo nutartimi taikomos priverčiamosios medicinos priemonės psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje, prašymus ir kitus dokumentus dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo ar keitimo, nuvykę į migracijos tarnybos prižiūrimoje teritorijoje esančias laisvės atėmimo ar sveikatos priežiūros įstaigas;
5.13. išduoda laikinuosius pažymėjimus vietoj prarastų Lietuvos Respublikos piliečio pasų ar asmens tapatybės kortelių;
5.14. teikia Migracijos departamentui informaciją apie nustatytus asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų klastojimo atvejus ar iš kitų institucijų gautą informaciją apie nustatytus asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų klastojimo faktus. Suklastotų dokumentų duomenų puslapio ir gretimo puslapio, jei toks yra, kopijas siunčia Asmens dokumentų išrašymo centrui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Asmens dokumentų išrašymo centras);
5.15. atlieka patikrinimą asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento išdavimo aplinkybėms nustatyti, jeigu yra pagrindas manyti, kad šis dokumentas išduotas neteisėtai ar nepagrįstai. Patikrinimo medžiagą su išvada teikia Migracijos departamentui sprendimui priimti;
5.16. tikrina iš Asmens dokumentų išrašymo centro gautas pakuotes su išrašytomis asmens tapatybės kortelėmis ir pasais, aptikę pažeidimų, atlieka tarnybinį patikrinimą;
5.17. rengia asmens tapatybės kortelių, pasų, laikinųjų pažymėjimų išdavimo ataskaitas;
5.18. tvarko prašymų išduoti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus kartotekas, formuoja sudaromas dokumentų bylas, tvarko registrus, bendradarbiauja su apskričių archyvais archyvinių dokumentų tvarkymo ir saugojimo klausimais;
5.19. teritorinės policijos įstaigos viršininko pavedimu atlieka patikrinimą pagal miesto civilinės metrikacijos skyriaus pateiktą medžiagą dėl asmenų, kurie kreipėsi dėl vardo, pavardės ar tautybės pakeitimo, ir teikia pažymą miesto civilinės metrikacijos skyriui;
5.20. siunčia negaliojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus sunaikinti į Asmens dokumentų išrašymo centrą;
5.21. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus;
5.22. pagal savo kompetenciją aptarnauja Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, atvykusius į migracijos tarnybas, teikia informaciją telefonu, nagrinėja prašymus ir skundus;
5.23. teikia informaciją migracijos tarnybų veiklos klausimais valstybės institucijoms ir interesantams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.24. atstovauja teritorinei policijos įstaigai teismuose, Administracinių ginčų komisijoje, nagrinėjant bylas migracijos klausimais;
5.25. teikia Migracijos departamentui metines duomenų apie atstovavimą teismuose ataskaitas;
5.26. kas ketvirtį Migracijos departamentui teikia statistines atlikto darbo ataskaitas;
5.27. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais teritorinės policijos įstaigos padaliniais, kitomis teritorinėmis policijos įstaigomis, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Valstybės sienos apsaugos tarnyba) ir kitomis institucijomis: Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžiomis įstaigomis, savivaldybės administracija ir jos padaliniais (vaiko teisių apsaugos tarnybomis, civilinės metrikacijos, socialinės globos ir rūpybos skyriais, seniūnijomis ir kt.);
5.28. bendradarbiauja su užsienio valstybių institucijomis migracijos tarnybų kompetencijos klausimais;
5.29. vykdo kitus teritorinės policijos įstaigos ir Migracijos departamento vadovų pavedimus.
6. Teritorinės policijos įstaigos viešosios policijos migracijos poskyris, migracijos grupė:
6.1. vykdo šių nuostatų 5 punkte nustatytas funkcijas;
6.2. priima ir nagrinėja fizinių asmenų prašymus patvirtinti kvietimą užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką ir juridinių asmenų kvietimus užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką, priima sprendimus šiais klausimais, tvirtina fizinio arba juridinio asmens kvietimus užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką;
6.3. priima ir nagrinėja prašymus pratęsti buvimo laiką Lietuvos Respublikoje turint vizą, priima sprendimus šiais klausimais ir pratęsia užsieniečio buvimo laiką Lietuvos Respublikoje turint vizą (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios policijos migracijos skyriai);
6.4. priima prašymus išduoti vizas ir jas įformina (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų vyriausiųjų policijos komisariatų viešosios policijos migracijos skyriai);
6.5. priima užsieniečių prašymus suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, atlieka prieglobsčio prašytojų pirminę apklausą, formuoja prieglobsčio prašytojų bylas ir nustatyta tvarka išsiunčia jas Migracijos departamentui sprendimui priimti, supažindina prieglobsčio prašytojus su dėl jų priimtais sprendimais;
6.6. priima užsieniečių prašymus suteikti papildomą apsaugą Lietuvos Respublikoje ir nustatyta tvarka išsiunčia šiuos prašymus Migracijos departamentui sprendimui priimti;
6.7. priima užsieniečių prašymus išduoti (pakeisti, pratęsti) jiems leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi), taip pat prašymus išduoti Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – ES leidimas gyventi), suformuoja užsieniečių bylas ir nustatyta tvarka išsiunčia jas Migracijos departamentui sprendimui priimti;
6.8. priima užsieniečių prašymus pakeisti leidimą nuolat gyventi, juos nagrinėja ir priima sprendimus šiais klausimais;
6.9. priima užsieniečių prašymus įforminti leidimą laikinai gyventi, leidimą nuolat gyventi, ES leidimą gyventi;
Šios nuostatos atskleidžia tarnybos veiklą ir pažymi ką ji privalo vykdyti, o pagrindiniai vykdytojai yra valstybės tarnautojai, kurie vadovaujasi savo pareigybėmis, kategorijomis ir vykdo pareigas įstatymų numatyta tvarka. Dar norėčiau paminėti, kad šioje institucijoje nėra darbuotojų trūkumo, nes tikrai nei vienas nesako ir nereiškia noro palikti savo darbo vietos, kadangi darbo sąlygos yra pakankamai geros pareigos tai pat, galiu tik pasakyti, kad vadovybė galėtu suteikti papildomu etatu, bet tik tam kad piliečius galima būtu aptarnauti greičiau ir kokybiškiau, nes per didelius bumus sunku susitvarkyti su plūstančiom žmonių miniom, o juk kiekvienas iš mūsų turi teisia būti dokumentuotas. Manau šioje tarnyboje visi darbuotojai dirba ir atlieka ir atitinka savo pareigybių aprašymus, bei sukurti įstatymai ir reikalavimai padeda atsirinkti tik pačius kvalifikuočiausius tarnautojus. Be to nemanau, kad tokioje svarbioje įstaigoje nebūtų laikomasi numatytų įstatymų ir pagrindinių darbo reikalavimų juk tai mūsų šalies veidas atsuktas užsieniečiams, o jis turi būti nepriekaištingai tvarkingas. Gal kartai ir yra sutrikimų, bet šį įstaiga neišimtis ir kitose organizacijose pasitaiko nesusipratimų.

Išvados
Lyginant Migracijos tarnybos pareigybės aprašymų nuostatas ir šios institucijos darbuotojos Loretos Jankūnaitės darbo aprašymo anketinę apklausą galima teigti bendrosios valstybės tarnautojos pareigybės yra labai panašios, ir tik gal keli neatitikimai, kurie tikrai nėra labai reikšmingi. Kiekvienam darbe būna situacijų, kurių ir įstatymas negali apibrėžti, todėl, kartais reikia priimti sprendimus vadovaujantis logika, bet tai pagrindinio valstybės tarnautojo darbo nesutrikdo ir nereiškia, kad valstybės tarnautojas pamiršo savo pareigybes įstatymus ar kitus kriterijus.

I.PRIEDAS

Valstybės tarnautojo apklausa.
Migracijos tarnybos valstybės karjeros tarnautojo apklausa:
Loreta Jankūnaitė, dirba Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos Migracijos tarnybos užsieniečių reikalų skyriaus Vyresniosios specialistės pereigose.
Tiesioginis vadovas -Vilniaus miesto VPK VP Migracijos tarnybos užsieniečių reikalų skyriaus viršininkė Irena Dvilaitienė.
Pareigų santrauka: pagrindinės pareigos prašymų ir įforminimo anketų dėl leidimo laikinai gyventi LR priėmimas ir apdorojimas.Valstybės tarnautoja priima prašymus iš užsienio piliečių dėl laikino leidimo gyventi LR, kuris yra išduodamas vieneriems metams, įstatymų nustatyta tvarką. Šis dokumentas liudija, jog užsieniečio būvimas LR yra teisėtas. Surinkus visus dokumentus dėl užsieniečių teisinės padėties pagal nustatytus LR įstatymus, sutvarkius visus užsienio piliečio dokumentus, pagal nustatytą tvarką, valstybės tarnautoja perduoda dokumentus tvarkymui. Sutvarkyti dokumentai (suformuotos asmens bylos) yra siunčiamos į migracijos departamentą svarstymui ir sprendimui priimti. Po sprendimo yra gaunamos bylos su pranešimais, kad yra patenkinami arba nepatenkinami užsienio piliečių prašymai.. Užsienio piliečiai per tris mėnesius turi kreiptis į Migracijos tarnybą dėl dokumento įforminimo. Tada užsienio pilietis užpildo anketą, kurią patikrina valstybės tarnautoja, pagal pateiktus užsieniečio pateiktus dokumentus ir centrinę duomenų bazę. Jeigu pateikti duomenys yra teisingi, pateikta anketa yra priimama su dokumentais arba be jų, kaip yra pateikta Migracijos departamento pranešime. Tada tarnautoja perduoda anketą tvarkymui ir per 5 darbo dienas užsieniečiui yra išduodamas leidimas laikinai gyventi LR.
Specialūs reikalavimai: valstybės tarnautoja privalo vadovautis ir laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat pareigybės aprašymu bei kitais reikalavimais ir bendromis nuostatomis. Taip pat privaloma griežtai laikytis etikos kodeksų. Ir tarnauti savo valstybei, bei piliečiams.
Įrengimai: valstybės tarnautoja naudojasi kompiuterizuotomis sistemomis, tai yra kompiuteriu, kuriame yra įdiegta Windows XP sistema, taip pat yra „CDB“ (centrinė duomenų bazė), „ADIS“ (prijunkta prie asmens dokumentu išrašymo centro). Taip pat naudoja spazdintuva, piliečiu eilės valdymo sistemą, telekomunikacijos priemones.
Įprastinės pareigos: kiekvieną darbo dieną tarnautoja puse dienos skiria užsienio piliečių dokumentų priėmimui, kita dienos puse tikrina ar tie dokumentai yra tvarkingi ir jeigu spėja juos siunčia į Migracijos departamentą. Jai reikia rengia pažymas skirtas užsieniečiams įvairiais klausimais.
Ryšiai: valstybės tarnautoja privalo bendrauti su visais vidiniais migracijos struktūriniais padaliniais. Taip pat bendrauja su kitomis institucijomis, statistikos departamentu, mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos ambasadomis užsienio šalyse, arba užsienio ambasadomis Lietuvoje.
Vadovavimas: tarnautoja neatlieka vadovaujančiu funkcijų
Sprendimų priėmimas: dėl dokumento išdavimo sprendimų nepriima, tik gali priimti sprendimą dėl užsienio piliečių dokumentų pateikimo tvarkos ar juos verta priimti ar ne, įstatymais nustatyta tvarka.
Atsakomybė ir atskaitomybė: atsako už kiekvieną pačios atlikta veiksmą, kuris yra reglamentuojamas įstatymais, taip pat už dokumentus kuriuos priima iš užsieniečių. Atskaitomybė yra tiesioginei viršininkei.
Vadovavimo dažnumas: Bendrauti su tiesiogine vadove reikia kiekvieną dieną, nes visada atsiranda neeilinių situacijų, kurios reikalauja išsamesnio paaiškinimo ir vadovo sprendimo priėmimo.
Darbos sąlygos: darbo sąlygos yra geros, nes pastatas yra pastatytas tik šiais metais, todėl yra nauji kabinetai, taip pat naujas visas inventorius, yra oro kondicionierius, patalpos yra nuolat valomos. Taip pat yra virtuvė, poilsio kambarys su televizoriumi kur pietų metu galima pailsėti. Pastate yra įmontuotas modernus liftas. Tai moderni nauja tarnyba šiuolaikiškai visuomenei.
Darbo reikalavimai: dirbti šiose pareigose, privaloma turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, patirtis bent metai atidirbti migracijos įstaigoje, kitose pareigose(žemesnėse) Yra specialūs tobulinimosi kursai, kurie padeda kelti savo klasifikacija. Reikia mokėti valdyti pagrindines kompiuterio programas, reikia išmanyti raštvedybos taisykles. Būtinas komunikabilumas sugebėjimas aiškiai ir sklandžiai bendrauti, privalumas užsienio kalba.
Papildoma informacija: Nepateikta.

Literatūros sąrašas:
1. www.migracija.lt
2. interviu su valstybės tarnnautoja
3. www.lrs.lt
4. G. Dessler knyga Personalo valdymo pagrindai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *