Lietuvos BVP

1. PAGRINDINIŲ EKONOMIKOS SEKTORIŲ APŽVALGA Bendrasis vidaus produktas (toliau – BVP) ir bendroji pridėtinė vertė (toliau – PV) veikusiomis kainomis 2007 m. I pusmetį, išaugo atitinkamai 17,5 proc. (6 461 mln. litų) ir 16,7 proc. (5 544,7 mln. litų), palyginti su 2006 m. I pusmečiu bei 19,7 proc. (3 897 mln. litų) ir 18,7 proc. (3 307,5 mln. litų), lyginant 2007 m. II ketvirtį su 2007 m. I ketvirčiu.
Didžiausią įtaką 2007 m. I pusmečio BVP augimui, palyginti su 2006 m. I pusmečio BVP, tur÷jo statybos sektoriaus (PV išaugo 32,5 proc. arba 802 mln. litų), didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos; variklinių transporto priemonių, motociklų remonto, asmeninių ir buitinių daiktų taisymo sektoriaus (PV išaugo 18,8 proc. arba 1 074,3 mln. litų), transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių sektoriaus (PV išaugo 19,5 proc. arba 831,2 mln. litų), sukurtos prid÷tin÷s vert÷s išaugimas. Šių trijų sektorių PV augimas sudar÷ 2 707,6 mln. litų ir sudar÷ beveik pusę viso PV išaugimo (PV lyginamuoju laikotarpiu išaugo 5 544,7 mln. litų arba 16,7 proc.). Pažym÷tina, kad 2007 m. I pusmečio prid÷tin÷ vert÷ augo visuose (išskyrus žuvininkyst÷s) ekonomin÷s veiklos sektoriuose, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus. Didžiausią lyginamąjį svorį pagal 2007 m. I pusmetį sukurtą prid÷tinę vertę sudaro: apdirbamoji pramon÷ (20,1 proc.), didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba (17,5 proc.), transportas sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai (13,1 proc.) bei nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla (11,8 proc.).

* Statistikos departamento duomenys. ** VMI duomenų saugyklos duomenys. Sumok÷ti mokesčiai parodyti kartu su PSDF įmokomis; Ekonomin÷ veikla nenustatyta – neigiami dydžiai gauti d÷l GPM grąžinimų gyventojams
4
Analizuojant sumok÷tus mokesčius ir kitas įmokas į nacionalinį biudžetą pagal ekonomines veiklas, iš aukščiau pateiktos lentel÷s duomenų matyti, kad daugiausiai mokesčių 2007 m. I – III ketv. buvo sumok÷ta didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje. Jų sumokamų mokesčių lyginamasis svoris visame nacionaliniame biudžete sudaro 36,7 proc. ir, palyginti su 2006 m. I – III ketv. išaugo 3,9 procentinio punkto. Antroje vietoje pagal sumokamus mokesčius išsiskiria apdirbamoji pramon÷. Jos sumokamų mokesčių lyginamasis svoris visame nacionaliniame biudžete sudaro 16,1 proc., tačiau, palyginti su 2006 m. I – III ketv., sumaž÷jo 3,8 procentinio punkto d÷l vienos šią ekonominę veiklą vykdančios įmon÷s sumok÷tų mokesčių sumaž÷jimo 226 mln. litų. Šių dviejų ekonominių veiklų sumokami mokesčiai sudaro 52,8 proc. visų nacionalinio biudžeto pajamų.
2006 ir 2007 m. I – III ketv. sumok÷tų mokesčių į nacionalinį biudžetą palyginimas pagal ek. veiklas
2007m. sumok÷ti mokesčiai, mln. litų 2006 m. sumok÷ti mokesčiai, mln. litų EV sekcijos kodas GPM Pelno PVM Kiti mokesčiai Iš viso Dalis visuose mokesči uose GPM Pelno PVM Kiti mokesčiai
Iš viso
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ B Žuvininkyst÷ C Kasyba ir karjerų eksploatavimas D Apdirbamoji pramon÷ E Elektros, dujų ir vandens tiekimas F Statyba G Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas H Viešbučiai ir restoranai I Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai J Finansinis tarpininkavimas K Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla L Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas M Švietimas N Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas O Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla P Privačių namų ūkių veikla Q Tarptautinių organizacijų ir įstaigų veikla X Nenustatyta ekonomin÷ veikla
VMI duomenų saugyklos duomenys. Sumok÷ti mokesčiai parodyti kartu su PSDF įmokomis
Kaip matyti iš aukščiau pateiktos lentel÷s duomenų 2007 m. I – III ketv. daugiausiai mokesčių sumok÷jo didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos bei apdirbamosios pramon÷s įmon÷s. Jų dalis visuose sumok÷tuose mokesčiuose sudaro 52,8 proc. Mažiausiai mokesčių sumokama žuvininkyst÷je tik 0,1 proc. visų mokesčių, kadangi šioje ekonomin÷je veikloje yra mažiausias skaičius įmonių bei yra mažiausiai užimtųjų, tačiau šioje veikloje pastebimas didžiausias procentinis sumok÷tų mokesčių augimas (1,7 karto, iš jų gyventojų pajamų mokesčio -1,4, pelno mokesčio – 2,3, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio – 2,9 karto daugiau). Didžiausias mokesčių augimas sumine išraiška 2007 m. I – III ketv., palyginti su 2006 m., buvo didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje – 1 232,3 mln. litų, statyboje 411 mln. litų bei nekilnojamo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje – 362 mln. litų. Skaičiuojant augimą procentais, mokesčių sumos šiose trijose ekonomin÷se veiklose išaugo, atitinkamai 32, 45 ir 33 proc. Apdirbamosios pramon÷s sumokamų mokesčių dalis nors ir išliko antroje vietoje, bet sumaž÷jo 3,8
5
procentinio punkto, o sumok÷ti mokesčiai sumaž÷jo 5 proc., ir tai vertine išraiška sudaro 121 mln. litų. Šis neigiamas pokytis atsirado d÷l vienos AB pelno ir socialinio mokesčių permokos įskaitymo į kitus mokesčius. Analizuojant gyventojų pajamų mokestį (toliau – GPM), daugiausiai 2007 m. per ataskaitinį laikotarpį sumok÷ta apdirbamojoje pramon÷je, jos dalis visame GPM sudaro 15,7 proc. Antroje vietoje pagal dydį didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos; variklinių transporto priemonių, motociklų remonto, asmeninio ir buitinio daiktų taisymo sektoriaus sumok÷tas GPM (14,9 proc.) bei šiek tiek atsilieka GPM sumok÷tas nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos (12,0 proc.) ir viešo valdymo ir gynybos; privalomo socialinio draudimo (11,5 proc.) sektoriuose. Tačiau pastarajame sektoriuje sumok÷tas GPM labiausiai sumaž÷jo – 16,4 mln. litų arba 3 proc.- d÷l vienos įmon÷s, 2006 m. I – III ketv. sumok÷jusios 40 mln. litų, o šiemet 3,8 mln. litų daugiau, ekonomin÷s veiklos pasikeitimo, 2007 m. įmon÷s ekonomin÷ veikla pasikeit÷ į nekilnojamojo turto, nuomos ir kitą verslo veiklą. Analizuojant pelno mokestį (toliau – PM), daugiausiai 2007 m. I – III ketv. sumok÷ta didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos sektoriuje – 26,1 proc. Anksčiau pagal sumokamo pelno mokesčio dydį pirmavęs apdirbamosios pramon÷s sektorius, ataskaitinį laikotarpį gavo 57 proc. mažesnes PM pajamas d÷l jau min÷to vienos AB pelno mokesčio permokos įskaitymo į kitus mokesčius. Plačiau sumok÷to PM pagal ekonomines veiklas analizę žr. Pelno mokesčio surinkimo į valstyb÷s biudžetą dalyje. Analizuojant prid÷tin÷s vert÷s mokesčio (toliau – PVM) pajamas, daugiausiai 2007 m. I – III ketv. sumok÷ta didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje, jos dalis visame PVM sudaro 59,2 proc. Antra pagal sumok÷to PVM dydį veikla yra statybų sekcija, sumok÷ta 13,4 proc. PVM. Didžiausias PVM augimas 2007 m. I – III ketv., palyginti su 2006 m. yra didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje 728,5 mln. litų (arba 34 proc.), taip pat pažym÷tinas PVM išaugimas statyboje – 224 mln. litų arba beveik 53 proc. ir nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje – 101 mln. litų arba 29 proc. Analizuojant pagal patikrinimo aktus papildomai priskaičiuotus mokesčius (be sankcijų) pagal ekonomines veiklas, iš toliau pateiktos lentel÷s duomenų matyti, kad daugiausiai papildomai priskaičiuotų mokesčių 2007 m. I – III ketv. buvo didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje, – 51,0 proc., absoliučiu dydžiu labiausiai – 2,2 mln. litų (arba 34 proc.) – papildomai priskaičiuotų mokesčių suma išaugo, palyginus su 2006 m. I – III ketv., nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje. Tačiau procentais daugiausiai – dvigubai – papildomai priskaičiuotų mokesčių suma išaugo žem÷s ūkio, medžiokl÷s ir miškininkyst÷s sekcijoje (2007 m. dviems šią ekonominę veiklą vykdančioms įmon÷ms buvo priskaičiuota net 52 proc. min÷toje ekonomin÷je veikloje papildomai priskaičiuotų mokesčių sumos). Labiausiai priskaičiuotų mokesčių dalis sumaž÷jo viešbučių ir restoranų veikloje – lyginamasis svoris sumaž÷jo nuo 5,7 iki 0,8 proc. (d÷l vienai įmonei 2006 m. I – III ketv. sprendimu papildomai priskaičiuotos 3,3 mln. litų sumos).
Pagal patikrinimo aktus papildomai priskaičiuoti mokesčiai (be sankcijų) pagal ekonomin÷s veiklos šakas (tūkst. litų) Pagal patikrinimo aktus papildomai priskaičiuoti mokesčiai* Palyginimas Dalis visų pagal patikrinimo aktus papildomai priskaičiuotų mokesčių sumoje % Veiklos pavadinimas per laikotarpį nuo metų pradžios per pra÷jusių metų laikotarpį nuo metų pradžios +/- % per laikotarpį nuo metų pradžios per pra÷jusių metų laikotarpį nuo metų pradžios A. Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 676,3 330,2 346,1 204,8% 1,0% 0,4% B. Žuvininkyst÷ 117,8 75,0 42,8 157,0% 0,2% 0,1% C. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 0,0 47,7 -47,7 0,0% 0,0% 0,1% D. Apdirbamoji pramon÷ 8.097,4 7.951,1 146,3 101,8% 12,3% 10,3% E. Elektros, dujų ir vandens tiekimas 29,8 51,3 -21,5 58,1% 0,0% 0,1% F. Statyba 7.879,7 9.818,0 -1.938,2 80,3% 11,9% 12,7% G. Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas 33.644,8 34.888,4 -1.243,6 96,4% 51,0% 45,3%
6
H. Viešbučiai ir restoranai 514,6 4.428,8 -3.914,2 11,6% 0,8% 5,7% I. Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 4.460,9 7.057,0 -2.596,1 63,2% 6,8% 9,2% J. Finansinis tarpininkavimas 124,6 2.190,4 -2.065,8 5,7% 0,2% 2,8% K. Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 8.728,4 6.521,2 2.207,2 133,8% 13,2% 8,5% L. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 204,1 0,0 204,1 0,3% 0,0% M. Švietimas 3,2 17,4 -14,2 18,5% 0,0% 0,0% N. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 35,9 63,0 -27,1 57,0% 0,1% 0,1% O. Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 833,4 2.413,3 -1.579,9 34,5% 1,3% 3,1% X. Ekonomin÷ veikla nenustatyta 614,2 1.185,3 -571,1 51,8% 0,9% 1,5% Iš viso 65.965,3 77.038,1 -11.072,8 85,6% 100,0% 100,0% * VMI Duomenų saugyklos Patikrinimų vitrinos Sprendimo sumos duomenys (laikotarpis skaičiuojamas pagal sprendimo datą); Neįtraukti fizinių asmenų patikrinimų metu priskaičiuoti mokesčiai (2007 m. I-III ketv. 20,2 mln. litų, 2006 m. I-III ketv. 14,1 mln. litų); Įtraukti pagal Aplinkos ministerijos patikrinimo aktus papildomai priskaičiuoti aplinkos teršimo mokesčiai
2. VMI VALSTYBöS BIUDŽETO PAJAMŲ PLANO VYKDYMAS IR PRIEŽASTYS 2007 m. I – III ketv. VMI į valstyb÷s biudžetą perved÷ 10 458 856 tūkst. litų pajamų, planas įvykdytas 101,28 proc. arba gauta daugiau 131 969 tūkst. litų plane numatytų gauti pajamų. Palyginti su 2006 m., ataskaitinį laikotarpį VMI pervestos pajamos į valstyb÷s biudžetą buvo 1 457 728 tūkst. litų arba 16,19 proc. didesn÷s.
2007 m. I – III ketv. VMI administruojamų valstyb÷s biudžeto pajamų plano vykdymas 2007 m fakto palyginimas su 2006 m faktu 2007 m fakto palyginimas su planu Eil Nr Įmokų pavadinimas 2006 m faktas 2007 m planas 2007 m faktas +/- % +/- % MOKESČIAI (1+2+…+11) 8 428 443 9 842 424 9 917 127 1 488 684 117,66% 74 703 100,76% 1 Gyventojų pajamų mokestis 1 443 163 1 378 800 1 330 842 – 112 321 92,22% – 47 958 96,52% 2 Pelno mokestis 1 101 378 1 318 084 1 148 561 47 183 104,28% – 169 523 87,14% 3 VMI administruojamas PVM 3 746 265 4 699 738 4 842 941 1 096 676 129,27% 143 203 103,05% 4 Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą 12 279 10 349 16 896 4 618 137,61% 6 547 163,27% 5 Laikinasis socialinis mokestis 302 448 352 780 356 635 54 187 117,92% 3 855 101,09% 6 VMI administruojami akcizai 1 681 595 1 952 695 1 982 309 300 715 117,88% 29 614 101,52% 7 Cukraus mokesčiai 2 193 2 135 27 010 24 817 24 875 8 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis 15 113 17 268 23 373 8 261 154,66% 6 105 135,36% 9 Transporto priemonių mokesčiai 56 070 49 034 104 510 48 440 186,39% 55 476 213,14% 10 Mokestis už aplinkos teršimą 23 043 14 681 30 771 7 729 133,54% 16 090 209,60% 11 Rinkliavos ir mokesčiai už pram. nuosavyb÷s objektų registravimą 44 899 46 860 53 279 8 380 118,66% 6 419 113,70% KITOS PAJAMOS (12+13+14+15+…+20) 465 096 440 057 443 084 – 22 012 95,27% 3 027 100,69% 12 Dividendai 56 895 71 606 53 414 – 3 481 93,88% – 18 192 74,59% 13 Mokestis už valstyb÷s turto naudojimą patik÷jimo teise 17 031 24 383 14 159 – 2 872 83,14% – 10 224 58,07% 14 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius 12 923 19 270 7 335 – 5 588 56,76% – 11 935 38,06% 15 Naftos ir dujų išteklių mokestis 28 718 14 030 16 990 – 11 729 59,16% 2 960 121,10% 16 Pajamos už atsitiktines paslaugas (spec. l÷šos) 237 116 239 363 249 388 12 273 105,18% 10 025 104,19% 17 Žyminis mokestis 9 987 9 342 12 698 2 711 127,15% 3 356 135,93% 18 Kitos pajamos (Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos administruojamos pajamos) 9 602 8 647 10 739 1 137 111,84% 2 092 124,19% 19 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 44 385 35 606 55 266 10 881 124,51% 19 660 155,22% 20 Kitos neišvardytos pajamos 48 439 17 810 23 094 – 25 344 47,68% 5 284 129,67% PAJAMOS IŠ SANDORIŲ SU TURTU (21+22+23) 107 490 44 406 98 235 – 9 254 91,39% 53 829 221,22% 21 Žem÷s ir žem÷s gelmių išteklių realizavimo pajamos 88 376 39 697 84 799 – 3 577 95,95% 45 102 213,62% 22 Kito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 11 687 2 136 1 630 – 10 057 13,95% – 506 76,32% 23 Kitos gautinos sumos (ŽŪM ir Ūkio ministerijos adminstr. pajamos) 7 426 2 573 11 806 4 380 158,97% 9 233 458,84% 24 Neišaiškintos (laikinai) pajamos 101 410 310 408,16% 410
25
VMI administruojamos VB pajamos iš viso (1+2+3+4+5+6+…+24)
9 001 128 10 326 887 10 458 856 1 457 728 116,19% 131 969 101,28% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
2007 m. I-III ketv. valstyb÷s biudžeto pajamų surinkimo plano įvykdymą VMI l÷m÷ didesnis nei planuota mokestinių, kitų pajamų bei pajamų iš sandorių su turtu surinkimas. Tačiau nesurinkta
7
planuotų GPM, pelno, dividendų, mokesčio už valstyb÷s turto panaudojimą patik÷jimo teise, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius bei kito ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų. Mokestinių pajamų surinkta 74,7 mln. litų arba 0,76 proc. daugiau nei planuota. Nors buvo nesurinkta bendroje sumoje 217,5 mln. litų GPM ir pelno mokesčio, plano vykdymą nul÷m÷ 143,2 mln. litų didesn÷s nei planuota PVM, 24,9 mln. litų cukraus, 29,6 mln. litų akcizų, 55,5 mln. litų transporto priemonių mokesčių ir 16,1 mln. litų mokesčio už aplinkos teršimą pajamos. PVM pajamos 2007 m. I – III ketv. sudar÷ 46,3 proc. visų VMI administruojamų valstyb÷s biudžeto pajamų. Kitų pajamų surinkta 3 mln. litų arba 0,7 proc. daugiau nei planuota. Planas įvykdytas d÷l 19,66 mln. litų didesnių nei planuota pajamų iš baudų ir konfiskacijos bei 10 mln. litų didesnių pajamų už atsitiktines paslaugas. Tačiau nesurinkta 18,2 mln. litų planuotų dividendų, 11,9 mln. litų mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ir 10,2 mln. litų mokesčio už valstyb÷s turto naudojimą patik÷jimo teise. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius planas vykdomas tik 38 proc. Nuo 2007 m. sausio 1 d. pasikeit÷ mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mok÷jimo tvarka, – mokestis turi būti sumokamas pasibaigus kalendoriniams metams iki vasario 1 d. Kadangi įmon÷s 2006 m. dar mok÷jo avansinį mokestį už valstybinius gamtos išteklius, tai iki 2007 m. vasario 1 d. jos prival÷jo paskaičiuoti metines mokesčio įmokas pagal faktišką išteklių kiekį ir skirtumą sumok÷ti į biudžetą (per sausio – vasario m÷n. buvo gauta 66 proc. 2007 m. I – III ketv. šio mokesčio pajamų). Kitais šių metų m÷nesiais didesnių šio mokesčio mok÷jimų neprognozuojama ir metų planas liks neįvykdytas. Pajamų iš sandorių su turtu surinkta 53,8 mln. litų arba 2,2 karto daugiau nei planuota, bet 9,3 mln. litų arba 8,6 proc. mažiau nei 2006 m. Pagrindin÷ priežastis – 45,1 mln. litų arba 2,1 karto didesn÷s nei planuota žem÷s ir žem÷s gelmių išteklių realizavimo pajamos, šių pajamų per I – III ketv. surinkta 80 proc. daugiau, nei buvo numatyta gauti per visus 2007 metus. 2007 m. I-III ketv. pagrindinių mokesčių VB surinkimo planų vykdymas: – gyventojų pajamų mokesčio surinkta 47 958 tūkst. litų arba 3,5 proc. mažiau nei planuota. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, GPM 2007 m. I – III ketv. gauta 112 321 tūkst. litų arba 7,8 proc. mažiau (iš jų 237 313 tūkst. litų sumaž÷jo d÷l 2007 m. 7,62 proc. punkto sumaž÷jusio GPM atskaitymo procento į valstyb÷s biudžetą). Taip pat įtaką GPM nesurinkimui tur÷jo 9,7 proc. išaugę grąžinimai iš valstyb÷s biudžeto. 2007 m. I–III ketv. GPM iš VB buvo grąžinta 103,2 mln. litų, per atitinkamą 2006 m. laikotarpį GPM iš VB buvo grąžinta 94 mln. litų; – pelno mokesčio surinkta 169 523 tūkst. litų arba 13 proc. mažiau nei planuota bei 47,2 mln. litų arba 4,3 proc. daugiau nei 2006 m. I – III ketv. Pagrindiniai PM planų vykdymą lemiantys veiksniai yra: – Viena AB pernai per ataskaitinį laikotarpį sumok÷jusi 67,2 mln. litų, šiemet kovo m÷nesį pakeit÷ avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą ir avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą ir 2007 m. I – III ketv. n÷ra mok÷jusi avansinio pelno mokesčio), be to pateik÷ 2006 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją, kurioje nurodyta 109 mln. litų permoka, ji yra įskaityta kitiems mokesčiams; – 2007 m. III ketvirčio avansinio pelno mokesčio mok÷jimo terminas – rugs÷jo 30 d. – sutapo su nedarbo diena ir persik÷l÷ į spalio 1 d., tod÷l dalis įmonių įmokas sumok÷jo jau spalio m÷n.; – s÷kmingai renkamas PVM, planas viršytas 143,2 mln. litų arba 3,1 proc. Palyginus su pra÷jusiais metais, 2007 m. PVM pajamos didesn÷s 1 096,7 mln. litų arba 29,3 proc.; – akcizų surinkta 29,6 mln. litų arba 1,5 proc. daugiau nei planuota bei 300,7 mln. litų arba 17,9 proc. daugiau nei 2006 metais.
8
VMI administruojamų valstyb÷s biudžeto pajamų struktūra 2007 m. I-III ketv.
2007 m. VMI administruojamų valstyb÷s biudžeto pajamų struktūra
Naftos ir dujų išteklių mokestis 0,2%
Dividendai 0,5%
Akcizai 19,0%
Kitos pajamos 6,8%
Gyventojų pajamų mokestis 12,7%
Cukraus mokestis 0,3%
Pajamos iš sandorių su turtu 0,9%
PVM 46,3%
Pajamos už atsitiktines paslaugas (spec. l÷šos) 2,4%
Pelno mokestis 11,0%
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys Bendroje VMI administruojamų valstyb÷s biudžeto pajamų struktūroje didžiausią dalį 2007 m. I – III ketv. sudar÷ prid÷tin÷s vert÷s mokestis, akcizai, pelno ir gyventojų pajamų mokesčiai – 89 proc. visų pajamų.
3. SVARBIAUSIŲ VMI ADMINISTRUOJAMŲ VALSTYBöS BIUDŽETO MOKESČIŲ IR KITŲ PAJAMŲ SURINKIMO UŽDUOČIŲ VYKDYMAS IR PRIEŽASTYS
3.1. Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio surinkimas į valstyb÷s biudžetą Svarbiausi PVM pajamų surinkimo rodikliai – Per 2007 m. I-III ketv. VMI ir muitin÷ į valstyb÷s biudžetą perved÷ 6 007 192 tūkst. litų prid÷tin÷s vert÷s mokesčio; planas įvykdytas 102,73 proc., t.y. gauta 159 547 tūkst. litų daugiau pajamų nei buvo planuota. – 2007 m. I-III ketv. VMI administruojamo PVM surinkimo prognoz÷ įvykdyta 103,05 proc., t.y. į valstyb÷s biudžetą pervesta 143 203 tūkst. litų daugiau nei buvo planuota. Per ataskaitinį laikotarpį VMI surinkto prid÷tin÷s vert÷s mokesčio dalis bendrose su muitine PVM pajamose buvo 80,62 proc., pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu – 79,61 proc. – Ataskaitinių metų sausio-rugs÷jo m÷n. mokesčių mok÷tojai į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas sumok÷jo ir iš kitų mokesčių permokos įskait÷ 7 745 285 tūkst. litų PVM, 1 727 199 tūkst. litų (28,70 proc.) daugiau nei 2006 m. atitinkamu laikotarpiu. – Per 2007 m. I-III ketv. PVM permokos (skirtumo) grąžinta arba kitų mokesčių prievol÷ms padengti įskaityta 27,75 proc. (630 514 tūkst. litų) daugiau nei per 2006 m. sausio-rugs÷jo m÷n. Iš 1 781 376 tūkst. litų per ataskaitinių metų devynis m÷nesius grąžinto PVM 29,58 proc., t.y. 526 881 tūkst. litų, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio buvo grąžinta be pateikto mokesčių mok÷tojo prašymo. – PVM permoka pagal apskaitos kortelę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudar÷ 846 207 tūkst. litų. Pagrindiniai veiksniai, teigiamai įtakoję VMI administruojamų PVM pajamų surinkimą – Išaugusios namų ūkių vartojimo išlaidos. Pagal Statistikos departamento duomenis 2007 m. I pusm. namų ūkių vartojimo išlaidos to meto kainomis sudar÷ 29 058,8 mln. litų; lyginant su atitinkamo 2006 m. laikotarpio duomenimis, ataskaitiniais metais namų ūkių vartojimo išlaidos didesn÷s 19,53 proc.
9
– Padid÷jusios prekių ir paslaugų kainos. Preliminariais Statistikos departamento duomenimis vartotojų kainų indeksai, 2007 m. III ketv. lyginant su atitinkamu 2006 m. laikotarpiu, išaugo 5,9 proc.; gamintojų parduotos visos pramon÷s produkcijos kainų indeksai tuo pačiu laikotarpiu padid÷jo 5,4 proc., Lietuvos rinkoje parduotos pramon÷s produkcijos – 7,9 proc. Statybos kainų indeksai, palyginus 2007 ir 2006 m. rugpjūčio m÷n. duomenis, išaugo 14,6 proc. – Išaugęs PVM mok÷tojų skaičius. VMI Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojų registre 2007-1001 buvo įregistruota 62 215 PVM mok÷tojų (duomenys iš VMI duomenų saugyklos); per 2007 m. I-III ketv. PVM mok÷tojų skaičius padid÷jo 8,2 proc. (4 693 asmenimis). Analogišku pra÷jusių metų laikotarpiu PVM mok÷tojų registre buvo įregistruoti 56 588 PVM mok÷tojai. – Teigiamas prekių bei paslaugų pardavimo apimčių pokytis. Lyginant per 2007 ir 2006 m. I-III ketv. pateiktų PVM deklaracijų duomenis, ataskaitiniais metais mokesčių mok÷tojų deklaruota 18, 9, 5 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių pardavimų vert÷ didesn÷ 24 017 664 tūkst. litų (26,11 proc.) (visa pardavimų vert÷ augo 31 950 922 tūkst. litų arba 23,16 proc.). Tai sąlygojo pardavimo PVM augimą (2007 m. I-III ketv. pardavimo PVM deklaruota 4 363 858 tūkst. litų (26,26 proc.) daugiau nei tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu) bei teigiamą apskaičiuoto mok÷tino PVM pokytį – lyginamuoju laikotarpiu šis rodiklis išaugo 1 719 085 tūkst. litų (27,96 proc.). Ženkliausiai pardavimų apimtys per 2007 m. I-III ketv. augo didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos, statybos bei nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuose.
3.1.1. Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio pajamos pagal mokesčio administratorius Per 2007 m. I-III ketv. VMI ir muitin÷je iš viso surinkta 6 007 192 tūkst. litų prid÷tin÷s vert÷s mokesčio; lyginant su atitinkamu pra÷jusių metų laikotarpiu, ataskaitiniais metais PVM surinkta 27,65 proc. arba 1 301 177 tūkst. litų daugiau nei pra÷jusiais. Per 2007 m. I-III ketv. VMI į valstyb÷s biudžetą perved÷ 4 842 941 tūkst. litų prid÷tin÷s vert÷s mokesčio; lyginant su 2006 m. to paties laikotarpio duomenimis, PVM pervedimai padid÷jo 1 096 676 tūkst. litų arba 1,3 karto. Muitin÷ per 2007 m. I-III ketv. į valstyb÷s biudžetą perved÷ 1 164 251 tūkst. litų prid÷tin÷s vert÷s mokesčio; lyginant ataskaitinių ir pra÷jusių metų duomenis, 2007 m. PVM surinkimas padid÷jo 21,31 proc. arba 204 501 tūkst. litų. Įvertinus PVM permokos pokyčius, realios VMI ir muitin÷s PVM pajamos per 2007 m. I-III ketv. buvo 1 185 894 tūkst. litų (26,61 proc.) didesn÷s nei tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu.
Realios pajamos, apskaičiuotos iš faktinių PVM įplaukų į valstyb÷s biudžetą at÷mus įsiskolinimų mokesčių mok÷tojams padid÷jimą (sumaž÷jimą) (tūkst. litų) Pokytis

Rodikliai 2006 metai 2007 metai
+/- % 1VMI PVM 3 746 265 4 842 941 1 096 676 129,27% 2Muitin÷s PVM 959 750 1 164 251 204 501 121,31% 3=1+2PVM iš viso 4 706 015 6 007 192 1 301 177 127,65% 4PVM permokos augimas (sumaž÷jimas (-)) 249 766 365 049 115 283 146,16% 5=1-4VMI PVM be permokos augimo 3 496 499 4 477 892 981 393 128,07% 6=3-4PVM pajamos be permokos augimo 4 456 249 5 642 143 1 185 894 126,61% *Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys **PVM permokos pokyčio duomenys pagal AVMI ataskaitas
3.1.2. Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įplaukos į VMI sąskaitas, grąžinimai ir įskaitymai
Deklaruota mok÷tina (grąžintina) ir sumok÷ta (grąžinta) PVM suma, PVM pajamų, permokos pokytis
(tūkst. litų) Ataskaitinių ir pra÷jusių metų duomenų palyginimas Rodikliai Per pra÷jusių metų laikotarpį nuo metų pradžios Per laikotarpį nuo metų pradžios +/- % Deklaruota mok÷tino PVM 6 147 761 7 866 846 1 719 085 127,96% Deklaruota grąžintino PVM 2 622 053 3 313 598 691 545 126,37%
10
Skirtumas tarp deklaruoto mok÷tino ir deklaruoto grąžintino PVM 3 525 708 4 553 248 1 027 540 129,14% Sumok÷ta PVM 5 827 847 7 453 770 1 625 923 127,90% Iš kitų mokesčių permokos įskaityta PVM 190 239 291 516 101 277 153,24% Grąžinta PVM 1 186 964 1 781 376 594 412 150,08% Įskaityta kitiems mokesčiams iš PVM permokos 1 085 138 1 121 240 36 102 103,33% Pajamos iš PVM 3 745 984 4 842 670 1 096 686 129,28% PVM permoka 722 480 846 207 123 727 117,13% PVM permokos pokytis, lyginant su laikotarpio pradžia 249 766 365 049 x x *PVM deklaracijų duomenys iš VMI duomenų saugyklos **PVM pajamų surinkimo, PVM permokos duomenys pateikti pagal AVMI ataskaitas
Pagrindiniai PVM pajamų rodikliai: ♦ Per 2007 m. I-III ketv. bendras deklaruotas prid÷tin÷s vert÷s mokestis (visų PVM mok÷tojų deklaruoto mok÷tino į biudžetą ir grąžintino iš biudžeto PVM skirtumas), lyginant su 2006 m. atitinkamo laikotarpio duomenimis, išaugo 1 027 540 tūkst. litų arba 29,14 proc.; faktin÷s PVM pajamos (įvertinus sumok÷tą ir grąžintą/įskaitytą PVM), lyginant 2007 ir 2006 m. I-III ketv. duomenis, ataskaitiniais metais didesn÷s 1 096 686 tūkst. litų arba 29,28 proc. ♦ Per ataskaitinių metų sausio-rugs÷jo m÷n. mokesčių mok÷tojai deklaravo 7 866 846 tūkst. litų mok÷tino PVM (1 719 085 tūkst. litų (27,96 proc.) daugiau nei atitinkamu pra÷jusių metų laikotarpiu); faktiškai per 2007 m. I-III ketv. sumok÷ta ir/ar iš kitų mokesčių permokos įskaityta 7 745 285 tūkst. litų PVM, 1 727 199 tūkst. litų (28,70 proc.) daugiau nei 2006 m. sausio-rugs÷jo m÷n. ♦ Per 2007 m. I-III ketv. mokesčių mok÷tojai deklaravo 3 313 598 tūkst. litų grąžintino PVM (691 545 tūkst. litų (26,37 proc.) daugiau nei analogišku 2006 metų laikotarpiu); faktiškai per ataskaitinių metų sausio-rugs÷jo m÷n. į mokesčių mok÷tojų sąskaitas pervesta ir/ar kitų mokesčių prievol÷ms padengti įskaityta 2 902 616 tūkst. litų PVM, 630 514 tūkst. litų (1,28 karto) daugiau nei per pra÷jusių metų devynis m÷nesius. PVM grąžinimų augimui reikšmingas buvo PVM permokos (skirtumo) grąžinimas be pateikto mokesčių mok÷tojo prašymo – vadovaujantis Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 28 d. įsakymu pakeistomis ir 2006 m. gruodžio m÷n. papildytomis Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykl÷mis, per 2007 m. I-III ketv. mokesčių mok÷tojams be pateikto atskiro prašymo buvo grąžinta 526 881 tūkst. litų PVM permokos (skirtumo), t.y. 306 232 tūkst. litų arba 2,39 karto daugiau nei analogišku 2006 m. laikotarpiu (augimas sudar÷ 51,52 proc. viso grąžinimų padid÷jimo). Per 2007 m. devynis m÷nesius be mokesčio mok÷tojo pateikto prašymo grąžinta PVM permokos (skirtumo) suma 9 792 tūkst. litų didesn÷ nei per visus 2006 metus. ♦ Įsiskolinimas PVM mok÷tojams (PVM permoka pagal apskaitos kortelę) 2007-10-01 sudar÷ 846 207 tūkst. litų ir buvo 123 727 tūkst. litų didesnis nei pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu. Per 2007 m. I-III ketv. PVM permoka pagal mokesčių mok÷tojų apskaitos korteles išaugo 365 049 tūkst. litų, iš jų per III-jį ketvirtį – 93 796 tūkst. litų.
Deklaruota mok÷tina (grąžintina) ir sumok÷ta (grąžinta) PVM suma, PVM pajamų, permokos pokytis atskirais ataskaitinių metų ketvirčiais (tūkst. litų) Ataskaitiniais metais Rodikliai I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis Deklaruota mok÷tino PVM 2 443 841 2 542 864 2 880 142 Deklaruota grąžintino PVM 994 100 1 078 630 1 240 868 Skirtumas tarp deklaruoto mok÷tino ir deklaruoto grąžintino PVM 1 449 741 1 464 234 1 639 273 Sumok÷ta PVM 2 382 432 2 326 445 2 744 893 Iš kitų mokesčių permokos įskaityta PVM 85 080 129 238 77 198 Grąžinta PVM 497 554 578 441 705 381 Įskaityta kitiems mokesčiams iš PVM permokos 362 027 368 661 390 552 Pajamos iš PVM 1 607 931 1 508 581 1 726 158 PVM permoka 687 077 752 411 846 207 PVM permokos pokytis, lyginant su laikotarpio pradžia 205 919 65 334 93 796 *PVM deklaracijų duomenys iš VMI duomenų saugyklos **PVM pajamų surinkimo, PVM permokos duomenys pateikti pagal AVMI ataskaitas
11
PVM permokos bei pagrindinių PVM rodiklių dinamika, tūkst. Lt
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2005 2006 2007 PVM įplaukos Mok÷tinas PVM Įskaitymai, grąžinimai Grąžintinas PVM PVM permoka
*PVM deklaracijų duomenys iš VMI duomenų saugyklos **PVM pajamų surinkimo, PVM permokos duomenys pateikti pagal AVMI ataskaitas
Duomenys apie PVM pajamas ir mokesčių mok÷tojams grąžintą PVM pagal ekonomin÷s veiklos rūšis (tūkst. litų) Palyginimas Palyginimas Veiklos pavadinimas Pajamos iš PVM pra÷jusiais metais Pajamos iš PVM ataskaitiniais metais +/- % Grąžinta PVM pra÷jusiais metais Grąžinta PVM ataskaitiniais metais +/- % A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 10 440 28 373 17 933 271,8% 89 843 110 740 20 897 123,3% B Žuvininkyst÷ 703 2 016 1 312 286,6% 434 1 145 710 263,6% C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 9 026 8 076 – 950 89,5% 1 743 6 995 5 251 401,2% D Apdirbamoji pramon÷ 240 955 310 765 69 810 129,0% 328 655 418 793 90 137 127,4% E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 232 476 203 856 – 28 621 87,7% 70 352 77 653 7 301 110,4% F Statyba 424 527 648 698 224 171 152,8% 44 626 76 095 31 469 170,5%
G
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas
2 138 021 2 866 499 728 478 134,1% 220 218 402 377 182 159 182,7%
H Viešbučiai ir restoranai 30 381 53 996 23 615 177,7% 19 310 12 733 – 6 576 65,9%
I
Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai
25 316 – 18 288 – 43 604 158 792 240 984 82 192 151,8%
J Finansinis tarpininkavimas 184 924 191 516 6 592 103,6% 4 793 21 672 16 879 452,2%
K
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
346 449 447 244 100 795 129,1% 228 058 364 755 136 697 159,9%
L
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
18 006 15 300 – 2 705 85,0% 2 1 564 1 563
M Švietimas 9 805 13 992 4 187 142,7% 121 581 460 479,5% N Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 498 – 1 215 – 1 713 2 154 4 645 2 491 215,7%
O
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla
81 836 75 512 – 6 323 92,3% 5 789 12 967 7 177 224,0%
P Privačių namų ūkių veikla 5 10 6 211,5% 0 0 0 Q Tarptautinių organizacijų ir įstaigų veikla – 619 – 609 10 620 614 – 6 99,1% X Nenustatyta ekonomin÷ veikla – 7 674 – 5 561 2 114 11 446 27 161 15 714 237,3% Iš viso 3 745 075 4 840 182 1 095 107 129,2% 1 186 956 1 781 472 594 517 150,1% *Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
59,22 proc. bendrų PVM pajamų, atsižvelgiant į sumok÷tą, grąžintą bei įskaitytą PVM, per 2007 m. I-III ketv. gauta iš didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos; variklinių transporto priemonių, motociklų remonto, asmeninių ir buitinių daiktų taisymo šakos; 13,40 proc. bendrose PVM pajamose sudar÷ PVM pajamos, gautos iš statybos sektoriaus, 9,24 proc. – iš nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriaus. 66,57 proc. visų per 2007 m. I-III ketv. atliktų PVM permokos (skirtumo) grąžinimų sudar÷ PVM permokos (skirtumo) suma, grąžinta apdirbamosios pramon÷s, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos bei nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuose veiklą vykdantiems juridiniams ir fiziniams asmenims. Pamin÷tinas transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių sektorius, kuriame d÷l per 2007 m. devynis m÷nesius 82 192 tūkst. litų (51,76 proc.) didesnių nei tuo pačiu 2006
12
m. laikotarpiu PVM permokos (skirtumo) grąžinimų bendros 2007 m. I-III ketv. pajamos buvo neigiamos, o palyginus su 2006 m. sausio-rugs÷jo m÷nesių duomenimis, ataskaitiniais metais mažesn÷s 43 604 tūkst. litų.
Pajamos iš PVM pagal ekonomin÷s veiklos rūšis 2007 metais
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 9%
Elektros, dujų ir vandens tiekimas 4%
Apdirbamoji pramon÷ 6%
Finansinis tarpininkavimas 4%
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 2%
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba 60%
Viešbučiai ir restoranai 1%
Kita ekonomin÷ veikla 1%
Statyba 13%
*Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
Lyginant 2007 ir 2006 m. I-III ketv. duomenis pagal ekonomin÷s veiklos sektorius teigtina, kad PVM pajamų augimas didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos bei apdirbamosios pramon÷s sektoriuose susijęs su šiuose sektoriuose veiklą vykdančių mokesčių mok÷tojų pardavimų vert÷s padid÷jimu, kurį dalinai sąlygojo rinkos pl÷tra bei augančios paslaugų, gatavų prekių ir pagamintos produkcijos kainos (preliminariais Statistikos departamento duomenimis, vartotojų kainų indeksai, palyginus 2007 ir 2006 m. III ketv. duomenis, išaugo 5,9 proc.; gamintojų parduotos visos pramon÷s produkcijos kainų indeksai tuo pačiu laikotarpiu padid÷jo 5,4 proc., Lietuvos rinkoje parduotos pramon÷s produkcijos – 7,9 proc.). Šių sektorių duomenis detalizavus iki mokesčių mok÷tojų matyti, kad PVM pajamų augimą didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos šakoje sąlygojo maisto produktų ir plataus vartojimo prekių, specializuotų buitinių prekių, statybinių medžiagų prekybos įmonių rodikliai. Pamin÷tina viena 2006 m. birželio m÷n. į PVM mok÷tojų registrą įsiregistravusi prekybos tabako gaminiais įmon÷, kuri per 2007 m. I-III ketv. sumok÷jo 56 174 tūkst. litų PVM (pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu mok÷jimų nebuvo) bei viena įmon÷, kuri 2007 metais pakeit÷ deklaruojamą veiklą ir prekybos sektoriaus PVM pajamas per ataskaitinių metų devynis m÷n. padidino 37 453 tūkst. litų (pra÷jusių metų nagrin÷jamu laikotarpiu įmon÷s veikla – elektros, dujų ir vandens tiekimas, PVM mok÷jimai sudar÷ 35 412 tūkst. litų). PVM pajamų, per 2007 ir 2006 m. I-III ketv. gautų iš apdirbamosios pramon÷s sektoriaus, pokytis ženkliau susijęs su kelių mokesčių mok÷tojų duomenimis – tai įmon÷s, kurių PVM pajamos pra÷jusiais metais d÷l atliktų grąžinimų (investicijos į gamybos bei technologijų renovaciją) buvo neigiamos, o šiais metais deklaruojamas mok÷tinas PVM ir vykdomi mok÷jimai, taip pat statybinių medžiagų gamybos, statybinių įrengimų nuomos įmon÷s bei alkoholinių g÷rimų gamintojai. Palyginamojo 2007 ir 2006 m. I-III ketv. laikotarpio PVM pajamų pokytį statybos bei nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuose ir toliau įtakoja nekilnojamojo turto paklausa – išaugo statybos mastai, statinių kainos, nekilnojamojo turto nuomos įkainiai (preliminariais Statistikos departamento duomenimis, statybos kainų indeksai, palyginus 2007 ir 2006 metų rugpjūčio m÷nesio duomenis, išaugo 14,6 proc.). Be išvardytų veiksnių, sąlygojusių min÷tų sektorių PVM pajamų pokytį, pažym÷tina ir naujų mokesčių mok÷tojų įtaka – per 12 m÷nesių laikotarpį (nuo 2006-10-01 iki 2007-10-01) veiklą didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos sektoriuje prad÷jo 1 760 PVM mok÷tojų, t.y. 24,9 proc. visų per šį laikotarpį PVM mok÷tojais įsiregistravusių juridinių ir fizinių asmenų, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuje – 1 481 PVM mok÷tojas (21,0 proc.), statybos sektoriuje – 930 PVM mok÷tojų (13,2 proc.), apdirbamosios pramon÷s sektoriuje – 545 PVM mok÷tojai (7,7 proc.); naujų PVM mok÷tojų skaičius pamin÷tuose sektoriuose sudar÷ 66,74 proc. visų mokesčių mok÷tojų, į PVM
13
mok÷tojų registrą įsiregistravusių metų b÷gyje nuo 2006-10-01 iki 2007-10-01 (VMI duomenų saugyklos duomenys). Kitų ūkio sektorių PVM pajamų ne tokį ženklų augimą arba sumaž÷jimą, lyginant 2007 ir 2006 m. sausio-rugs÷jo m÷n. duomenis, dalinai įtakojo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007-02-15 įsakymu Nr. 1K-055 „D÷l Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 211 „D÷l avansinių PVM mok÷jimų terminų ir tvarkos“ pakeitimo“ pakeista avansinių PVM mok÷jimo tvarka bei išaugę PVM permokos (skirtumo) grąžinimai be pateikto atskiro mokesčių mok÷tojo prašymo.
PVM permokos (skirtumo) grąžinimai per I-III ketvirčius
0
50 000
100 000 150 000
200 000
250 000
300 000 350 000
400 000
450 000
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷
Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Apdirbamoji pramon÷
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Statyba
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba
Viešbučiai ir restoranai
Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai
Finansinis tarpininkavimas
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷
Kita ekonomin÷ veikla
2006 metai 2007 metai
*Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
Nagrin÷jant PVM permokos (skirtumo) grąžinimų per 2007 ir 2006 m. I-III ketv. pokytį, didžiausias augimas vertine išraiška susidar÷ didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos (182 159 tūkst. litų (82,72 proc.)) bei nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuose (136 697 tūkst. litų (59,94 proc.)). PVM grąžinimų pokytį prekybos sektoriuje įtakojo lyginamuoju laikotarpiu išaugęs prekių (paslaugų) eksportas bei tiekimai kitų ES valstybių narių PVM mok÷tojams – šioje ūkio šakoje per 2007 m. I-III ketv. deklaruoti 0 proc. PVM tarifu apmokestinami tiekimai 2 991 342 tūkst. litų (32,73 proc.) didesni nei pra÷jusių metų tuo pačiu laikotarpiu, iš jų tiekimai kitų ES valstybių narių PVM mok÷tojams išaugo 1 483 689 tūkst. litų (39,30 proc.). PVM grąžinimų nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuje augimą ženkliausiai įtakojo mokesčių mok÷tojams, kurie užsiima prekybinių plotų nuoma (didžiųjų prekybos centrų savininkams ir pan.), per devynis ataskaitinių metų m÷nesius grąžinta PVM permoka (skirtumas). Lentel÷je pateikiama informacija apie didžiausią PVM grąžinimų, atliktų per 2007 m. I-III ketv. ir analogišką 2006 m. laikotarpį, pokytį pagal pagrindin÷s ekonomin÷s veiklos pavadinimą.
Didžiausias mokesčių mok÷tojams grąžinto PVM pokytis nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos sektoriuje
(tūkst. litų) 2007 ir 2006 m. duomenų palyginimas Ekonomin÷s veiklos pavadinimas 2006 m. I-III ketv. 2007 m. I-III ketv. +/- proc. Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavyb÷s ar kita teise išnuomojimas 87.451 141.700 54.250 162,0% Operacijos su nekilnojamuoju turtu, priklausančiu nuosavyb÷s teise 1 38.347 38.346 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas 27.588 48.962 21.374 177,5% Nekilnojamojo turto parengimas ir pardavimas 54.382 75.420 21.038 138,7% Nekilnojamojo turto operacijos 216 13.315 13.099 Žem÷s pirkimas ir pardavimas 0 7.050 7.050 Iš viso: 169.637 324.794 155.157 191,5%
14
Transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių sektoriaus, kur ataskaitiniais metais padid÷ję PVM grąžinimai nul÷m÷ neigiamą 2007 m. I-III ketv. PVM pajamų surinkimą sektoriuje (- 18 288 tūkst. litų), duomenis taip pat įtakojo išaugęs prekių (paslaugų), apmokestintų 0 proc. PVM tarifu, tiekimas (teikimas) – lyginant per 2007 m. devynis m÷nesius pateiktų PVM deklaracijų duomenis su pra÷jusių metų analogiško laikotarpio duomenimis, 0 proc. PVM tarifu apmokestinti tiekimai ataskaitiniais metais 1 961 529 tūkst. litų (29,34 proc.) didesni nei pra÷jusiais metais, iš jų tiekimai kitų ES valstybių PVM mok÷tojams padid÷jo 32 414 tūkst. litų (26,15 proc.).
3.1.3. PVM permokos analiz÷

PVM permokos duomenys atskirais 2006 – 2007 m. laikotarpiais
(tūkst. litų)
PVM permoka m÷nesio pabaigai Ataskaitinių metų permokos palyginimas
Ataskaitinių metų permokos dinamika, proc. punktais
M÷nuo Pra÷ję metai Ataskaitiniai metai
su ankstesniu m÷nesiu
su permoka ataskaitinių metų pradžiai (pra÷jusių m. gruodžio m÷n.)
su pra÷jusių metų atitinkamu m÷nesiu
grandininis indeksas (lyginama su ankstesniu m÷n.)
bazinis indeksas (lyginama su pra÷jusių metų gruodžio m÷n.) Sausis 679 199 692 475 211 317 211 317 13 276 43,92 43,92 Vasaris 745 813 728 895 36 420 247 737 – 16 918 5,26 51,49 Kovas 653 987 687 077 – 41 818 205 919 33 090 -5,74 42,80 Balandis 716 288 776 344 89 267 295 186 60 056 12,99 61,35 Geguž÷ 710 094 774 963 – 1 381 293 805 64 869 -0,18 61,06 Birželis 657 282 752 411 – 22 552 271 253 95 129 -2,91 56,38 Liepa 747 812 840 768 88 357 359 610 92 956 11,74 74,74 Rugpjūtis 757 019 786 694 – 54 074 305 536 29 675 -6,43 63,50 Rugs÷jis 722 480 846 207 59 513 365 049 123 727 7,56 75,87 Spalis 811 120 Lapkritis 720 598 Gruodis 481 158 *AVMI agreguotos PVM permokos duomenys
PVM permokos dinamika 2004-2007 metų atitinkamu laikotarpiu, tūkst. Lt
400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 650 000 700 000 750 000 800 000 850 000 900 000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2004 2005 2006 2007
*AVMI agreguotos PVM permokos duomenys
Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio permoka pagal mokesčių mok÷tojų apskaitos korteles 2007 m. spalio 1 d. sudar÷ 846 207 tūkst. litų; PVM permoka 2007-10-01 buvo 365 049 tūkst. litų didesn÷ nei ataskaitinių metų pradžioje ir 123 727 tūkst. litų viršijo įsiskolinimą pagal mokesčių mok÷tojų apskaitos korteles 2006-10-01. Apie 91 383 tūkst. litų arba 10,8 proc. visos PVM permokos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudar÷ avansu sumok÷to PVM permoka. Veiksniai, įtakoję permokos dydį: 1. per 2007 m. I-III ketv. mokesčių mok÷tojai deklaravo 3 313 598 tūkst. litų grąžintino PVM; palyginus su 2006 m. atitinkamu laikotarpiu, ataskaitiniais metais apskaičiuota grąžintina PVM suma didesn÷ 691 545 tūkst. litų (26,37 proc.). Priežastys:
15
 pirkimų vidaus rinkoje PVM mokesčių mok÷tojai per ataskaitinių metų sausio-rugs÷jo m÷n. deklaravo 27,63 proc. (3 596 214 tūkst. litų) daugiau nei atitinkamu 2006 m. laikotarpiu;
 0 proc. PVM tarifu apmokestinami tiekimai ir paslaugų teikimai, lyginant 2007 ir 2006 m. I-III ketv. duomenis, ataskaitiniais metais didesni 4 559 045 tūkst. litų (11,96 proc.);
 atskaitomas PVM, lyginant 2007 ir 2006 m. I-III ketv. duomenis, išaugo 3 978 586 tūkst. litų (21,88 proc.). 2. Faktiškai per ataskaitinių metų sausio-rugs÷jo m÷n. į mokesčių mok÷tojų sąskaitas pervesta ir/ar kitų mokesčių prievol÷ms padengti įskaityta 2 902 616 tūkst. litų PVM; palyginus su atitinkamais pra÷jusių metų duomenimis, 2007 m. I-III ketv. PVM permokos (skirtumo) grąžinta/įskaityta 630 514 tūkst. litų (27,75 proc.) daugiau:
 PVM permokos (skirtumo) grąžinimai, kurie per 2007 m. I-III ketv. sudar÷ 1 781 376 tūkst. litų, ataskaitiniais metais 594 412 tūkst. litų (50,08 proc.) didesni nei atitinkamu 2006 m. laikotarpiu; be pateikto mokesčių mok÷tojo prašymo per 2007 m. sausio-rugs÷jo m÷n. grąžinta 526 881 tūkst. litų PVM, 2,39 karto daugiau nei atitinkamu 2006 m. laikotarpiu;
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis
Ataskaitiniai metai
iš viso
iš jų DMMD
iš viso
iš jų DMMD
iš viso
iš jų DMMD
Priimtų sprendimų grąžinti PVM permoką (skirtumą) be pateikto MM prašymo skaičius
181 90 197 71 251 97
Be pateikto MM prašymo grąžinta PVM suma (tūkst. Lt) 183 831 116 069 167 170 85 112 175 880 96 868 *Duomenys iš AVMI pateiktų ataskaitų
 per 2007 m. I-III ketv. kitų mokesčių prievol÷ms padengti įskaityta 1 121 240 tūkst. litų PVM; palyginus su 2006 m. to paties laikotarpio duomenimis, ataskaitiniais metais PVM permokos (skirtumo) įskaitymai didesni 36 102 tūkst. litų, iš jų įskaitymai muitin÷s administruojamiems mokesčiams padid÷jo 24 613 tūkst. litų. 3. 2 302 tūkst. litų PVM permokos (skirtumo) per 2007 m. I-III ketv. iš apskaitos dokumentų nurašyta d÷l su÷jusio mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo senaties termino (Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004-11-22 įsakymu Nr. V-252 patvirtintos „Negrąžintinų mokesčių permokų apskaitymo taisykl÷s“, reglamentavusios apskaitos dokumentuose apskaitytų mokesčio permokų grąžinimo (įskaitymo) senaties termino nustatymą), iš jos:
 1 258 tūkst. litų sudar÷ PVM permokos dalis, kuri nurašyta iš 908 mokesčių mok÷tojo apskaitos kortel÷s, su÷jus mokesčio permokos grąžinimo senaties terminui;
 1 044 tūkst. litų sudar÷ PVM skirtumo dalis, kuri nurašyta iš 529 mokesčių mok÷tojų apskaitos kortelių, su÷jus mokesčio skirtumo grąžinimo senaties terminui.
PVM permoką, viršijančią 1 000 tūkst. litų, 2007-10-01 tur÷jo 78 mokesčių mok÷tojai, bendroje sumoje ji sudar÷ 186 161 tūkst. litų. Didžiausia iš jos PVM permoka, t.y. 14 280 tūkst. litų, susidar÷ pagal vieno mokesčio mok÷tojo už 2007 m. rugpjūčio m÷n. pateiktą PVM deklaraciją – bendrov÷ įsigijo nekilnojamąjį turtą (administracinius pastatus) Vilniuje ir Kaune ir deklaravo 14 280 tūkst. litų grąžintino PVM sumą (įmon÷ į PVM mok÷tojų registrą įregistruota 2007-08-17; veikla – nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas). Pastaruoju metu PVM permoka susidaranti d÷l nekilnojamojo turto pirkimo sandorių, sudaro ženklią bendros PVM permokos dalį, tačiau įvertinti šį rodiklį sunku – iš PVM deklaracijos duomenų n÷ra galimyb÷s nustatyti, kokio pobūdžio pirkimai sąlygoja apskaičiuotą grąžintiną PVM. Pagal pasirinktą sąlygą, kad 2007 metais mokesčio mok÷tojas vykdo su nekilnojamojo turto operacijomis (pardavimu, nuoma) susijusią veiklą ir deklaruoja grąžintiną PVM, nustatyta 1 816 mokesčių mok÷tojų (iš jų 131 mokesčių mok÷tojas į mokesčių mok÷tojų registrą įregistruotas 2007 metais; į PVM mok÷tojų registrą – 276 mokesčių mok÷tojai), jų per 2007 m. devynis m÷nesius deklaruotas grąžintinas PVM sudar÷ 455 143 tūkst. litų (dalinai šį rodiklį gal÷jo įtakoti įsigijimų iš ES bei importo PVM, kurių deklaruota 14 657 tūkst. litų), PVM permoka 2007-10-01 siek÷ 138 168 tūkst. litų (16,33 proc. bendros PVM permokos), ataskaitinių metų pradžioje min÷tų mokesčių mok÷tojų PVM permoka bendroje PVM permokoje sudar÷ 10,45 proc.
16
Analizuojant PVM permokos susidarymo ir, ypatingai, padid÷jimo per 2007 m. devynis m÷nesius priežastis, išskirta kelių veiksnių įtaka bendram permokos pokyčiui. Duomenys pateikiami lentel÷je. Permokos struktūra bei jos pokytis (tūkst. litų)
PVM permokos, susidariusios 2007-10-01 ir 2007-01-01, palyginimas Rodiklis 2007-01-01 2007-10-01 Dalis visoje 2007-10-01 PVM permokoje, proc. +/- proc.
Pokyčio dalis visame permokos 2007-10-01 augime, proc. PVM permoka* 481.158 846.207 100,0% 365.049 175,9% x PVM permoka, susidariusi d÷l pusmetin÷se deklaracijose apskaičiuoto grąžintino PVM 14.974 30.080 3,6% 15.106 200,9% 4,1% Naujų PVM mok÷tojų PVM permoka 2007-10-01** 79.118 9,3% 79.118 21,7% PVM permoka, susidariusi d÷l sumok÷to avansinio PVM*** 42.228 91.383 10,8% 49.155 216,4% 13,5% PVM permoka, susidariusi d÷l 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų tiekimų**** 196.689 355.698 42,0% 159.009 180,8% 43,6% Iš viso: 253.891 556.280 65,7% 302.388 219,1% 82,8% *AVMI agreguotos PVM permokos duomenys **mokesčių mok÷tojų, į PVM mok÷tojų registrą įregistruotų 2007 metais, kurie deklaravo grąžintiną PVM, duomenys ***mokesčių mok÷tojų, kurie 2007 metais mok÷jo avansinį PVM, duomenys ****mokesčių mok÷tojų, 2007 metais deklaravusių 0 proc. PVM tarifu apmokestinamus tiekimus ir grąžintiną PVM, duomenys (išskyrus naujų MM)
Pagal lentel÷s duomenis matyti, kad didžiausią įtaką PVM permokos pokyčiui per 2007 m. devynis m÷nesius tur÷jo PVM permokos, susidariusios d÷l 0 proc. PVM apmokestinamų tiekimų, padid÷jimas. Avansu sumok÷to PVM permoka, likusi po mokestinio laikotarpio prievolių įskaitymo (arba sumok÷jimo), teb÷ra ženkli (10,8 proc. bendros PVM permokos sumos), nors 2007 m. vasario 15 d. LR Finansų ministro įsakymu pakeista avansinio PVM mok÷jimo tvarka numato galimybę nemok÷ti trečiosios avansinio PVM mok÷jimo įmokos, jei iki m÷nesio 20 dienos pateikiama PVM deklaracija ir per m÷nesį sumok÷ta suma didesn÷ nei deklaruotas mok÷tinas PVM. 9,3 proc. bendros PVM permokos 2007-10-01 sudar÷ veikiančių ir galiojantį PVM mok÷tojo kodą turinčių fizinių ir juridinių asmenų, į PVM mok÷tojų registrą įregistruotų per 2007 metus, PVM permoka – ši permoka bendrą PVM permokos pokytį, lyginant 2007-10-01 ir 2007-01-01 duomenis, įtakojo 21,7 proc. Pamin÷tina, kad 110 juridinių bei fizinių asmenų, į PVM mok÷tojų registrą įregistruotų per 2007 m. I-III ketv., 2007-10-01 iš jo jau buvo išregistruoti, jų PVM permoka laikotarpio pabaigoje sudar÷ 800 tūkst. litų (duomenys lentel÷je neatsispindi).
Pažym÷tina, kad pagal supaprastintą PVM permokos (skirtumo) grąžinimo tvarką mokesčių mok÷tojams, kurie atitinka mokesčių administratoriaus nustatytus kriterijus ir kurių PVM permokos (skirtumo) susidarymo priežastys mokesčių administratoriui yra aiškios, per 2007 m. I-III ketv. grąžinta 386 758 tūkst. litų PVM permokos (skirtumo), įskaitymai kitų mokesčių prievol÷ms sudar÷ 313 198 tūkst. litų.
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis
Ataskaitiniai metai
iš viso iš jų DMMD iš viso iš jų DMMD iš viso iš jų DMMD Mokesčių mok÷tojų skaičius 182 42 181 37 184 37 Grąžinta suma į sąskaitas (tūkst. Lt) 106 297 68 575 112 444 74 330 168 017 116 923 Įskaityta į kitus mokesčius (tūkst. Lt) 109 098 68 487 98 131 52 254 105 969 60 449 *Duomenys iš AVMI pateiktų ataskaitų
3.1.4. PVM deklaracijų duomenų analiz÷
Pagrindiniai PVM deklaracijų duomenys
(tūkst. litų) Ataskaitinių ir pra÷jusių metų duomenų palyginimas PVM deklaracijų rodikliai Per pra÷jusių metų laikotarpį nuo metų pradžios Per laikotarpį nuo metų pradžios +/- % Pardavimai iš viso: 137 983 730 169 934 652 31 950 922 123,16%
17
PVM apmokestinami (18, 9, 5 proc.) 91 972 435 115 990 099 24 017 664 126,11% PVM neapmokestinami 7 906 919 11 281 132 3 374 213 142,67%

visi tiekimai, apmokestinti 0 proc., arba ne PVM objektas Lietuvoje, kurių pirkimo PVM atskaitomas
38 104 376 42 663 421 4 559 045 111,96%
iš jų ES valstybių narių PVM mok÷tojams pateiktos prek÷s 15 283 195 18 159 304 2 876 109 118,82% Pardavimo PVM iš viso: 16 619 312 20 983 169 4 363 858 126,26% 18 proc. pardavimo PVM 16 348 963 20 677 210 4 328 247 126,47% 9 proc. pardavimo PVM 2 165 2 653 488 122,56% 5 proc. pardavimo PVM 268 184 303 307 35 122 113,10% Pirkimo PVM iš viso: 19 058 419 23 464 795 4 406 375 123,12% įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM 16 579 373 21 278 614 4 699 241 128,34% importo PVM iš viso: 2 479 046 2 186 181 – 292 866 88,19% sumok÷tas importo PVM 952 931 1 119 983 167 052 117,53% AVMI perimtas importo PVM 1 526 115 1 066 197 – 459 918 69,86% Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM 3 564 538 4 667 565 1 103 027 130,94% Atskaitomas PVM iš viso 18 184 200 22 162 786 3 978 586 121,88% *Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
Pateiktų PVM deklaracijų duomenimis, lyginant 2007 ir 2006 m. I-III ketv. rodiklius, bendros mokesčių mok÷tojų deklaruotos parduotų prekių ir paslaugų vert÷s augimą (31 950 922 tūkst. litų (23,16 proc.), tame tarpe ir 18, 9, 5 proc. PVM tarifu apmokestinamų pardavimų padid÷jimą 26,11 proc., ženkliausiai įtakojo lizingo bendrovių, didžiųjų maisto bei plataus vartojimo prekių prekybos centrų, statybinių prekių pardav÷jų bei kelių apdirbamosios pramon÷s įmonių deklaruoti prekių (paslaugų) pardavimai. Lizingo bendrovių, bankų bei draudimo bendrovių, kurių dalis paslaugų (finansin÷s, draudimo paslaugos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimas ar kitoks perdavimas, nuoma ir pan.) n÷ra apmokestinamos PVM, pardavimų vert÷s augimas taip pat sąlygojo kito PVM rodiklio – PVM neapmokestinamų tiekimų augimą (padid÷jimas lyginamuoju laikotarpiu sudar÷ 42,67 proc.). Pagal mokesčių mok÷tojų pateiktas deklaracijas tiekimai, apmokestinti 0 proc. PVM tarifu, lyginant 2007 ir 2006 m. I-III ketv. duomenis, ataskaitiniais metais 11,96 proc. didesni, tačiau jų dalis visoje pardavimų vert÷je sumaž÷jo 2,51 procentinio punkto. Ženkliausiai duomenis įtakojo vienos naftos gavybos bei perdirbimo bendrov÷s, kuri šiais metais deklaravo 3 367 620 tūkst. litų (42,60 proc.) mažesnę 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų tiekimų vertę, rodikliai (tame skaičiuje mokesčių mok÷tojo deklaruoti tiekimai ES valstybių narių PVM mok÷tojams maž÷jo 812 654 tūkst. litų (25,02 proc.)). Eliminavus min÷tos bendrov÷s duomenis, tiekimai, apmokestinti 0 proc. PVM tarifu, lyginamuoju laikotarpiu padid÷jo 26,16 proc. Atskaitomo PVM augimą, kuris lyginant per 2007 ir 2006 m. I-III ketv. pateiktų PVM deklaracijų duomenis, ataskaitiniais metais didesnis 3 978 586 tūkst. litų (21,88 proc.), nul÷m÷ mokesčių mok÷tojų apskaičiuotas įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM (tame skaičiuje tur÷tų būti nurodoma iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvos teritorijoje, PVM suma, kuri buvo deklaruota kaip pardavimo PVM) – per 2007 m. I-III ketv. įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM deklaruota 28,34 proc. daugiau nei pra÷jusių metų atitinkamu laikotarpiu (didesnį nei pra÷jusiais metais prekių ir paslaugų įsigijimą ataskaitiniais metais deklaravo lizingo bendrov÷s, didieji prekybos centrai, apdirbamosios pramon÷s įmon÷s). Lyginamojo laikotarpio importo PVM sumaž÷jimą 292 866 tūkst. litų taip pat įtakojo vieno mokesčių mok÷tojo duomenys – jau anksčiau min÷ta naftos gavybos bei perdirbimo bendrov÷ per ataskaitinių metų sausio-rugs÷jo m÷n. deklaravo 535 934 tūkst. litų mažesnį importo PVM nei buvo deklaruota atitinkamu 2006 m. laikotarpiu. PVM mok÷tojų apskaičiuotas iš ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM per 2007 m. I-III ketv. sudar÷ 4 667 565 tūkst. litų (30,94 proc. daugiau nei atitinkamu 2006 m. laikotarpiu) ir buvo vienas iš veiksnių, tur÷jusių teigiamos įtakos bendro apskaičiuoto PVM rezultato (deklaruoto mok÷tino ir grąžintino PVM skirtumo) augimui (29,14 proc.).
Pagrindiniai PVM deklaracijų duomenys atskirais ataskaitinių metų ketvirčiais
(tūkst. litų)
Ataskaitiniais metais
PVM deklaracijų rodikliai
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis
18
Pardavimai iš viso: 51 650 554 55 983 652 62 300 445 PVM apmokestinami (18, 9, 5 proc.) 35 653 341 38 057 753 42 279 006 PVM neapmokestinami 3 383 479 3 600 962 4 296 691

visi tiekimai, apmokestinti 0 proc., arba ne PVM objektas Lietuvoje, kurių pirkimo PVM atskaitomas
12 613 735 14 324 938 15 724 748
iš jų ES valstybių narių PVM mok÷tojams pateiktos prek÷s 5 305 744 6 286 191 6 567 368 Pardavimo PVM iš viso: 6 499 192 6 911 780 7 572 197 18 proc. pardavimo PVM 6 398 143 6 809 821 7 469 246 9 proc. pardavimo PVM 513 813 1 327 5 proc. pardavimo PVM 100 536 101 147 101 624 Pirkimo PVM iš viso: 6 855 010 7 474 730 9 135 054 įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM 6 205 238 6 790 486 8 282 890 importo PVM iš viso: 649 772 684 244 852 165 sumok÷tas importo PVM 354 942 376 496 388 546 AVMI perimtas importo PVM 294 831 307 748 463 619 Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM 1 389 472 1 630 423 1 647 669 Atskaitomas PVM iš viso 6 732 446 7 385 677 8 044 663 *Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
Pagrindiniai 2007 metais pateiktų PVM deklaracijų rodikliai bei jų pokytis, lyginant su 2006 metais (tūkst. litų)
Ataskaitiniais metais per laikotarpį nuo metų pradžios
Pokytis, gautas ataskaitinių metų duomenis palyginus su pra÷jusių metų duomenimis, procentais (+/-)
Veiklos pavadinimas
Pardavimai iš viso
iš jų tiekimų į ES vert÷
Pirkimai iš viso
iš jų įsigijimų iš ES vert÷
Pardavimų iš viso
iš jų tiekimų į ES vert÷s
Pirkimų iš viso
iš jų įsigijimų iš ES vert÷s A Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 3 606 093 265 492 3 609 931 249 275 28,02% 33,82% 28,66% 89,17% B Žuvininkyst÷ 293 152 15 982 82 868 31 342 40,09% -3,1% 90,23% 138,73% C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 543 187 217 035 338 816 23 445 13,23% 16,42% 14,8% -15,11% D Apdirbamoji pramon÷ 37 115 002 11 972 918 29 882 117 6 516 721 4,67% 11,52% 3,23% 31,69% E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 5 706 237 23 524 5 304 687 28 543 2,58% -15,21% 16,71% -8,68% F Statyba 13 155 834 39 503 9 822 407 422 262 44,42% -13,79% 40,17% 21,38%
G
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas
64 785 978 5 259 228 56 430 302 17 400 016
27,82% 39,3% 39,99% 29,25% H Viešbučiai ir restoranai 1 474 103 6 646 1 057 553 42 855 21,12% 110,02% 11,78% 31,99%
I
Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai
15 686 110 156 359 8 532 230 664 129
23,44% 26,15% -16,01% 30,05% J Finansinis tarpininkavimas 11 228 885 1 144 5 053 754 665 740 38,21% -78,53% 53,32% 26,87%
K
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
12 211 110 160 437 8 790 306 759 135
48,47% 17,28% 43,17% 54,83%
L
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
109 747 49 130 345 112 051
-23,13% -99,69% 52,31% 112,12% M Švietimas 447 203 310 100 903 2 181 45,85% -25,74% 35,21% -36,98% N Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1 366 513 1 066 307 600 16 742 17,36% 489,35% 18,29% 73,51%
O
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla
1 911 886 12 933 1 115 414 68 453
15,42% 111,24% 34,18% 47,72% P Privačių namų ūkių veikla 256 94 Q Tarptautinių organizacijų ir įstaigų veikla 19 10 X Nenustatyta ekonomin÷ veikla 293 338 26 677 287 520 48 296 151,84% 477,3% -38,7% 106,03% Iš viso 169 934 652 18 159 304 130 846 857 27 051 186 23,16% 18,82% 23,19% 30,96% *Duomenys iš VMI duomenų saugyklos **Pirkimų vert÷ pateikiama sąlygin÷, išskaičiuota pagal deklaruotą įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM, pritaikius standartinį 18 proc. PVM tarifą
Didžiausia pardavimų vert÷ (įskaitant standartiniu 18, 9 ir 5 proc. PVM tarifu apmokestinamus tiekimus, PVM neapmokestinamus tiekimus, 0 proc. PVM tarifu apmokestinamus tiekimus bei deklaruotą tiekimų maržą) per 2007 m. I-III ketv. deklaruota prekybos bei apdirbamosios pramon÷s sektoriuose – atitinkamai 38,12 proc. ir 21,84 proc. visų pardavimų, nurodytų mokesčių mok÷tojų PVM deklaracijose. Pagal per 2007 m. sausio-rugs÷jo m÷n. pateiktas PVM deklaracijas apdirbamosios pramon÷s įmonių ES valstybių narių PVM mok÷tojams pateiktų prekių vert÷ bendruose šakos pardavimuose sudar÷ 32,26 proc., didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos sektoriuje – 8,12 proc.; apdirbamosios pramon÷s ir prekybos sektoriuose veiklą vykdančių PVM mok÷tojų tiekimai į kitas ES valstybes nares bendruose per 2007 m. I-III ketv. deklaruotuose tiekimuose sudar÷ 94,89 proc.
19
Nagrin÷jant įsigijimų iš ES valstybių narių duomenis, didžiausia įsigytų prekių vert÷ (64,32 proc. visos įsigijimų iš ES vert÷s) per 2007 m. I-III ketv. deklaruota prekybos sektoriaus veiklą vykdančių įmonių (įsigijimų iš ES vert÷ visoje šios šakos pirkimų vert÷je sudar÷ 30,83 proc.). Apdirbamosios pramon÷s sektoriuje mokesčių mok÷tojų per ataskaitinį laikotarpį deklaruota įsigijimų iš ES valstybių narių vert÷ bendroje įsigijimų vert÷je sudar÷ 24,09 proc.; šioje ūkio šakoje įsigijimų iš ES valstybių narių vert÷ visoje pirkimų vert÷je 2007 m. I-III ketv. buvo 21,81 proc. Per 2007 m. I-III ketv. mokesčių mok÷tojų deklaruoti prekių įsigijimai iš ES valstybių narių buvo 1,49 karto didesni nei tiekimai į šias šalis; atitinkamu 2006 m. laikotarpiu įsigijimų iš ES valstybių narių vert÷ tiekimų vertę viršijo 1,35 karto. Nagrin÷jant šių duomenų pokytį lyginamaisiais metais, tiek tiekimų į ES, tiek įsigijimų iš šių šalių vert÷ 2007 m. padid÷jo, tačiau įsigijimų iš ES valstybių narių vert÷ augo ženkliau – 30,96 proc. Analizuojant lentel÷je pateiktą pagrindinių PVM deklaracijų rodiklių procentinį pokytį, apskaičiuotą 2007 m. I-III ketv. duomenis lyginant su atitinkamo 2006 m. laikotarpio duomenimis, matyti, kad ženkliausiai ataskaitiniais metais sumaž÷jo viešojo valdymo ir gynybos; privalomojo sveikatos draudimo sektoriuje bei finansinio tarpininkavimo sektoriuje deklaruota tiekimų kitų ES valstybių narių PVM mok÷tojams vert÷. Pirmajame iš pamin÷tų sektorių rodiklius nul÷m÷ vieno juridinio asmens (veikla – parama efektyviai žem÷s ūkio veiklai ir jos reguliavimas) duomenys – įmon÷ 2006 m. sausio-rugs÷jo m÷n. deklaravo 15 755 tūkst. litų tiekimų į ES vertę (30,28 proc. visų įmon÷s pardavimų), kai ataskaitiniais metais tiekimai kitų ES valstybių PVM mok÷tojams nevykdomi. Finansinio tarpininkavimo sektoriaus duomenų pokytį taip pat ženkliausiai įtakojo vieno mokesčio mok÷tojo rodikliai – įmon÷ 2006 m. I-III ketv. deklaravo finansinio tarpininkavimo veiklą ir per šį laikotarpį apskaičiavo 3 889 tūkst. litų tiekimų kitų ES valstybių PVM mok÷tojams vertę (66,30 proc. visos tiekimų į ES vert÷s sektoriuje), ataskaitiniais metais deklaruojama veikla – kita didmenin÷ prekyba (tiekimai į kitas ES valstybių nares sudaro 2 523 tūkst. litų).
Pagrindinių PVM deklaracijų rodiklių pokytis, lyginant 2007 ir 2006 metų duomenis (proc.)
-100,00
-80,00
-60,00
-40,00
-20,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
Apdirbamoji pramon÷
Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Statyba Prekyba Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai
Finansinis tarpininkavimas
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
Kita veikla
Pardavimai iš viso iš jų tiekimų į ES vert÷ Pirkimai iš viso iš jų įsigijimų iš ES vert÷ *Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
Pardavimo PVM duomenys pagal ekonomin÷s veiklos rūšis
(tūkst. litų)
Per laikotarpį nuo metų pradžios apskaičiuota pardavimo PVM, taikant 18% PVM tarifą 9% PVM tarifą 5% PVM tarifą
Veiklos pavadinimas
pra÷jusiais metais
ataskaitiniais metais
Palyginimas, proc.
pra÷jusiais metais
ataskaitiniais metais
Palyginimas, proc. pra÷jusiais metais
ataskaitiniais metais
Palyginimas, proc
A
Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷
450 107 561 057 124,6% 7 28 389,7% 7 066 7 396 104,7%
B Žuvininkyst÷ 4 525 9 117 201,5% 2 2 70,0% 1 115 1 139 102,1% C Kasyba ir karjerų eksploatavimas 56 188 61 326 109,1% 0 0 1 7 492,7% D Apdirbamoji pramon÷ 2 863 171 3 373 578 117,8% 63 303 483,7% 38 336 43 348 113,1% E Elektros, dujų ir vandens tiekimas 1 096 217 1 189 669 108,5% – 2 3 77 82 106,7%
20
F Statyba 1 592 727 2 287 002 143,6% 966 1 584 164,0% 362 355 98,2%
G
Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas
6 860 620 8 680 106 126,5% 667 578 86,7% 177 587 203 334 114,5%
H Viešbučiai ir restoranai 178 648 220 303 123,3% 13 27 208,5% 8 582 10 108 117,8%
I
Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai
1 093 313 1 295 032 118,5% 59 50 84,3% 26 386 27 669 104,9%
J Finansinis tarpininkavimas 645 618 936 986 145,1% 13 0 0,0% 1 846 1 162 62,9%
K
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
1 261 749 1 767 392 140,1% 165 61 36,9% 2 639 3 283 124,4%
L
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
19 629 17 093 87,1% 1 1 100,1% 4 181
M Švietimas 15 003 20 440 136,2% 0 0 59,1% 569 608 106,9%
N
Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
5 923 7 939 134,1% 0 11 728 1 011 138,8%
O
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla
198 083 212 193 107,1% 209 2 1,2% 1 204 3 389 281,5%
P Privačių namų ūkių veikla 0 46 0 0 0 0
Q
Tarptautinių organizacijų ir įstaigų veikla
0 3 0 0 0 0
X Nenustatyta ekonomin÷ veikla 7 442 37 926 509,6% 0 2 1 682 235 14,0% Iš viso 16 348 963 20 677 210 126,5% 2 165 2 653 122,6% 268 184 303 307 113,1% *Duomenys iš VMI duomenų saugyklos
Nagrin÷jant pagrindinius PVM deklaracijų rodiklius, pamin÷tini ir PVM apyskaitų, teikiamų asmenų, neįregistruotų PVM mok÷tojais, duomenys. Pagal per 2007 m. I-III ketv. pateiktas PVM apyskaitas, PVM mok÷tojais neįregistruoti asmenys apskaičiavo 8 284 tūkst. litų mok÷tino PVM; lyginant 2007 ir 2006 m. to paties laikotarpio duomenis, per ataskaitinių metų devynis m÷nesius apskaičiuota mok÷tina PVM suma 9,35 proc. (708 tūkst. litų) didesn÷ nei buvo deklaruota per tą patį pra÷jusių metų laikotarpį.
3.2. Akcizų surinkimas į valstyb÷s biudžetą
• 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. VMI surinko 1 982 309 tūkst. litų akcizų, buvo planuota – 1 952 695 tūkst. litų (planas įvykdytas 101,52 proc., gauta 29 614 tūkst. litų viršplaninių pajamų). • Per devynis 2007 m. m÷nesius VMI į valstyb÷s biudžetą perved÷ akcizų 300 715 tūkst. litų (17,88 proc.) daugiau nei per tą patį 2006 m. laikotarpį. • VMI administruojamų akcizų dalis devynių 2007 m. m÷nesių valstyb÷s biudžeto pajamų struktūroje sudar÷ 18,95 proc., 2006 m. – 18,68 proc. • Akcizų mok÷jimo už antrąjį 2007 m. rugs÷jo m÷n. mokestinio laikotarpio dešimtadienį terminas (paskutin÷ rugs÷jo m÷n. diena buvo išeigin÷) persik÷l÷ į 2007 m. spalio m÷n. 1 d.; 2007 m. spalio m÷n. 1 d. buvo gauta 76 671 tūkst. litų akcizų.
3.2.1. Bendros VMI ir muitin÷s akcizo užduoties vykdymas
Bendras VMI ir muitin÷s akcizų surinkimo 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. planas įvykdytas 101,57 proc., gauta 31 155 tūkst. litų viršplaninių pajamų (buvo numatyta surinkti 1 980 549 tūkst. litų). Muitin÷ administruojamų akcizų į valstyb÷s biudžetą surinko 1 541 tūkst. litų (5,53 proc.) daugiau nei buvo planuota. Lyginant su 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n., šiemet per tą patį laikotarpį į valstyb÷s biudžetą pervesta 304 747 tūkst. litų (17,85 proc.) daugiau. VMI į valstyb÷s biudžetą pervestų akcizų dalis sudar÷ 98,53 proc. viso surinkto akcizo. Bendras VMI ir muitin÷s 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. akcizų surinkimo planas 15,35 proc.
21
(263 511 tūkst. litų) didesnis nei 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. Devynių š. m. m÷nesių VMI akcizo surinkimo planas sudar÷ 98,59 proc. bendro VMI ir muitin÷s 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. akcizų surinkimo plano, muitin÷s – 1,41 proc., 2006 m. buvo atitinkamai 97,88 proc. ir 2,12 proc.
VMI ir muitin÷s 2005 m. – 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. akcizo planai
(tūkst. litų) 2007 m. ir 2006 m. palyginimas
Akcizo administratorius
2005 m. sausio – rugs÷jo m÷n.
2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n.
2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. ± %
VMI 1.488.060 1.680.692 1.952.695 272.003 116,2% Muitin÷ 45.805 36.346 27.854 -8.492 76,6% Iš viso 1.533.865 1.717.038 1.980.549 263.511 115,4%
3.2.2. Akcizų pajamos į valstyb÷s biudžetą pagal mokesčio objektą
2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. didžiausią dalį (55,3 proc.) VMI ir muitin÷s į valstyb÷s biudžetą surinktų akcizų sudar÷ akcizas už energetinius produktus, lyginant su tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu, akcizo už energetinius produktus dalis akcizų pajamų struktūroje sumaž÷jo 0,1 procentinio punkto, akcizo už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus – 0,7 procentinio punkto, o akcizo už apdorotą tabaką dalis padid÷jo 0,8 procentinio punkto. Siekiant užtikrinti 2003 05 08 Europos parlamento ir tarybos direktyvos 2003/30/EB „D÷l biodegalų ir kitų atsinaujinančių degalų naudojimo transporte skatinimo“ taikymą, 2004 02 05 buvo priimta Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo Nr. VIII – 1875 nauja redakcija (pirmoji įstatymo redakcija – 2000 07 18). Lietuvos Respublikoje parduodamas biokuras, biodegalai ir bioalyvos privalo atitikti privalomuosius kokyb÷s ir kitus nustatytus reikalavimus, standartus bei Europos normas. Šio įstatymo 8 str. reglamentuoja biokuro, biodegalų ir bioalyvos kokybę ir patekimo į rinką reikalavimus ir normas. Iki 2005 12 31 biodegalai tur÷jo sudaryti ne mažiau kaip 2 proc., skaičiuojamus nuo bendro šalies rinkoje esančio benzino ir dyzelino, skirto transportui, energijos kiekio, o iki 2010 12 31 jų dalis turi did÷ti ir sudaryti 5,75 proc. Biodegalų ir degalų, pagamintų iš naftos, mišinys, kai biodegalų kiekis jame sudaro daugiau kaip 5 proc., pardavimo vietose privalo būti specialiai pažym÷tas. 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. akcizas už benzino (gazolio) ir biologin÷s kilm÷s žaliavų mišinius sudar÷ 69 proc. (759 041 tūkst. litų) viso už energetinius produktus surinkto akcizo, tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu – 46 proc. (428 760 tūkst. litų). Biologin÷s kilm÷s mišinio dalis akcizu neapmokestinama. 2007 m. ir 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. VMI ir muitin÷s akcizo pajamos pagal akcizais apmokestinamų prekių grupes (tūkst. litų) 2007 m. ir 2006 m. palyginimas Įmokų pavadinimas 2006 m. 2007 m. ± % Dalis bendrose pajamose, % IŠ VISO AKCIZŲ 1 706 957 2 011 704 304 747 117,9% 100,0% iš jų akcizo už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus iš viso : 531 341 609 084 77 744 114,6% 30,3% už vyną ir kitus fermentuotus g÷rimus, tarpinius produktus 51 500 58 862 7 362 114,3% 2,9% už etilo alkoholį 380 467 449 759 69 292 118,2% 22,4% už alų 99 926 100 640 715 100,7% 5,0% iš jų akcizo už apdorotą tabaką iš viso: 231 337 289 194 57 857 125,0% 14,4% už cigaretes 230 075 287 841 57 765 125,1% 14,3% už cigarus ir cigariles, rūkomąjį tabaką 1 351 1 359 8 100,6% 0,1% iš jų akcizo už energetinius produktus iš viso: 945 154 1 113 330 168 176 117,8% 55,3% už variklių benziną, jo pakaitalus ir priedus 175 742 109 861 – 65 881 62,5% 5,5% už variklių benzino ir biologin÷s kilm÷s žaliavų mišinius 162 135 301 636 139 502 186,0% 15,0% už gazolius, jų pakaitalus ir priedus 258 317 169 957 – 88 359 65,8% 8,4% už gazolius ir biologin÷s kilm÷s žaliavų mišinius 266 625 457 404 190 779 171,6% 22,7% už suskystintas dujas, skirtas automobiliams 74 338 68 662 – 5 676 92,4% 3,4%
22
už akmens anglį, koksą ir lignitą 0 2 047 2 047 #DIV/0! 0,1% už kitus energetinius produktus 7 988 3 761 – 4 227 47,1% 0,2% iš jų kiti buvę smulkūs akcizai: 874 -96 – 970 -10,9% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
3.2.2.1. Akcizo už energetinius produktus pajamos
Akcizas už energetinius produktus. VMI surinko 98,59 proc. (1 097 612 tūkst. litų) visų VMI ir muitin÷s pajamų, gautų iš akcizų už energetinius produktus, į valstyb÷s biudžetą perved÷ 170 377 tūkst. litų (18,4 proc.) akcizo už energetinius produktus daugiau, nei 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. Statistikos departamento duomenimis pradedant 2001 m. kasmet transporto priemonių skaičius augo 4 – 6 proc., o 2006 m. – 10 proc., lyginant su 2005 m. Lietuvoje 2006 m. pabaigoje buvo įregistruota 1 781 201 transporto priemon÷, iš to skaičiaus lengvieji automobiliai sudar÷ 89 proc., krovininiai automobiliai – 7 proc. Valstyb÷s įmon÷s „Regitra“ duomenimis per 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. pirmą kartą Lietuvoje registruotų automobilių buvo 207 170, iš to skaičiaus nauji automobiliai sudar÷ 16,68 proc., per tą patį 2006 m. laikotarpį buvo atitinkamai 170 370 ir 13,06 proc. Per devynis š. m. m÷nesius buvo išregistruotas 49 241 automobilis, t. y. nuo metų pradžios transporto priemonių skaičius padid÷jo 157 929 vienetais (9 proc.). Did÷jantis transporto priemonių skaičius įtakojo degalų realizacijos augimą, per devynis 2007 m. m÷n. degalų didmenin÷je prekyboje parduota 15 proc. (157 973 tonos) daugiau nei per tą patį 2006 m. laikotarpį, mažmenin÷je – 20 proc. (205 332 tonos). 2007 m. rugs÷jo m÷n. AB „Mažeikių nafta“ didmenin÷ vienos degalų tonos kaina, priklausomai nuo degalų rūšies, išaugo 10 – 18 proc., lyginant su 2006 m. rugs÷jo m÷n. Statistikos departamento paskelbtais 2006 m. namų ūkio tyrimų duomenimis, vieno namų ūkio nario išlaidos transportui išaugo 16,3 lito, (palyginimui, išlaidos maisto produktams padid÷jo 8,1 lito), tai rodo, kad vartotojai nelinkę atsisakyti išlaidų, susijusių su automobiliais, ir toleruoja augančias degalų kainas. Didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje išaugo benzino (27 proc. ir 26,4 proc.) ir akcizu apmokestinamo dyzelino (18,8 proc. ir 28 proc.) realizacija, o SND pardavimai didmenin÷je prekyboje sumaž÷jo (9,9 proc.), mažmenin÷je išaugo – 0,6 proc. Dauguma naujų automobilių vartoja benziną arba dyzeliną, o dujin÷ įranga montuojama senesn÷s laidos automobiliuose. Be to, AB „Mažeikių nafta“ vidutin÷ didmenin÷ vienos SND tonos kaina 20 litų didesn÷ nei dyzelinių degalų vienos tonos kaina, dujin÷s įrangos montavimo išlaidos sąlygoja, kad ši degalų rūšis n÷ra populiari.
2007 m. ir 2006 m. didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos degalais duomenys
(tonos)
Didmenin÷ prekyba Mažmenin÷ prekyba
realizacija
2007 m. ir 2006 m. palyginimas
realizacija
2007 m. ir 2006 m. palyginimas
AB “Mažeikių nafta” vidutin÷ didmenin÷ vienos degalų tonos kaina, litais Degalų rūšys 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. ± % 2006 m. sausio – rugpjūčio m÷n. 2006 m. sausio – rugpjūčio m÷n. ± % 2006 m. rugs÷jo m÷n. 2007 m. rugs÷jo m÷n. Benzinas* 257 653 327 103 69 450 127,0% 304 449 384 820 80 371 126,4% 1 675 1 978 Dyzelinas: 628 705 730 868 102 163 116,2% 440 275 563 468 123 194 128,0% 1 647 1 846 dyzelinas, neapmokestinamas akcizu 103 578 106 908 3 330 103,2% dyzelinas, apmokestinamas akcizu 525 128 623 960 98 833 118,8% 440 275 563 468 123 194 128,0% 1 647 1 846 Suskystintos dujos 137 686 124 047 – 13 639 90,1% 277 347 279 114 1 768 100,6% 1 694 1 865 Iš viso 1 024 044 1 182 017 157 973 115,4% 1 022 070 1 227 403 205 332 120,1% Akcizų administravimo skyriaus ir Telšių AVMI duomenys . * vidutin÷ benzino A-98 vieno litro kaina
Naftos produktų gamyba. Vienintel÷ šalyje naftos produktų gamintoja AB „Mažeikių nafta“ per devynis 2007 m. m÷nesius į valstyb÷s biudžetą sumok÷jo 29 proc. viso VMI administruojamo akcizo
23
už energetinius produktus – 315 471 tūkst. litų, tai 53 310 tūkst. litų daugiau nei per tą patį 2006 m. laikotarpį. Dalį (13 134 tūkst. litų) 2007 m. rugs÷jo m÷n. akcizų mokestin÷s prievol÷s bendrov÷ sumok÷jo 2007 m. spalio 1 d. 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. AB „Mažeikių nafta“ šalies vartotojams pardav÷ 1 113 tūkst. tonų naftos produktų, tai 305 tūkst. tonų mažiau nei 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n., ypač (156 tūkst. tonų) sumaž÷jo SND pardavimai šalies rinkoje, dyzelino parduota 136 tūkst. tonų mažiau, mazuto – 129 tūkst. tonų. Biodyzelino su RRME pardavimai šalies vartotojams išaugo 152 tūkst. tonų, benzino – 121 tūkst. tonų. Bendrov÷s sumok÷to akcizo augimas susijęs su tuo, kad šalies rinkoje parduodama daugiau naftos produktų, kurių akcizo tarifas didesnis.
2007 m. ir 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. AB „Mažeikių nafta“ apyvarta
(tonos)
2007 m. ir 2007 m. palyginimas
Pardavimai Lietuvos rinkoje
Kuras 2006 m. 2007 m.
± % 2006 m.
pardavimų dalis, proc.
2007 m.
pardavimų dalis, proc. Benzinas 2 030 067 1 446 289 -583 777 -28,8% 204 403 10,1% 324 920 22,5% Dyzelinas 1 730 710 1 093 378 -637 332 -36,8% 291 310 16,8% 155 793 14,3% Biodyzelinas su RRME 304 440 456 496 152 056 49,9% 304 440 100,0% 456 495 100,0% Suskystintos dujos 349 249 150 131 -199 118 -57,0% 210 207 60,2% 53 852 35,9% Mazutas 1 257 664 2 034 -1 255 629 -99,8% 131 298 10,4% 2 034 100,0% Reaktyvinis kuras (JET) 495 537 410 -495 126 -99,9% 69 588 14,0% 410 100,0% Bitumas 143 693 6 717 -136 976 -95,3% 88 303 61,5% 2 866 42,7% Siera 56 602 1 020 935 964 333 56 602 100,0% 13 670 1,3% Dyzelinas (neapmokesti- namas akcizu) 57 010 55 924 -1 086 -1,9% 57 010 100,0% 55 924 100,0% Dyzelinis krosnių kuras 30 164 46 818 16 654 55,2% 5 043 16,7% 46 818 100,0% Iš viso 6 455 135 4 279 133 -2 176 002 -33,7% 1 418 204 21,9% 1 112 782 26,0% Akcizų administravimo skyriaus duomenys
3.2.2.2. Akcizo pajamos už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus
VMI į valstyb÷s biudžetą surinko 99,09 proc. (603 560 tūkst. litų) visų VMI ir muitin÷s pajamų, gautų iš akcizų už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus, tai 79 914 tūkst. litų (15 proc.) daugiau, nei 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. Didžiausia (74 proc.) dalį akcizo už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus sudar÷ akcizas už etilo alkoholį, kurio tarifas – didžiausias (3200 litų už vieną HPA). Fermentuotų g÷rimų ir tarpinių produktų pardavimai auga sparčiausiai, tačiau akcizas už šios tarifin÷s grup÷s prekes (akcizo tarifas 40 litų ir 150 litų už vieną HLT) sudar÷ 10 proc. viso akcizo už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus.
2004 m. – 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. etilo alkoholio ir alkoholinių g÷rimų pardavimai
Pardavimai
2007 m. ir 2006 m. palyginimas Produktas Matavimo vienetas 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. ± % Fermentuoti g÷rimai HLT 123 063 231 736 311 793 402 028 90 235 128,9% Tarpiniai produktai HLT 63 418 100 100 107 945 151 181 43 236 140,1% Etilo alkoholis HPA 74 747 90 083 110 276 132 217 21 942 119,9% Iš viso 261 227 421 919 530 013 685 426 155 412 129,3% Alus natūrinis tūkst. litrų 1 966 794 2 393 614 2 321 057 2 534 451 213 393 109,2% Akcizų administravimo skyriaus duomenys.
3.2.2.3. Akcizo už apdorotą tabaką pajamos
Akcizas už apdorotą tabaką. VMI į valstyb÷s biudžetą surinko 97,29 proc. (281 361 tūkst. litų) visų VMI ir muitin÷s pajamų, gautų iš akcizų už apdorotą tabaką ir į valstyb÷s biudžetą perved÷
24
50 219 tūkst. litų (21,7 proc.) akcizo už apdorotą tabaką daugiau, nei 2006 m. sausio – rugs÷jo m÷n. Didžiausios šalyje cigarečių gamintojos, įsteigtas AAP sand÷lis 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. į valstyb÷s biudžetą sumok÷jo 58 proc. (164 291 tūkst. litų) viso VMI administruojamo akcizo už apdorotą tabaką. Nuo 2007 03 01 cigarečių akcizo specifinio elemento tarifas padidintas 38,95 proc. (18,5 lito), o vertybinio elemento tarifas liko nepakeistas. Nepasikeit÷ cigarų (cigarilių) ir rūkomojo tabako akcizų tarifai, – 38 ir 111 litų už produkto kilogramą. 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. cigarečių pardavimai sudar÷ 89 proc. 2006 m. cigar÷čių pardavimų, prognozuojama, kad 2007 m. cigarečių pardavimai sudarys 87 proc. 2006 m. pardavimų. Pajamų iš akcizų už apdorotą tabaką augimas sąlygojamas akcizo cigaret÷ms tarifo padid÷jimu. 2004 01 01 cigarečių akcizo specifinio elemento tarifas buvo padidintas nuo 47,5 lito iki 66 litų, vertybinio elemento tarifas liko nepakeistas. 2004 m. cigarečių pardavimai sudar÷ 79 proc. 2003 m. pardavimų. 2000 m. – 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. cigarečių pardavimai
(tūkst. vnt.)
Pardavimai
Laikotarpis
2000 m. 2001 m. 2002 m. 2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. 4 442 243 4 279 322 4 588 006 2 742 308 2 216 139 2 747 291 3 623 022 3 240 034 Iš viso per metus 5 850 828 5 676 336 4 957 790 3 736 586 2 967 425 3 715 555 5 119 445 4 457 034* Akcizų administravimo skyriaus duomenys * Prognozuojami cigarečių pardavimai 2007 m.
3.2.3. 2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. akcizo plano vykdymas pagal apskričių VMI
2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. dviejų apskričių Vilniaus ir Kauno AVMI surinkti akcizai sudar÷ 65 proc. (1 279 006 tūkst. litų) visų VMI gautų pajamų iš akcizų. Didžiąją dalį (46 proc.) Kauno AVMI ir (43 proc.) Vilniaus AVMI surinktų akcizų sudar÷ pajamos iš akcizų už energetinius produktus. Marijampol÷s ir Telšių apskrityse akcizas už energetinius produktus sudar÷ didžiausią viso šiose AVMI gauto akcizo dalį (atitinkami 99,98 proc. ir 99,72 proc.), Alytaus ir Utenos apskrityse didžiausią dalį sudar÷ akcizas už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus (atitinkamai 99,79 proc. ir 99,31 proc.). Telšių apskrityje veikia vienintel÷ šalyje naftos produktų perdirbimo gamykla, Marijampol÷s – prad÷jo veiklą AAP sand÷lis, kuriame gaminamas biokuras, Alytaus ir Utenos – vienos didžiausių šalyje etilo alkoholio ir alkoholinių g÷rimų gamyklos. Klaip÷dos AVMI grąžino bendrovei, didžiausiai šalyje cigarečių gamintojai, permok÷tą 276 tūkst. litų akcizų už apdorotą tabaką sumą. 2006 m. pabaigoje bendrov÷ nutrauk÷ akcizais apmokestinamų prekių sand÷lio veiklą Klaip÷dos apskrityje ir įsteig÷ naują akcizais apmokestinamų prekių sand÷lį Kauno apskrityje.
2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. apskričių VMI akcizų planai ir pajamos
Akcizų pajamų struktūra*, %
Apskritis
2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. planas, tūkst. litų
2007 m. sausio – rugs÷jo m÷n. pajamos, tūkst. litų
Pajamų ir plano palyginimas, %
Pajamų dalis bendrame skaičiuje, %
už etilo alkoholį ir alkoholinius g÷rimus
už apdorotą tabaką
už energetinius produktus Alytaus 50.242 51.308 102,1% 2,6% 99,79% 0,07% 0,14% Kauno 631.918 635.575 100,6% 32,1% 29,82% 24,13% 46,05% Klaip÷dos 16.117 15.919 98,8% 0,8% 98,9% -2,57% 3,67% Marijampol÷s 61.330 66.295 108,1% 3,3% 0,02% 99,98% Panev÷žio 81.942 84.136 102,7% 4,2% 35,53% 0,01% 64,29% Šiaulių 47.188 52.296 110,8% 2,6% 17,8% 0,03% 82,17% Taurag÷s 167 155 92,7% 55,43% 7,83% 36,74% Telšių 347.406 351.793 101,3% 17,8% 0,28% 99,72% Utenos 77.556 81.402 104,9% 4,1% 99,31% 0,02% 0,67% Vilniaus 638.829 643.431 100,7% 32,5% 35,16% 21,43% 43,46% Iš viso 1.952.695 1.982.309 101,5% 100,0% 30,53% 14,77% 54,71% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys. *Akcizų pajamų struktūroje neparodytos kitų, buvusių smulkių, akcizų įmokos, tod÷l mokesčio struktūros dalių procentų suma gali būti nelygi 100 proc.
25
Per 2007 m. III ketv. VMI buvo išregistruoti 25 anglies, kokso ir lignito tiek÷jai, kitų asmenų, turinčių prievolę apskaičiuoti ir sumok÷ti akcizus, skaičius nesikeit÷.
2007 10 01 AAP sand÷lių, registruotų prekybininkų, akmens anglies, kokso ir lignito tiek÷jų skaičius, kitų asmenų, turinčių prievolę mok÷ti akcizą, iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų akcizų deklaracijų skaičius
AAP sand÷lių skaičius pagal veikloje naudojamas akcizais apmokestinamų prekių grupes etilo alkoholis ir alkoholiniai g÷rimai Apskritis iš viso energetiniai produktai apdorotas tabakas iš viso didžiųjų alaus daryklų mažųjų alaus daryklų
Registruoti prekybininkai
Registruoti anglies, kokso ir lignito tiek÷jai
Neregistruotų prekybininkų, kitų asmenų, turinčių prievolę mok÷ti akcizą, deklaracijų skaičius*
Iš viso 136 43 6 80 7 62 54 125 2981 Alytus 1 1 9 35 Kaunas 22 8 1 6 2 5 10 9 309 Klaip÷da 15 8 1 6 1 3 2 13 108 Marijampol÷ 2 2 1 35 343 Panev÷žys 32 2 30 2 27 5 11 259 Šiauliai 23 7 16 1 15 1 16 598 Taurag÷ 2 2 2 1 2 426 Telšiai 10 9 1 1 3 4 248 Utena 6 6 1 4 4 5 75 Vilnius 23 9 4 12 5 27 21 580 *pateikiamas iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pateiktų akcizų deklaracijų skaičius
3.3. Pelno mokesčio surinkimas į valstyb÷s biudžetą
● 2007 m. I – III ketv. VB gavo 1 148 561 tūkst. litų pelno mokesčio. Iki plano įvykdymo pritrūko 169 523 tūkst. litų, plano įvykdymo procentas 87,14. ● Palygint su 2006 m. I – III ketv., 2007 m. atitinkamą laikotarpį pelno mokesčio surinkta 47 183 tūkst. litų arba 4,28 proc. daugiau. ● Pelno mokesčio 2007 m. iš kitų mokesčių permokos įskaityta 17,65 mln. litų mažiau, nei 2006 m. atitinkamą laikotarpį, PM į surenkamąsias VMI sąskaitas 2007 m. įplauk÷ 163,1 mln. litų arba 17 proc. daugiau, nei 2006 m. Grąžinta šio mokesčio permokų 6,1 mln. litų arba 35,4 proc. mažiau, nei 2006 m., o įskaityta iš pelno mokesčio kitiems mokesčiams net 106,0 mln. litų daugiau (arba 2,6 karto daugiau). Pagrindiniai veiksniai, tur÷ję įtakos pelno mokesčio surinkimui: 1. Viena akcin÷ bendrov÷ pernai per ataskaitinį pusmetį sumok÷jusi 67,2 mln. litų, šiemet kovo m÷nesį pakeit÷ avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą ir avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą (kol kas įmon÷ 2007 m. n÷ra mok÷jusi avansinio pelno mokesčio), be to pateik÷ 2006 m. metinę pelno mokesčio deklaraciją, kurioje nurodyta 109 mln. litų permoka (per 2007 m. ataskaitinį laikotarpį įmon÷ šią permoką įskait÷ kitiems mokesčiams). 2. 2007 m. III ketvirčio avansinio pelno mokesčio mok÷jimo terminas – rugs÷jo 30 d. – sutapo su nedarbo diena ir persik÷l÷ į spalio 1 d., tod÷l dalis įmonių įmokas sumok÷jo jau spalio m÷n. 3. Įmonių deklaruotas 2007 m. I – III ketvirčių avansinis pelno mokestis padid÷jo 53 mln. litų arba 6,5 proc. palyginti su 2006 m. I – III ketv. deklaruotu avansiniu PM. Tačiau eliminavus vienos įmon÷s 2006 m. deklaruotą 100,7 mln. litų avansinį I – III ketv. PM (2007 m. ši įmon÷ avansinio PM nemoka), likusios įmon÷s šių metų I – III ketv. deklaravo 154 mln. litų (arba 21 proc.) didesnę avansinio PM sumą. 4. Šimto, didžiausias pelno mokesčio sumas sumok÷jusių, įmonių dalis visose pelno mokesčio pajamose sudaro 58 proc. Per 2007 m. šie mok÷tojai sumok÷jo 671,1 mln. litų arba 76,8 proc. daugiau nei per 2006 m.
26
Pelno mokestis tūkst. litų
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2006 m. 1.102.087 17.317 959.157 226.814 66.566
2007 m. 1.147.651 11.185 1.122.262 209.163 172.589
Pelno mokesčio pajamos
Grąžinimai Įmokos Įskaitymai Išskaitymai
*VMI duomenų saugyklos duomenys
3.3.1. Įmonių sumok÷to pelno mokesčio duomenų analiz÷
Pateikiame 2007 m. I-III ketv. į valstyb÷s biudžetą sumok÷to pelno mokesčio pagal jo rūšis grafiką. Matome, kad akcin÷s bendrov÷s, uždarosios akcin÷s bendrov÷s ir individualios įmon÷s sumok÷jo didžiąją dalį pelno mokesčio – 96,3 proc.
2007 m. I – III ketv. sumok÷tas PM pagal įmonių rūšis
Akcin÷s bendrov÷s 15,0%
Individualios įmon÷s 6,3%
Uždarosios akcin÷s bendrov÷s 75,0%
Kitos 3,7%
*VMI duomenų saugyklos duomenys Grafike pateiktos 2007 m. I – III ketv. pelno mokesčio pajamos pagal ekonomines veiklas.
Statyba 12,4%
Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 13,5%
Didm.ir mažm. prekyba; transporto priemonių remontas, asm.ir buit.daiktų taisymas 26,1%
Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 15,8%
Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 1,6%
Kitos veiklos 3,2%
Finansinis tarpininkavimas 8,7%
Apdirbamoji pramon÷ 10,0%
Elektros, dujų ir vandens tiekimas 7,2%
Kasyba ir karjerų eksploatavimas 1,5%
27
*VMI duomenų saugyklos duomenys 2007 m. I – III ketv. pelno mokesčio pajamų, pagal ekonomines veiklas, palyginamieji duomenys (tūkst. litų) PM suma I – III ketv. * Pokytis Veiklos rūšis 2007 m. 2006 m. +/- %
A. Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 11.440,9 10.231,8 1.209,1 11,8% B. Žuvininkyst÷ 986,9 436,9 550,0 125,9% C. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 17.130,6 20.800,2 -3.669,6 -17,6% D. Apdirbamoji pramon÷ 114.808,9 266.857,4 -152.048,5 -57,0% E. Elektros, dujų ir vandens tiekimas 83.194,0 120.850,9 -37.656,9 -31,2% F. Statyba 142.571,3 96.691,6 45.879,7 47,4% G. Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas 299.058,2 231.295,5 67.762,7 29,3% H. Viešbučiai ir restoranai 9.707,2 6.693,0 3.014,2 45,0% I. Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 154.976,3 115.211,0 39.765,3 34,5% J. Finansinis tarpininkavimas 99.272,2 64.204,8 35.067,4 54,6% K. Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 180.972,3 146.052,8 34.919,6 23,9% L. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 1.988,0 126,5 1.861,5 1472,1% M. Švietimas 3.915,4 1.787,0 2.128,4 119,1% N. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 3.427,9 1.988,4 1.439,5 72,4% O. Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 18.458,9 18.882,3 -423,4 -2,2% P. Privačių namų ūkių, turinčių samdinių, veikla 0,1 2,0 -2,0 X. Ekonomin÷ veikla nenustatyta 5.742,2 -24,6 5.766,8 Iš viso 1.147.651 1.102.087 45.564 4,1% *VMI duomenų saugyklos duomenys Analizuojant pelno mokestį pagal ekonomines veiklas, daugiausiai 2007 m. I – III ketv. sumok÷ta didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos sektoriuje – 26,1 proc., šiame sektoriuje PM pajamos absoliučia reikšme taip pat išaugo daugiausiai. Anksčiau pagal sumokamo pelno mokesčio dydį pirmavęs apdirbamosios pramon÷s sektorius, ataskaitinį laikotarpį gavo 43 proc. (arba 152 mln. litų) mažesnes PM pajamas d÷l jau min÷to vienos AB pelno mokesčio permokos įskaitymo į kitus mokesčius. Labiausiai procentais (atmetus tas veiklas, kurių lyginamasis svoris mažesnis nei 1 proc.) PM pajamos išaugo finansinio tarpininkavimo sektoriuje – beveik 55 proc. transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių veikloje. Taip pat pažym÷tina, kad PM išaugimas apie 15 kartų viešojo valdymo ir gynybos sektoriuje paaiškinamas vienos įmon÷s, 2007 m. ataskaitinį laikotarpį sumok÷jusios 1 722 tūkst. litų arba 88 proc. visos šiame sektoriuje sumok÷tos PM sumos, ekonomin÷s veiklos pasikeitimu, – 2006 m. ši įmon÷ deklaravo nekilnojamojo turto, nuomos ir kitą verslo veiklą ir buvo sumok÷jusi 2 240 tūkst. litų. Elektros, dujų ir vandens tiekimo sekcijoje gautas PM sumaž÷jo 37,7 mln. litų d÷l mok÷jimo termino 2007 m. persik÷limo į spalio 1 d.,- vien tik trys šią veiklą vykdančios įmon÷s, kurių mok÷jimai šiemet per I-III ketvirtį labiausiai (bendroje sumoje daugiau, 40,7 mln. litų) sumaž÷jo, palyginti su 2006 m. I – III ketv. mok÷jimais, per 2007 m. spalio 1 d. sumok÷jo iš viso 35,4 mln. litų
3.3.2. Pelningų ir nuostolingų įmonių dinamika ekonomin÷s veiklos sekcijose Pateikiame apmokestinamojo pelno (iš įmonių pateiktų 2004 ir 2005 m. pelno mokesčio deklaracijų) duomenis pagal ekonomin÷s veiklos rūšis. Labiausiai – daugiau nei po 300 mln. litų apmokestinamasis pelnas išaugo 4-iose ekonomin÷se veiklose – apdirbamojoje pramon÷je, statyboje, didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje; variklinių transporto priemonių, motociklų remonte, asmeninių ir buitinių daiktų taisyme bei nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje. Labiausiai procentine išraiška apmokestinamasis pelnas išaugo statyboje ir finansiniame tarpininkavime, atitinkamai 1,63 ir 2,26 karto; taip pat viešbučių ir restoranų bei švietimo veiklose, atitinkamai 1,64 ir 2,4 karto, tačiau šių veiklų apmokestinamasis pelnas sudaro mažiau nei 1 proc. visų veiklų apmokestinamojo pelno sumoje. Taip pat statybos ir finansinio tarpininkavimo veiklų apmokestinamojo pelno dalis visoje apmokestinamojo pelno sumoje išaugo daugiausiai – po 1,9 procentinio punkto, atitinkamai nuo 6,9 ir 2,5 iki 8,8 ir 4,4. Nors apdirbamojoje pramon÷je ir didmenin÷je ir mažmenin÷je prekyboje; variklinių transporto priemonių, motociklų remonte, asmeninių ir buitinių daiktų taisyme apmokestinamasis pelnas išaugo
28
apie 360 mln. litų, tačiau procentais šiose dviejose ekonomin÷se veiklose augimas yra pats mažiausias, – atitinkamai 13,6 ir 18,6 proc., kai iš viso apmokestinamasis pelnas išaugo 28 proc. Šių veiklų apmokestinamojo pelno dalis visoje apmokestinamojo pelno sumoje labiausiai sumaž÷jo – atitinkamai 3,5 (nuo 30,5 iki 27,0) ir 1,7 (nuo 23,1 iki 21,4) procentiniais punktais.
Apmokestinamasis pelnas pagal ekonomin÷s veiklos rūšis
(tūkst. litų)
Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas PMĮ 11 str. nustatyta tvarka
Palyginimas
Ekonomin÷ veikla
pra÷jusiems metams* ataskaitiniams metams** +/- % A. Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 205.019 314.080 109.061 153,2% B. Žuvininkyst÷ 4.166 6.749 2.583 162,0% C. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 131.595 185.068 53.472 140,6% D. Apdirbamoji pramon÷ 2.588.227 2.941.120 352.892 113,6% E. Elektros, dujų ir vandens tiekimas 661.122 858.807 197.685 129,9% F. Statyba 583.336 952.155 368.819 163,2% G. Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas 1.958.926 2.324.061 365.135 118,6% H. Viešbučiai ir restoranai 43.867 71.897 28.030 163,9% I. Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 1.020.1071.243.234 223.127 121,9% J. Finansinis tarpininkavimas 209.819 473.837 264.018 225,8% K. Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 941.6691.285.941 344.272 136,6% L. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 7.590 10.713 3.123 141,2% M. Švietimas 9.227 22.328 13.102 242,0% N. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 17.844 26.721 8.877 149,7% O. Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 114.029152.418 38.389 133,7% P. Privačių namų ūkių veikla 3 0 -3 0,0% X. Nenustatyta ekonomin÷ veikla 1.839 5.696 3.857 309,7% Iš viso 8.498.386 10.874.824 2.376.438 128,0% *VMI duomenų saugyklos 2004 m. metinių PM deklaracijų duomenys **VMI duomenų saugyklos 2005 m. metinių PM deklaracijų duomenys
Analizuojant registruotų pelningų ir nuostolingų įmonių skaičiaus ir šiose įmon÷se dirbančiųjų skaičiaus bei nuostolingų įmonių deklaruojamų nuostolių dinamiką atskirose ekonomin÷se veiklose, matome, kad 2005 m. pelno mokesčio deklaracijų duomenimis 5,6 proc. išaugo pelningų įmonių skaičius, o jose dirbančiųjų skaičius padid÷jo 11 proc. Vidutinis m÷nesio darbuotojų skaičius pelningose įmon÷se išaugo visose ekonomin÷se veiklose, išskyrus apdirbamąją pramonę, kurioje jis sumaž÷jo 1,4 proc., o pelningų įmonių skaičius šioje veikloje sumaž÷jo 2,6 proc. Nors pelno mokesčio deklaracijų duomenimis 2005 m. palyginti su 2004 m., nuostolingų įmonių skaičius sumaž÷jo 2,3 proc., tačiau ir jose dirbusiųjų skaičius ir deklaruojami nuostoliai išaugo, atitinkamai 28,1 ir 82,3 proc. Toks didelis nuostolingose dirbusiųjų ir deklaruojamų nuostolių išaugimas gautas d÷l sveikatos priežiūros ir socialinio darbo ekonomin÷s veiklos rodiklių, – 2004 m. sveikatos priežiūros viešosios įstaigos neprival÷jo teikti pelno mokesčio deklaracijų, nuo 2005 m. jos teikia deklaracijas ir didžiąja dalimi deklaruoja nuostolius. Analizuojant nuostolingų įmonių duomenis eliminavus sveikatos priežiūros ir socialinio darbo ekonomin÷s veiklos rodiklius, gaunamas nuostolių išaugimas 19,7 proc. ir nuostolingose įmon÷se dirbusiųjų darbuotojų ir nuostolingų įmonių skaičiaus sumaž÷jimas, atitinkamai 1,3 ir 3,7 proc. Labiausiai nuostoliai išaugo finansinio tarpininkavimo (162,8 mln. litų arba 53 proc.) ir nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje (168,6 mln. litų arba 76 proc.). Finansiniame tarpininkavime patirtų nuostolių sumoje trijų įmonių, kurių nuostoliai išaugo labiausiai (kiekvienos daugiau nei 20 mln. litų), nuostolių padid÷jimas sudaro 55 proc. visos nuostolių šioje veikloje išaugimo sumos, o 8-ių įmonių, kurių nuostoliai padid÷jo daugiau nei 10 mln. litų, nuostolių padid÷jimo lyginamasis svoris yra net 96 proc. (iš viso 261 finansinio tarpininkavimo veiklą vykdanti įmon÷, 2005 m. deklaracijose nurod÷ padid÷jusius, palyginti su 2004 m., nuostolius). Pagal pelno mokesčio įstatymą draudimo įmonių gyvyb÷s draudimo įmokos, jei draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų (PMĮ 12 str. 5 p.) mažina apmokestinamąjį pelną (10-ies įmonių šios įmokos 2005 m. išaugo apie 50 mln. litų, palyginti su 2004 m.).
29
Nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje vienos įmon÷s patirti nuostoliai per 2005 m. sudaro 36 proc. visų šioje veikloje patirtų nuostolių sumos, o jos nuostolių padid÷jimas sudaro net 96 proc. visos nuostolių šioje veikloje išaugimo sumos. Įmon÷ 2005 m. vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo deklaracijoje nurod÷ 142 mln. litų akcijų, pajų perleidimo nuostolį; ši įmon÷ 2005 m. rugpjūčio m÷n. buvo išregistruota.
Pelningų ir nuostolingų įmonių duomenys pagal ekonomin÷s veiklos rūšis
Pelningų įmonių skaičius
Pelningose įmon÷se dirbusiųjų skaičius***
Nuostolingų įmonių skaičius
Nuostolingose įmon÷se dirbusiųjų skaičius***
Nuostolingose įmon÷se deklaruojamas nuostolis (tūkst. litų)
Ekonomin÷ veikla
pra÷jusieji metai*
ataskaitiniai metai**
pra÷jusieji metai*
ataskaitiniai metai**
pra÷jusieji metai*
ataskaitiniai metai**
pra÷jusieji metai*
ataskaitiniai metai**
pra÷jusieji metai*
ataskaitiniai metai**
A. Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 1.477 1.422 28.557 31.064 529 507 5.530 3.991 44.814 33.392 B. Žuvininkyst÷ 126 127 653 1.519 68 61 1.427 316 3.882 3.112 C. Kasyba ir karjerų eksploatavimas 65 61 2.834 3.159 51 24 538 283 2.195 2.913 D. Apdirbamoji pramon÷ 5.417 5.274 185.872 183.179 3.105 2.875 55.375 61.552 422.898 492.222 E. Elektros, dujų ir vandens tiekimas 146 146 16.094 18.194 118 142 4.264 4.741 20.371 39.596 F. Statyba 2.362 2.718 73.129 82.984 1.159 1.137 14.443 11.200 89.036 101.773 G. Didm. ir mažm. prekyba; variklinių tr. priemonių, motociklų remontas ir buitinių daiktų taisymas 14.331 14.431 155.570 169.881 8.993 8.172 51.119 48.101 388.674 394.392 H. Viešbučiai ir restoranai 1.108 1.249 13.593 15.652 1.577 1.389 13.338 13.479 72.207 62.441 I. Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 3.886 3.900 41.624 52.771 1.957 1.684 21.510 18.144 349.443 298.473 J. Finansinis tarpininkavimas 762 653 5.134 6.478 547 369 7.186 5.636 306.828 469.614 K. Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 5.594 6.248 46.484 55.783 2.993 3.308 13.761 15.628 221.186 389.764 L. Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 7 9 424 437 5 8 12 59 18 467 M. Švietimas 259 401 1.400 4.671 102 156 506 1.482 1.814 4.598 N. Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 1.935 1.736 3.989 10.339 702 992 5.754 64.956 64.227 1.356.989 O. Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 798 2.053 13.612 19.664 712 1.265 6.725 8.531 55.897 75.855 P. .Privačių namų ūkių veikla 1 0 1 0 3 1 3 1 16 0 Q. Tarptautinių organizacijų ir įstaigų veikla 3 3 5 5 3 3 7 12 32 67 X. Ekonomin÷ veikla nenustatyta 6 17 2 9 5 24 18 227 Iš viso 38.277 40.437 588.975 655.797 22.626 22.102 201.503 258.136 2.043.558 3.725.894 *VMI duomenų saugyklos 2004 m. metinių PM deklaracijų duomenys **VMI duomenų saugyklos 2005 m. metinių PM deklaracijų duomenys
3.4. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimas
• 2007 m. I – III ketv. pajamos iš GPM sudar÷ 3 125 658 tūkst. litų (iš viso į valstyb÷s ir savivaldybių biudžetus). Palyginti su planu, 2007 m. I – III ketv. gauta 106 311 tūkst. litų arba 3,3 proc. mažiau. Palyginti su 2006 m. atitinkamu laikotarpiu, 2007 m. I – III ketv. gauta 252 635 tūkst. litų arba 8,8 proc. daugiau. • Į valstyb÷s biudžetą 2007 m. I – III ketv. pervesta 1 330 842 tūkst. litų GPM. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, GPM 2007 m. I – III ketv. gauta 112 321 tūkst. litų arba 7,8 proc. mažiau (iš jų 237 313 tūkst. litų sumaž÷jo d÷l 2007 m. 7,62 proc. punkto sumaž÷jusio GPM atskaitymo procento į valstyb÷s biudžetą). Jei 2007 m. būtų toks pat atskaitymo į VB procentas, 2007 m. I – III ketv., lyginant su 2006 m. I – III ketv., GPM pajamų būtų gauta 124 992 tūkst. litų arba 8,7 proc. daugiau. Palyginti su planu, 2007 m. I – III ketv. gauta 47 958 tūkst. litų arba 3,5 proc. mažiau. • Į savivaldybių biudžetus 2007 m. I – III ketv. pervesta 1 794 817 tūkst. litų GPM. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, GPM 2007 m. I – III ketv. gauta 364 957 tūkst. litų arba 25,5 proc. daugiau. Palyginti su planu, 2007 m. I – III ketv. gauta 58 352 tūkst. litų arba 3,1 proc.
30
mažiau. • 2007 m. I – III ketv., atskaičius 30 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio, į privalomąjį sveikatos draudimo fondą pervesta 1 350 909,4 tūkst. litų. Pagrindiniai GPM pajamų pokyčius lemiantys veiksniai: 1. GPM pajamų, pervedamų į savivaldybių biudžetus, padid÷jimą (lyginant su 2006 m. faktu) l÷m÷ nuo 2007 m. sausio 1 d. pasikeitęs GPM paskirstymo procentas į valstyb÷s biudžetą ir savivaldybių biudžetus. Į valstyb÷s biudžetą šio mokesčio atskaitymo procentas 2007 m. yra 42,55 proc. ir palyginus su 2006 m. sumaž÷jo 7,62 proc. punkto, o į savivaldyb÷s biudžetus GPM dalis 2007 m. atitinkamai padid÷jo 7,62 proc. punkto ir sudaro 57,45 proc. 2. Didžiausią teigiamą įtaką GPM pajamų padid÷jimui tur÷jo augantis šalies ūkio darbuotojų vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis. Statistikos departamento duomenimis, 2007 m. II-jį ketvirtį vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) sudar÷ 1826 Lt ir, palyginti su atitinkamu 2006 m. ketvirčiu, padid÷jo 306,6 Lt, t.y. 20,2 proc. 3. VMI įgyvendinamas Kovos su neapskaityta ekonomika ir mokesčių vengimu priemonių planas duoda teigiamą rezultatą – sumaž÷jo procentas darbuotojų, gaunančių pačius mažiausius atlyginimus. Šalyje žmonių, patenkančių į didžiausią darbuotojų grupę pagal atlyginimus (42,3 proc.) 2006 m. ir gaunančių iki 700 litų m÷nesinio atlyginimo, dalis nuo visų dirbančiųjų sumaž÷jo 14 proc. ir 2007 m. I pusm. sudar÷ 36,6 proc. 4. GPM išaugimui didelę įtaką tur÷jo ir gyventojų nedarbo lygio sumaž÷jimas. 2007 m. spalio 1 d. nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Lietuvoje buvo 2,8 proc. (registruota 58,9 tūkst. bedarbių). Palyginti su pra÷jusių metų tuo pačiu laikotarpiu, bedarbių skaičius sumaž÷jo 10,4 tūkst. arba 15 proc. 5. GPM pajamų did÷jimą įtakojo padid÷jusi minimali m÷nesin÷ alga nuo 550 litų (nuo 2005 m. liepos 1 d.) iki 600 litų (nuo 2006 m. liepos 1 d.) ir iki 700 litų (nuo 2007 m. liepos 1 d.) 6. Padid÷jusios įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą. Nuo 2007 m. sausio 1 d. į PSDF prad÷ta pervesti 30 proc. GPM pajamų, apskaičiuotų nuo su darbo santykiais nesusijusių gyventojų pajamų. D÷l šios priežasties GPM pajamos į nacionalinį biudžetą 2007 m. I – III ketv. sumaž÷jo 120 111,5 tūkst. litų; 7. Nuo 2007 m. sausio 1 d iki 320 litų padidintas pagrindinis neapmokestinamasis pajamų dydis (buvo 290 litų). 8. GPM pajamų surinkimo plano nevykdymą smarkiai įtakojo išaugę GPM grąžinimai (pagal GPM įstatymo 21 str. nuostatas). 2007 m. I – III ketv. pagal pateiktas 2006 m. metines gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, gyventojams grąžinta 356 012,6 tūkst. litų GPM, iš jų 103 993,2 tūkst. litų PSDF. Lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, 2007 m. I – III ketv. grąžinta GPM suma padid÷jo 88 125,2 tūkst. litų arba 33 proc. (be PSDF įmokų GPM grąžinimų padid÷jimas sudaro 64 497,8 tūkst. litų arba 34 proc.).
GPM surinkimas 2007 m. I – III ketv.
(tūkst. litų)
Paskirstyta
Palyginimas 2007 m. I – III ketv. su 2006 m. I – III ketv., proc.
savivaldybių biudžetams
Paskirstyta
Įmokų pavadinimas
Iš viso įplauk÷
valstyb÷s biudžetui* tiesiogiai savivaldybių biudžetams
per iždo sąskaitą
Privalomąjį sveikatos draudimo fondą
Iš viso įplauk÷ valstyb÷s biudžetui
tiesiogiai savivaldybių biudžetams
per iždo sąskaitą
Privalomąjį sveikatos draudimo fondą 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS IŠ VISO: 4.476.543,7 1.330.817,6 1.297.087,5 497.729,2 1.350.909,4 112,6% 92,2% 125,3% 126,1% 122,7% nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų gyventojo A klas÷s pajamoms 4.104.553,5 1.223.257,6 1.212.782,2 436.791,0 1.231.722,7 111,4% 94,4% 128,5% 128,8% 111,4% nuo su darbo santykiais 410.513,8 123.671,3 112.467,8 54.528,9 119.845,8 122,0% 73,2% 99,2% 100,4%
31
nesusijusių pajamų, priskiriamų gyventojo A klas÷s pajamoms nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klas÷s pajamoms
634,3 199,7 200,8 68,5 165,3 80,6% 72,2% 154,5% 47,5% 70,1%
nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klas÷s pajamoms
970,1 299,8 202,3 202,3 265,7 146,1% 89,9% 73,4% 369,2%
nuo gyventojo B klas÷s pajamų ir nuo metin÷je pajamų mokesčio deklaracijoje priskaičiuotų pajamų
-77.006,8 -22.905,8 -35.226,5 4.300,9 -23.175,4 97,0% 82,8% 130,0% -1030,2% 96,0%
už verslo liudijimą 21.059,7 6.295,0 6.660,9 1.837,6 6.266,2 127,4% 108,4% 148,8% 142,7% 126,3% kiti pajamų mokesčiai 15.819,1 0,0 0,0 0,0 15.819,1 112,0% 112,0% pervesta Lietuvos vienetams iki 2proc. GPM (pagal GPM įstatymo 34 str. 3dalį) 3.892,6 1.160,9 1.024,3 539,4 1.168,0 1490,3 % 1260,5% 1486,6% 2429,7% 1497,4% grąžinta gyventojams (pagal GPM įstatymo 21 str.) 356.012,6 103.248,4 113.513,3 35.257,7 103.993,2 132,9% 109,7% 158,8% 160,5% 129,4% *Valstyb÷s biudžeto GPM pajamos be Muitin÷s pervestų 24 tūkst. litų. Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
Iš viso į valstyb÷s ir savivaldybių biudžetus bei privalomąjį sveikatos draudimo fondą 2007 m. I – III ketv. GPM surinkta 4 476 543,7 tūkst. litų. Analizuojamu laikotarpiu GPM nuo gyventojų pajamų, priskiriamų A klas÷s pajamoms (be įskaitymų į PSDF), iš viso sudar÷ 3 163 498,8 tūkst. litų ir, lyginant su 2006 m. I – III ketv., padid÷jo 8,5 proc. Į valstyb÷s biudžetą surenkamų nuo gyventojų su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų GPM per metus sumaž÷jo 5,6 proc., o nuo gyventojų su darbo santykiais nesusijusių A klas÷s pajamų GPM sumaž÷jo 26,8 proc. Tiesiogiai į savivaldybių biudžetus surinktas nuo gyventojų su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų GPM per metus padid÷jo 28,5 proc., o nuo gyventojų su darbo santykiais nesusijusių A klas÷s pajamų surinktas GPM sumaž÷jo 0,8 proc. 3.4.1. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas 3.4.1.1. Didžiausią teigiamą įtaką GPM pajamų padid÷jimui tur÷jo šalyje augantis vidutinis darbo užmokestis. Remiantis toliau lentel÷je pateiktais SODROS duomenimis, vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis šalyje 2007 m. II ketv., palyginus su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, padid÷jo 253,1 lito arba 20,8 proc., o vidutinis darbuotojų skaičius išaugo 55,4 tūkst. arba 4,1 proc. Duomenys apie darbuotojų skaičių ir vidutinį m÷nesinį atlyginimą šalyje (litais) Metai Ketvirtis Vidutinis draud÷jų skaičius Vidutinis darbuotojų skaičius Darbo apmok÷jimo suma Vidutinis m÷nesinis atlyginimas 2004 m. 1 69.715 1.214.934 3.314.305.988 909,32 2 71.024 1.250.751 3.597.277.901 958,7 3 71.197 1.275.676 3.781.971.213 988,23 4 71.128 1.267.343 3.964.246.554 1042,67 Vidurkis/suma 70.766 1.252.176 14.657.801.655 974,73 2005 m. 1 70.909 1.257.560 3.807.303.607 1009,18 2 71.644 1.298.272 4.078.001.883 1047,03 3 72.085 1.319.094 4.320.389.659 1091,76 4 72.385 1.313.832 4.675.657.466 1186,26 Vidurkis/suma 71.756 1.297.189 16.881.352.614 1.083,56 2006 m. 1 72.366 1.312.082 4.562.705.431 1159,15 2 73.735 1.352.735 4.927.427.599 1214,19 3 74.606 1.372.552 5.409.274.683 1313,68 4 75.097 1.365.243 5.778.756.396 1410,92 Vidurkis/suma 73.951 1.350.653 20.678.164.109 1.274,49 2007 m. 1 75.775 1.369.391 5.728.564.297 1394,43
32
2 77.646 1.408.210 6.198.880.948 1467,32 Vidurkis/suma 76.710 1.388.801 11.927.445.245 1.430,88 VMI duomenų saugyklos tipinių dokumentų duomenys 3.4.1.2. Vidutinis darbo užmokestis taip pat did÷jo verslo įmon÷se. Pagal pateiktus SODROS duomenis, vidutinis m÷nesinis atlyginimas šalyje verslu užsiimančių įmonių (be biudžetinių įstaigų ir organizacijų) 2007 m. II ketv. palyginus su tuo pačiu 2006 m. laikotarpiu, padid÷jo 272,6 lito arba 22,5 proc. Verslo įmon÷se darbuotojų skaičius išaugo 56,3 tūkst. asmenų arba 5,5 proc. Atkreiptinas d÷mesys, kad verslu užsiimančiose įmon÷se šis rodiklis „pralenk÷“ šalies vidurkį – 2007 m. I pusm. verslo įmon÷se vidutinis darbo užmokestis buvo 20,55 lito arba 1,4 proc. didesnis. Duomenys apie darbuotojų skaičių ir vidutinį m÷nesinį atlyginimą šalyje verslu užsiimančių įmonių (litais)
Metai Ketvirtis
Vidutinis draud÷jų skaičius
Vidutinis darbuotojų skaičius Darbo apmok÷jimo suma
Vidutinis m÷nesinis atlyginimas 2004 m. 1 55.879 895.976 2.441.692.873 908,39 2 56.543 926.774 2.655.690.128 955,17 3 56.504 945.590 2.775.014.248 978,23 4 56.567 936.979 2.879.514.264 1.024,40 Vidurkis/suma 56.373 926.330 10.751.911.513 966,55 2005 m. 1 56.485 929.078 2.802.454.124 1.005,46 2 56.613 960.559 3.006.861.950 1.043,44 3 56.845 987.814 3.228.345.732 1.089,39 4 57.213 981.890 3.452.871.891 1.172,19 Vidurkis/suma 56.789 964.835 12.490.533.698 1.077,62 2006 m. 1 57.406 982.940 3.426.404.874 1.161,96 2 58.139 1.016.233 3.700.174.159 1.213,69 3 58.801 1.040.109 4.083.273.402 1.308,60 4 59.237 1.032.060 4.322.875.839 1.396,20 Vidurkis/suma 58.396 1.017.835 15.532.728.274 1.270,11 2007 m. 1 60.082 1.038.413 4.412.923.434 1.416,56 2 61.374 1.072.582 4.782.515.122 1.486,29 Vidurkis/suma 60.728 1.055.498 9.195.438.555 1.451,43 VMI duomenų saugyklos tipinių dokumentų duomenys
3.4.1.3. Didelę teigiamą įtaką GPM pajamų padid÷jimui tur÷jo ir VMI įgyvendinamos kovos su neapskaityta ekonomika ir mokesčių vengimu priemon÷s. Pagal SODROS duomenis, žymiai sumaž÷jo darbuotojų skaičius, gaunančių labai mažus atlyginimus. Žmonių, patenkančių į didžiausią darbuotojų grupę (42,3 proc.) 2006 m. ir gaunančių iki 700 litų m÷nesinio atlyginimo, dalis nuo visų dirbančiųjų sumaž÷jo 14 proc. ir 2007 m. I pusm. sudar÷ 36,6 proc. Visos šalies darbuotojų skaičiaus skirtingose atlyginimų grup÷se (jos nurodytos stulpelių pavadinimuose) dalys
Atlyginimų grup÷/ metai
0-350 Lt 350-550 Lt
550 Lt 550600 Lt
600 Lt 600700 Lt
700 Lt 700 – 1000 Lt
1000 – 2000 Lt
2000 – 3000 Lt
> 3000 Lt 2004 m. 23,43% 20,54% 0,25% 3,28% 0,66% 6,50% 0,37% 13,76% 22,29% 5,34% 3,59% 2005 m. 21,78% 14,72% 2,99% 3,71% 0,69% 6,27% 0,45% 14,22% 24,03% 6,65% 4,50% 2006 m. 19,29% 8,77% 2,39% 3,33% 2,45% 6,12% 0,48% 14,62% 26,68% 9,49% 6,37% 2007 I pusm. 17,87% 7,56% 0,06% 2,07% 3,49% 5,55% 0,53% 14,19% 28,36% 12,17% 8,14% % pokytis 2007 m. I pusm. nuo 2004 m. -24% -63% -77% -37% 431% -15% 46% 3% 27% 128% 127% VMI duomenų saugyklos tipinių dokumentų duomenys
Panaši situacija ir verslo įmon÷se. Žmonių, patenkančių į didžiausią darbuotojų grupę (44,6 proc.) 2006 m. ir gaunančių iki 700 litų m÷nesinio atlyginimo, dalis nuo visų dirbančiųjų sumaž÷jo 15 proc. ir 2007 m. I pusm. sudar÷ 38,2 proc. Verslo įmonių darbuotojų skaičiaus skirtingose atlyginimų grup÷se (jos nurodytos stulpelių pavadinimuose) dalys
Atlyginimų grup÷/ metai
0-350 Lt
350-550 Lt
550 Lt
550600 Lt
600 Lt
600700 Lt
700 Lt
700 – 1000 Lt
1000 – 2000 Lt
2000 – 3000 Lt
> 3000 Lt 2004 m. 25,52% 22,04% 0,32% 3,03% 0,87% 6,13% 0,48% 12,80% 20,12% 5,01% 3,67% 2005 m. 23,72% 15,43% 3,57% 3,59% 0,91% 6,01% 0,59% 13,65% 21,74% 6,20% 4,60% 2006 m. 20,97% 8,97% 2,62% 3,29% 2,79% 6,03% 0,63% 14,65% 24,80% 8,72% 6,53% 2007 I pusm. 18,86% 7,68% 0,06% 2,16% 4,02% 5,40% 0,69% 14,24% 27,20% 11,16% 8,54% % pokytis 2007 m. I -26% -65% -81% -29% 361% -12% 43% 11% 35% 123% 133%
33
pusm. nuo 2004 m. VMI duomenų saugyklos tipinių dokumentų duomenys
3.4.1.4. GPM išaugimui didelę įtaką tur÷jo ir gyventojų užimtumo padid÷jimas. Pagal ekonomin÷s veiklos sekcijas 2007 m. I pusm. šalyje daugiausiai užimtųjų buvo apdirbamojoje pramon÷je (19,1 proc. visų darbuotojų), didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos, variklinių transporto priemonių, motociklų remonto bei asmeninių ir buitinių daiktų taisymo įmon÷se (18,5 proc.), švietimo srityje (9,7 proc.). 2007 m. I pusm. mažiausia užimtų gyventojų dalis – žuvininkyst÷s sferoje (0,2 proc.), kasybos ir karjerų eksploatavimo sferoje (0,3 proc.).
Vidutinis darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius pagal ekonomin÷s veiklos sekcijas
Vidutinis darbuotojų skaičius
Vidutinis m÷nesinis atlyginimas, litais EV sekcija 2006 m. 2007 m. I pusm. Palyginimas % 2006 m. 2007 m. I pusm.
Palyginimas %
J.Finansinis tarpininkavimas 19.134 20.903 109,2% 2.711 3.082 113,7% E.Elektros, dujų ir vandens tiekimas 26.160 25.882 98,9% 2.037 2.189 107,5% L.Viešasis valdymas ir gynimas; privalomasis socialinis draudimas 70.209 71.007 101,1% 1.887 1.953 103,5% C.Kasyba ir karjerų eksploatavimas 3.615 4.225 116,9% 1.865 1.783 95,6% F.Statyba 116.137 125.875 108,4% 1.431 1.666 116,4% K.Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo veikla 112.809 118.732 105,3% 1.367 1.497 109,5% I.Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 102.063 111.156 108,9% 1.305 1.463 112,1% N.Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 98.374 98.965 100,6% 1.309 1.436 109,7% D. Apdirbamoji pramon÷ 270.855 264.686 97,7% 1.222 1.409 115,3% M.Švietimas 131.624 134.481 102,2% 1.213 1.331 109,8% G. Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba, variklinių transporto priemonių, motociklų remonto bei asmeninių ir buitinių daiktų taisymas 247.604 257.503 104,0% 1.105 1.286 116,3% A. Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 36.718 36.822 100,3% 984 1.102 112,0% B.Žuvininkyst÷ 2.127 2.626 123,4% 1.064 1.083 101,8% O. Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 64.403 62.521 97,1% 974 1.014 104,1% H.Viešbučiai ir restoranai 39.130 41.039 104,9% 666 754 113,2% X.Nenustatyta 9.690 12.378 127,7% 513 629 122,6% Iš viso: 1.350.653 1.388.801 102,8% 1.276 1.431 112,2% VMI duomenų saugyklos tipinių dokumentų duomenys 2007 m. I pusm. didžiausias vidutinis m÷nesio darbo užmokestis buvo finansiniu tarpininkavimu užsiimančiose įmon÷se (3 082 litai), palyginus su 2006 m. vidurkiu, jis padid÷jo 371 litu arba 13,7 proc. Spartus darbo užmokesčio augimas užfiksuotas didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos, variklinių transporto priemonių, motociklų remonto bei asmeninių ir buitinių daiktų taisymo (16,3 proc.), apdirbamosios pramon÷s (15,3 proc.), statybos (16,4 proc.) bei viešbučių ir restoranų (13,2 proc.) ekonomin÷s veiklos sekcijose. Nors viešbučių ir restoranų veiklos sekcijoje užfiksuotas vienas didžiausių atlyginimų augimų, tačiau vidutinis atlyginimas 2007 m. I pusm. čia buvo pats mažiausias – tik 754 litai.
3.4.2. GPM struktūra pagal ekonomines veiklas
Did÷jant vidutiniam darbo užmokesčiui verslo įmon÷se ir biudžetin÷se įstaigose, did÷ja ir šių įmonių sumokamas GPM. Per 2007 m. I – III ketv. daugiausiai GPM sumok÷ta apdirbamosios pramon÷s sferoje. Kaip matyti iš žemiau pateiktos lentel÷s šios ekonomin÷s veiklos sumok÷tas GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų (kartu su atskaitymais į PSDF) 2007 m. I – III ketv., lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, padid÷jo 7,1 proc. (įvertinus GPM tarifo pasikeitimo įtaką padid÷jimas sudarytų 22,0 proc.), o daugiausiai padid÷jo žuvininkyst÷s sekcijoje (38,8 proc.), perskaičiuotais duomenimis padid÷jimas sudarytų 60,4 proc. Remiantis faktiniais duomenimis, trijose ekonomin÷s veiklos sekcijose (elektros, dujų ir vandens tiekimo; kitos komunalin÷s, socialin÷s ir asmenin÷s aptarnavimo veiklos; viešojo valdymo ir gynybos, privalomojo socialinio draudimo) sumok÷tas GPM (nuo pajamų susijusių su darbo santykiais) sumaž÷jo, tačiau įvertinus nuo 2006 m. liepos 1 d. sumaž÷jusį GPM tarifą nuo 33 proc. iki 27 proc., GPM suma visose EV srityse padid÷jo d÷l spartaus vidutinio darbo užmokesčio augimo.
34
Per 2007 m. I – III ketv. daugiausiai vienas darbuotojas sumok÷jo GPM (nuo su darbo santykiais susijusių pajamų) viešojo valdymo ir finansinio tarpininkavimo ekonominių veiklų sekcijose, mažiausiai – žuvininkyst÷s, viešbučių ir restoranų veiklos sekcijose. Per pusmetį bendras vieno darbuotojo sumok÷tas GPM (nuo su darbo santykiais susijusių pajamų), įvertinus tarifo pasikeitimo įtaką, padid÷jo 31,6 proc. Sumok÷tas GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų pagal ekonomines veiklos sekcijas atitinkamų metų I – III ketv.
GPM nuo su darbo santykiais (iš viso su PSDF) susijusių A klas÷s pajamų, tūkst. litų*
Dalis visame GPM nuo su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų, proc.
Vidutiniškai per laikotarpį GPM sumok÷jo vienas darbuotojas***, litais
Ekonomin÷s veiklos sekcija
2006 m. 2007 m.
2007 m. (persk.)**
Palygini mas, proc. 2007 m. (persk.) su 2006 m.
2006 m. 2007 m.
2007 m. (persk.)
2006 m.
2007 m.
2007 m. (persk.)
Palygini mas, proc. 2007 m. (persk.) su 2006 m. Apdirbamoji pramon÷ 642.509 688.298 783.642 122,0% 17,3% 16,5% 15,4% 2.354 2.600 2.961 125,8% Didmenin÷ ir mažmenin÷ prekyba; variklinių transporto priemonių, motociklų remontas, asmeninių ir buitinių daiktų taisymas 513.925 614.825 698.827 136,0% 13,8% 14,8% 13,7% 2.120 2.388 2.714 128,0% Elektros, dujų ir vandens tiekimas 112.475 110.870 127.187 113,1% 3,0% 2,7% 2,5% 4.283 4.284 4.914 114,7% Finansinis tarpininkavimas 124.384 137.249 157.653 126,7% 3,3% 3,3% 3,1% 6.595 6.566 7.542 114,4% Kasyba ir karjerų eksploatavimas 13.661 14.656 16.605 121,6% 0,4% 0,4% 0,3% 3.934 3.469 3.930 99,9% Kita komunalin÷, socialin÷ ir asmenin÷ aptarnavimo veikla 115.538 113.624 129.636 112,2% 3,1% 2,7% 2,5% 1.819 1.817 2.073 114,0% Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla 310.973 391.450 446.035 143,4% 8,4% 9,4% 8,8% 2.842 3.297 3.757 132,2% Statyba 308.492 416.162 470.393 152,5% 8,3% 10,0% 9,2% 2.803 3.307 3.738 133,4% Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 252.269 274.482 312.310 123,8% 6,8% 6,6% 6,1% 2.576 2.774 3.156 122,5% Švietimas 325.136 339.530 396.911 122,1% 8,7% 8,2% 7,8% 2.455 2.525 2.951 120,2% Transportas, sand÷liavimas ir nuotoliniai ryšiai 261.642 309.287 351.295 134,3% 7,0% 7,4% 6,9% 2.623 2.793 3.172 120,9% Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas 566.742 548.564 628.420 110,9% 15,2% 13,2% 12,3% 8.123 7.725 8.849 108,9% Viešbučiai ir restoranai 40.134 48.095 54.310 135,3% 1,1% 1,2% 1,1% 1.059 1.172 1.323 125,0% Žem÷s ūkis, medžiokl÷ ir miškininkyst÷ 65.056 73.064 82.594 127,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1.782 1.984 2.243 125,9% Žuvininkyst÷ 2.001 2.779 3.209 160,4% 0,1% 0,1% 0,1% 953 1.058 1.222 128,3% Nenustatyta ekonomin÷ veikla 66.639 82.395 83.700 – 1,8% 2,0% 1,6% 7.814 6.657 6.763 – Iš viso: 3.721.575 4.165.331 5.090.960 136,8% 100,0% 100,0% 100,0% 2.812 3.027 3.700 131,6%
*Visa sumok÷ta GPM suma neatitinka Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos (formos 1-VP) duomenų, nes šioje lentel÷je pateikti visi GPM mok÷jimai, neįvertinus gyventojams grąžintų GPM permokų (2006 m. I – III ketv. – 267,88 mln. litų, 2007 m. I – III ketv. – 356,01 mln. litų). ** Perskaičiuotos faktin÷s sumos, kiek būtų gauta GPM, jei pagrindinis mokesčio tarifas 2007 m. I pusm. būtų 33%, o III ketv. – 27%. *** Vienam darbuotojui tenkanti sumok÷to GPM nuo A klas÷s pajamų, susijusių su darbo santykiais, suma. *** Skaičiavimuose naudotas 2006 m. I pusm. ir 2007 m. I pusm. darbuotojų skaičius pagal EV sekcijas. VMI duomenų saugyklos duomenys
3.4.3. GPM struktūra pagal mokesčio rūšis 3.4.3.1. GPM nuo pajamų susijusių su darbo santykiais 2007 m. I – III ketv. gauta 2 873 299,8 tūkst. litų (be įmokų į PSDF) ir šios pajamų rūšies lyginamasis svoris visame GPM sudaro 91,9 proc. Palyginti su 2006 m. I – III ketv., GPM nuo pajamų susijusių su darbo santykiais gauta 293 904 tūkst. litų arba 11,4 proc. daugiau (2006 m. I – III ketv. šios rūšies pajamų buvo gauta 2 579 396 tūkst. litų ir jų lyginamasis svoris visame GPM sudar÷ 89,8 proc.).
35
Sumok÷tas GPM nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais (be įmokų į PSDF)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
tūkst.litų
2004 m. 140.093 193.407 219.834 214.645 225.496 272.826 250.243 204.452 214.491 230.864 220.641 408.472
2005 m. 126.780 232.464 256.876 242.966 259.947 308.132 269.961 244.331 254.192 245.119 276.407 496.941
2006 m. 152.638 276.051 318.732 288.374 331.066 337.835 331.397 272.533 270.771 251.663 302.526 510.352
2007 m. 155.274 302.086 324.054 311.449 340.402 391.015 373.974 347.773 327.274
1 m÷n. 2 m÷n. 3 m÷n. 4 m÷n. 5 m÷n. 6 m÷n. 7 m÷n. 8 m÷n. 9 m÷n. 10 m÷n. 11 m÷n. 12 m÷n.
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
3.4.3.2. 2007 m. I – III ketv. gauta 291 372,4 tūkst. litų (be įmokų į PSDF) gyventojų pajamų mokesčio nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų priskiriamų gyventojo A klas÷s pajamoms ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, priskiriamų B klas÷s pajamoms. Tai sudaro 9,3 proc. viso sumok÷to GPM. 3.4.3.3. 2007 m. I – III ketv. iš viso gauta 21 059,7 tūkst. litų GPM už verslo liudijimus. Palyginti su 2006 m. I – III ketv., pajamos iš verslo liudijimų padid÷jo 4 527,9 tūkst. litų arba 27,4 proc. Šios rūšies pajamos 2007 m. spalio 1 d. sudaro tik 0,47 proc. visų GPM pajamų. 2007 m. spalio 1 d. 91 462 fizinių asmenų tur÷jo 123 895 verslo liudijimus. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, fizinių asmenų, tur÷jusių galiojančius verslo liudijimus, skaičius padid÷jo 12 tūkst. arba 15,1 proc., o verslo liudijimų skaičius išaugo 16 358 arba 15,2 proc. (2006 m. spalio 1 d. 79 462 67 476 fiziniai asmenys buvo išsi÷mę 107 537 verslo liudijimą). 2007 m. I – III ketv. pabaigoje buvo iš viso 124 961 fiziniai asmenys, užsiregistravę kaip vykdantys individualią veiklą. Lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius išaugo 11,6 tūkst. arba 10,3 proc., o nuo 2007 m. pradžios jų skaičius padid÷jo 8,7 tūkst. arba 7,6 proc.
Mokesčių mok÷tojų, vykdančių individualią veiklą, ir ūkininkų skaičius pagal mokesčių mok÷tojų grupes
2007.09.30 palyginimas su 2006.09.30
2007.09.30 palyginimas su 2007.01.01 Mokesčių mok÷tojai 2006.09.30 2007.01.01 2007.09.30 +/- proc. +/- proc. Notarai 242 247 250 8 103,3% 3 101,2% Advokatai 1.548 1.447 1.564 16 101,0% 117 108,1% Advokatų pad÷j÷jai 452 506 590 138 130,5% 84 116,6% Antstoliai 129 129 124 -5 96,1% -5 96,1% Ūkininkai 91.586 93.352 96.599 5.013 105,5% 3.247 103,5% Nenuolatiniai gyventojai 80 108 89 9 111,3% -19 82,4% Fiziniai asmenys, samdantys kitus 70 73 73 3 104,3% 0 100,0% Fiziniai asmenys, savarankiškai mokantys privalomąsias sveikatos draudimo įmokas 909 940 1.665 756 183,2% 725 177,1% Gyventojai, vykdantys individualią veiklą 18.260 19.362 24.007 5.747 131,5% 4.645 124,0% Iš viso: 113.276 116.164 124.961 11.685 110,3% 8.797 107,6% VMI mokesčių mok÷tojų registro duomenys
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktos lentel÷s duomenis, 2007 m. 9 m÷n. pabaigoje ūkininkų skaičius sudar÷ 96,6 tūkst.; lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius padid÷jo 5 tūkst. arba 5,5 proc. Tai susiję su tuo, kad ūkininkai, norintys įsigyti žym÷tą dyzeliną, privalo registruotis mokesčių inspekcijoje kaip mokesčių mok÷tojai. Taip pat 2007 m. I – III ketv. žymiai išaugo gyventojų, vykdančių individualią veiklą skaičius – per metus padid÷jo 5,7 tūkst. arba 31,5 proc. 3.4.3.4. Sumaž÷jo GPM pajamų, ypač susijusių su darbo santykiais, nepriemoka. Gyventojų (taip pat fizinių asmenų) pajamų mokesčio nepriemoka į valstyb÷s ir savivaldybių biudžetus 2007 m.
36
rugs÷jo 1 d. sudar÷ 175 325,3 tūkst. litų, palyginus su 2006 m. rugs÷jo 1 d. duomenimis, nepriemoka sumaž÷jo 23 409,6 tūkst. litų arba 11,8 proc. 3.4.3.5. 100 didžiausių GPM mok÷tojų (be biudžetinių įstaigų ir organizacijų) 2007 m. I – III ketv. sumok÷jo 753,2 mln. litų GPM. Palyginti su 2006 m. I – III ketv., 100 didžiausių GPM mok÷tojų sumok÷tas GPM padid÷jo 47,3 mln. litų arba 6,7 proc.; 2007 m. I – III ketv. 100 didžiausių GPM mok÷tojų sumok÷tų GPM dalis visoje GPM sumoje (eliminavus biudžetinių įstaigų ir organizacijų sumok÷tą GPM) sudar÷ 23,5 proc., 2006 m. I – III ketv. šis rodiklis buvo 25,7 proc. 3.4.3.6. 2007 m. I – III ketv. savivaldybių tarybų sprendimu suteikta GPM lengvatų ir pagal mokesčio įstatymą atleista nuo šio mokesčio už 5 938 tūkst. litų; lyginant su 2006 m. I – III ketv. ši suma padid÷jo 1 189,8 tūkst. litų arba 25,1 proc.
3.4.4. Sumok÷to GPM nuo gyventojams išmok÷tų išmokų ir gyventojų išlaidų, mažinančių mok÷tiną GPM, kitimas
3.4.4.1. Remiantis juridinių asmenų pateiktų deklaracijų (FR0572, FR0573) ir pažymos FR0471 duomenimis, 2006 m., lyginant su 2005 m., gyventojų skaičius, kuriems juridiniai asmenys išmok÷jo išmokas, priskiriamos A ir B klas÷s pajamoms padid÷jo 59 tūkst. arba 2,9 proc., iš jų gavusių A klas÷s pajamas skaičius padid÷jo 4,3 proc., tačiau sumaž÷jo gavusių A klas÷s pajamas už parduotą turtą ir gavusių B klas÷s pajamas. Deklaracijose nurodyta gyventojams išmok÷ta pajamų suma per metus padid÷jo 23 proc., o deklaruotas sumok÷tas pajamų mokestis padid÷jo 750,9 mln. litų arba 15 proc. Pagal deklaracijų duomenis, 2006 m. daugiausiai deklaruota sumok÷to pajamų mokesčio nuo A klas÷s pajamų (97,5 proc. visos deklaracijose FR0572, FR0573 ir pažymoje FR0471 deklaruoto sumok÷to pajamų mokesčio sumos).
Trečiųjų šaltinių duomenys apie 2005 m. ir 2006 m. gyventojams išmok÷tas išmokas bei nuo jų sumok÷tą GPM sumą ir mok÷tiną GPM mažinančias išlaidas Palyginimas Rodikliai Pra÷ję metai Ataskaitiniai metai +/- % Juridinių asmenų pateiktose deklaracijose nurodytas gyventojų skaičius* 2 054 582 2 113 602 59 020 102,90% gavusių A klas÷s pajamas1 1 694 966 1 768 482 73 516 104,30% gavusių A klas÷s pajamas už parduotą turtą2 126 098 118 834 – 7 264 94,20% iš jų: gavusių B klas÷s pajamas3 233 518 226 286 – 7 232 96,90% Deklaracijose nurodyta gyventojams išmok÷ta suma, tūkst. litų 25 734 562 31 654 697 5 920 135 123,00% nuo A klas÷s pajamų1 20 781 363 25 449 442 4 668 079 122,50% nuo A klas÷s pajamų už parduotą turtą2 1 032 057 1 256 180 224 123 121,70% iš jų: nuo B klas÷s pajamų3 3 921 141 4 949 075 1 027 934 126,20% Deklaruota sumok÷to pajamų mokesčio suma, tūkst. litų 4 988 987 5 739 933 750 946 115,10% nuo A klas÷s pajamų1 4 863 697 5 577 883 714 186 114,70% nuo A klas÷s pajamų už parduotą turtą2 123 353 160 280 36 927 129,90% iš jų: nuo B klas÷s pajamų3 1 937 1 770 – 167 91,40% Pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis gyventojų, patyrusių mok÷tiną GPM mažinančias išlaidas, skaičius iš viso:** 436 841 507 667 70 826 116,20% gyventojų, per pra÷jusius metus sumok÷jusių gyvyb÷s draudimo įmokas, skaičius4 177 233 199 083 21 850 112,30% gyventojų, per pra÷jusius metus sumok÷jusių palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, skaičius5 64 389 83 581 19 192 129,80% gyventojų, per pra÷jusius metus mok÷jusių įmokas už studijas, skaičius6 141 626 153 472 11 846 108,40% gyventojų, per pra÷jusius metus grąžinusių paskolas (jų dalis), skirtas išlaidoms už studijas padengti,skaičius7 2 604 2 272 – 332 87,30% gyventojų, per pra÷jusius metus sumok÷jusių įmokas į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus, skaičius8 9 917 13 116 3 199 132,30% iš jų: gyventojų, įsigijusių asmeninius kompiuterius su programine įranga (jų elementus) ir/arba interneto prieigą,skaičius9 123 851 162 658 38 807 131,30% Trečiųjų asmenų pateikti duomenys apie gyventojų išlaidas, mažinančias mok÷tiną GPM: 880 746 1 259 599 378 854 143,00% iš jų: Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus 264 564 406 327 141 763 153,60%
37
sumok÷tos gyvyb÷s draudimo įmokos4 Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus sumok÷tos palūkanos už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti5
147 870 278 461 130 591 188,30%
Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus už studijas sumok÷tos įmokos6 221 640 238 283 16 643 107,50% Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus grąžintos paskolos (jų dalis), skirtos išlaidoms už studijas padengti7 627 664 38 106,00% nuolatinių Lietuvos gyventojų per pra÷jusius metus sumok÷tos įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus8 25 323 36 869 11 545 145,60% nuolatinių Lietuvos gyventojų už įsigytus asmeninius kompiuterius su programine įranga (jų elementus) ir/arba interneto prieigą sumok÷tos sumos9 220 722 298 996 78 274 135,50% 1pagal deklaraciją FR0573A 2pagal deklaraciją FR0572A 3pagal pažymą FR0471 4pagal formą FR0611 5pagal formą FR0612 6pagal formą FR0613 7pagal formą FR0614 8pagal formą FR0615 9pagal formą FR0776
* Gyventojų, gavusių A klas÷s pajamas1, A klas÷s pajamas už parduotą turtą2 ir B klas÷s pajamas3 suma. ** Bendras asmenų, patyrusių mok÷tiną GPM mažinančias išlaidas, skaičius, t.y. kai kurie asmenys patyr÷ kelių grupių išlaidas. VMI Duomenų saugyklos duomenys, sudaryti pagal juridinių asmenų deklaracijas ir trečiųjų šaltinių pateiktą informaciją
3.4.4.2. Remiantis pateiktais trečiųjų šaltinių (formų FR0611, FR0612, FR0613, FR0614, FR0615, FR0776) duomenimis, 2006 m. buvo 507,6 tūkst. gyventojų, kurie patyr÷ išlaidas, mažinančias mok÷tiną GPM, o per metus jų skaičius padid÷jo 70,8 tūkst. asmenų arba 16,2 proc. Šių asmenų išlaidos, mažinančios mok÷tiną GPM, padid÷jo nuo 880,7 mln. litų 2005 m. iki 1 259,6 mln. litų 2006 m. arba 43 proc. Didžiausią dalį išlaidų, mažinančių mok÷tiną GPM, 2006 m. sudar÷ gyventojų per pra÷jusius metus sumok÷tos gyvyb÷s draudimo įmokos (32,3 proc.) ir gyventojų už įsigytus asmeninius kompiuterius su programine įranga (jų elementus) ir/arba interneto prieigą sumok÷tos sumos (23,7 proc.). 2006 m. lyginant su 2005 m. daugiausiai padid÷jo sumok÷tos palūkanos už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti (88,3 proc.) ir jų dalis išlaidų, mažinančių mok÷tiną GPM, sumoje padid÷jo nuo 16,8 proc. 2005 m. iki 22,1 proc. 2006 m. 3.4.4.3. Pagal trečiųjų asmenų informaciją 2006 m. vidutiniškai vienas asmuo patyr÷ 2 481,2 litų išlaidų, mažinančių mok÷tiną GPM, o lyginant su 2005 m. jos padid÷jo 465 litais arba 23,1 proc. Analizuojamu laikotarpiu vienam asmeniui tenkančios išlaidos daugiausiai padid÷jo: per pra÷jusius metus sumok÷tų palūkanų už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti išlaidų grup÷je (1035 litais arba 45,1 proc.) ir per pra÷jusius metus sumok÷tų gyvyb÷s draudimo įmokų išlaidų grup÷je (548,2 litais arba 36,7 proc.).
Pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis vienam asmeniui tenkančios mok÷tiną GPM mažinančios išlaidos per metus
(litais) Palyginimas
Išlaidų grup÷ 2005 m.
2006 m. +/- % Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus sumok÷tos gyvyb÷s draudimo įmokos 1.492,7 2.041,0 548,2 136,7% Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus sumok÷tos palūkanos už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti 2.296,5 3.331,6 1.035,1 145,1% Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus už studijas sumok÷tos įmokos 1.565,0 1.552,6 -12,4 99,2% Lietuvos Respublikos nuolatinių gyventojų per pra÷jusius metus grąžintos paskolos (jų dalis), skirtos išlaidoms už studijas padengti 240,8 292,4 51,7 121,5% Nuolatinių Lietuvos gyventojų per pra÷jusius metus sumok÷tos įmokos į papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondus 2.553,5 2.811,0 257,4 110,1% Nuolatinių Lietuvos gyventojų už įsigytus asmeninius kompiuterius su programine įranga (jų elementus) ir/arba interneto prieigą sumok÷tos sumos 1.782,2 1.838,2 56,0 103,1% Iš viso: 2.016,2 2.481,2 465,0 123,1% Apskaičiuota remiantis trečiųjų asmenų pateikta informacija, dalinant išlaidų, mažinančių mok÷tiną GPM, sumą iš asmenų, patyrusių atitinkamos grup÷s išlaidas, skaičiaus.
38
3.4.5. Gyventojų pateiktų pajamų mokesčio deklaracijų duomenys apie gautas pajamas, sumok÷tą GPM ir patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas
3.4.5.1. Remiantis GPM deklaracijų (FR0462 ir GPM302) duomenimis, už 2006 m. pajamas deklaravusių asmenų skaičius, lyginant su gyventojų skaičiumi, pateikusių GPM deklaracijas už 2005 m., padid÷jo 53,95 tūkst. arba 8,5 proc., o apmokestinamųjų pajamų suma padid÷jo 4 031,2 mln. litų arba 31,3 proc. Vidutiniškai vienam pajamas deklaravusiam asmeniui tenkančios apmokestinamosios pajamos per metus padid÷jo 23,45 proc. (nuo 20,32 tūkst. litų 2005 m. iki 24,59 tūkst. litų 2006 m.). 3.4.5.2. 2006 m. lyginant su 2005 m., ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavyb÷n pajamos padid÷jo 381 mln. litų arba 29 proc. ir 2006 m. sudar÷ 10,2 proc. gyventojų deklaruotų pajamų. Deklaruotos individualios veiklos pajamos padid÷jo 646,5 mln. litų arba 59,8 proc. ir 2006 m. sudar÷ 8,4 proc. gyventojų deklaruotų pajamų. Gyventojų pateiktų pajamų mokesčio deklaracijų duomenys apie gautas pajamas, sumok÷tą GPM ir patirtas išlaidas, mažinančias apmokestinamąsias pajamas
Palyginimas
Rodikliai 2005 m. 2006 m.
+/- % Deklaracijas pateikusių gyventojų skaičius1 634.261 688.213 53.952 108,51% Deklaruota apmokestinamų pajamų suma, tūkst. litų1 12.893.610 16.924.784 4.031.174 131,26% apmokestinamosios pajamos2 10.494.273 13.497.897 3.003.625 128,62% ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavyb÷n pajamos3 1.317.769 1.698.791 381.023 128,91% iš jos: individualios veiklos pajamos4 1.081.568 1.728.095 646.527 159,78% Deklaruota išskaičiuota (sumok÷ta) mokesčio suma, tūkst. litų1 2.626.383 3.100.671 474.288 118,06% Mok÷tina GPM suma (+), tūkst. litų1 144.228 212.369 68.142 147,25% Grąžintina permok÷ta GPM suma (-), tūkst. litų1 -288.477 -338.162 -49.685 117,22% Išlaidas, mažinančias mok÷tiną GPM, deklaravusių gyventojų skaičius5 306.523 364.793 58.270 119,01% Deklaruotos išlaidos, mažinančios mok÷tiną GPM, tūkst. litų5 742.427 1.024.690 282.263 138,02% 1pagal deklaracijų formas FR0462 ir/ar GPM302 2pagal priedus FR0462P ir/ar GPM302P 3pagal priedus FR0462T ir/ar GPM302T 4pagal priedus FR0462V ir/ar GPM302V 5pagal priedus FR0462L ir/ar GPM302L VMI Duomenų saugyklos duomenys, sudaryti pagal gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas
3.4.5.3. Deklaruota GPM suma už 2006 m. sudar÷ 3 100,6 mln. litų, tai yra 474,2 mln. litų arba 18 proc. daugiau nei 2005 m. deklaruota GPM. Analizuojamu laikotarpiu grąžintina GPM suma padid÷jo 49,6 mln. litų arba 17,2 proc. ir 2006 m. sudar÷ 10,9 proc. deklaruotos GPM sumos (2005 m. – 11,6 proc.). 3.4.5.4. Iš visų 2006 m. pajamas deklaravusių asmenų 53,0 proc. deklaravo išlaidas, mažinančias mok÷tiną GPM (2005 m. – 48,3 proc.); lyginant su 2005 m. jų skaičius padid÷jo 58,3 tūkst. arba 19 proc. Lyginant deklaracijų duomenis su trečiųjų asmenų pateikta informacija, nustatyta, kad 2006 m. susigrąžinti GPM už 2006 m. patirtas išlaidas, mažinančias mok÷tiną GPM, deklaravo 71,8 proc. asmenų patyrusių tokias išlaidas (2005 m. – 70,1 proc. asmenų). Lyginant 2006 m. ir 2005 m. GPM deklaracijų duomenis, užfiksuota, kad deklaruotos išlaidos, mažinančios mok÷tiną GPM, padid÷jo 282,3 mln. litų arba 38 proc. ir 2006 m. sudar÷ 1 024,7 mln. litų. Tai sudaro 81,3 proc. pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis gyventojų išlaidų, mažinančių mok÷tiną GPM, sumos (2005 m. – 84,3 proc.). 3.4.6. Nedarbo lygio dinamika Vieni iš svarbiausių veiksnių, lemiančių pagrindinio mokesčio, sumokamo į savivaldybių biudžetus, GPM surinkimą – tai užimtumo ir darbo užmokesčio pokyčiai. Spartus šalies ekonomikos kilimas bei ger÷jantys makroekonominiai rodikliai l÷m÷ registruoto nedarbo lygio sumaž÷jimą iki 2,8 proc. 2007 m. spalio 1 dienai.
39
Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje 2005 – 2007 m.
Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis
6,1 6,1 5,9
5,4
4,8
4,4 4,5 4,3 4,1 3,9 3,9 4,14,1 4,0 3,9 2,9 3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,73,4 2,8 2,8 2,83,1 3,5 3 2,7 3,73,93,9
0
2
4
6
8
1 m÷n. 2 m÷n. 3 m÷n. 4 m÷n. 5 m÷n. 6 m÷n. 7 m÷n. 8 m÷n. 9 m÷n. 10 m÷n. 11 m÷n. 12 m÷n.
proc.
2005 m. 2006 m. 2007 m.
Lietuvos darbo biržos duomenys
2007 m. spalio 1 d. darbo biržoje buvo registruota 91 tūkst. ieškančių darbo asmenų, iš jų bedarbio statusą tur÷jo 58,9 tūkst. Lyginant su 2006 m. liepos 1 d., bedarbių skaičius sumaž÷jo 10,4 tūkst. arba 15 proc. 2007 m. spalio 1 dienai didžiausia darbingo amžiaus gyventojų dalis registruota bedarbiais buvo Ignalinos (5,8 proc.), Jurbarko ir Druskininkų (po 5,6 proc.) rajonų savivaldyb÷se. Mažiausiai bedarbių buvo tarp Trakų raj. ir Elektr÷nų (po 0,8 proc.) savivaldybių darbingo amžiaus gyventojų. Iš didžiųjų šalies miestų mažiausias bedarbių procentas buvo Marijampol÷je (1,6 proc.), didžiausias – Klaip÷doje (3,2 proc.). Statistikos departamento skelbiamais Gyventojų užimtumo tyrimo duomenimis, nedarbo lygis 2007 m. II ketv. buvo 4,1 proc. ir per metus sumaž÷jo 1,5 procentinio punkto. 2007 m. II ketv. buvo 1,544 mln. užimtų gyventojų, t.y. 19,3 tūkst. (1,2 proc.) daugiau nei 2006 m. II ketv. Bedarbių skaičius 2007 m. II ketv. buvo 65,9 tūkst. ir jų skaičius per metus sumaž÷jo daugiau kaip penktadaliu (22,8 tūkst.). Darbo j÷ga 2007 m. II ketv., lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, padid÷jo 19,3 tūkst. žmonių (1,2 proc.) ir 2007 m. II ketv. sudar÷ 1,609 mln. asmenų. Lietuvos darbo biržos duomenimis, per 2007 m. I-III ketv. į teritorines darbo biržas kreip÷si 141,5 tūkst. ieškančių darbo asmenų (6,2 proc. daugiau nei 2006 m. I pusm.), iš jų 125 tūkst. buvo įregistruoti bedarbiais. Per 2007 m. I – III ketv. Lietuvos darbo biržai tarpininkaujant buvo įdarbinta 85,5 tūkst. ieškančių darbo asmenų. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, įdarbinimas išaugo 15 proc. Į aktyvias darbo rinkos priemones per 2007 m. I – III ketv. nusiųsta 57,1 tūkst. asmenų. Daugiau kaip 20,7 tūkst. darbo biržoje registruotų asmenų 2007 m. rugs÷jo pabaigoje dalyvavo laikino užimtumo priemon÷se ir jiems buvo sustabdytas bedarbio statusas. Per 2007 m. I – III ketv. užregistruoti 46 pranešimai apie grup÷s darbuotojų atleidimus, įsp÷ta apie atleidimą 1,5 tūkst. darbuotojų. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, įsp÷tų apie atleidimą darbuotojų skaičius sumaž÷jo 4 kartus.
3.5. Kitų į valstyb÷s biudžetą pervedamų mokesčių surinkimas
Palyginus su planuotomis kitų į valstyb÷s biudžetą pervedamų mokesčių pajamomis, per 2007 m. I – III ketv. daugiau negu planuota buvo gauta laikinojo socialinio mokesčio (3 855 tūkst. litų), cukraus (24 875 tūkst. litų), transporto priemonių mokesčio (55 476 tūkst. litų), loterijų ir azartinių lošimų mokesčio (6 105 tūkst. litų), mokesčio už aplinkos teršimą (16 090 tūkst. litų), rinkliavų ir mokesčių už pramonin÷s nuosavyb÷s objektų registravimą (6 419tūkst. litų) bei atskaitymų nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą (6 547 tūkst. litų).
40
3.5.1. Laikinasis socialinis mokestis
• 2007 m. I – III ketv. laikinojo socialinio mokesčio gauta 356 635 tūkst. litų. • 2007 m. I – III ketv. valstyb÷s biudžeto planas įvykdytas 101,1 procento. Plane buvo numatyta gauti 352 780 tūkst. litų. • Laikinasis socialinis mokestis įvestas nuo 2006 metų sausio 1 d. Šį mokestį moka tie juridiniai asmenys, kurie už tą patį mokestinį laikotarpį privalo mok÷ti pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno. Iki rugs÷jo m÷n. paskutin÷s dienos tur÷jo būti sumok÷tas trečdalis apskaičiuotos avansinio mokesčio sumos. Avansinio socialinio mokesčio suma apskaičiuojama pagal numatomą einamojo mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno sumą, tačiau ši suma už 2007 metais prasid÷jusį mokestinį laikotarpį negali būti mažesn÷ kaip 3 procentai pra÷jusio (t. y. 2006 metų) pelno mokesčio mokestinio laikotarpio faktiškai apskaičiuotos apmokestinamojo pelno sumos. • Taip pat iki spalio 1 d. tur÷jo būti pateikta Metin÷ (už 2006 m.) socialinio mokesčio deklaracija ir sumok÷tas mokestis (tos įmon÷s, kurios 2006 m. mok÷jo avansinio socialinio mokesčio įmokas, pagal Laikinojo socialinio mokesčio įstatymą turi sumok÷ti likusią nepriemoką pagal 2006 m. apskaičiuotą mokesčio bazę).
Pagrindiniai veiksniai, tur÷ję įtakos avansinio ir metinio socialinio mokesčio surinkimui: – 2007 m. III ketvirčio avansinio ir metinio už 2006 m. socialinio mokesčio mok÷jimo terminas – rugs÷jo 30 d. – sutapo su nedarbo diena ir persik÷l÷ į spalio 1 d., tod÷l dalis įmonių įmokas sumok÷jo jau spalio m÷n. (pvz., spalio 18 d. duomenimis per spalio m÷n., kai n÷ra laikinojo socialinio mokesčio mok÷jimo termino, jau yra sumok÷ta 105 mln. litų); – Viena įmon÷ pernai sumok÷jusi 27,1 mln. litų, o per visus 2006 m. apie 40 mln. litų, šiemet pateiktoje 2006 m. socialinio mokesčio deklaracijoje nurod÷ turinti 31,4 mln. litų permoką, kurią panaudos kitų mokesčių įskaitymams (per 2007 m. I – III ketv. jau įskaityta 24,5 mln. litų). Laikinasis socialinis mokestis (tūkst. litų) 2007 m. ir 2006 m. pajamų palyginimas 2007 m. gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. Planas 2007 m. +/- % +/- % I ketvirtis 95 068 81 517 73 684 -21 384 77,51% – 7 834 90,39% II ketvirtis 113 511 113 583 99 445 – 14 066 87,61% – 14 137 87,55% III ketvirtis 93 869 157 680 183 506 89 637 195,49% 25 826 116,38% I – III ketvirtis 302 448 352 780 356 635 – 54 187 117,92% 3 855 101,09% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
3.5.2. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
• 2007 m. I – III ketv. loterijų ir azartinių lošimų mokesčio gauta 23 373 tūkst. litų arba 8 261 tūkst. litų (1,55 karto daugiau) negu per 2006 m. ataskaitinį laikotarpį. • 2007 m. I – III ketv. valstyb÷s biudžeto planas įvykdytas 135,4 procento. Plane buvo numatyta gauti 17 268 tūkst. litų. • Viena daugiausiai (24 proc. visų ataskaitinio laikotarpio loterijų ir azartinių lošimų mokesčio pajamų) per 2007 m. I – III ketv. sumok÷jusi įmon÷, sumok÷jo 4,6 mln. litų daugiau nei 2006 m. atitinkamą laikotarpį. Tokio padid÷jimo priežastis ta, kad įmon÷ 2006 m. I-III ketv. buvo sumok÷jusi bendroje sumoje 4,3 mln. litų pelno mokesčio nuo juridinių asmenų rengiančių loterijas bei loterijų ir azartinių lošimų mokesčio (atitinkamai 2,5 ir 1,8 mln. litų); šiemet bendra šių mokesčių suma sumaž÷jo iki 3,9 mln. litų, nes, 6,4 mln. litų loterijų ir azartinių lošimų mokesčio suma susidar÷ iš 3,9 mln. litų įmokų ir iškeltos 2,5 mln. litų sumos iš pelno mokesčio nuo juridinių asmenų rengiančių loterijas iškelta į loterijų ir azartinių lošimų mokestį.
41
Loterijų ir azartinių lošimų mokestis
(tūkst. litų)
2007 m. ir 2006 m. pajamų palyginimas
2007 m. gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. Planas 2007 m. +/- % +/- % I ketvirtis 4.750 6.928 10.263 5 513 216,08% 3 335 148,14% II ketvirtis 3 890 4 444 6 747 2 858 173,46% 2 303 151,83% III ketvirtis 6 473 5 896 6 363 -100 98,30% 467 107,92% I – III ketvirtis 15 113 17 268 23 373 8 261 154,66% 6 105 135,36% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
3.5.3. Kiti į valstyb÷s biudžetą surinkti mokesčiai
(tūkst. litų)
Ataskaitinių ir 2006 m. pajamų palyginimas
Ataskaitiniais metais gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. gauta pajamų Planas Ataskaitiniais metais gauta pajamų +/- % +/- % Atskaitymai nuo pajamų pagal LR Miškų įstatymą I ketvirtis 3.886 3.380 5.118 1 232 131,72% 1 738 151,42% II ketvirtis 4 530 3 360 6 331 1 801 139,74% 2 971 188,43% III ketvirtis 3 863 3 609 5 447 1 584 141,04% 1 838 150,93% I – III ketvirtis 12 279 10 349 16 896 4 617 137,61% 6 547 163,27% Transporto priemonių mokestis I ketvirtis 19.484 22.869 38.897 19 413 199,63% 16 028 170,09% II ketvirtis 16 967 20 207 32 737 15 770 192,94% 12 530 162,00% III ketvirtis 19 619 5 958 32 876 13 257 167,58% 26 918 551,80% I – III ketvirtis 56 070 49 034 104 510 48 440 186,39% 55 476 213,14% Mokestis už aplinkos teršimą I ketvirtis 11.550 11.556 19.546 7 997 169,24% 7 990 169,15% II ketvirtis 5 780 1 781 5 027 – 753 86,97% 3 246 282,25% III ketvirtis 5 713 1 344 6 198 485 108,48% 4 854 461,14% I – III ketvirtis 23 043 14 681 30 771 7 729 133,54% 16 090 209,60% Rinkliavos ir mokesčiai už pram. nuosavyb÷s objektų registravimą I ketvirtis 13.580 17.275 17.786 4 206 130,97% 511 102,96% II ketvirtis 16 576 16 188 18 792 2 216 113,37% 2 604 116,09% III ketvirtis 14 743 13 397 16 701 1 958 113,28% 3 304 124,66% I – III ketvirtis 44 899 46 860 53 279 8 380 118,66% 6 419 113,70% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
Beveik 2 kartus daugiau šiemet surinkta transporto priemonių mokesčio, lyginant su 2006 m. I – III ketv. d÷l to, kad atsirado apie 10 tūkst. mok÷tojų (arba 2,1 karto daugiau), kurie 2006 m. I-III ketv. šio mokesčio nebuvo mok÷ję, o 2007 m. sumok÷jo apie 8,7 mln. litų, taip pat dar apie 10,5 mln. litų daugiau šio mokesčio sumok÷ta per Automobilių kelių direkciją prie susisiekimo ministerijos ir virš 1,2 mln. litų daugiau per bankų sąskaitas (teigiamai įtakojo sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimas (2005 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 447 „D÷l Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir pl÷tros programos finansavimo programos įgyvendinimo“).
3.6. Kitų į valstyb÷s biudžetą pervedamų pajamų surinkimas
Per 2007 m. I-III ketv. kitų į valstyb÷s biudžetą pervedamų pajamų buvo surinkta ir pervesta į valstyb÷s biudžetą 22 012 tūkst. litų mažiau nei per 2006 m. I-III ketv. Tačiau ne visų pajamų rūšių surinkta mažiau, nei pernai atitinkamą laikotarpį, pvz., pajamų už atsitiktines paslaugas surinkta 12 273 tūkst. litų daugiau, o kitų neišvardytų pajamų 25 344 tūkst. litų mažiau, arba pajamų iš baudų ir konfiskacijos 10 881 tūkst. litų daugiau, o naftos ir dujų išteklių mokesčio 11 729 tūkst. litų mažiau. Palyginus su planuotomis kitomis į valstyb÷s biudžetą pervedamomis pajamomis, per 2007 m. I-III ketv., planas įvykdytas 95,27 proc., ženkliai mažiau (planas įvykdytas tik 47,68 proc.) gauta kitų neišvardytų pajamų. Kita vertus, pajamų iš baudų ir konfiskacijos planas viršytas 24,51 proc.
42
3.6.1. Naftos ir dujų išteklių mokestis
• Per 2007 m. I-III ketv. VMI naftos ir dujų išteklių mokesčio surinko ir perved÷ į valstyb÷s biudžetą 16 990 tūkst. litų arba 8 611 tūkst. litų (40,84 proc.) mažiau, negu per 2006 m. I-III ketv. • 2007 m. I-III ketv. šio mokesčio valstyb÷s biudžeto planas įvykdytas 121,10 proc., buvo numatyta gauti 14 030 tūkst. litų.
Naftos ir dujų išteklių mokestis
(tūkst. litų)
2007 m. ir 2006 m. pajamų palyginimas
2007 m. gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. Planas 2007 m. +/- % +/- % I ketvirtis 11 327 4 534 7 065 – 4 262 62,38% 2 531 155,83% II ketvirtis 7 931 4 875 3 583 – 4 348 45,17% – 1 292 73,49% III ketvirtis 9 460 4 621 6 342 -3 118 67,04% 1 721 137.25% I – III ketvirtis 28 718 14 030 16 990 -11 728 59,16% 2 960 121,10% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys 3.6.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas (spec. l÷šos)
• 2007 m. I-III ketv. pajamų už atsitiktines paslaugas (spec. l÷šos) gauta 249 388 tūkst. litų arba 12 273 tūkst. litų (5,18 proc.) daugiau negu per 2006 m. I-III ketv. • Šių pajamų valstyb÷s biudžeto planas įvykdytas 104,19 procento, buvo numatyta gauti 239 363 tūkst. litų. • Pajamos už atsitiktines paslaugas sudaro net 56,2 proc. visų kitų pajamų surinktų į valstyb÷s biudžetą sumos. Pajamos už atsitiktines paslaugas (spec. l÷šos) (tūkst. litų) 2007 m. ir 2006 m. pajamų palyginimas 2007 m. gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. Planas 2007 m. +/- % +/- % I ketvirtis 69 329 77 526 80 507 11 179 116,12% 2 981 103,85% II ketvirtis 71 229 76 552 80 553 9 324 113,09% 4 001 105,23% III ketvirtis 96 558 85 285 88 328 -8 230 91,48% 3 043 103,57% I – III ketvirtis 237 116 239 363 249 388 12 273 105,18% 10 025 104,19% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
3.6.3. Kitos į valstyb÷s biudžetą surinktos nemokestin÷s pajamos
tūkst. litų)
Ataskaitinių ir 2006 m. pajamų palyginimas
Ataskaitiniais metais gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. gauta pajamų Planas Ataskaitiniais metais gauta pajamų +/- % +/- % Dividendai I ketvirtis 0 0 58 58 58 II ketvirtis 54 946 71 606 50 498 – 4 448 91,91% – 21 108 70,52% III ketvirtis 1 949 0 2 858 909 146,61% 2 858 I – III ketvirtis 56 895 71 606 53 414 – 3 481 93,88% – 18 192 74,59% Mokestis už valstyb÷s turto naudojimą patik÷jimo teise I ketvirtis 166 238 167 1 100,78% – 71 70,17% II ketvirtis 15 151 21 690 12 956 – 2 195 85,51% – 8 734 59,73% III ketvirtis 1 714 2 455 1 036 – 678 60,44% – 1 419 42,20% I – III ketvirtis 17 031 24 383 14 159 – 2 872 83,14% – 10 224 58,07% Mokestis už valstybinius gamtos išteklius I ketvirtis 5 177 19 270 5 041 – 136 97,37% – 14 229 26,16% II ketvirtis 4 441 0 668 – 3 773 15,05% 668 III ketvirtis 3 305 0 1 626 – 1 679 49,20% 1 626 I – III ketvirtis 12 923 19 270 7 335 – 5 588 56,76% – 11 935 38,06% Žyminis mokestis I ketvirtis 3 304 3 091 4 038 734 122,21% 947 130,64% II ketvirtis 3 411 3 190 4 088 677 119,85% 898 128,13% III ketvirtis 3 272 3 061 4 572 1 300 139,74% 1 511 149,39%
43
I – III ketvirtis 9 987 9 342 12 698 2 711 127,15% 3 356 135,93% Kitos pajamos (Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos administruojamos pajamos) I ketvirtis 3 052 2 748 3 255 203 106,64% 507 118,45% II ketvirtis 3 434 3 093 3 688 254 107,39% 595 119,23% III ketvirtis 3 116 2 806 3 796 680 121,84% 990 135,29% I – III ketvirtis 9 602 8 647 10 739 1 137 111,84% 2 092 124,19% Pajamos iš baudų ir konfiskacijos I ketvirtis 12 809 11 705 17 818 5 009 139,11% 6 113 152,23% II ketvirtis 15 307 11 586 17 692 2 385 115,58% 6 106 152,70% III ketvirtis 16 269 12 315 19 756 3 487 121,43% 7 441 160,42% I – III ketvirtis 44 385 35 606 55 266 10 881 124,51% 19 660 155,22% Kitos neišvardytos pajamos I ketvirtis 24 437 7 400 12 851 – 11 586 52,59% 5 451 173,66% II ketvirtis 17 784 5 400 6 870 – 10 914 38,63% 1 470 127,2% III ketvirtis 6 218 5 010 3 373 -2 845 54,25% – 1 637 67,33% I – III ketvirtis 48 439 17 810 23 094 – 25 345 47,68% 5 284 129,67% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys Pajamų iš baudų ir konfiskacijos surinkta 10 881 tūkst. litų daugiau nei 2006 m. I-III ketv. d÷l žymiai – 8,3 mln. litų didesnių pajamų į valstyb÷s biudžetą iš administracinių baudų už kelių eismo taisyklių pažeidimus ir 2,04 mln. litų didesnių įplaukų už teismo skirtas baudas. Kitų neišvardintų pajamų 2007 m. I-III ketv. gauta 25 345 tūkst. litų mažiau nei pra÷jusių metų atitinkamą laikotarpį, nes 2006 m. I-III ketv. viena įmon÷ pagal Valstyb÷s konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnybos paskirtą baudą sumok÷jo 32 mln. litų, kurie buvo priskirti prie kitų neišvardintų pajamų. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius planas įvykdytas tik 38,1 proc. Nuo 2007 m. sausio 1 d. pasikeit÷ mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mok÷jimo tvarka, – mokestis turi būti sumokamas pasibaigus kalendoriniams metams iki vasario 1 d. Kadangi įmon÷s 2006 m. dar mok÷jo avansinį mokestį už valstybinius gamtos išteklius, tai iki 2007 m. vasario 1 d. jos prival÷jo paskaičiuoti metines mokesčio įmokas pagal faktišką išteklių kiekį ir skirtumą sumok÷ti į biudžetą. Kitais šių metų m÷nesiais didesnių šio mokesčio mok÷jimų neprognozuojama ir metų planas liks neįvykdytas.
3.7. Pajamų iš sandorių su turtu surinkimo bendrosios tendencijos
Pajamų iš sandorių su turtu per 2007 m. I-III ketv. surinkta 53,82 mln. litų arba 2,2 karto daugiau negu planuota. Pagrindin÷ plano viršijimo priežastis – 45 102 tūkst. litų didesn÷s nei planuota žem÷s ir žem÷s gelmių išteklių realizavimo pajamos. Pajamos iš sandorių su turtu (tūkst. litų) Ataskaitinių ir 2006 m. pajamų palyginimas Ataskaitiniais metais gautų ir planuotų pajamų palyginimas Laikotarpis 2006 m. gauta pajamų Planas Ataskaitiniais metais gauta pajamų +/- % +/- % Žem÷s ir žem÷s gelmių išteklių realizavimo pajamos I ketvirtis 32 954 19 003 38 957 6 003 118,22% 19 954 205,01% II ketvirtis 39 292 9 397 24 222 – 15 070 61,65% 14 825 257,77% III ketvirtis 16 130 11 297 21 620 5 490 134,04% 10 323 191,37% I – III ketvirtis 88 376 39 697 84 799 – 3 577 95,95% 45 102 213,62% Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos I ketvirtis 11 809 1 043 282 – 11 527 2,39% – 761 27,02% II ketvirtis – 307 850 671 978 – 179 79,00% III ketvirtis 185 243 677 492 366,68% 434 278,56% I – III ketvirtis 11 687 2 136 1 630 – 10 057 13,95 – 506 76,32% Kitos gautinos sumos (ŽŪM ir Ūkio ministerijos adminstr. pajamos) I ketvirtis 2 559 989 5 751 3 191 224,70% 4 762 581,46% II ketvirtis 660 812 2 953 2 293 447,05% 2 141 363,69% III ketvirtis 4 207 772 3 102 -1 104 73,75% 2 330 401,84% I – III ketvirtis 7 426 2 573 11 806 4 380 158,97% 9 233 458,84% Neišaiškintos (laikinai) pajamos I ketvirtis 105 0 338 233 322,92% 338 II ketvirtis – 29 0 – 65 – 36 – 65 III ketvirtis 25 0 137 112 544,44% 137 I – III ketvirtis 101 0 410 310 408,16% 410 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
44
4. SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PLANŲ VYKDYMAS IR PRIEŽASTYS
Pagrindiniai 2007 m. I-III ketv. savivaldybių biudžetų pajamų rodikliai: • 2007 m. I-III ketv. VMI administruojamų mokesčių ir kitų įmokų į savivaldybių biudžetus pajamos sudar÷ 2 156 874 tūkst. litų, iš jų surinkta 38 077 tūkst. litų kitų mokesčių ir pajamų, kurios neįtrauktos į VMI savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planus. • Savivaldybių biudžetų 2007 m. I-III ketv. pajamų surinkimo plano įvykdymas – 99,0 proc., gauta 21 336 tūkst. litų mažiau pajamų nei planuota. • Palyginti su 2006 m. I-III ketv., savivaldybių biudžetų pajamos yra didesn÷s 376 683 tūkst. litų arba 21,62 proc. • 2007 m. I-III ketv. d÷l įstatymų suteiktų mokesčių lengvatų ir d÷l savivaldybių tarybų suteiktų mokesčių lengvatų, savivaldybių biudžetai neteko 12 950 tūkst. litų pajamų. • Lietuvos darbo biržos duomenimis, 2007 m. spalio 1 d. Lietuvoje bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų sudar÷ 2,8 proc. Palyginti su 2006 m. spalio 1d., nedarbo lygis sumaž÷jo 0,5 procentinio punkto. • Statistikos departamento paskelbtais duomenimis 2007 m. II ketv. šalies vidutinis bruto darbo užmokestis sudar÷ 1826 litus per m÷nesį ir, palyginti su 2006 m. II ketv., išaugo 306,6 lito arba 20,2 proc.
Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planų vykdymas nuo metų pradžios
(tūkst. litų)
Mokesčiai ir pajamos (įtraukti į VMI SB pajamų surinkimo planus) 2007 m. fakto palyginimas su 2006 m. faktu 2007 m. fakto ir plano palyginimas
Kiti mokesčiai ir pajamos (neįtraukti į VMI SB pajamų surinkimo planus) Laikotarpis 2006 m. faktas 2007 m. planas 2007 m. faktas ± % ± % 2006 m. faktas 2007 m. faktas Rugs÷jo m÷n. 1 m÷n. 144 218 160 014 156 565 12 348 108,56% – 3 449 97,84% 3 783 4 696 2 m÷n. 165 568 227 091 234 081 68 513 141,38% 6 990 103,08% 6 910 5 658 3 m÷n. 226 062 258 958 225 613 – 449 99,80% – 33 345 87,12% 3 748 3 834 4 m÷n. 197 013 266 137 244 075 47 062 123,89% – 22 062 91,71% 2 822 2 204 5 m÷n. 210 314 269 643 226 582 16 268 107,74% – 43 061 84,03% 6 509 4 851 6 m÷n. 239 703 292 084 279 633 39 930 116,66% – 12 451 95,74% 2 345 3 088 7 m÷n. 203 788 203 836 271 001 67 213 132,98% 67 165 132,95% 3 827 3 157 8 m÷n. 162 790 200 617 234 053 71 263 143,78% 33 436 116,67% 7 177 8 380 9 m÷n. 192 657 261 753 247 193 54 537 128,31% – 14 560 94,44% 2 136 2 208 10 m÷n. 204 525 242 812 2 814 11 m÷n. 187 994 255 695 5 590 12 m÷n. 300 798 428 159 3 019 1 – 9 m÷n. 1 742 114 2 140 133 2 118 797 376 683 121,62% – 21 336 99,00% 39 257 38 077 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planų nevykdymą sąlygojo gauta žymiai mažesn÷ nei planuota GPM pajamų suma – 58 352 tūkst. litų arba 3,15 proc. mažiau nei planuota, žem÷s mokesčio – 3 442 tūkst. litų arba 59,34 proc. mažiau. Į savivaldybių biudžetus pervesta virš plano 5 420 tūkst. litų arba 2,7 proc. daugiau nekilnojamojo turto mokesčio ir 32 544 tūkst. litų arba 1,4 karto daugiau nei planuota kitų mokesčių ir nemokestinių pajamų. 2007 m. I-III ketv. pajamas lyginant su 2006 m. I-III ketv., visų į VMI savivaldybių biudžetus įtrauktų mokesčių gauta daugiau, išskyrus žem÷s mokesčio.
2007 m. I-III ketv. savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planų vykdymas pagal mokesčių rūšis (tūkst. litų) 2007 m. fakto palyginimas su 2006 m. faktu 2007 m. fakto ir plano palyginimas Eil. Nr. Mokesčiai 2006 m. faktas 2007 m. planas 2007 m. faktas +/- % +/- % 2007 m. I-III ketv. gautos sumos 1 Gyventojų pajamų mokestis 1 429 860 1 853 169 1 794 817 364 957 125,52% – 58 352 96,85% 2 Turto mokesčiai (2a+2b+2c) 207 823 207 594 212 066 4 244 102,04% 4 472 102,15% 2a Žem÷s mokestis 5 644 5 801 2 359 – 3 285 41,79% – 3 442 40,66%
45
2b Nekilnojamojo turto mokestis 198 853 199 222 204 642 5 789 102,91% 5 420 102,72% 2c Paveldimo turto mokestis 3 326 2 571 5 066 1 740 152,31% 2 495 197,04% 3 Kiti mokesčiai ir pajamos (įtraukti į VMI SB pajamų surinkimo planus) 104 431 79 370 111 914 7 483 107,17% 32 544 141,00% Iš viso įtrauktos į VMI SB pajamų surinkimo planus (1+2+3) 1 742 114 2 140 133 2 118 797 376 683 121,62% – 21 336 99,00% 4 Kiti mokesčiai ir pajamos (neįtraukti į VMI SB pajamų surinkimo planus) 39 257 x 38 077 – 1 180 96,99% x x Iš viso (1+2+3+4) 1 781 371 x 2 156 874 375 504 121,08% x x Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
4.1. Savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planų vykdymas
Išnagrin÷jus savivaldybių biudžetų pajamų struktūrą pagal Finansų ministerijos patvirtintus 2007 m. savivaldybių biudžetų pajamų planus, 2007 m. I-III ketv. savivaldybių biudžetų pajamų planus įvykd÷ 51 savivaldyb÷. Planų neįvykdymą daugiausiai sąlygojo GPM planų nevykdymas – 2007 m. I-III ketv. šio mokesčio savivaldybių biudžetų planų neįvykd÷ 10 savivaldybių.
VMI administruojamų savivaldybių biudžetų pajamų pasiskirstymas pagal mokesčius 2006 m. I-III ketv. ir 2007 m. I-III ketv.
82,08% 84,71%
11,93%10,01% 5,99% 5,28%
Gyventojų pajamų mokestis
Turto mokesčiai (2a+2b+2c)
Kiti mokesčiai ir pajamos (įtrauktos į VMI SB pajamų surinkimo planus)
2006 m. 1-9 m÷n.
2007 m. 1-9 m÷n.
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
Bendroje VMI administruojamų savivaldybių biudžetų pajamų struktūroje 2007 m. I-III ketv. didžiausią dalį sudar÷ GPM (84,7 proc.) ir turto mokesčiai (10 proc.). Palyginus su pra÷jusiais metais GPM dalis visose savivaldybių biudžetų pajamose padid÷jo 2,63 proc. punkto, o turto mokesčių dalis sumaž÷jo 1,92 proc. punkto. Kitų mokesčių ir nemokestinių pajamų (įtrauktų į VMI savivaldybių biudžetų planus) lyginamasis svoris yra labai nežymus ir nuo 5,99 proc. 2006 m. I-III ketv. sumaž÷jo iki 5,28 proc. 2007 m. I-III ketv.
46
4.2. GPM dalies savivaldybių biudžetuose bendrosios tendencijos
Į savivaldybių biudžetus 2007 m. I-III ketv. pervesta 1 794 817 tūkst. litų GPM. Palyginti su 2006 m. I-III ketv., GPM pajamų 2007 m. I-III ketv. visose AVMI gauta daugiau, iš viso gauta daugiau 364 957 tūkst. litų arba 25,5 proc. D÷l 7,62 proc. punktais padid÷jusios GPM atskaitymo į savivaldybių biudžetus dalies (lyginant su 2006 m.), per 2007 m. 1-9 m÷n. GPM pajamos į savivaldybių biudžetus padid÷jo 237 313 tūkst. litų. D÷l GPM tarifo sumaž÷jimo nuo 33 proc. iki 27 proc. GPM nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais, vidutiniškai sumaž÷jo 18,2 proc. (2007 m. I-III ketv. į savivaldybių biudžetus pervesto GPM nuo tokių pajamų sumaž÷jimas sudarytų 366 632 tūkst. litų), galima teigti, kad, sparčiai augant šalies vidutiniam darbo užmokesčiui, iš šio mokesčio gautos pajamos did÷jo, nepaisant GPM tarifo sumažinimo. Palyginti su planu, 2007 m. I-III ketv. gauta 58 352 tūkst. litų arba 3,15 proc. mažiau. Visos AVMI, išskyrus Vilniaus ir Kauno, įvykd÷ 2007 m. I-III ketv. planus, iš viso 50 savivaldybių įvykd÷ šio mokesčio į savivaldybių biudžetus pajamų surinkimo planą. Mažiausias įvykdymo procentas – Vilniaus AVMI (89,5 proc.), negauta 85 571 tūkst. litų planuotų pajamų, o į Vilniaus m. savivaldyb÷s biudžetą negauta 104 562 tūkst. litų, įvykdymas – 85,5 proc. Viena svarbiausių Vilniaus miesto savivaldyb÷s biudžeto plano nevykdymo priežasčių – didel÷ į kitų savivaldybių biudžetus perskirstomo GPM dalis pagal GPM įstatymo 38 straipsnio nuostatas (2007 m. I-III ketv. gauta 803 951 tūkst. litų GPM įplaukų, iš jų pervesta kitoms savivaldyb÷ms 223 766 tūkst. litų arba 27,8 proc. visų įplaukų, iš kitų savivaldybių gauta 35 515 tūkst. litų arba 4,4 proc. visų įplaukų). 2007 m. I-III ketv. VMI administruojamų savivaldybių biudžetų GPM pajamos (tūkst. litų) 2007 m.ir 2006 m. fakto palyginimas 2007 m. fakto ir plano palyginimas Eil Nr Apskritis 2006 m. faktas 2007 m. planas 2007 m. faktas ± % ± % 1 Alytaus 51 275 62 565 65 307 14 032 127,37% 2 742 104,38% 2 Kauno 287 490 370 556 358 885 71 395 124,83% – 11 671 96,85% 3 Klaip÷dos 165 314 194 455 204 852 39 539 123,92% 10 397 105,35% 4 Marijampol÷s 41 507 49 192 52 308 10 801 126,02% 3 116 106,33% 5 Panev÷žio 84 988 92 138 103 269 18 280 121,51% 11 131 112,08% 6 Šiaulių 98 665 119 361 123 495 24 831 125,17% 4 134 103,46% 7 Taurag÷s 23 058 27 418 29 476 6 419 127,84% 2 058 107,51% 8 Telšių 51 169 64 219 65 997 14 829 128,98% 1 778 102,77% 9 Utenos 53 813 61 751 65 284 11 471 121,32% 3 533 105,72% 10 Vilniaus 572 583 811 514 725 943 153 360 126,78% – 85 571 89,46% Iš viso 1 429 860 1 853 169 1 794 817 364 957 125,52% – 58 352 96,85% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys Plačiau apie GPM pajamas žr. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimo dalyje.
4.3. Turto mokesčių surinkimas
Į savivaldybių biudžetus 2007 m. I-III ketv. pervesta 212 066 tūkst. litų turto mokesčių. Palyginti su planu, 2007 m. I-III ketv. gauta 4 472 tūkst. litų arba 2,15 proc. daugiau nei planuota. Palyginti su 2006 m. I-III ketv., turto mokesčių pajamų 2007 m. I-III ketv. gauta 4 244 tūkst. litų arba 2,04 proc. daugiau. Analizuojant pagal mokesčius, 2007 m. I-III ketv., lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, nekilnojamojo turto mokesčio surinkta 2,9 proc. daugiau, paveldimo turto mokesčio – 52,3 proc. daugiau, o žem÷s mokesčio – 58,2 proc. mažiau. 2007 m. I-III ketv. savivaldybių tarybų sprendimu suteikta turto mokesčių lengvatų ir d÷l to pagal mokesčių įstatymus atleista nuo šių mokesčių už 7 011,9 tūkst. litų. Palyginus su 2006 m. I-III ketv., pajamų netekimas d÷l atleidimų nuo turto mokesčių padid÷jo 3 554 tūkst. litų arba 2 kartus.
47
2007 m. I-III ketv. turto mokesčių pajamos pagal mokesčių rūšis
(tūkst. litų)
2007 m. ir 2006 m. fakto palyginimas
2007 m. fakto ir plano palyginimas Mokesčiai 2006 m. faktas 2007 m. planas 2007 m. faktas +/- % +/- % Turto mokesčiai iš viso, iš jų: 207 823 207 594 212 066 4 244 102,04% 4 472 102,15% Žem÷s mokestis 5 644 5 801 2 359 – 3 285 41,79% – 3 442 40,66% Nekilnojamojo turto mokestis 198 853 199 222 204 642 5 789 102,91% 5 420 102,72% Paveldimo turto mokestis 3 326 2 571 5 066 1 740 152,31% 2 495 197,04% Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys Turto mokesčiuose didžiausią dalį (96,5 proc.) sudaro nekilnojamojo turto mokestis. Žem÷s mokestis sudaro 1, 1 proc., paveldimo turto mokestis – 2,4 proc.
2007 m. I-III ketv. į savivaldybių biudžetus pervesta 204 642 tūkst. litų nekilnojamojo turto mokesčio. Palyginti su 2006 m. I-III ketv., šio mokesčio pajamų 2007 m. I-III ketv. gauta 5 789 tūkst. litų arba 2,9 proc. daugiau. Palyginti su planu, 2007 m. I-III ketv. gauta 5 420 tūkst. litų arba 2,7 proc. daugiau. Didžiausios NTM sumos 2007 m. gautos I ketv., nes NTM už 2006 m. mok÷jimo termino pabaiga – 2007 m. vasario 1 d. 2007 m. I-III ketv. savivaldybių tarybų sprendimu suteikta nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų ir d÷l to pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą atleista nuo šio mokesčio už 6 605 tūkst. litų. Lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, nekilnojamojo turto mokesčio pajamų netekimas d÷l atleidimų padid÷jo 4 057 tūkst. litų arba 2,6 karto.
Nekilnojamojo turto mokesčio pajamų dinamika 2003 – 2007 m. (tūkst. litų)
52.23853.278 53.308
67.245
53.806
0
55.37856.94554.602 57.659 50.706 50.123 60.128 55.275 47.448
90.504
41.104
34.255
92.676
58.160
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
2003 m.
2004 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
2007 m. I-III ketv. pervesta 2 359 tūkst. litų žem÷s mokesčio. Palyginti su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, šio mokesčio pajamų 2007 m. I-III ketv. gauta 3 285 tūkst. litų arba 58,2 proc. mažiau. Palyginti su planu, 2007 m. I-III ketv. gauta 3 442 tūkst. litų arba 59,3 proc. mažiau. 2007 m. I-III ketv. savivaldybių tarybų sprendimu suteikta žem÷s mokesčio lengvatų ir d÷l to pagal įstatymą atleista nuo šio mokesčio už 407,3 tūkst. litų. Lyginant su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu, žem÷s mokesčio pajamų netekimas d÷l atleidimų sumaž÷jo 502,6 tūkst. litų arba 55,2 proc.
48
Žem÷s mokesčio pajamų dinamika 2003 – 2007 m. (tūkst. litų)
1.104 725 497
24.780
2.396 706 676
27.412
1.571
29.901
1.023 1.266
34.210
1.516 533 309 0 1.566
3.155
3.355
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
2007 m. I-III ketv. pervesta 5 066 tūkst. litų paveldimo turto mokesčio. Palyginti su 2006 m. I-III ketv., šio mokesčio pajamų 2007 m. I-III ketv. gauta 1 740 tūkst. litų arba 52,3 proc. daugiau. Palyginti su planu, 2007 m. I-III ketv. gauta 2 495 tūkst. litų arba 1,97 karto daugiau.
Paveldimo turto mokesčio pajamų dinamika 2003 – 2007 m. (tūkst. litų)
309 283 235 265 447 494 323 451437
570
1.471
847 849
1.612 1.566
0
848
469
1.008
1.887
0
500
1.000
1.500
2.000
I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
2003 m. 2004 m. 2005 m. 2006 m. 2007 m.
Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus suvestin÷s apyskaitos Formos 1-VP duomenys
4.4. Kiti mokesčiai ir nemokestin÷s pajamos
2007 m. I-III ketv. į savivaldybių biudžetus pervesta 111 914 tūkst. litų kitų mokesčių ir nemokestinių pajamų, įtrauktų į VMI savivaldybių biudžetų pajamų surinkimo planus. Palyginti su 2006 m. I-III ketv., šių pajamų 2007 m. I-III ketv. gauta 7 483 tūkst. litų arba 7,1 proc. daugiau. Palyginti su planu, 2007 m. I-III ketv. gauta 32 544 tūkst. litų arba 1,4 karto daugiau.
5. MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO GERINIMO PRIEMONöS
5.1. Analitinio darbo srityje
2007 m. I – III ketvirtį VMI, gerindama mokesčių administravimą, atliko teminių analizių plane numatytas temines analizes.
Alytaus AVMI atliko apskrities transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių įmonių veiklos analizę, kurios metu išaiškinta, kad 42,2 proc. šių įmonių apskrityje darbuotojams vidutinį m÷nesinį darbo užmokestį mok÷jo mažesnį nei minimali m÷nesin÷ alga, o daugiausiai įmonių, kuriose darbo užmokesčio vidurkis nesiek÷ minimalios m÷nesin÷s algos buvo tarp sausumos transporto įmonių. 2006 m. duomenimis sausumos transporto įmon÷s sudar÷ 89 proc. visų analizuojamos šakos įmonių, kuriose
49
darbo užmokestis mokamas mažesnis nei minimali m÷nesin÷ alga. Mažiausias vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis analizuojamu laikotarpiu buvo mokamas įmon÷se, vykdančiose taksi įmonių veiklą (342 litai), lyginant su apskrities įmonių vidutiniu m÷nesiniu darbo užmokesčiu jis yra mažesnis 840 litų. Taikant rizikingumo kriterijus, atliktas 192 transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių įmonių rangavimas, atrinkti mokesčių mok÷tojai perduoti kontrol÷s padaliniams papildomam vertinimui ir tolimesniam kontrol÷s procedūrų taikymui.
Kauno AVMI atliko temines analizes: PVM skirtumo (permokos) įskaitymų (grąžinimų) be kontrol÷s veiksmų 2006 m. analizę; Kauno apskrities statybos įmonių 2006 metų veiklos analizę; Kauno apskrities didmenin÷s plataus vartojimo ir maisto prekių prekybos įmonių veiklos analizę; Kauno apskrities juridinių asmenų finansinių rodiklių analizę, bankrutavusių/bankrutuojančių įmonių finansinių rodiklių analizę. Atlikus 2006 m. įskaitymų iš PVM skirtumo į kitus VMI administruojamus mokesčius iki nustatytos maksimalios įskaitytinos sumos be kontrol÷s veiksmų analizę, pagal pasirinktus rizikingumo kriterijus atrinkta 20 mokesčių mok÷tojų, kuriems gal÷tų būti taikomos kontrol÷s priemon÷s. Atrinktų įmonių sąrašas perduotas Atrankos padaliniui papildomam mokesčių mok÷tojų vertinimui pagal atrankos kriterijus ir kontrol÷s procedūrų taikymui. Analiz÷s išvadose pateiktas vienas iš pasiūlymų d÷l mokesčių administravimo gerinimo: inicijuoti PVM deklaracijos pateikimo termino pakeitimą, nustatant jį iki kito m÷nesio 20 dienos. Šis pakeitimas būtų viena iš sąlygų, kuri leistų sumažinti PVM permoką pagal apskaitos kortelę. Atlikus Kauno apskrities statybos įmonių (663 PVM mok÷tojai) 2006 metų veiklos analizę sudaryti sąrašai mokesčių mok÷tojų kontrol÷s procedūrų taikymui, vykdant Kauno AVMI mokesčių mok÷jimo kontrol÷s 2007 m. priemonių planą. Atrankos patikrinimams poskyris 12 statybos veiklą vykdančių mokesčių mok÷tojų perdav÷ patikrinimų skyriams mokestiniams tyrimams atlikti; 27 mokesčių mok÷tojai buvo iškviesti pokalbiams su AVMI vadovybe; 103 mokesčių mok÷tojus perdav÷ AVMI teritoriniams skyriams laiškų išsiuntimui d÷l mokamo mažo darbo užmokesčio. Atlikus Kauno apskrities didmenin÷s plataus vartojimo ir maisto prekių prekybos įmonių veiklos analizę, nuolatinei veiklos kontrolei, operatyviems patikrinimams ir mokestiniams tyrimams atrinkta 20 rizikingiausių įmonių; pokalbiams su AVMI atsakingais asmenimis atrinktos 57 įmon÷s; informacinių laiškų siuntimui atrinktos 154 įmon÷s. Atrinktų mokesčių mok÷tojų sąrašai perduoti Atrankos padaliniui papildomam vertinimui ir tolimesniam kontrol÷s procedūrų taikymui. Atlikus Kauno apskrities juridinių asmenų finansinių rodiklių bei bankrutavusių / bankrutuojančių įmonių finansinių rodiklių analizę, gauti įmonių, kurių bankroto tikimyb÷ yra maža, didel÷ ar kurių finansiniai rodikliai tur÷jo bankroto požymių, sąrašai. Be to, atlikus mokesčių mok÷tojų, nesilaikančių mokestin÷s drausm÷s ir pastoviai turinčių mokestines nepriemokas, finansinių rodiklių analizę, atrinktos 185 įmon÷s, kurių finansin÷ būkl÷ 2004 – 2005 m. blog÷jo ir apskaičiuotas bankroto tikimyb÷s koeficientas rod÷ didelę bankroto tikimybę. Įmonių, turinčių ryškių bankroto požymių, sąrašai perduoti Nepriemokų išieškojimo skyriui tolesniam tyrimui bei bankroto prevencijai.
Klaip÷dos AVMI atliko transporto sektoriaus įmonių, iš kurių uosto transporto veiklą vykdančių įmonių mok÷jimai sudar÷ apie 3/4 visų apskrities transporto veiklą vykdančių įmonių mok÷jimų ir įvertino taksi paslaugas teikiančias įmones pagal jų rizikingumą. Taip pat AVMI atliko įmonių, vykdančių prekybą metalo atliekomis bei laužu, veiklos analizę ir pagal rizikos kriterijų sąrašą atrinko 31 rizikingiausią įmonę, daliai šių įmonių jau atlikti kontrol÷s veiksmai, kurių pasekoje yra papildomai priskaičiuota mokesčių, įmon÷s pažad÷jo padidinti darbo užmokestį.
Marijampol÷s AVMI buvo atlikta statybos įmonių analiz÷; išanalizavus įmonių, užsiimančių statybine veikla, rodiklius, pagal eilę išnagrin÷tų kriterijų (pardavimų/pirkimų santykį, sumok÷tus mokesčius vienam darbuotojui, vidutinį m÷nesinį darbuotojų atlyginimą ir pan.) atrinktos statybin÷s įmon÷s, kuriose galimi darbo užmokesčio mok÷jimo „vokeliuose“ atvejai, slepiamos pajamos, nelegaliai įdarbinami žmon÷s. Sąrašai, suskirsčius įmones pagal rizikingumą, perduoti kontrol÷s skyriams. Vykdant kontrol÷s veiksmus šioje veiklos šakoje pagal patikrinimo aktus dviejose įmon÷se
50
papildomai priskaičiuota 280 tūkst. litų mokesčių, 13 statybos įmonių išsiųsti laiškai arba įvyko pokalbiai d÷l mažo darbo užmokesčio, 6 įmon÷se atlikti operatyvūs patikrinimai. Taip pat Marijampol÷s AVMI analizavo visos šalies mokesčių mok÷tojų prekybos su Latvijos Respublika duomenis. Išanalizavus šalies tiekimus į Latviją ir Latvijos mokesčių administratoriaus informaciją apie įsigijimus iš Lietuvos pagal VIES ir FR0564 formos duomenis nustatyta, kad 2005 metais Lietuvos PVM mok÷tojai pagal vertes deklaravo 10,4 proc. mažiau tiekimų į Latviją, nei latviai įsigijimų iš Lietuvos, o 2006 metais šis skirtumas sumaž÷jo iki 0,7 proc. Pagal 2006 metų duomenis 10-13 proc. Lietuvos įmonių deklaruojamos eksporto į Latvijos Respubliką vert÷s daugiau kaip 10 proc. mažesn÷s, nei pateikia Latvijos PVM mok÷tojai. Virš 20 proc. Lietuvos įmonių deklaruojamos eksporto į Latvijos Respubliką vert÷s yra didesn÷s už pateiktus Latvijos mokesčių administratoriaus duomenis daugiau kaip 10 proc. 2006 metais Latvijos PVM mok÷tojai deklaravo 162 mln. litų įsigijimų iš Lietuvos, kurių Lietuvos PVM mok÷tojai nedeklaruoja. Nagrin÷jant Lietuvos PVM mok÷tojų ir Latvijos mokesčių administratoriaus pateiktus duomenis nustatyti 3 proc. Lietuvos įmonių, kurios deklaruoja tiekimus į Latviją, o Latvijos PVM mok÷tojai tokių įsigijimų nerodo. Ženkliai sumažinus tokių įmonių skaičių Vilniaus apskrityje 2006 metais šalies mastu įmonių, iš kurių įsigijimų nerodo Latvijos PVM mok÷tojai, sumaž÷jo 20 proc., o vert÷ sumaž÷jo 25 proc.
Panev÷žio AVMI atlikus teminę analizę „Gyventojų pajamų mokesčio pajamų ir vidutinio m÷nesinio darbo užmokesčio Panev÷žio apskrityje analiz÷“, buvo atrinkti beveik 2 tūkstančiai mokesčių mok÷tojų, mokančių vidutinį m÷nesinį darbo užmokestį mažesnį arba lygų minimaliam bei tie, kurių pardavimų, tenkančių vienam darbuotojui, apimtys auga žymiai sparčiau (40 proc. ir daugiau) nei vidutinis darbo užmokestis. Atrinktų mokesčių mok÷tojų sąrašai buvo perduoti tolimesniems kontrol÷s veiksmams (iš kurių 5 mokestiniai tyrimai per÷jo į mokestinius patikrinimus).
Šiaulių AVMI atlikta temin÷ analiz÷ „Visos šalies notarų registruotų sandorių analiz÷“. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nekilnojamas turtas yra deklaruojamas kai yra neišlaikytas trejus metus bei turto vert÷ yra didesn÷ nei 10 000 Lt. Registrų centras pateik÷ virš 588 tūkst. nekilnojamo turto perleidimo sandorių įrašų per 2005 m. ir 2006 m. Analiz÷s metu buvo atrinkti tie nekilnojamo turto perleid÷jai, kurie nekilnojamą turtą pardav÷ jo neišlaikę trejus metus bei nepateik÷ deklaracijos arba deklaravo mažiau nei perleidimo sandorio suma. Iš viso pagal iš notarų gautus ir Registrų centro perduotus duomenis nekilnojamo turto pardavimo nedeklaravo arba deklaravo mažiau nei nurodyta sandorio suma apie 38 tūkst. turto perleid÷jų 2005 metais ir apie 43 tūkst. turto perleid÷jų 2006 metais. Kadangi notarai teikia informaciją apie patvirtintus nekilnojamojo turto (taip pat ir žem÷s) sandorius tiksliai nenurodydami turto dalių, tai, kai sandoryje dalyvauja daugiau nei du asmenys n÷ra galimyb÷s nustatyti tikslios vieno asmens perleidžiamo, įsigyjamo, valdomo turto vert÷s. Analiz÷s išvadose siūloma inicijuoti VMI prie FM 2005 m. geguž÷s 13 d. įsakymo Nr. VA-46 „D÷l notarų nuolat teikiamų duomenų perdavimo mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ taisyklių 3 priedo papildymą, nurodant išskaidytą sandorio sumą pagal kiekvieną sandoryje dalyvavusį asmenį ir jam tenkančią sandorio sumos dalį litais. Šiaulių AVMI atliko rizikos sričių identifikavimo 2008 m. analizę, rizikingiausia ekonomine veikla apskrityje nustatyta variklinių transporto priemonių prekyba ir remontas. Telšių AVMI atlikta įmonių, teikiančių PVM sąskaitų faktūrų (toliau – PSF) registrus palyginamoji analiz÷, kurios tikslas buvo išanalizuoti iki 2006-06-30 PVM mok÷tojų pateiktų PSF registrų ir PVM deklaracijų duomenis, identifikuoti būdus ir priemones, kurios pad÷tų laiku nustatyti rizikingus PVM mok÷tojus ir/ar užtikrinti PVM deklaravimo ir sumok÷jimo kontrolę. Atlikus mokestinius tyrimus, nustatytos pagrindin÷s sąrašų formavimo metu duomenų neatitikimų priežastys: skenavimo klaidos, neteisingai deklaruoti pirkimai/pardavimai PVM deklaracijose ir PSF registruose, skirtumai, susidarę d÷l naudotų kasos aparatų kvitų ar SAD blankų.
51
Utenos AVMI buvo atlikta temin÷ analiz÷ „Apgyvendinimo paslaugas teikiančių mokesčių mok÷tojų veiklos analiz÷“. Išanalizavus fizinių asmenų, įsigijusių verslo liudijimus apgyvendinimo paslaugoms teikti, metinių pajamų mokesčio deklaracijų duomenis, buvo nustatyti asmenys, nedeklaravę 2005 m. – 2006 m. iš veiklos pagal verslo liudijimus gautų pajamų ir asmenys, nepateikę metinių pajamų mokesčio deklaracijų. Atsižvelgiant į pasirinktus kriterijus buvo nustatyti asmenys – galimi PVM mok÷tojai. Taip pat atrinkti fiziniai asmenys, kurie galimai nusl÷p÷ realias pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimus. Šie sąrašai pateikti Utenos AVMI teritoriniams skyriams.
Vilniaus AVMI atlikta visos šalies 2002 – 2005 metų metinių pelno mokesčio deklaracijų duomenų analizę, buvo analizuota pelno prieš apmokestinimą padidinimo/sumažinimo dinamika, neleidžiamų atskaitymų/neapmokestinamų pajamų dinamika ir t.t. visoje šalyje ir kiekvienoje apskrityje bei pagal ekonomines veiklas. Apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas Pelno mokesčio įstatymo 11 str. nustatyta tvarka, 2002 m. buvo 4 825 mln. litų ir iki 2005 m. išaugo 2,2 karto – iki 10 817 mln. litų. Neapmokestinamosios pajamos 2005 m., palyginus su 2002 m., padid÷jo nuo 1 197 mln. litų iki 3 615 mln. litų (3 kartus). Atlikus statybos sektoriaus įmonių (iš viso 1 437 įmonių) analizę, pasteb÷ta, kad Vilniaus apskrityje apie 30 proc. šia veikla užsiimančių įmonių mok÷jo 600 litų ir mažesnį vidutinį m÷nesinį darbo užmokestį ir jose vidutiniškai per m÷nesį dirbo 2 825 darbuotojai (7,6 proc. visų statybos sektoriuje dirbančiųjų), iš jų: 350 litų ir mažesnį vidutinį m÷nesinį darbo užmokestį mok÷jo 132 įmon÷s, kuriose vidutiniškai per m÷nesį dirbo 445 darbuotojai. Atlikus šia veikla užsiimančių įmonių analizę pasteb÷ta, kad: – yra įmonių, kurių sukurta prid÷tin÷ vert÷, tenkanti vienam dirbančiajam per m÷nesį, yra didesn÷ nei atitinkamo posekcijo mediana, o vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis mažesnis nei darbo užmokesčio mediana. Tai duoda pagrindo manyti, kad šiose įmon÷se mokamas mažas VDU, siekiant išvengti socialinio draudimo ir gyventojų pajamų mokesčio; – yra įmonių, kurių pardavimai ir suteiktos paslaugos, tenkantys vienam dirbančiajam per m÷nesį, yra mažesni nei atitinkamo posekcijo mediana, o vidutinis m÷nesinis darbo užmokestis didesnis nei darbo užmokesčio mediana. Tai duoda pagrindo manyti, kad arba šios įmon÷s sąžiningai moka darbuotojams atlyginimus ir į jas tur÷tų lygiuotis kitos įmon÷s; – yra įmonių, kurių pardavimai ir suteiktos paslaugos per m÷nesį, yra mažesni nei atitinkamo posekcijo mediana, o darbuotojų skaičius didesnis nei mediana. Tai duoda pagrindo manyti, kad nerodomi visi pardavimai arba neefektyviai panaudojami darbo j÷gos ištekliai. Atsižvelgiant į atliktos temin÷s analiz÷s rezultatus, suformuoti įmonių sąrašai perduodami tolimesnių kontrol÷s priemonių taikymui. Vilniaus AVMI atlikta 2001-2005 m. įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s apžvalga parod÷, kad apskrities įmonių pelno (bendrojo, tipin÷s veiklos, įprastin÷s veiklos bei grynojo) augimo tempai 2001–2005 m. nuolat did÷jo: įmonių bendrasis pelnas padid÷jo 2 kartus, tipin÷s veiklos – 6,4 karto, įprastin÷s veiklos 11,74 karto, grynasis pelnas – 3 092 mln. litų (arba net 160 kartų). Augant pelnui prieš apmokestinimą, kasmet did÷jo sumok÷tas pelno mokestis, nors nuo 2002 m. pelno mokesčio tarifas buvo sumažintas nuo 24 proc. iki 15 proc. 2005 m. lyginant su baziniais 2001 m., įmonių sumok÷tas pelno mokestis padid÷jo daugiau nei 5 kartus. Apskrities įmonių bendrasis pelningumas 2002 – 2005 m. laikotarpiu padid÷jo nuo 22,1 proc. iki 26,4 proc., o analizuojant įmonių bendrąjį pelningumą pagal veiklas, 2004 – 2005 m. visose veiklose įmonių pelningumas viršijo 15 proc. Tai labai geras rezultatas. Tačiau grynojo pelningumo rodikliai 2002–2004 m. buvo nepatenkinami, nors 2005 m., kai šis rodiklis pasiek÷ 5,8 proc., jį jau galima vertinti patenkinamu. Vertinant pagal pelningumo rodiklius, kaip pačias rizikingiausias, galima išskirti didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos; variklinių transporto priemonių, motociklų remonto, asmeninių ir buitinių daiktų taisymo veiklos įmones, viešbučių ir restoranų, kitos komunalin÷s, socialin÷s ir asmenin÷s aptarnavimo veiklos įmones. Vertinant pagal likvidumo (mokumo) rodiklius, kaip pačias rizikingiausias, galima išskirti viešbučių ir restoranų įmones, finansinio tarpininkavimo, didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos; variklinių transporto priemonių, motociklų remonto, asmeninių ir buitinių daiktų taisymo veiklos įmones, elektros, dujų ir vandens tiekimo įmones.
52
Sulyginus 2005 m. įmonių pelningumo bei likvidumo rodiklius su atitinkamos veiklos, kurią vykd÷ įmon÷, rodikliais, matyti, kad daugiausia įmonių, kurių pelningumo bei likvidumo rodiklių nukrypimas (teigiamas arba neigiamas) nuo veiklos rodiklių, buvo didmenin÷s ir mažmenin÷s prekybos; variklinių transporto priemonių, motociklų remonto, asmeninių ir buitinių daiktų taisymo veikloje, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitoje verslo veikloje, apdirbamojoje pramon÷je, transporto, sand÷liavimo ir nuotolinių ryšių veikloje ir statyboje. Tai pagrindin÷s veiklos šakos, koncentruojančios daugiausia įmonių, tod÷l ir įmonių skaičius, kurių pelningumo rodikliai mažesni nei veiklos pelningumo rodikliai, yra gausiausias.
5.2. Gyventojų pajamų mokesčio surinkimo kontrol÷
Vykdydamos gyventojų pajamų mokesčio surinkimo kontrolę bei įgyvendindamos Kovos su oficialiai neapskaityta ekonomika 2005 – 2008 m. programos įgyvendinimo priemonių planą 2007 metams ir VMI Mokesčių mok÷jimo kontrol÷s 2007 m. priemonių planą, AVMI 2007 m. vykdo prevencijos ir kontrol÷s priemones tokiose ekonomin÷s veiklos rūšių grup÷se (toliau – EV rūšių grup÷):
 Plataus vartojimo ir maisto prekių prekyba;
 Automobilių bei jų dalių prekyba ir remontas;
 Statyba;
 Viešbučiai, poilsiaviet÷s, viešasis maitinimas;
 Medienos apdirbimas;
 Alaus gamyba (smulkūs gamintojai). Atlikus 2007 m. kontroliuojamų EV rūšių grupių sumok÷to GPM (nuo su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų), tenkančio vienai įmonei per m÷nesį, 2007 m. I – III ketv. rodiklių palyginimą su 2006 m. tuo pačiu laikotarpiu (nevertinant GPM tarifo pasikeitimo įtakos ir kt. veiksnių), nustatyta, kad daugiausiai šis rodiklis padid÷jo: didmenin÷s bei mažmenin÷s plataus vartojimo ir maisto prekių prekybos (atitinkamai 27,9 proc. ir 19,4 proc.), statybos (18,7 proc.) ir automobilių bei jų dalių prekybos ir remonto (18,7 proc.) EV rūšių grup÷se. Visose 2007 m. kontroliuojamose EV rūšių grup÷se analizuojamu laikotarpiu šis rodiklis išaugo 300 litų arba 23,6 proc.
Sumok÷tas GPM (nuo su darbo santykiais susijusių A klas÷s pajamų) kontroliuojamose EV rūšių grup÷se, tenkantis vienam mokesčių mok÷tojui per m÷nesį, litais
1.378
690
2.717
675
1.476
1.270
1.043
1.763
818
814
1.716
1.570
874
3.225
Mažmenin÷ plataus vartojimo ir maisto prekių prekyba
Didmenin÷ plataus vartojimo ir maisto prekių prekyba
Automobilių bei jų dalių prekyba ir remontas
Statyba
Viešbučiai, poilsiaviet÷s, viešasis maitinimas
Medienos apdirbimas
Iš viso kontroliuojamose EV rūšių grup÷se
2006 m. I- III ketv.
2007 m. I – III ketv.
Atkreiptinas d÷mesys, kad dauguma 2007 m. kontroliuojamų EV rūšių grupių buvo kontroliuotos 2006 m., taigi kontrol÷s darbo rezultatai įtakojo ir 2006 m. šių EV rūšių grupių įmonių rodiklius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *