Lietuvių kalbos egzamino programa

Lietuvių kalbos egzamino programa
Lietuvių kalbos egzaminas yra testas, kuriuo siekiama patikrinti rašybos, skyrybos ir kirčiavimo įgūdžius.
Rašyba
1. Šaknies, priesagų, priešdėlių, galūnių balsių ir dvibalsių rašyba.
2. Nosinių raidžių rašyba žodžių šaknyje.
3. Supanašėjusių priebalsių rašyba.
4. Linksniuojamų žodžių galūnių rašyba.
5. Dalyvių galūnių ir priesagų rašyba.
6. Veiksmažodžių rašyba.
7. Sudurtinių žodžių rašyba.
8. Skaitvardžių ir įvardžių rašyba.
9. J rašyba.
10. Žodžių rašymas drauge ir skyrium.
Skyryba
1. Vientisinis sakinys:
a) brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio,
b) pažyminiai,
c) aplinkybės,
d) vienarūšės sakinio dalys,
e) kreipiniai,
f) įterpiniai,
g) teiginiai ir neiginiai.
2. Sudėtiniai sakiniai:
a) sujungiamieji,
b) prijungiamieji,
c) bejungtukiai,
d) mišrieji.

Kirčiavimas
1. Bendrosios kirčiavimo taisyklės.
2. Priešpaskutinio skiemens priegaidės taisyklė.
3. Linksniuojamų žodžių kirčiavimas.
4. Nelinksniuojamų žodžių kirčiavimas.
Lietuvių kalbos testo užduotys
1. Nurodyti sakinių rūšį.
2. Įrašyti praleistas raides.
3. Paaiškinti nurodytų raidžių rašybą.
4. Padėti skyrybos ženklus.
5. Paaiškinti nurodytus skyrybos ženklus.
6. Sukirčiuoti sakinius.
Stojamojo lietuvių kalbos egzamino testo pavyzdys
1. Nurodyti sakinių rūšį (V, S S, S P, S B, M).
Sustoja, atidaro duris, įėjęs jas užveria ir vėl įsiviešpatauja tyla.________
Romantikai arba tiesiog nusisuko nuo graikų, arba staiga juos išvydo ne kaip dievus, o kaip žmones, pradėjo ir į jų meną, ir religiją, ir mitologiją žiūrėti romantinėmis akimis, atrasti nebūtų dalykų._________
Pastūmėjęs duris į vidų, jis atsidūrė senoje kvepiančioje karalystėje: į grūdų krūvas, prasiveržę pro plyšius, smigo dulkėti šilti spinduliai._________
Kurį laiką jis nematė besišypsančios Vikos, nes išėjus iš kambario į lauką apakino ryški saulės šviesa.________
Ją traukė ir parkas, į kurį reikėjo važiuoti autobusu, nes eiti pėsčiomis kelias per ilgas, o jai buvo gaila varginti kojas.________
2. Įrašyti praleistas raides, suskliaustus žodžius parašyti kartu arba atskirai.
(Ne, sykį) ___________ ir (ne, viena) ____________ proga esu šlov__nęs knygą. Ir ne aš vienas. (Ne, sutikau) _______________ žmogaus, kuris būtų skund__sis, kad jo gyvenime buvę (per, daug) ___________ knygų, negirdėjau, kad knyga būtų sužlu__džiusi kam k__rybinį pol__kį ar skaitantis žmogus būtų pat__ręs dvasinį nuosm__kį. Tiesa, yra žmonių, kuriuos pavadiname knyginiais, knygos žmonėmis, tačiau ir šiuo atv__ju (tur, būt) ___________ tiktai pabrė__dami nepakankamą tokių žmonių kompet__tingumą gyvenimo klausimais. Pan__rus į kokios problemos studijas, (iš, tiesų) _____________ kartais nes__moningai pasitrauk__ma, išeinama iš konkrečių laiko ir erdvės k__rdinačių. U__idaroma mokslinėje ar meninėje erdvėje. Ka__dienybės pašauktas, toks žmogus tikrai gali pasirodyti naivus ir juokingas – (ne, veltui) _____________ daugyb__je ane__dotų pasakoj__ma apie įž__mių mokslo ir kult__ros vyrų i__iblašk__mą, užmaršumą, vaikišką nesusigaud__mą buities s__k__riuose. Bet ar tai galėtų būti priekaištas knygai?
Man__ knyga visada veikia prov__kuojamai, skatinamai, ne į pu__iausv__rą kreipia, o veikiau stumia iš jos. Žadina, kelia, drum__čia, rodo, v__lioja, gundo… Po ilg__lesnės tylos, po u__it__susios pauzės gera knyga man padeda vėl įp__sti ugnelę, išj__dina mintį, vaizduotę, sujaudina širdį. Atveria sielą s__moningam buvimui. Plač__j__ prasme tai ir yra k__ryba. (Tai, gi) ____________ skaitymas yra k__ryba.
3. Paaiškinti pažymėtų raidžių rašybą.
Rasotoje pievoje nutį1sta brydė. Tu aną2syk parėjai labai susikrimtęs. Kaimo laukuose jau prasidėjo rugiapjū3tė. Lėtai verčiau sutrūni4jusių metraščių lapus. Tai būtų tęsę5si amžinybę.
1.
2.
3.
4.
5.
4. Padėti trūkstamus skyrybos ženklus.
Jaunesnysis sūnus Stepukas vaikščiojo po pirkią tvirtais žingsniais kaukšėdamas klumpėmis po aslą naują ir švarią. Rankas už nugaros susinėręs jisai vis ką nors veikė čia ratelį suktelės iš vietos čia krėslą pastūmės arba šliures paspirs po krosnimi. Tarpais jis susiraukdavo ir sustodavo prisidėjęs pirštą prie smilkinio matyt jam knietėjo kad tėtis ar mažoji sesuo pastebėtų koks jis susirūpinęs.
Kazeliui buvo graudu. Jo siela nebuvo tokia ūkiška kaip jauniaus broliuko. Jis pats nenumanė ko jam skaudu ir gaila. Jis matė kad ir tėtis ir mama ir senelė visi buvo liūdni. Ko jiems taip nyku ir neramu mąstė sau vaikas. Ūmai lyg nušvito jo mintyse jis ir pirmiau žinojo kad jiems nesmagu palikti senąją pirkią bet tik nūn jam buvo aišku kad visas šis liūdesys paskutinio atsisveikinimo aimana. Kaip kiekvienas daiktas žmogus ir žvėris vieną dieną nebus niekam reikalingas taip ir toji lūšnelė pilna atsiminimų pasakų dainų gimdymo vaitojimų šokių verksmų barnių krikštynų klegesio ir tarytum alsuote alsuojanti tuo praėjusiu gyvenimu bus pamiršta. Dabar ji sunki aukštu stogu apleista likusi be padėkos ir be meilaus žodžio metė savo niūrų šešėlį naujam namui.
Jaunesnysis sūnus Stepukas vaikščiojo po pirkią tvirtais žingsniais kaukšėdamas klumpėmis po aslą naują ir švarią. Rankas už nugaros susinėręs jisai vis ką nors veikė čia ratelį suktelės iš vietos čia krėslą pastūmės arba šliures paspirs po krosnimi. Tarpais jis susiraukdavo ir sustodavo prisidėjęs pirštą prie smilkinio matyt jam knietėjo kad tėtis ar mažoji sesuo pastebėtų koks jis susirūpinęs.
Kazeliui buvo graudu. Jo siela nebuvo tokia ūkiška kaip jauniaus broliuko. Jis pats nenumanė ko jam skaudu ir gaila. Jis matė kad ir tėtis ir mama ir senelė visi buvo liūdni. Ko jiems taip nyku ir neramu mąstė sau vaikas. Ūmai lyg nušvito jo mintyse jis ir pirmiau žinojo kad jiems nesmagu palikti senąją pirkią bet tik nūn jam buvo aišku kad visas šis liūdesys paskutinio atsisveikinimo aimana. Kaip kiekvienas daiktas žmogus ir žvėris vieną dieną nebus niekam reikalingas taip ir toji lūšnelė pilna atsiminimų pasakų dainų gimdymo vaitojimų šokių verksmų barnių krikštynų klegesio ir tarytum alsuote alsuojanti tuo praėjusiu gyvenimu bus pamiršta. Dabar ji sunki aukštu stogu apleista likusi be padėkos ir be meilaus žodžio metė savo niūrų šešėlį naujam namui.
5. Paaiškinti, kas skiriama skaitmenimis pažymėtais skyrybos ženklais.
Palinkstu prie dienoraščio,1 ir džiugus jaudulys užlieja širdį:2 juk rašysiu apie senąjį kaimą. Stovykloje saldainis ar sausainis –3 daug jų neturėjom -3 būdavo praryjamas pakeliui į burną. Dabar Milašius taip ryškiai mato savo kelią nuo namų iki mokyklos,4 o paskui naktimis – nuo mokyklos iki namų. Jau viską buvau aptaręs su vyrais,5 sėdinčiais lėktuvo kabinoje ir pasiruošusiais skrydžiui. Kas pažįsta to krašto žmones,6 tas pasakys:7 seserys nėra piktuoju. Įsilijo kaip reikiant,8 gatve einantys žmonės slėpėsi po skėčiais,9 gūžėsi nuo čaižančių lietaus lašų. O užsimojimas kirviu –10tai apskritai blogio, pykčio, neapykantos simbolinis aktas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6. Sukirčiuoti sakinius.
Žmogaus kalba ir jos esmė – kaip ugnis. Galbūt ji iš ugnies ir kilo. Ar tiesos žodis nedegina? Ar nešviečia gūdžiausioje tamsoje? O kaip sušildo daina! Ugnis ir kalba į pasaulį atėjo kartu su žmogum.

Matematikos egzamino programa
Natūralieji skaičiai. Dalumo iš 2, 4, 5, 10, 3 ir 9 požymiai. Pirminiai ir sudėtiniai skaičiai. Sudėtinių skaičių skaidymas pirminiais dauginamaisiais. Didžiausias bendras daliklis ir mažiausias bendras kartotinis.
Vienanaris ir daugianaris. Vienanarių daugyba ir dalyba. Daugianarių sudėtis, atimtis, daugyba. Daugianarių skaidymas dauginamaisiais. Sutrumpintos daugybos formulės. Skaidymas dauginamaisiais, reiškinių pertvarkymas, prastinimas. Formulių , taikymai.
Skaičiaus modulis.Atstumas tarp taškų skaičių tiesėje ir plokštumoje. Atkarpos vidurio taško koordinačių radimas.
Tiesinė funkcija, jos grafikas, savybės. Tiesinių lygčių ir jų sistemų sprendimas.
Laipsnis su sveikuoju rodikliu. Veiksmai su laipsniais. Standartinė skaičiaus išraiška. Kvadratinė ir kubinė šaknys.
Kvadratinė funkcija, jos grafikas, savybės. Vijeto ir jai atvirkštinė teoremos. Kvadratinio trinario skaidymas dauginamaisiais. Kvadratinių lygčių ir nelygybių sprendimas.
Funkcijos jų grafikai. Funkcijos grafikas. Grafikų transformacijos.
Trupmeninių racionaliųjų lygčių sprendimas. Nelygybių sprendimas intervalų metodu. Racionaliosios nelygybės. Intervalų metodas. Lygčių ir nelygybių, sistemų, kuriose viena lygtis ar nelygybė yra tiesinė, sprendimas.
Tekstiniai uždaviniai. Proporcijos. Procentų skaičiavimas. Sudėtiniai procentai.
Trikampis. Lygiašonio trikampio savybės. Trikampio aukštinių, pusiaukraštinių, pusiaukampinių savybės. Trikampių lygumo požymiai. Pitagoro teorema. Talio teorema. Panašieji trikampiai, trikampių panašumo požymiai. Trikampio ir trapecijos vidurinių linijų savybės.
Panašieji daugiakampiai. Panašiųjų daugiakampių perimetras ir plotų santykis.
Keturkampiai. Kvadratas, stačiakampis, lygiagretainis, rombas, trapecija ir jų savybės, plotai.
Apskritimas, skritulys. Apskritimo ilgis, skritulio plotas. Apskritimo lygtis. Apskritimo liestinių savybės. Įbrėžtinio kampo savybė. Stygų savybės. Skritulio išpjovos plotas. Skritulio nuopjova. Apibrėžtiniai ir įbrėžtiniai trikampiai bei keturkampiai. Jų savybės.
Trigonometriniai santykiai stačiajame trikampyje. Sinusų ir kosinusų teoremos. Trikampių sprendimas.
Tiesių ir plokštumų lygiagretumas bei statmenumas. Kampai tarp tiesių ir plokštumų. Dvisieniai kampai. Trijų statmenų ir jai atvirkštinė teoremos.
Kubas, stačiakampis gretasienis. Kubo ir stačiakampio gretasienio paviršiaus plotas ir tūris. Taisyklingoji piramidė. Jos paviršiaus ploto ir tūrio skaičiavimas. Ritinys ir kūgis.
Kombinatorinės sudėties ir daugybos taisyklės. Kėliniai. Gretiniai. Deriniai. Įvykio tikimybė. Priešingo įvykio tikimybė. Statistikos elementai.
Matematikos uždavinių pavyzdžiai
1. Paskutinis knygos puslapis pažymėtas skaičiumi 710. Kiek reikėjo skaitmenų visiems jos puslapiams sunumeruoti?
2. Pirmos rūšies kavos kilogramas kainuoja 30 Lt, o antros – 20 Lt. Už abiejų rūšių kavą sumokėta po lygiai. Apskaičiuokite vidutinę pirktos kavos vieno kilogramo kainą.
3. Šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 4. Prijungus septintąjį skaičių, visų jų vidurkis tapo lygus 5. Raskite septintąjį skaičių.
4. Jurga viena gali nuravėti daržą per 6 h, o dirbdama kartu su Lina – per 4 h. Per kiek valandų nuravėtų daržą Lina, dirbdama viena?
5. Kiek kartų per parą laikrodžio rodyklės sutampa?
6. Duoti skaitmenys 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kiek iš jų galima sudaryti skirtingų keturženklių skaičių, kurie dalijasi iš 5 ir kurių skaitmenys nepasikartoja?
7. Startinį krepšinio komandos penketuką sudaro 3 puolėjai ir 2 gynėjai. Keliais būdais toks penketukas gali išsirikiuoti aikštelėje, jei puolėjai ir gynėjai turi stovėti greta?
8. Šachmatų turnyro kiekvienas dalyvis sužaidė po vieną partiją su visais kitais dalyviais. Iš viso sužaista 210 partijų. Kiek šachmatininkų dalyvavo turnyre?
9. Kortelėse surašyti sveikieji skaičiai nuo 1 iki 20 imtinai. Atsitiktinai ištrauktos 2 kortelės. Kokia tikimybė, kad jose parašytų skaičių suma lygi 12?
10. Šachmatų turnyre dalyvauja 10 moksleivių, burtais paskirstytų į 2 pogrupius po 5 šachmatininkus. Kokia tikimybė, kad:
a) du stipriausi žaidėjai pateks į vieną pogrupį;
b) du stipriausi žaidėjai žais skirtinguose pogrupiuose?
11. Suprastinkite trupmeną .
12. Kokios turi būti k reikšmės, kad parabolė y = x² – kx + 1 liestų Ox ašį.
13. Išspręskite lygtį | | x | – 2 | = 5.
14. Raskite funkcijos y = apibrėžimo sritį.
15. Išspręskite lygtį .
16. Trikampio dvi kraštinės lygios 2 cm ir cm, kampas tarp jų 45°. Apskaičiuokite didžiausiąjį trikampio kampą.
17. Stačiojo trikampio statinių suma lygi 8. Ar gali būti įžambinė lygi 5?
18. Jei , tai
19. Lygties 4x² – 16x + c = 0 šaknų skirtumas lygus 3. Raskite c.
20. Stačiosios trapecijos įstrižainė statmena šoninei kraštinei ir lygi 15 cm. Apskaičiuokite trapecijos plotą, jei ilgesnioji šoninė kraštinė lygi 20 cm.
21. Apie apskritimą apibrėžta stačioji trapecija, kurios pagrindai lygūs 6 cm ir 12 cm. Apskaičiuokite trapecijos plotą.
22. Kvadrato įstrižainė padidėjo 20%. Kiek procentų padidėjo plotas?
23. Raskite tiesių 2x + y = 10 ir 3x – 2y = 1 susikirtimo taško atstumą iki koordinačių pradžios taško.
24. Taisyklingos trikampės piramidės pagrindo kraštinė lygi , o šoninė briauna lygi 4. Apskaičiuokite kampą tarp šoninės briaunos ir pagrindo plokštumos.

Biologijos egzamino programa
Biologijos egzamino užduotys bus rengiamos iš programoje pateiktų temų, remiantis G. Price ir J. Taylor „Biologijos“ vadovėlio 9-10 klasėms medžiaga.
Egzamino užduotį sudarys testai su pasirenkamaisiais atsakymais, struktūrinės užduotys ir rašinys.

Programos turinys

Žmogaus organizmo funkcijos
• Apibūdinti žmogaus kvėpavimo sistemos sandarą, paaiškinti, kaip deguonis patenka į plaučius, kraują ir ląsteles ir kaip iš jų pašalinamas anglies dioksidas. Apibūdinti užteršto oro ir rūkymo poveikį žmogui.
• Apibūdinti virškinimo sistemos sandarą ir paaiškinti virškinimo procesą. Apibūdinti subalansuotą mitybą. Pateikti virškinimo sistemos ligų pavyzdžių ir paaiškinti kaip šių ligų išvengti.
• Apibūdinti žmogaus šlapimo šalinimo sistemą ir paaiškinti, kaip medžiagų apykaitos atliekos pašalinamos iš žmogaus organizmo su prakaitu, iškvepiamu oru, išmatomis ir šlapimu.
• Apibūdinti žmogaus kraujotakos sistemą. Paaiškinti žmogaus širdies darbą ir kraujo tekėjimą kraujagyslėmis. Apibūdinti kraujo apsaugines funkcijas: krešėjimą ir imunitetą. Apibūdinti ŽIV kaip imuninės sistemos ardytoją.
• Apibūdinti nervinę ląstelę ir nervą, centrinę ir periferinę nervų sistemas. Nurodyti pagrindines galvos smegenų dalis ir apibūdinti jų funkcijas. Apibūdinti reflekso lanką.
• Remiantis insulino pavyzdžiu, paaiškinti humoralinį organizmo funkcijų reguliavimą.

Aplinkosauga
• Apibūdinti taršos šaltinius kaip žmogaus veiklos buityje, pramonėje ir žemės ūkyje rezultatą. Pateikti teršalų pavyzdžių.
• Paaiškinti šiltnamio efekto atsiradimo priežastis ir galimas pasekmes.
• Paaiškinti, kaip susidaro rūgštūs lietūs ir kaip sumažinti jų padarinius.
Egzaminui reikia:
• Mokėti apibūdinti pagrindines sąvokas.
• Mokėti apibūdinti bendruosius sandaros ypatumus ir susieti juos su funkcijomis.
• Mokėti nagrinėti paveikslus, schemas ir grafikus.

Chemijos egzamino programa
1. Atomo sandara ir periodinė elementų sistema. Elektroninė konfigūracija.
2. Pagrindinės atomų savybės: elektroninis neigiamumas, metališkumas, atomo spindulys.
3. Oksidacija- redukcija. Oksidacijos laipsnio nustatymas. Oksidacijos- redukcijos reakcijos. Oksidatoriai, reduktoriai.
4. Pagrindinės neorganinių junginių klasės: oksidai, bazės, rūgštys, druskos.
5. Cheminių reakcijų klasifikacija: jungimosi, skilimo, mainų, pavadavimo, oksidacijos- redukcijos, grįžtamos, negrįžtamos, egzoterminės, endoterminės.
6. Bendra nemetalų charakteristika: atomų elektroninė sandara, savybių panašumai ir skirtumai.
7. Deguonies paplitimas gamtoje, fizikinės savybės, gavimas, cheminės savybės ir panaudojimas. Alotropija. Ozonas. Katalizatoriai.
8. Vandenilio izotopų sudėtis ir pavadinimai. Vandenilio paplitimas gamtoje, gavimas ir panaudojimas. Hidrinimo reakcijos.
9. Dujų savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Avogadro dėsnis. Lengvesnių už orą dujų keliamoji galia.
10. Halogenai. Atomų sandara. Fizikinės savybės, cheminis aktyvumas, sąveika su vandeniu.
11. Chloro paplitimas gamtoje, gavimas, savybės, panaudojimas. Druskos rūgštis. Chloridų atpažinimo reakcija.
12. Sieros alotropinės atmainos. Gavimas. Savybės ir panaudojimas. Sieros oksidų savybės. Sulfitinė rūgštis.
13. Sieros rūgšties gamyba, fizikinės, cheminės savybės, panaudojimas.
14. Sieros rūgšties sąveika su metalais, sulfatų atpažinimo reakcija.
15. Azoto paplitimas gamtoje, gavimas ir savybės. Amoniako gavimas ir savybės.
16. Azoto rūgšties gamyba, cheminių savybių ypatybės, sąveika su metalais.
17. Silicio paplitimas gamtoje, gavimas ir savybės. Silicio sąveika su rūgštimis ir šarmais.
18. Anglies alotropinės atmainos, jų struktūra. Anglies oksidai- gavimas ir savybės. Karbonatų atpažinimo reakcija.
19. Organinių junginių ypatybės.
20. Sotieji, nesotieji, aromatiniai angliavandeniliai. Jų sandaros ypatybės, nomenklatūra. Izomerai, homologai.
21. Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai. Naftos distiliacijos produktai.
Uždavinių sprendimas
1. Junginio sudėties apskaičiavimas, kai duota elementų masės dalis ir santykinis garų tankis.
2. Naudojant išeigos formulę.
3. Procentinės ir molinės koncentracijos apskaičiavimas.
4. Naudojant Avogadro skaičių ir dujų molio tūrį normaliom sąlygom.
5. Kai vienos iš reaguojančių medžiagų yra perteklius.

Anglų kalbos egzamino programa
Stojantiesiems būtina mokėti šią medžiagą:
Veiksmažodžių Present, Past, Future laikų Simple, Progressive ir Perfect veikiamosios ir neveikiamosios rūšies formas. Bendratį su dalelyte to ir be jos.
-ing form gerundijų;
Esamojo ir būtojo laiko dalyvius.
Sąlygos sakinius (1, II ir III tipo).
Tariamąją nuosaką (I wish ..If only…tipo sakinius).
Modalinius veiksmažodžius (be Perfect Infinitive formų).
Netiesioginę kalbą (pasakojamuosius, tvirtinamuosius, neigiamuosius, klausiamuosius ir skatinamuosius sakinius).
Pagalbinius veiksmažodžius would, used to, be used to.
Sudėtinius sujungiamuosius sakinius.
Sudėtinius prijungiamuosius sakinius (su jungtukais when, where, which, who, that, why).
Artikelius a/an ir the.
Daiktavardžių vienaskaitą ir daugiskaitą, savybinį linksni, skaičiuotinius ir neskaičiuotinius, vienaskaitinius ir daugiaskaitinius, kuopinius daiktavardžius.
Būdvardžių laipsniavimą (būdingiausius atvejus).
Prieveiksmius laikui, vietai, kiekiui, būdui reikšti, prieveiksmių laipsniavimą.
Kiekinius ir kelintinius skaitvardžius.
Dažniausiai vartojamus daiktavardžius, būdvardžius ir veiksmažodžius su neatskiriamaisiais prielinksniais (pvz. responsible for, good at, to accuse of).
Jungtukus and, but, or ir jungiamuosius žodžius however, although, in spite of, despite, therefore, so, since, for, etc.
Kiekybę nusakančius žodelius all, most, many, much, some, several, (a) few, (a) little, not many, hardly any, no, none.
Žodžių darybą; priesagas būdingas daiktavardžiui, veiksmažodžiui ir būdvardžiui (-ness, -fy, -ful, etc.)
Remiantis kalbine nuovoka, skaityti mokslo populiarius, publicistinius bei grožinius tekstus, kuriuose gali būti 8% nežinomų žodžių.
Gramatikai pasikartoti siūloma:
Raymond Murphy, English Grammar in Use. Cambridge University Press.
Enterprise Grammar 4.
Virginia Evains, Jenny Dooley, Grammarway 3.

Vokiečių kalbos egzamino programa
Skaitymas. Nežinomo teksto pagrindinės minties supratimas.
Kalbėjimas. Aktyvaus žodyno turėjimas šiomis temomis: šeima, mokykla, laisvalaikis, šventės, būstas, sveikata.
Gramatika. Būdvardžių linksniavimas ir laipsniavimas.
Asmeniniai, savybiniai, sangrąžiniai įvardžiai.
Modaliniai veiksmažodžiai. Veiksmažodžių asmenavimas (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futur).
Veiksmažodžių veikiamoji ir neveikiamoji nuosaka, liepiamoji nuosaka.
Sangrąžiniai veiksmažodžiai. Bendratis su ir be ”zu”; “um … zu”, “statt … zu”, “ohne … zu” su bendratimi, jų vartojimas ir reikšmė. Šalutiniai sakiniai su “wenn”,” als”, “weil”, “dass”.
Šalutiniai laiko aplinkybės, pažyminio, tikslo aplinkybės sakiniai.
Prielinksniai, jų vartojimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *