Nekilnojamo turto nuomos sutartis šablonas

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS Nr. ……………….
2015 m. balandžio mėn. 1 d.,

Mes, UAB “Argimetas”, įmonės kodas 300017230, atstovaujama……………, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau sutartyje – Nuomotojas), iš vienos pusės ir …………………..”, įmonės kodas ……………. atstovaujama ………………………….., veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau sutartyje – Nuomininkas), iš kitos pusės, sudarėme šią nuomos sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Šia sutartimi Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ….. m2 (šešis šimtus dvidešim) bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Lentvario g. 18, Vilniuje (toliau sutartyje – nuomojamas plotas), pažymėtas techninės inventorizacinės apskaitos byloje indeksais ……. (unikalus Nr. ………………….), o Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.
1.2. Nuomininkas moka Nuomotojui mėnesinį nuomos mokestį po ……..eur už 1 m2 administracines biuro patalpas. Bendra suma už viso ploto nuomą per vieną kalendorinį mėnesį sudaro …….eur + PVM, iš viso …….eur (……………………………………).
1.3. Nuomininkas kiekvieną mėnesį moka Nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius.
1.4. Šalys susitaria, kad patalpos Nuomininkui išnuomojamos iki 2016 m. rugsėjo mėn. 1 d.

2. MOKĖJIMŲ IR ATSISKAITYMŲ PAGAL SUTARTĮ TVARKA
2.1. Nuomininkas kiekvieną mėnesį į priekį, nuo išrašytos sąskaitos per 5 darbo dienas, sumoka Nuomotojui ………..eur dydžio mėnesinį nuomos mokestį.
2.2. Nuomininkas kiekvieną mėnesį, nuo išrašytos sąskaitos per 5 darbo dienas, apmoka Nuomotojui nuomojamų patalpų komunalinių ir kitų paslaugų mokesčius už praėjusį mėnesį.
2.3. Mokestį už komunalines paslaugas sudaro mokestis už faktiškai sunaudotus išteklius: šildymą, vandenį, elektrą. Taip pat mokestis už išorinio elektros ūkio eksploatacijos aptarnavimą (už išorinius elektros tinklus nuo elektros tiekėjo iki nuomojamos teritorijos). Šis mokestis sudaro 0,01eur ir PVM kiekvienam nuomininko sunaudotam elektros energijos kilovatui.
2.4. Pasibaigus šios sutarties terminui ar nutraukus ją prieš terminą, Nuomininkas sumoka visas Nuomotojui pagal šią sutartį mokėtinas sumas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties termino pasibaigimo ar sutarties nutraukimo dienos.

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pagal šią sutartį Nuomotojas įsipareigoja:
3.1.1. per dvi darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos perduoti Nuomininkui šios sutarties 1.1. punkte nurodytas nuomojamas patalpas;
3.1.2. pasibaigus nuomos sutarties terminui arba nutraukus šią sutartį, priimti iš Nuomininko nuomojamas patalpas sudarant perdavimo-priėmimo aktą;
3.1.3. atlyginti Nuomininkui jo turėtas būtinąsias (pagrįstas dokumentais) nuomojamų patalpų pagerinimo išlaidas, padarytas Nuomotojo leidimu. Kai pagerinimai padaryti be Nuomotojo sutikimo arba šalys susitaria, jog Nuomininko patalpų pagerinimo išlaidos nebus atlyginamos, Nuomininkas neturi teisės į išlaidų, susijusių su nuomojamų patalpų pagerinimu, kompensavimą.
3.2. Pagal šią sutartį Nuomininkas įsipareigoja:
3.2.1. laikytis nuomojamose patalpose ir visoje Nuomotojo teritorijoje vidaus darbo tvarkos, priešgaisrinės saugos darbe, aplinkos apsaugos ir sandėliavimo taisyklių, taip pat higienos bei sanitarinių normų. Nuomininkas atsako už šių taisyklių bei normų nesilaikymo pasekmes ir atlygina dėl to atsiradusią žalą;
3.2.2. be Nuomotojo raštiško sutikimo neperleisti šia sutartimi įgytų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, neįkeisti nuomos teisės ar kitaip jos nesuvaržyti;
3.2.3. be Nuomotojo raštiško leidimo neperplanuoti ir nepertvarkyti nuomojamų patalpų ar jų dalies;
3.2.4. suderinus su Nuomotoju, savo lėšomis atlikti nuomojamų patalpų bei vidaus inžinerinių tinklų priežiūrą ir einamąjį remontą.
3.2.5. pilnai atlyginti Nuomotojui nuostolius, susijusius su nuomojamų patalpų pabloginimu, jeigu tai įvyksta dėl Nuomininko kaltės, išskyrus savaiminį nusidėvėjimą.
3.2.6. ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šios sutarties galiojimo termino pasibaigimo, raštu pranešti Nuomotojui apie paliekamas nuomojamas patalpas;
3.2.7. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, per dvi darbo dienas perduoti Nuomotojui nuomojamas patalpas su visais jose padarytais pertvarkymais, kurie negali būti atskiriami nuo patalpų nepadarant žalos jų būklei;
3.2.8. laiku mokėti Nuomotojui nuompinigius už naudojimąsi nuomojamomis patalpomis ir komunalinių bei kitų paslaugų mokesčius.
3.3. Kapitalinį nuomojamų patalpų remontą atlieka Nuomotojas. Pagal atskirą rašytinį susitarimą patalpų kapitalinį remontą gali atlikti Nuomininkas.

4. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMO TVARKA
4.1. Kiekviena sutarties šalis turi teisę nutraukti šią sutartį raštu įspėjusi apie tai kitą šalį prieš du mėnesius.
4.2. Nuomotojas turi teisę teismine tvarka nutraukti šią sutartį nesilaikant 4.1. punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:
4.2.1. Nuomininkas naudojasi sutarties dalyku ne pagal sutartį ar sutarties dalyko paskirtį;
4.2.2. Nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina sutarties dalyko būklę;
4.2.3. Nuomininkas nemoka nuomos ir kitų mokesčių pagal sutartį;
4.2.4. Nuomininkas nevykdo vidaus inžinerinių tinklų priežiūros ir nedaro einamojo remonto arba nedaro kapitalinio nuomojamų patalpų remonto, kurį jis privalo daryti remiantis atskiru rašytiniu abiejų šalių susitarimu;
4.2.5. Nuomininkas blogina nuomojamų patalpų ar jose esančių inžinerinių tinklų būklę.
4.3. Nuomininkas turi teisę teismine tvarka nutraukti šią Sutartį nesilaikant 4.1. punkte nurodyto įspėjimo termino, jeigu:
4.3.1. Nuomotojas neperduoda nuomojamų patalpų Nuomininkui arba kliudo naudotis jomis pagal jų paskirtį ir šios sutarties sąlygas;
4.3.2. Sutarties šalys turi teisę nutraukti šią sutartį abipusiu rašytiniu susitarimu, nesilaikant sutarties 4.1. punkte nurodyto įspėjimo termino.
4.4. Pasibaigus nuomos sutarties terminui ar nutraukus nuomos sutartį, Nuomininkas turi teisę pasiimti nuomojamų patalpų pagerinimus, jeigu juos galima atskirti be žalos nuomojamoms patalpoms.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
5.1. Nuomininkas atlygina Nuomotojui dėl nuomojamų patalpų pabloginimo atsiradusius nuostolius, išskyrus tuos atvejus, kai įrodo, kad daiktas pablogėjo ne dėl jo kaltės.
5.2. Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos nuomos ar kitų mokesčių pagal sutartį sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
5.3. Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl “force majeure” aplinkybių, kurių sutarties sudarymo momentu ši šalis negalėjo numatyti ir kurių ji negalėjo išvengti ar įveikti. Nustatant “force majeure” aplinkybes, taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 nuostatos (V.Ž. 19960719 Nr.68).
5.4. Šalis, prašanti atleisti nuo atsakomybės, sužinojusi apie force majeure aplinkybę bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui, kuo skubiau turi pranešti kitai šaliai apie susidariusią situaciją. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo kliūties atsiradimo momento arba, jeigu apie ją laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutarties 1.4 punkte nurodyto termino pabaigos.
6.2. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik raštišku abiejų šalių susitarimu.
6.3. Sutarčiai pasibaigus, jeigu per 10 dienų laikotarpį nei viena iš šalių neprieštarauja, sutartis tampa neterminuota.

7. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
7.1. Nuomotojas: 7.2.Nuomininkas:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *