Katedros organizuotos konferencijos

Katedros organizuotos konferencijos

1994

1994 m. balandžio 21 d. surengta 1993 m. etnografiniams ir folkloristiniams tyrinėjimams skirta konferencija, kurioje perskaityti 6 pranešimai.

1994 m. gegužės 11-14 d. įvyko mokslinė konferencija “Zenono Ivinskio skaitymai’94”, skirta Lietuvos istorijos istoriografinėms ir teorinėms problemoms. Konferencijoje perskaityti 37 pranešimai. Konferenciją užbaigė apvalus stalas “Postsovietinės istoriografijos perspektyvos”.
Konferencijos metu, gegužės 14 d., doc. Petro Repšio iniciatyva taip pat surengta katedros specializacijos studentų dailės darbų paroda, palikusi konferencijos dalyviams gerą įspūdį.

1995

1995 m. gegužės 31 – birželio 3 d. įvyko mokslinė konferencija “Zenono Ivinskio skaitymai ‘95”, skirta Sovietinei istoriografija, jos ideologiniams ir teoriniams kontekstams. Konferencijoje perskaityti 22 pranešimai ir surengti du apvalūs stalai (vienas jų skirtas Lietuvos prijungimo prie Rusijos 1795 m. oficialiam vertinimui sovietmečiu, kitas – Česlovo Gedgaudo veikalo “Mūsų praeities beieškant” vietai postsovietiniame idėjiniame vakuume) ir forumas “Nuo ko mes atsisakome ir ko siekiame”, kuriame be istorikų dalyvavo ir kitų humanitarinių specialybių mokslininkai.

1996

1996 m. rugsėjo 25-28 d., po dvejus metus trukusio organizacinio darbo, kurio koordinatoriais buvo doc. Alfredas Bumblauskas ir Filosofijos katedros doc. Zenonas Norkus ir Bielefeldo (Vokietija) universiteto prof. Jörnas Rüsenas surengta tarptautinė mokslinė konferencija “Istoriografija ir atvira visuomenė”. Konferenciją finansavo Atviros Lietuvos fondas, Bielefeldo universitetas, Esseno Kultūros ir visuomenės mokslų institutas ir Georgo Eckerto tarptautinis vadovėlių tyrimo institutas. Į konferenciją be istorikų iš Vokietijos, Suomijos, Vengrijos, Lenkijos, Estijos, Rusijos, Lietuvos atvyko ir du pasaulinio garso istorikai, garsiosios “Naujosios vokiečių istorinės mokyklos” kūrėjai – profesoriai Jörnas Rüsenas ir Jürgenas Kocka (Laisvasis Berlyno un-tas). Konferencija vyko vokiečių kalba, joje perskaityta 14 pranešimų, organizuotas sinchroninis pranešimų ir diskusijų vertimas į lietuvių kalbą. Tokia konferencija yra neeilinis įvykis ne tik katedros ar fakulteto, bet apskritai Lietuvos istorijoje.

Gruodžio mėn. surengta konferencija “Sentikiai Šiaurės Rytų Lietuvoje: tyrinėjimai ir perspektyvos” kurioje perskaityta 12 pranešimų. Konferencijos metu veikė foto paroda, buvo demonstruojami sentikių bažnytinio giedojimo pavyzdžiai.

1997

1997 m. gruodžio mėn. surengta antroji mokslinė-praktinė konferencija “Sentikiai Lietuvoje: 1997 metų ekspedicijos medžiaga ir tyrinėjimai”, kur perskaityta 14 pranešimų, surengta diskusija apie Sentikių kultūrinio paveldo problemas. Konferencijos metu veikė foto paroda, buvo demonstruojamas video filmas apie Suvalkų krašto (Lenkija) sentikius.

1998

1998 m. gruodžio mėn. surengta trečioji konferencija-seminaras “Sentikiai Lietuvoje: tyrimai, kūryba ir analizė, kur perskaityta 12 pranešimų.

1999

1999 m. rugsėjo 25 d. įvyko Istorijos fakulteto mokslinė konferencija “Vilniaus universitetas istorijoje – istorija Vilniaus universitete”, skirta VU 420 m. jubiliejui.

Žr. nuotraukoje: konferencijos dalyviai (fotografavo J. Naujikas)

Jubiliejinėje konferencijoje dalyvavo svečiai iš Krokuvos Filosofijos ir religijos pedagogikos akademijos “Ignatianum”: prof. Ludwik Piechnik SJ, prof. Ludwik Grzebień SJ, hab.dr. Stanislaw Obirek SJ; Wyszinskio universiteto Varšuvoje prof. Zbigniew Marek SJ; asist. Janusz Mułka ir dr. Kazimierz Puchowski iš Gdansko universiteto Pedagogikos instituto, taip pat prof. Eugenija Ulčinaitė ir dr. Paulius Subačius iš VU Filologijos fakulteto, VU Personalo direktorius A. Lukoševičius, svečiai iš Lietuvos Istorijos instituto ir Šiaulių universiteto. Konferencijoje perskaityti 22 pranešimai, 4 pranešimus skaitė svečiai iš Lenkijos.

1999 m. gruodžio 3 d. surengta konferencija “Sentikiai Lietuvoje: etnokonfesinės bendrijos istorijos ir kultūros tyrimai 1999 metais, kurioje perskaityta 13 pranešimų.

2000

2000 vasario 25 d. Vilniaus universiteto Senato salėje Jubiliejinių 2000 metų proga Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra ir Lietuvos Katalikų mokslo akademija surengė seminarą “Visuotiniai Bažnyčios Susirinkimai ir Lietuva”. Jame perskaityti 4 pranešimai: vysk. J. Borutos SJ (Visuotiniai Bažnyčios Susirinkimai Bažnyčios misijoje); prof. M. Jučo (Žemaičių byla Konstancos suvažiavime), dokt. L. Jovaišos (Tridento susirinkimas ir Lietuva), dr. I.Vaišvilaitės (Vatikano II susirinkimas ir Lietuva).

2001 – 2002

Surengta 18 seminarų, skirtų aktualiomis socialinės antropologijos ir etnologijos problemomis.

2001 m. birželio 17-19 d. Vygriuose vyko IV Lenkijos ir Lietuvos kultūros veikėjų ir politikų susitikimas tema “Co Litwa I Polska mogą dać Unii Europejskiej”? Pagrindinį pranešimą iš Lietuvos pusės skaitė doc. A. Bumblauskas. Pranešimo tema – “Ką davė Lenkija ir Lietuva Europai: lenkų ir lietuvių istorinės minties paralelės” (Co dala Polska i Litwa Europe: papaleli polskiej litewskiej istoričeskoj mysli”). Susitikime taip pat dalyvavo ir” E. Raila, G. Kirkienė, L. Skurvydaitė, R. Gaidis, P. Manusadžianas, A. Švedas, R. Černius.

2001 10 11 – 11 02 Erfurte, Tiuringijos krašto landtage Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje iniciatyva buvo surengta paroda “Lietuva kelyje į Europą – istorinė retrospektyva”. Parodą atidarė landtago viceprezidentė p. Irene Ellenberger. Parodoje eksponuojamos medžiagos pagrindas – doc. A. Bumblausko rengiama Lietuvos istorija (1009-1795 m.), kurią išleis R. Paknio leidykla. Žinomo Lietuvos fotografo Arūno Baltėno fotografijos būsimai knygai sudaro daugumą šios parodos eksponatų – fotografijose parodytos kultūros paveldo vertybės, esančios Lietuvos ir užsienio bibliotekose. Vizualinę medžiagą parodai padėjo atrinkti katedros mokslo asistentė Inga Leonavičiūtė.

2003

2003 m. vasario 16 d. LR seime Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga Europos reikalų komitetas drauge su Lietuvos istorijos institutu ir Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu surengė konferenciją “1253-2003-ieji: Lietuvos istorijos ir parlamentarizmo europietiškasis aspektas”. Joje buvo perskaityti 8 pranešimai. Prof. E. Gudavičius skaitė pranešimą 1253-ieji – Lietuvos valstybės įėjimas į Europos politinę sistemą”, prof. A. Bumblauskas – pranešimą “Aktualiausios isorinės kultūros istorijos aktualijos”, doc. E. Raila – pranešimą “Kas sava ir kas svetima Gegužės 3-osios konstitucijoje”, prof. Z. Butkus – pranešimą “ “Baltijos šalys XX a. tarpukariu: tarp demokratijos ir geopolitikos”, prof. I. Valikonytė – pran. “”Lietuvos Statutai ir bajoriškasis Seimas”.

2004

2004 m. rugsėjo 17 d. vyko VU įkūrimo 425-metų jubiliejui skirta tarptautinė konferencija „Vilniaus universitetas Europoje: praeitis, dabartis, ateitis“, kurioje dalyvavo žymūs universitetų istorijos tyrėjai iš Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos. Buvo perskaityti 9 moksliniai pranešimai, o 2 iš jų perskaitė katedros nariai (prof. E. Gudavičius – „Ankstyvųjų Lietuvos aktų promulgacijų susiklostymas“; prof. A. Bumblauskas – „Vilniaus universitetas: istorinių atminčių konfliktai ir dialogai“).

2005

2005 m. spalio 27 – 28 d. vyko mokslinė konferencija “Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje 1405 – 2005“. Konferencijos rengėjai: VU Istorijos fak. Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra (už konf. organizavimą buvo atsakingas dr. Liudas Jovaiša) ir Vilniaus Dailės akademijos dailėtyros institutas. Šioje konferencijoje skaitė pranešimus 3 katedros nariai: doc. I. Vaišvilaitė per. „Šv. Benedikto regula ir krikščioniškoji Vakarų kultūra“ ir dr. L. Jovaiša pr. „Vienuolinis gyvenimas Gorodiščės abatijoje XVII-XIX a.“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.