LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMAS

Įstatymas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 51-1243
Neoficialus įstatymo tekstas

Aktuali redakcija nuo 2012-01-01

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS KONTROLĖS
ĮSTATYMAS

1995 m. gegužės 30 d. Nr. I-907
Vilnius

Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. kovo 1 d.:
Nr. IX-650, 2001-12-13, Žin., 2001, Nr. 112-4070 (2001-12-30)
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
Šis Įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės (toliau – Valstybės kontrolė) veiklą ir tarnybos Valstybės kontrolėje teisinius santykius.

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
1. Audituojamas subjektas – institucija, įstaiga, įmonė, organizacija, kitas juridinis asmuo, kuriuose Valstybės kontrolė atlieka valstybinį auditą.
2. Finansinis (teisėtumo) auditas – audituojamo subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, nacionalinio ataskaitų rinkinio ir (ar) kitų ataskaitų duomenų, taip pat valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams vertinimas ir nepriklausomos nuomonės pareiškimas.
3. Valstybės kontrolė – institucija, atliekanti valstybinį auditą.
4. Valstybinio audito ataskaita – Valstybės kontrolės pareigūno parengtas valstybinio audito dokumentas, kuriame aprašomi atlikto valstybinio audito mastas ir rezultatai.
5. Valstybinio audito išvada – Valstybės kontrolės pareigūno parengtas valstybinio audito dokumentas, kuriame, atlikus finansinį (teisėtumo) auditą, pareiškiama nuomonė dėl audituoto subjekto finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių, nacionalinio ataskaitų rinkinio ir kitų ataskaitų duomenų bei valstybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams.
6. Valstybinio audito reikalavimai – taisyklių, principų ir procedūrų visuma, visais reikšmingais atvejais atitinkanti tarptautinius ir nacionalinius audito standartus ir nustatanti, kaip turi būti atliekamas auditas.
7. Valstybinis auditas – auditas, atliekamas Valstybės kontrolės audituojamuose subjektuose pagal Valstybinio audito reikalavimus.
8. Veiklos auditas – audituojamo subjekto viešojo ir vidaus administravimo veiklos įvertinimas ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)
Nr. X-1219, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3051 (2007-07-12)
Nr. X-1827, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5376 (2008-11-29)
Nr. XI-843, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3342 (2010-06-10)

3 straipsnis. Valstybės kontrolės teisinis statusas
1. Valstybės kontrolė yra Seimui atskaitinga aukščiausioji valstybinio audito institucija.
2. Valstybės kontrolė yra juridinis asmuo, turi atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu „Lietuvos Respublika. Valstybės kontrolė“, simboliką ir atributiką.
3. Valstybės kontrolės buveinė yra Lietuvos Respublikos sostinėje Vilniuje.

4 straipsnis. Pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai
Pagrindiniai Valstybės kontrolės uždaviniai yra:
1) prižiūrėti, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas;
2) skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

5 straipsnis. Valstybės kontrolės veiklos teisiniai pagrindai ir principai
1. Valstybės kontrolė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, šiuo Įstatymu ir kitais įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, valstybinio audito reikalavimais ir kitais teisės aktais.
2. Valstybės kontrolės veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, neutralumo ir profesionalumo principais.

II SKYRIUS
VALSTYBĖS KONTROLĖS STRUKTŪRA, FINANSAVIMAS IR AUDITAS

6 straipsnis. Valstybės kontrolės struktūra
1. Valstybės kontrolės vadovas yra valstybės kontrolierius.
2. Valstybės kontrolę sudaro departamentai, skyriai ir kitos tarnybos, būtinos valstybinio audito funkcijoms atlikti. Konkrečius Valstybės kontrolės struktūros padalinių pavadinimus ir jų veiklos nuostatus nustato ir tvirtina valstybės kontrolierius.

7 straipsnis. Valstybės kontrolės taryba
1. Valstybės kontrolės taryba yra patariamoji valstybės kontrolieriaus institucija, svarstanti svarbiausius Valstybės kontrolės veiklos ir tarnybos Valstybės kontrolėje klausimus.
2. Tarybos narių skaičių, jos sudėtį, kompetenciją ir darbo tvarką nustato valstybės kontrolierius.
3. Tarybos darbas organizuojamas pagal metinius darbo planus.

8 straipsnis. Valstybės kontrolės finansavimo tvarka ir auditas
1. Valstybės kontrolė finansuojama iš valstybės biudžeto.
2. Valstybės kontrolės biudžeto asignavimų dydį nustato ir skiria Seimas.
3. Išlaidoms, susijusioms su Valstybės kontrolės atstovavimu šalyje ir užsienyje, finansuoti gali būti sudaromas valstybės kontrolieriaus fondas, kuriam, nedidinant Valstybės kontrolei nustatytų bendrų reprezentacijos lėšų, kiekvieną mėnesį skiriama paskutinio paskelbto šalies ūkio trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio suma. Šių lėšų naudojimo tvarką nustato Vyriausybė.
4. Valstybės kontrolės finansinį auditą atlieka Seimo nutarimu paskirta audito įmonė.
5. Valstybės kontrolės vidaus auditą atlieka Valstybės kontrolėje įsteigta vidaus audito tarnyba.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1255, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5542 (2002-12-24)
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

III SKYRIUS
VALSTYBĖS KONTROLĖS IR PAREIGŪNŲ KOMPETENCIJA

9 straipsnis. Valstybės kontrolės kompetencija
1. Valstybės kontrolė, prižiūrėdama, ar teisėtai ir efektyviai valdomas ir naudojamas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, audituoja:
1) valstybės biudžeto vykdymą;
2) valstybės piniginių išteklių naudojimą;
3) valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo;
4) Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymą;
5) Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymą;
6) atitinkamas lėšų valdymo institucijas ir paramos gavėjus, kaip naudojamos Lietuvos Respublikoje gautos Europos Sąjungos lėšos ir kaip vykdomos programos, kuriose dalyvauja Lietuva.
2. Valstybės kontrolė audituoja valstybės biudžeto lėšų, skiriamų savivaldybių biudžetams, naudojimą. Savivaldybių biudžetų vykdymą ir turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo Valstybės kontrolė audituoja pagal valstybinio audito mastą, nustatytą šio Įstatymo 14 straipsnyje.
3. Valstybės kontrolė kiekvienais metais teikia Seimui:
1) išvadą dėl valstybės finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių;
2) išvadą dėl nacionalinio ataskaitų rinkinio;
3) išvadą dėl valstybės skolos, suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ir suteiktų valstybės garantijų ataskaitos;
4) išvadą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos;
5) Valstybės kontrolės veiklos ataskaitą.
4. Valstybės kontrolė Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos finansinės paramos auditus ir teikia atitinkamoms institucijoms šių auditų dokumentus.
5. Valstybės kontrolė rengia savivaldybių kontrolieriams (savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms) audito metodikas ir valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka atlieka savivaldybių kontrolierių (savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų) atliekamo audito išorinę peržiūrą.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1666, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3346 (2003-07-23)
Nr. IX-1851, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5257 (2003-12-12)
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)
Nr. X-1219, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3051 (2007-07-12)
Nr. X-1827, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5376 (2008-11-29)
Nr. XI-843, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3342 (2010-06-10)

10 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus kompetencija
Valstybės kontrolierius:
1) vadovauja Valstybės kontrolei;
2) atstovauja Valstybės kontrolei valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme ir tarptautinėse organizacijose;
3) nustato ir tvirtina Valstybės kontrolės struktūrą, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus;
4) teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš tarnybos Valstybės kontrolės pareigūnus ir kitus valstybės tarnautojus;
5) teikia Respublikos Prezidentui valstybės kontrolieriaus pavaduotojų kandidatus bei siūlymus atleisti valstybės kontrolieriaus pavaduotojus iš pareigų;
6) teikia Seimui Valstybės kontrolės veiklos ataskaitą ir išvadas, nustatytas šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje;
7) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo valstybinio audito dokumentų įforminimo Seimo Audito komitetui teikia veiklos audito ataskaitas ir finansinio (teisėtumo) audito ataskaitas bei išvadas, kai Valstybės kontrolės pareigūnai dėl finansinių ataskaitų pareiškė sąlyginę ar neigiamą nuomonę arba atsisakė ją pareikšti;
8) turi teisę dalyvauti Seimo plenariniuose posėdžiuose ir pareikšti savo nuomonę, kai svarstomi su Valstybės kontrolės veikla susiję klausimai;
9) turi teisę teikti siūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui arba Vyriausybei dėl teisės aktų tobulinimo;
10) dalyvauja Vyriausybės posėdžiuose;
11) turi teisę pareikšti atskirąją nuomonę dėl Vyriausybės nutarimų. Apie šią nuomonę jis per 3 darbo dienas po Vyriausybės posėdžio raštu praneša Seimui ir Vyriausybei.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

11 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojų ir audito padalinių vadovų
kompetencija
1. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojų ir audito padalinių vadovų kompetenciją nustato valstybės kontrolierius.
2. Kai valstybės kontrolieriaus nėra, įstatymų nustatyta tvarka jį pavaduojantis valstybės kontrolieriaus pavaduotojas organizuoja Valstybės kontrolės darbą, tačiau neturi įgaliojimų, nustatytų Įstatymo 10 straipsnio 5 punkte.

12 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų teisės ir atsakomybė
1. Atliekantys valstybinį auditą Valstybės kontrolės pareigūnai turi teisę: savarankiškai pasirinkti audito procedūras; gauti auditui atlikti reikalingus dokumentus ir informaciją; atlikti kontrolinius matavimus, materialinių vertybių inventorizaciją ar kitaip tikrinti audituojamo subjekto turtą, taip pat atlikti kitus būtinus veiksmus; gauti iš audituojamo subjekto darbuotojų reikiamus paaiškinimus raštu; surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus; elektroniniu ryšiu gauti iš valstybės valdymo ir savivaldybių institucijų, valstybės kadastrų, klasifikatorių bei registrų tvarkytojų duomenis ir informaciją, kurios reikia valstybiniam auditui atlikti; gauti iš ekspertizės įstaigų išvadas pagal pateiktus audito dokumentus; pasitelkti atitinkamų sričių specialistus ir audito įstaigas, kai atliekamas specifinių sričių auditas.
2. Atliekantys valstybinį auditą Valstybės kontrolės pareigūnai įstatymų nustatyta tvarka atsako už Valstybinio audito reikalavimų ir Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodekso reikalavimų nesilaikymą ar apgaulingų duomenų pateikimą.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

IV SKYRIUS
VALSTYBINIS AUDITAS

13 straipsnis. Valstybinio audito tipai
1. Valstybės kontrolė atlieka finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą.
2. Valstybinis auditas atliekamas pagal valstybės kontrolieriaus patvirtintus Valstybinio audito reikalavimus.
3. Valstybinio audito reikalavimai skelbiami leidinyje „Valstybės žinios“.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

14 straipsnis. Valstybinio audito mastas
1. Valstybės kontrolė, siekdama efektyviai atlikti savo funkcijas, nustato valstybinio audito mastą. Valstybės kontrolė valstybinio audito mastą kasmet nustato valstybinio audito programose. Šias programas, įvertinęs Seimo Audito komiteto pateiktas rekomendacijas, tvirtina valstybės kontrolierius.
2. Valstybinio audito subjektai yra:
1) valstybės institucijos ir įstaigos;
2) savivaldybės;
3) visų rūšių įmonės, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/2 balsų;
4) įmonės ir kiti juridiniai asmenys, kuriems valstybės ar savivaldybės institucija suteikė lėšų arba perdavė turto.
3. Valstybės kontrolė taip pat atlieka valstybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymo valstybinį auditą.
4. Valstybės kontrolė gali atlikti Lietuvos banko įstatyme nustatytos vykdomos veiklos, įskaitant veiklą, susijusią su finansų rinkos priežiūros atlikimu, auditą tiek, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos teisės aktams ir juose įtvirtintiems Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir uždaviniams, ir jeigu tai nepažeidžia Europos centrinių bankų sistemos konfidencialumo ir nepriklausomumo režimo.
5. Seimas nutarimu gali pavesti Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą pagal jos kompetenciją.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1851, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5257 (2003-12-12)
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)
Nr. XI-497, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 144-6349 (2009-12-05)
Nr. XI-1706, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6850 (2011-12-01)

15 straipsnis. Audituojamo subjekto teisės ir pareigos
1. Audituojamas subjektas turi teisę susipažinti su valstybinio audito ataskaitos projektu ir per Valstybės kontrolės nustatytą, bet ne trumpesnį kaip 7 darbo dienų terminą teikti dėl jo pastabas.
2. Audituojamas subjektas privalo užtikrinti teisę Valstybės kontrolės pareigūnams, įgaliotiems atlikti valstybinį auditą, laisvai patekti į patalpas, gauti dokumentus, tikrinti informacijos šaltinius ir gauti duomenis, įskaitant informaciją elektroniniu ryšiu, taip pat susitikti su audituojamo subjekto vadovais ir darbuotojais bei gauti jų raštiškus paaiškinimus.
3. Audituojamas subjektas privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams valstybiniam auditui atlikti.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

16 straipsnis. Valstybinio audito dokumentai
1. Valstybinio audito dokumentai yra darbo dokumentai, valstybinio audito ataskaita ir valstybinio audito išvada.
2. Darbo dokumentai yra Valstybės kontrolės nuosavybė ir negali būti perduodami tretiesiems asmenims be Valstybės kontrolės sutikimo, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka teismas reikalauja pateikti rašytinius įrodymus; įstatymų nustatyta tvarka teisėsaugos institucijos paima valstybinio audito dokumentus.
3. Valstybinio audito dokumentai saugomi Archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

17 straipsnis. Valstybinio audito rezultatai ir jų įforminimas
1. Valstybinis auditas baigiamas įforminus valstybinio audito dokumentus.
2. Dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų priimamas administracinis aktas – sprendimas.
3. Valstybės kontrolės sprendimus pagal audito ataskaitas priima valstybės kontrolierius ar jo pavaduotojai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

18 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų teisės priimant sprendimus pagal valstybinio audito ataskaitas
Valstybės kontrolierius ar jo pavaduotojai, priimdami sprendimus pagal audito ataskaitas, turi teisę:
1) nurodyti audituotų subjektų vadovams reikšmingus teisės aktų pažeidimus ir įpareigoti juos pašalinti;
2) įpareigoti audituotų subjektų vadovus ar aukštesniųjų institucijų vadovus įstatymų nustatyta tvarka išieškoti valstybei, savivaldybei ar kitam juridiniam asmeniui padarytą žalą;
3) įpareigoti audituotų subjektų vadovus ar aukštesniųjų institucijų vadovus įstatymų nustatyta tvarka traukti asmenis tarnybos ar drausminėn atsakomybėn;
4) įpareigoti audituotų subjektų vadovus grąžinti į valstybės ar savivaldybių biudžetus arba atitinkamus valstybės pinigų fondus lėšas, skirtas ar panaudotas pažeidžiant įstatymus ar kitus teisės aktus;
5) nustačius pažeidimus, nagrinėtinus atitinkamų viešojo administravimo subjektų arba teisėsaugos institucijų, valstybinio audito dokumentus perduoti pagal kompetenciją;
6) teikti siūlymus valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijoms bei viešojo administravimo subjektų vidaus audito tarnyboms atlikti tikrinimus jų kompetencijai priskirtais klausimais;
7) nustatyti sprendimo įvykdymo terminą;
8) siūlyti Seimo Audito komitetui svarstyti valstybinio audito ataskaitas ir audito išvadas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

19 straipsnis. Sprendimų apskundimo tvarka ir terminai
Audituoto subjekto vadovai ar kiti sprendime nurodyti asmenys valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojo sprendimą per dvidešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo gavimo dienos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

20 straipsnis. Sprendimų vykdymo kontrolė
Audituotas subjektas per trisdešimt kalendorinių dienų ar per kitą valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų nustatytą terminą, bet ne trumpesnį kaip trisdešimt kalendorinių dienų, informuoja Valstybės kontrolę apie sprendime nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir siūlymų vykdymą.

V SKYRIUS
BENDRADARBIAVIMAS SU SEIMU, VYRIAUSYBE, TEISĖSAUGOS IR AUDITO INSTITUCIJOMIS. TARPTAUTINIAI RYŠIAI
Skyriaus pavadinimas keistas:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

21 straipsnis. Ryšiai su Seimu, Vyriausybe, teisėsaugos, audito institucijomis ir kitų valstybių aukščiausiosiomis audito institucijomis
1. Valstybės kontrolė, valstybinio audito metu nustačiusi nuolatinius, esminius ar visuomenės interesų pažeidimus, praneša Seimui, Vyriausybei, teisėsaugos institucijoms ir imasi kitų prevencinių priemonių, kad pažeidimai nepasikartotų.
2. Valstybės kontrolė bendradarbiauja su Lietuvos Respublikoje veikiančiomis audito institucijomis, įmonėmis bei vidaus audito tarnybomis.
3. Valstybės kontrolė palaiko tarptautinius ryšius su kitų valstybių aukščiausiosiomis audito institucijomis.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

22 straipsnis. Ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis
Valstybės kontrolė dalyvauja Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI ir jos padalinio EUROSAI veikloje.

VI SKYRIUS
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

23 straipsnis. Visuomenės informavimas
Valstybinio audito ataskaitos ir audito išvados, sprendimai ir kita informacija apie Valstybės kontrolės veiklą teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama Valstybės kontrolės interneto svetainėje ir platinama per kitas visuomenės informavimo priemones.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

VII SKYRIUS
VALSTYBĖS PAREIGŪNAI, VALSTYBĖS KONTROLĖS PAREIGŪNAI IR TARNAUTOJAI

24 straipsnis. Valstybės pareigūnų, Valstybės kontrolės pareigūnų ir tarnautojų
statusas
1. Valstybės kontrolierius ir jo pavaduotojai yra valstybės pareigūnai. Kiti įstatymai jiems taikomi tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis Įstatymas.
2. Valstybės kontrolės pareigūnai yra valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos įstatymas jiems taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis Įstatymas.
3. Kitų Valstybės kontrolės tarnautojų statusą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas.

VIII SKYRIUS
PRIĖMIMAS Į TARNYBĄ VALSTYBĖS KONTROLĖJE

25 straipsnis. Priėmimo į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą reikalavimai
1. Asmenims, priimamiems į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą, taikomi priėmimo į valstybės tarnybą reikalavimai, nustatyti Valstybės tarnybos įstatymu.
2. Į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą priimami asmenys, turintys aukštąjį universitetinį išsimokslinimą. Priimant į tarnybą, vertinami pretendentų privalumai ir gebėjimai audito srityje, moralinės ir asmeninės savybės.
3. Asmenys, priimami į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo laikomas praradęs nepriekaištingą reputaciją, jeigu:
1) buvo nuteistas už tyčinį nusikaltimą;
2) buvo atleistas iš valstybės tarnybos už tarnybinius nusižengimus;
3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis.
4. Valstybės kontrolė turi teisę gauti duomenis apie asmenį iš Vidaus reikalų ministerijos ir prireikus iš kitų valstybės institucijų.

26 straipsnis. Priėmimo į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą apribojimai
Į Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybą negali būti priimamas asmuo, jeigu:
1) paaiškėja, kad jis prarado nepriekaištingą reputaciją;
2) jis atsisakė prisiekti Lietuvos Respublikai;
3) jis atsisakė deklaruoti savo ir savo šeimos narių pajamas bei turtą;
4) su tiesioginiu tarnybos vadovu jį sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai, jeigu tarnyba būtų susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam ar vieno teise kontroliuoti kitą;
5) yra kitų Valstybės tarnybos įstatyme nurodytų apribojimų.

27 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus skyrimo tvarka
1. Valstybės kontrolierių penkeriems metams Respublikos Prezidento teikimu skiria Seimas.
2. Tas pats asmuo valstybės kontrolieriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
3. Valstybės kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos, ne vyresnis kaip šešiasdešimt penkerių metų Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsimokslinimą.
4. Valstybės kontrolierius pradeda eiti pareigas tik po to, kai Seimo posėdyje prisiekia Lietuvos Respublikai.

28 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojų skyrimo tvarka
1. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojus į pareigas skiria Respublikos Prezidentas valstybės kontrolieriaus teikimu.
2. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoju gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos, ne vyresnis kaip šešiasdešimt penkerių metų Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsimokslinimą.
3. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojai, pradėdami eiti pareigas, prisiekia Lietuvos Respublikai. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojų priesaiką priima Respublikos Prezidentas.

29 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų priesaika
1. Valstybės kontrolės pareigūnai, pradėdami eiti pareigas, prisiekia Lietuvos Respublikai.
2. Priesaiką priima valstybės kontrolierius ar jį pavaduojantis asmuo.
3. Prisiekęs asmuo po priesaikos tekstu pasirašo, pasirašytas priesaikos tekstas saugomas pareigūno asmens byloje.
4. Priesaikos teksto nepasirašymas arba pasirašymas su išlyga reiškia, kad Valstybės kontrolės pareigūnas neprisiekė ir todėl negali eiti pareigų.

30 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus, jo pavaduotojų ir Valstybės kontrolės pareigūnų priesaikos tekstas
1. Valstybės kontrolierius, jo pavaduotojai ir Valstybės kontrolės pareigūnai prisiekia Lietuvos Respublikai. Prisiekiantis asmuo turi teisę pasirinkti vieną iš šių priesaikos tekstų:
1) „Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
gerbti ir vykdyti jos Konstituciją bei įstatymus;
visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
saugoti valstybės turtą,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas.“;
2) „Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
gerbti ir vykdyti jos Konstituciją bei įstatymus;
visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
saugoti valstybės turtą,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.“
2. Prisiekęs asmuo po priesaikos tekstu pasirašo.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-581, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 53-1930 (2006-05-13)

31 straipsnis. Turto ir pajamų deklaravimas
Valstybės kontrolierius, jo pavaduotojai bei Valstybės kontrolės tarnautojai įstatymų nustatyta tvarka privalo pateikti savo ir savo šeimos narių gyventojo turto ir gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas bei privačių interesų deklaracijas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1912, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5584 (2003-12-30)

32 straipsnis. Tarnybinis pažymėjimas
1. Valstybės kontrolės pareigūnas turi nustatyto pavyzdžio tarnybinį pažymėjimą. Jame įrašytas pareigūno vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos.
2. Tarnybinio pažymėjimo išdavimo ir naudojimo tvarką nustato ir tvirtina valstybės kontrolierius.

33 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinė etika
1. Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinę etiką reglamentuoja valstybės kontrolieriaus patvirtintas Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos kodeksas.
2. Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybinės etikos pažeidimų nagrinėjimo tvarką nustato valstybės kontrolierius.

34 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus atleidimo pagrindai ir sąlygos
1. Valstybės kontrolierius atleidžiamas:
1) jam atsistatydinus;
2) pasibaigus jo įgaliojimų laikui;
3) pareiškus jam nepasitikėjimą;
4) dėl sveikatos būklės;
5) įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;
6) sukakęs šešiasdešimt penkerius metus;
7) Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės.
2. Valstybės kontrolierius atsistatydinimo pareiškimą įteikia Respublikos Prezidentui.
3. Kai pasibaigia valstybės kontrolieriaus įgaliojimų laikas, valstybės kontrolierius sukanka šešiasdešimt penkerius metus ar atsistatydina, jis turi eiti savo pareigas tol, kol Seimas paskirs valstybės kontrolierių.
4. Nepasitikėjimą valstybės kontrolieriumi gali reikšti Seimas ar Respublikos Prezidentas.
5. Atleisti valstybės kontrolierių iš pareigų dėl sveikatos būklės galima Respublikos Prezidento teikimu ir tik pagal sveikatos apsaugos ministro sudarytos gydytojų komisijos išvadą, kad dėl sveikatos būklės, taip pat dėl ligos trukmės valstybės kontrolierius negali atlikti savo pareigų.
6. Valstybės kontrolierių atleidus pagal šio straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktus (išdirbus Valstybės kontrolėje ne mažiau kaip penkerius metus), jam išmokama šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.
7. Pasibaigus valstybės kontrolieriaus įgaliojimų laikui, valstybės kontrolierius turi teisę įstatymų nustatyta tvarka grįžti į ankstesnį darbą. Tuo atveju jam išmokama trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.
8. Atsiradus šio straipsnio 1 dalies 3, 4, 5, 7 punktuose nurodytiems valstybės kontrolieriaus atleidimo pagrindams, Seimo nutarimu Valstybės kontrolės darbą organizuoja valstybės kontrolieriaus pavaduotojas šio Įstatymo nustatyta tvarka, kol Seimas paskiria valstybės kontrolierių.

35 straipsnis. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojo atleidimo pagrindai ir
sąlygos
1. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas atleidžiamas:
1) jam atsistatydinus;
2) jeigu jis savo poelgiu diskredituoja valstybės pareigūno vardą;
3) įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;
4) dėl sveikatos būklės;
5) sukakęs šešiasdešimt penkerius metus;
6) Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės.
2. Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas atsistatydinimo pareiškimą įteikia valstybės kontrolieriui.
3. Valstybės kontrolieriaus pavaduotoją pagal šio straipsnio 1 dalies 2 punktą gali atleisti iš pareigų Respublikos Prezidentas valstybės kontrolieriaus teikimu.
4. Atleisti valstybės kontrolieriaus pavaduotoją iš pareigų dėl sveikatos būklės Respublikos Prezidentas gali tik esant šio Įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje nurodytoms sąlygoms.
5. Pasibaigus valstybės kontrolieriaus pavaduotojo įgaliojimams pagal šio straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktus (išdirbus ne mažiau kaip penkerius metus Valstybės kontrolėje), jam išmokama šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

36 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų atleidimo iš tarnybos pagrindai ir
sąlygos
1. Valstybės kontrolės pareigūnų tarnybos Valstybės kontrolėje santykiai pasibaigia ir šie pareigūnai atleidžiami bendraisiais Valstybės tarnybos įstatyme nustatytais atleidimo pagrindais.
2. Valstybės kontrolės pareigūnai taip pat atleidžiami:
1) jeigu atsisako įstatymų nustatyta tvarka deklaruoti savo ir savo šeimos narių turtą ir pajamų mokestį bei privačius interesus;
2) jeigu savo poelgiu tarnybos metu arba ne tarnybos metu diskredituoja Valstybės kontrolės pareigūno vardą;
3) jeigu atskleidžia valstybės ar tarnybos paslaptį;
4) Pilietybės įstatymo nustatyta tvarka, netekę Lietuvos Respublikos pilietybės.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1912, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5584 (2003-12-30)

IX SKYRIUS
VALSTYBĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ TEISĖS IR PAREIGOS

37 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų teisės
Valstybės kontrolės pareigūnai turi tas pačias teises kaip ir valstybės tarnautojai, taip pat specialiąsias teises, nustatytas šio Įstatymo 12 straipsnyje.

38 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų pareigos
1. Valstybės kontrolės pareigūnai turi tas pačias pareigas kaip ir valstybės tarnautojai.
2. Valstybės kontrolės pareigūnai privalo: gerbti audituojamo subjekto teises ir teisėtus interesus; neskelbti atlikto audito duomenų ir viešai jų nevertinti, kol nepasirašyta audito ataskaita; saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis; nesinaudoti ir neleisti naudotis tarnybine ar su tarnyba susijusia riboto naudojimo informacija kitokia tvarka ir mastu, nei nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

X SKYRIUS
VALSTYBĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

39 straipsnis. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo procesas
1. Valstybės kontrolė nustato pareigūnų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo strategiją bei kvalifikacijos kėlimo prioritetus valstybinio audito srityje.
2. Valstybės kontrolė turi sudaryti sąlygas pareigūnų kvalifikacijai kelti, o pareigūnai privalo nuolat kelti savo kvalifikaciją valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka.
3. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas organizuojamas vadovaujantis metiniais planais, pagal specialias programas, sudarant sutartis su Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių mokymo įstaigomis, taip pat kitais būdais ir formomis.
4. Valstybės kontrolės pareigūnų sisteminio, profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo tvarką valstybinio audito srityje nustato valstybės kontrolierius.

40 straipsnis. Mokymo ir kvalifikacijos kėlimo finansavimas
1. Valstybės kontrolės pareigūnų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas finansuojami iš Valstybės kontrolei skirtų biudžeto asignavimų.
2. Siunčiant pareigūnus mokytis į užsienį, su jais sudaromos mokslo finansavimo sutartys.
3. Valstybės kontrolės pareigūnų mokymuisi ir kvalifikacijos kėlimui Valstybės kontrolės sąmatose numatoma lėšų, kurios turi sudaryti nuo vieno iki penkių procentų asignavimų darbo užmokesčiui dydžio.

XI SKYRIUS
VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ, VALSTYBĖS KONTROLĖS PAREIGŪNŲ DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINĖS GARANTIJOS

41 straipsnis. Darbo užmokestis
1. Valstybės kontrolėje dirbančių pareigūnų darbo užmokestį, apmokėjimo tvarką ir sąlygas nustato šis ir kiti įstatymai.
2. Valstybės kontrolėje dirbantiems pareigūnams už didelio masto sudėtingus ir reikšmingus valstybei ir visuomenei valstybinius auditus gali būti išmokama vienkartinė piniginė išmoka. Vienkartinė piniginė išmoka negali viršyti pareigūno pareiginės algos dydžio ir ji mokama neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų valstybės kontrolieriaus nustatyta tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

42 straipsnis. (Neteko galios nuo 2006 m. sausio 12 d.)
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)

43 straipsnis. Atostogos
Valstybės kontrolieriaus, jo pavaduotojų bei Valstybės kontrolės pareigūnų atostogų rūšis, trukmę, suteikimo ir mokėjimo už jas tvarką bei sąlygas nustato įstatymai.

44 straipsnis. Valstybės kontrolės pareigūnų valstybinis socialinis draudimas ir
kitos socialinės garantijos
Valstybės kontrolės pareigūnai draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka. Kitas socialines garantijas nustato įstatymai.

45 straipsnis. Tarnybinės gyvenamosios patalpos
1. Valstybės kontrolei Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos.
2. Tarnybinių gyvenamųjų patalpų suteikimo tvarką nustato teisės aktai.
3. Valstybės kontrolės pareigūnų, kuriems gali būti suteiktos tarnybinės gyvenamosios patalpos, sąrašą nustato ir tarnybines gyvenamąsias patalpas suteikia valstybės kontrolierius.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS
_______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-467, 97.10.21, Žin., 1997, Nr.99-2504 (97.10.31)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO PAPILDYMO

2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-672, 98.03.19, Žin., 1998, Nr.32-853 (98.04.03)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 55 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

3.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-692, 98.04.07, Žin., 1998, Nr.38-999 (98.04.22)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 2, 10, 11, 35, 37, 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-1075, 99.02.11, Žin., 1999, Nr.19-516 (99.02.24)
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 35 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

5.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. VIII-1617, 00.04.11, Žin., 2000, Nr.34-957 (00.04.26)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

6.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-443, 2001-07-10, Žin., 2001, Nr. 64-2328 (2001-07-25)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO, TEISMŲ ĮSTATYMO, KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO, SEIMO KONTROLIERIŲ ĮSTATYMO, SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ ĮSTATYMO, PROKURATŪROS ĮSTATYMO, TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PROKURATŪROJE STATUTO, MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO, VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

7.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-650, 2001-12-13, Žin., 2001, Nr. 112-4070 (2001-12-30)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. kovo 1 d.
Nauja įstatymo redakcija

8.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1255, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5542 (2002-12-24)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

9.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1666, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3346 (2003-07-23)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

10.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1851, 2003-11-25, Žin., 2003, Nr. 116-5257 (2003-12-12)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 9 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

11.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1912, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5584 (2003-12-30)
PROKURATŪROS ĮSTATYMO, VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO, PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO, SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO, PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS MAŽAS PAJAMAS GAUNANČIOMS ŠEIMOMS (VIENIEMS GYVENANTIEMS ASMENIMS) ĮSTATYMO, VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS ĮSTATYMO IR VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.

12.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-468, 2005-12-22, Žin., 2006, Nr. 4-101 (2006-01-12)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 41 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO, V SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO IR 42 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

13.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-581, 2006-04-25, Žin., 2006, Nr. 53-1930 (2006-05-13)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 30 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

14.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1219, 2007-06-26, Žin., 2007, Nr. 77-3051 (2007-07-12)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 2 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.
Pakeitimas:
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1827, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5376 (2008-11-29)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 2 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

15.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-497, 2009-11-19, Žin., 2009, Nr. 144-6349 (2009-12-05)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMAS

17.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-843, 2010-05-25, Žin., 2010, Nr. 67-3342 (2010-06-10)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 2 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

18.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-1706, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6850 (2011-12-01)
VALSTYBĖS KONTROLĖS ĮSTATYMO 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

*** Pabaiga ***

Redagavo Aušra Bodin (2011-12-15)
aubodi@lrs.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *