Mikroekonomikos pagrindiniai klausimai

Ekonomikos EKO101 kursas

Mikroekonomikos dalies pagrindiniai klausimai

 

Įvadas

 • Ekonomikos tyrimo objektas
 • Pagrindiniai ekonomikos tikslai
 • Kuo mikroekonomikos kursas skiriasi nuo makroekonomikos kurso?
 • Ceteris paribus prielaida

Paklausos analizės pagrindai

 • Paklausos dėsnis
 • Paklausos vaizdavimas lentelės, grafiko ir matematinės formulės pagalba
 • Paklausos ir paklausos kiekio pasikeitimą sąlygojantys veiksniai: pajamų pokyčiai ir kitų prekių kainos pasikeitimo įtaka; Kaip pasislinks paklausos kreivė?
 • Normalios ir blogos kokybės prekės;
 • Prekių pakaitalų ir papildančių vieną kitą prekių paklausos pokyčių ypatybės

Pasiūlos analizės pagrindai

 • Pasiūla ir pasiūlos dėsnis
 • Pasiūlos vaizdavimas lentelės, grafiko ir matematinės formulės pagalba
 • Pasiūlos ir pasiūlos kiekio pasikeitimą sąlygojantys veiksniai: gamybos veiksnių kainos pasikeitimas, technologinis progresas, prekių tarpusavio gamybiniai ryšiai; Kaip pasislinks pasiūlos kreivė?
 • Prekės pakaitai gamyboje ir prekės papildai gamyboje
 • Rinkos pusiausvyra, deficitas ir perteklius
 • Minimalios ir maksimalios kainų taikymo atvejai ir galimos pasekmės

Paklausos ir pasiūlos elastingumas

 • Elastingumo esmė, elastinga- neelastinga paklausa
 • Paklausos elastingumas kainų atžvilgiu
 • Absoliutus ir santykinis paklausos elastingumas bei neelastingumas, vienetinis elastingumas (elastingumo skaičiavimas ir jo interpretavimas; paklausos elastingumo atvejų skyrimas grafikuose)
 • Paklausos elastingumą lemiantys veiksniai: prekių tarpusavio ryšiai, reikšmingumo asmeniui laipsnis, biudžeto dalis prekėms įsigyti, laikas (kokiu atveju bus didesnis ar mažesnis elastingumas?)
 • Paklausos elastingumas pajamų atžvilgiu; kryžminis paklausos elastingumas
 • Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu
 • Absoliutus ir santykinis pasiūlos elastingumas bei neelastingumas, vienetinis elastingumas (elastingumo skaičiavimas ir skaičiavimas ir jo interpretavimas; pasiūlos elastingumo atvejų skyrimas grafikuose)
 • Pasiūlos elastingumą lemiantys veiksniai: prekių tarpusavio gamybiniai ryšiai, laikas, prekių saugojimo galimybių įtaka elastingumui (kokiu atveju bus didesnis ar mažesnis elastingumas?)
 • Paklausos elastingumo skaičiavimas taške ir intervale
 • Pasiūlos elastingumo skaičiavimo ypatybės
 • Įmonės pajamų (vartotojo išlaidų) kitimas keičiantis prekės kainai esant skirtingiems prekių paklausos elastingumo atvejams

Vartotojo elgsenos analizė

 • Bendrojo ir ribinio naudingumo supratimas; ribinio naudingumo skaičiavimas
 • Mažėjančio ribinio naudingumo dėsnis
 • Vartotojo abejingumo kreivės ir biudžetinės tiesės vaizdavimas ir interpretavimas (biudžetinės tiesės poslinkiai)
 • Ribinė pakeitimo norma MRS ir Biudžeto tiesės nuolydžio kampo rodiklis MÐ
 • Vartotojo naudingumo maksimizavimo sąlyga ir vartotojo pusiausvyros taškas

Firmos (įmonės) gamybos kaštai

 • Individualių įmonių ir akcinių bendrovių pagrindiniai skirtumai
 • Buhalteriniai, alternatyvieji ir ekonominiai kaštai
 • Buhalterinis ir ekonominis pelnas
 • Trumpojo laikotarpio bendrieji kintamieji ir pastovieji kaštai;
 • Trumpojo laikotarpio vidutiniai bendrieji, vidutiniai kintamieji ir vidutiniai pastovieji kaštai; ribiniai kaštai
 • Kaštų vaizdavimas grafikuose ir interpretavimas (optimali gamybos apimtis kaštų prasme)

Tobulos konkurencijos rinka

 • Pagrindinės charakteristikos
 • Tobulos konkurencijos rinkos paklausos kreivė
 • Bendrosios, vidutinės ir ribinės pajamos
 • Bendras ir vidutinis pelnas
 • Pelno maksimizavimo sąlyga tobulos konkurencijos rinkoje

Monopolija

 • Pagrindinės charakteristikos; monopsonijos sąvoka
 • Monopolinės rinkos paklausos kreivė
 • Bendrųjų, vidutinių ir ribinių pajamų ryšys monopolijos atveju
 • Pelno (ar nuostolių), pajamų, kaštų skyrimas grafikuose
 • Pelno maksimizavimo sąlyga monopolijos atveju

Opilgopolinė rinka

 • Ologopolijos supratimas, pagrindinės savybės
 • Kartelio sąvoka; kartelio gyvybingumo kliuviniai

Makroekonomikos dalies pagrindiniai klausimai

 

Bendrojo nacionalinio produkto apskaita

 • Nacionalinio produkto skaičiavimas gamybos metodu: tarpinis, galutinis produktas ir pridėtinė vertė
 • Nacionalinio produkto skaičiavimas išlaidų metodu: Investicijų, Namų ūkio vartojimo, vyriausybės išlaidų ir grynojo eksporto savybės.
 • Nacionalinio produkto skaičiavimas pajamų metodu: atlyginimas, renta, palūkanos, pelnas, amortizacija, mokesčiai.
 • Nominaliojo ir realaus BNP skirtumai ir skaičiavimo ypatybės: faktiniai ir baziniai metai. Kainų lygio įvertinimas BNP defliatoriaus rodiklyje
 • Grynojo nacionalinio ir bendrojo nacionalinio produkto skirtumai
 • Bendrojo nacionalinio ir Bendrojo vidaus produkto skirtumai.
 • Ekonomikos augimo tempų apskaičiavimas. Verslo ciklas: augimas, recesija, depresija

 

Darbo rinkos rodikliai

 • Darbo jėga, užimtieji gyventojai, bedarbiai
 • Tekamasis, Struktūrinis ir Ciklinis nedarbas
 • Nedarbo ir užimtumo lygių skaičiavimas
 • Natūralus nedarbo lygis, paslėptas ir prislėgtasis nedarbas

 

Supaprastintas uždaros privačios ekonomikos modelis AD=C+I

 • Vartojimo išlaidų C ir taupymo S priklausomybė nuo nacionalinio produkto.
 • Ribinis polinkis vartoti MPC bei polinkis taupyti MPS, jų savybės
 • Investicijų multiplikatorius, jo poveikis ekonomikai, skaičiavimas
 • Pusiausvyros sąlyga privačioje uždaroje ekonomikoje

 

Vyriausybės iždo (biudžetinė) politika.

 • mišri uždara ekonomika AD=C+I+G
 • Teigiamas, neigiamas (perteklinis, deficitinis) biudžeto saldas ir subalansuotas biudžetas
 • Transferiniai mokėjimai
 • Vyriausybės išlaidų G poveikis BNP.
 • Tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai. Bendrieji (akordiniai) ir proporciniai mokesčiai
 • Mokesčių poveikis nacionaliniam produktui: mokesčių multiplikatorius
 • Lafero kreivė
 • Pusiausvyros sąlyga mišrioje uždaroje ekonomikoje
 • Skatinanti (ekspansinė) ir lėtinanti (varžanti) biudžetinė politika

 

Šalies monetarinė politika

 • Pinigų klasifikavimas. Likvidumas
 • Pinigų paklausa ir pasiūla.
 • Pinigų multiplikatorius, jo poveikis pinigų masei šalyje, skaičiavimas
 • Pagrindinės Centrinio banko pinigų politikos priemonės: Būtinųjų rezervų normos reguliavimas, Diskonto normos reguliavimas, Atviros rinkos operacijos.
 • Skatinanti (ekspansinė) ir lėtinanti (varžanti) monetarinė politika

 

Infliacija ir jos įtaka ekonomikai

 • Infliacija, defliacija, hiperinfliacija. Infliacijos tempas. Defliatorius
 • Infliacijos priežastys: paklausos, pasiūlos ir pinigų infliacija. Stagfliacija
 • Infliacijos įvertinimas monetarinės mainų lygties pagalba: pinigų masės, gamybos apimties ir pinigų apyvartos greičio pokyčių poveikis kainų lygiui
 • Infliacija ir nedarbas: Filipso kreivė
 • Infliacijos reguliavimo priemonės, Okuno dėsnis

 

Atvira ekonomika ir ekonomikos reguliavimas

 • Eksporto ir importo poveikis šalies gamybos (nacionalinio produkto) lygiui
 • Ribinis polinkis importuoti ir mišrios atviros ekonomikos multiplikatorius
 • Pusiausvyros sąlyga mišrioje atviroje ekonomikoje
 • Užsienio prekybos reguliavimo priemonės ir įtaka ūkio subjektams: protekcionizmas, eksporto subsidijos, muitai, Embargas, dempingas
 • Mokėjimų balansas: einamoji sąskaita ir kapitalo sąskaita
 • Esamo šalies nacionalinio produkto poveikis einamajai sąskaitai
 • Palūkanų poveikis kapitalo sąskaitai
 • Teigiamas, neigiamas (perteklinis, deficitinis) ir subalansuotas mokėjimų balansas
 • Valiutos kursas: valiutos paklausa ir pasiūla
 • Valiutos kurso pokyčių skaičiavimas
 • Lankstus ir fiksuotas valiutos kursas: Lietuvos valiutos kurso ypatybės
 • Valiutos devalvacija, revalvacija
 • Valiutos kurso svyravimo poveikis importuotojams, eksportuotojams, indėlininkams, valstybės biudžetui

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *