LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

1PROJEKTAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
NUTARIMAS
DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATŲ PAKEITIMO

2002 m. d. Nr.
Vilnius

(Žin., 1991, Nr.21-546; 1993, Nr.56-1083; 1999, Nr. 9-176)

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a :
1 straipsnis.
Pakeisti Lietuvos mokslo tarybos nuostatus ir juos išdėstyti taip (nauja redakcija):

“LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) yra Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta valstybės įstaiga, vykdanti Seimo ir Vyriausybės patarėjo mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais funkcijas.
2. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais bei kitais teisės aktais, šiais nuostatais ir savo darbo reglamentu.
3. Taryba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokslui ir studijoms.
4. Taryba yra juridinis asmuo, turi antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu ir sąskaitas banke. Tarybos adresas: Gedimino pr. 3, 2600 Vilnius.

II. TARYBOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR TEISĖS
5. Taryba yra Seimo ir Vyriausybės patarėja siekiant šių strateginių bendranacionalinių tikslų:
5.1. užtikrinti efektyvų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) bei studijų srityse, atsižvelgiant į Lietuvos valstybės interesus.;
5.2. sukurti bei palaikyti efektyvios ir pasauliniu mastu konkurentabilios Lietuvos MTEP ir studijų sistemos savireguliavimo mechanizmą;
5.3 kurti žiniomis besiremiančią ekonomiką bei didinti Lietuvos ūkinių subjektų konkurentabilumą pasaulio rinkose;
6. Pagrindinės Tarybos funkcijos yra:
6.1. analizuoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) bei studijų sistemos poveikį valstybės ekonominiam, socialiniam ir kultūriniam vystymuisi ir teikti išvadas bei siūlymus Seimui bei Vyriausybei dėl MTEP ir studijų sistemos plėtotės krypčių, įskaitant MTEP prioritetinių krypčių ir aukštų technologijų proveržio krypčių nustatymą;
6.2. analizuoti ir teikti išvadas bei siūlymus Seimui bei Vyriausybei dėl valstybės lėšų, skirtų MTEP, įskaitant valstybinės mokslo programas, prioritetines kryptis, tiesiogines investicijas į proveržio kryptis, aukštųjų technologijų įmonių klasterius, panaudojimo efektyvumo;
6.3. teikti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybės biudžeto projektui sudaryti;
6.4. vertinti ir teikti siūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl finansavimo paskirstymo MTEP ir studijoms, taip pat MTEP ir studijų infrastruktūros objektams išlaikyti, plėtoti ir steigti;
6.5. organizuoti Lietuvos ūkio, kultūros ir socialinės sferos plėtotės programų mokslinę ekspertizę;
6.6. teikti siūlymus steigti, reorganizuoti arba likviduoti mokslo ir studijų institucijas;
6.7. teikti siūlymus Seimui ir Vyriausybei dėl teisinės bazės tobulinimo kuriant efektyvios ir pasauliniu mastu konkurentabilios Lietuvos MTEP ir studijų sistemos savireguliavimo mechanizmą
6.8. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadas dėl mokslo ir studijų institucijų teisės suteikti mokslo laipsnius arba pedagoginius (mokslo) vardus.
7. Taryba turi teisę įstatymų ir kitų norminių aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės valdymo bei mokslo ir studijų institucijų informaciją, statistinius duomenis, dokumentus, projektus ir kitą papildomą medžiagą, būtiną kvalifikuotoms išvadoms parengti.

III. TARYBOS STRUKTŪRA
8. Tarybą sudaro 24 nariai.
9. Tarybos nariai turi tenkinti Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, parengtus remiantis tarptautiniais profesionalumo ir patirties mokslinėje veikloje ir/arba verslo bei kitose veiklos srityse vertinimo kriterijais.
10. Tarybos sudėtis:
10.1. 5 nariai (po 1 penkių mokslo sričių – humanitarinių, socialinių, fizinių, biomedicinos ir technologijos) iš mokslo ir studijų institucijų ar asmenų pasiūlytų mokslininkų;
10.2. 3 nariai, atstovaujantys Lietuvos mokslų akademijai, Lietuvos universitetų rektorių konferencijai, Lietuvos mokslo institutų direktorių konferencijai;
10.3. 6 nariai (iš verslo ir kitų veiklos sričių) iš institucijų ar asmenų pasiūlytų kandidatų;
10.4. 2 nariai iš studentų organizacijų ar asmenų pasiūlytų studentų;
10.5. 8 nariai iš ministerijų, kitų valstybės institucijų bei įstaigų pasiūlytų kandidatų.
11. Tarybos narių kadencija – ketveri metai. Tarybos nariai gali būti išrinkti arba pasiūlyti skirti naujai kadencijai, bet ne daugiau kaip dviems kadencijoms iš eilės.
12. Savo uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms vykdyti Taryba savo reglamento nustatyta tvarka sudaro ekspertų komisijas, į kurias kviečiami asmenys iš mokslo ir studijų institucijų, ministerijų, asociacijų ir kitų organizacijų..
13. Tarybos organizacinį, informacinį ir parengiamąjį darbą atlieka Tarybos direkcija. Direkcijos struktūrą ir etatų sąrašą tvirtina Taryba. Tarybos direkcijos etatų skaičių Taryba nustato derindama su švietimo ir mokslo ministru.

IV. TARYBOS SUDARYMAS
14. Tarybos narius tvirtina Seimas Vyriausybės teikimu.
15. Likus ne mažiau kaip dviems mėnesiams iki ankstesnės kadencijos narių įgaliojimų pabaigos Švietimo ir mokslo ministerija skelbia naują šaukimą kandidatams į Tarybos narius pasiūlyti.
16. Kandidatus į Lietuvos mokslo tarybą pagal 10 punkte (išskyrus 10.2 punkte įvardintus atstovus) nurodytas kvotas atrenka Švietimo ir mokslo ministro sudaryta komisija.
17. Likus ne mažiau kaip dviems mėnesiams iki ankstesnės kadencijos narių įgaliojimų pabaigos Švietimo ir mokslo ministras pateikia Vyriausybei svarstyti atrinktų ir 10.2 punkte išvardintų organizacijų pasiūlytų kandidatų į Tarybos narius sąrašą, taip pat jos pirmininko ir pavaduotojo kandidatūras.
18. Vyriausybė prieš mėnesį iki Tarybos narių kadencijos pabaigos pateikia Seimui tvirtinti naujos kadencijos Tarybą. Vyriausybė taip pat pasiūlo Seimui tvirtinti Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo kandidatūras.
19. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta:
19.1. jam atsistatydinus;
19.2. nebegalint eiti Tarybos nario pareigų dėl ligos.
20. Pasibaigus Tarybos nario kadencijai arba laikui, kuriam jis buvo paskirtas, jis eina Tarybos nario pareigas tol, kol vietoj jo paskiriamas naujas Tarybos narys.
21. Kai Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta pirma laiko, į laisvą vietą likusiam kadencijos laikui nustatyta bendra tvarka skiriamas naujas narys.

V. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
22. Tarybos posėdžiai paprastai rengiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Tarybos narių. Nutarimai priimami bendru sutarimu arba paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.
23. Taryba ir ekspertų komisijos dirba pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą reglamentą. Reglamento nustatyta tvarka Taryba sudaro kolegiją, sprendžiančią laikotarpyje tarp Tarybos posėdžių kylančius klausimus.
24. Taryba periodiškai rengia viešus (tarybos sprendimu visi jos posėdžiai gali būti tokie) posėdžius, kuriuose svarstomi svarbiausi studijų, mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimai, rengiamų mokslo ir studijų sistemą reglamentuojančių teisės aktų projektai, komisijų ir Tarybos darbo rezultatai. Į viešus posėdžius kviečiami mokslo ir studijų institucijų, jų tarybų ir senatų vadovai, ministerijų, visuomeninių organizacijų atstovai, mokslininkai.
25. Tarybos darbą organizuoja ir jai atstovauja Tarybos pirmininkas. Įgaliojimus atstovauti Tarybai konkrečiais klausimais Tarybos pirmininkas gali suteikti kitam Tarybos nariui. Tarybos pirmininko nesant, jo pareigas eina pavaduotojas arba kitas pirmininko paskirtas Tarybos narys.
26. Tarybos pirmininkui ir jo pavaduotojui mokamas Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu nustatytas atlyginimas, apskaičiuojamas proporcingai jų darbo Taryboje laikui.
27. Tarybos nariams ir ekspertams Taryba moka už parengtas studijas, pranešimus ir ekspertizes kaip už autorinį darbą, atlygina atvykimo į posėdžius išlaidas.

VI. TARYBOS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
28. Taryba yra atskaitinga Seimui ir Vyriausybei. Tarybos pirmininkas kasmet pateikia Seimui ir Vyriausybei metinį pranešimą apie Tarybos veiklą. Metinio pranešimo tekstą Taryba taip pat skelbia žiniasklaidoje. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pritarus metinis pranešimas teikiamas svarstyti Seimui.
29. Taryba yra atsakinga už savalaikį argumentuotų išvadų ir rekomendacijų parengimą valstybės institucijoms, pateikusioms Tarybos ekspertizei teisės aktų ir kitų dokumentų projektus. Tarybos parengtuose pranešimuose, studijose ir rekomendacijose išdėstomas teikiamų siūlymų kaip teigiamų, taip ir neigiamų galimų pasekmių vertinimas.
30. Taryba viešai skelbia analizes, vertinimus, siūlymus ir teikimus, jei ši informacija nėra valstybės paslaptis.
31. Taryba leidžia savo informacinius leidinius.

VI. TARYBOS SIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
32. Ministerijų ir kitų valstybės tarnybų prašymu Taryba rengia išvadas dėl teikiamų Vyriausybei nutarimų projektų ir tarptautinių sutarčių, jei juose reglamentuojami studijų, mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimai, bei kitais klausimais, kur reikalinga mokslinė kompetencija.
33. Vyriausybėje svarstant nutarimų ir tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių studijų, mokslo ir eksperimentinės plėtros klausimus, projektus išklausoma Tarybos įgalioto atstovo nuomonė.

2 straipsnis.
1. Per tris mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo Lietuvos Respublikos Vyriausybė pateikia Seimui tvirtinti naujos visą kadencijos Tarybą, taip pat Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo kandidatūras.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SEIMO PIRMININKAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *