Jėzuitų kolegijos dienoraštis

VILNIAUS JĖZUITŲ AKADEMINĖS KOLEGIJOS GANYTOJIŠKOS VEIKLOS DIENORAŠTIS
tų pačių senųjų tikėjimų liekanų. Ostrovskis pateikė daug naujų detalių, iš kurių matyti, kad informacija užrašyta iš žmonių, o ne nurašyta iš metinių ataskaitų. Pavyzdžiui, jis užsimena, kad vaišės, per kurias, jo žodžiais tariant, skaniau vaišinamas pilvas, demonai ir mirusiųjų vėlės, vadinamos „kėlimai stalų“, kad garbindami Saulę ir Mėnulį žmonės jų vardu gydę ligas, kad deiviai pagirniai pasirodą žalčių pavidalu, ir pateikia net kelis pasakojimus apie juos. Matyt, tokie tikėjimai dar buvo gyvi ano meto žmonėse, ir Ost¬rovskis, dirbęs panašiose vietose kaip ir jo pirmtakai, juos pakartotinai vėl užrašė.
Dienoraštyje yra ir visai naujos informacijos apie būrimą raugių sėklo¬mis, apie pelkėse esančio akmens garbinimą, sueigas prie jo kiekvieną sek¬madienį per jaunatį, apie tradiciją, mirus tėvui, pjauti jautį, motinai – karvę, o sūnui ar dukteriai – veršį ar avį, kad būtų pasotinta mirusiojo vėlė, apie velnio turgelius, švenčiamus tuoj po Petrinių ir kt. Užsimenama, kad tarp kitų dievaičių (Saulės, Mėnulio, Žaibo, Ugnies) pagarbiai minima ir Duona. Nors sunku patikėti, kad duona anuo metu būtų buvusi laikoma dievaičiu, tačiau matyti, kad ji buvo labai gerbiama. Ši pagarba išliko iki pat šių dienų.
Dienoraštyje pasitaiko ir suikretinio pobūdžio informacijos, kurioje senieji tikėjimai jau sumišę su krikščioniškaisiais: dažnos užuominos apie demonų varginamas moteris, kartais ir vyrus, sutartį su velniu raudonais vokiečio drabužiais, įsitikinimas, kad garbinamame akmenyje esanti įspausta Mari¬jos pėda ir kt.
Senovės baltų religijos ir mitologijos tyrinėtojai šiuo šaltiniu dar menkai tėra pasinaudoję.
NORBERTAS VĖLIUS
Publikacijos: Lebedys, 1976, 208-213 (fragm.)
Literatūra: Lebedys, 1976; Jurginis, 1976, 55-57.
Tekstas iš: Liber, 1711-1773, 3, 34, 37, 39, 58, 60, 69-70, 76, 77 (VUB RS, f. 2, DC 5).
-114-

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.