Esė

Esė rašymo taisyklės

Norėdamas parašyti esė, reikia žinoti keletas taisyklių,apie kurias dabar ir pakalbėsime. Rašantis esė žmogus ieško tiesos, bando ką nors išsiaiškinti, o ne pristatyti tai, kas jau atrasta ir aišku (Rienecker L.,Jorgensen P.R.)
Esė (iš pranc.– bandymas, apmatai, lavinimas)– tai teorinis rašto darbas kurį atlikdami studentai mokosi skaityti literatūrą, susijusią su konkrečia tema, kritiškai vertinti joje pateiktas mintis ir susiformuoti savo požiūrį. Šis darbas skiriamas kaip mokomoji užduotis, kuria siekiama lavinti studentų mokslinio mąstymo ir argumentavimo įgūdžius. Mokymosi tikslų požiūriu esė atliepia asmeninių žinių kūrimo, suvokimo, naujos informacijos taikymo, analizės ir sintezės gebėjimų ir įgūdžių lavinimo tikslus.
Rašant esė dažniausiai gaunama arba pasirenkama vienu sakiniu suformuluota užduotis, kurios atlikimas paliekamas autoriaus nuožiūrai. Nežinant specifinių esė rašymo reikalavimų sunku tikėtis gero rezultato. Todėl, rašant esė, reikėtų laikytis šių pagrindinių reikalavimų:
I. Reikalavimai darbo su literatūra pobūdžiui:
• analizuojama, o ne aprašinėjama ir aiškinama,
• vartojamos bendrosios sąvokos ir teorijos,
• remiamasi literatūra, o ne asmenine patirtimi.
II reikalavimai struktūrai:
• Tipinė esė struktūra numato tris aiškias dalis: įvadą, temos plėtojimą, išvadas,
• Įvadui turėtų būti skiriama apie 1/6, o išvadoms – apie 1/12 viso rašinio apimties,
• Visos esė dalys turi būti sujungtos,
• Paragrafuose pateikiamos mintys turi logiškai sekti viena po kitos ir būti siejamos jungiamaisiais sakiniais.
Įvadas. Jame trumpai aprašoma tema, pristatomos pagrindinės idėjos, įvardijama problema ir iškeliamas klausimas, nurodant priežastis dėl kurių apie tai bus kalbama rašto darbe.
Temos plėtojimas. Jame aptariamas kiekvienas teiginys, idėja, problema ar klausimas, kurie buvo pristatyti įvadinėje darbo dalyje. Kiekvienam klausimui skiriama atskira pastraipa. Jei klausimas platus, tai jį galima suskaidyti į kelias pastraipas. Svarstant būtina logiškai formuluoti minčių seką – nuo problemos link klausimo, nuo klausimo link paaiškinimo, sprendimo ar išvados.
Išvados. Šioje dalyje turi būti apibendrinamos mintys, išsakytos dėstymo dalyje ir pateikiamos išvadas. Išvadose būtina atsakyti į įvade iškeltus klausimus.

Naudingi patarimai esė rašymui:
I. Prieš rašydami esė tam tikra (savo pasirinkta ar jums paskirta) tema, jūs turite susirasti bibliotekoje, perskaityti ir praplėsti savo žinias toje srityje. Geriausia naudotis kurso bibliografija, tai yra knygomis, kurias jums rekomenduoja dalyko dėstytojas. Apsiribokite keliomis, labiausiai jūsų temą atitinkančiomis, knygomis.
II. Skaitydami kūrinius/veikalus konspektuokite pagrindines autoriaus/autorių mintis. Vesdami užrašus, neperrašinėkite autoriaus žodžių. Geriausia užsirašyti jau apibendrintas mintis. Šalia prirašykite savo komentarą ir jums kylančias idėjas. Nepamirškite pasižymėti knygos pavadinimo ir puslapio, iš kur jūs paėmėte tam tikrą mintį. Užsirašykite visas jums kylančias mintis, šalia palikite tuščios vietos (lape) – vėliau, peržiūrint savo užrašus, gali kilti kitų minčių. Tokie užrašai vėliau padės jums susidaryti esė planą ir bus jūsų esė juodraštis. Pagrindiniai klausimai, kurie padėtų konspektuoti:
• kaip aš suprantu tai, ką perskaičiau?
• kokias mintis man sukelia tai, ką aš perskaičiau?
• kaip aš galėčiau tai pritaikyti ar įtraukti į savo esė?
III. Nepamirškite, kad skaitytojas, skaitydamas jūsų esė, gali būti nesusipažinęs su tema ir literatūra, kurią jūs nagrinėjate. Todėl įvade siekite sudominti skaitantįjį. Mintis dėstykite nuosekliai, išlaikydami jų loginę seką.
IV. Prieš pradėdami rašyti esė, naudodamiesi savo užrašais, sudarykite esė planą, į kurį įtraukite pagrindines temos mintis, problemas ar klausimus. Suskirstykite turinį paragrafais, tai yra išskaidykite planą į potemes. Pvz.:

V. Ruošdamiesi kritinei veikalo analizei nepamirškite, kad teoriniai veikalai šiuo atveju naudojami tam, kad jūs oponuotumėte juose pateiktoms mintims. Todėl, jeigu jūsų nuomonė sutampa su autoriaus nuomone, nesinaudokite jo žodžiais, kad ką nors įrodytumėte. Literatūroje pateikiamos mintys turi būti atspirties tašku, tai yra jūs turite suprasti autoriaus mintį ir plėtoti ją toliau. Tai bus lengviau padaryti, jei atsakysite sau į klausimus „Kas iš to seka?“, „Kodėl?“, „Ar tai teisinga, ar neteisinga?“, arba palyginsite ar supriešinsite skirtingų autorių mintis.
V. Tekste neturėtų būti nepaaiškintų citatų – aptarkite ir išanalizuokite kiekvieną pateikiamą citatą, išsakykite savo nuomonę.
VI. Stenkitės išvengti žodelių „tai“, „šis“, „tas“ ir panašiai. Pakeiskite juos konkrečiais žodžiais, įvardijančiais dalykus, apie kuriuos rašote. Naudokitės sinonimų žodynu, kad nekartotumėte tų pačių žodžių.
VII. Venkite ilgų, painių sakinių. Laikykitės auksinės taisyklės: „Viena mintis – vienas sakinys“. Parašykite savo teiginį vienu sakiniu. Kitais sakiniais galėsite jį pagrįsti.
VIII. Pagal savo minčių logiką suskirstę tekstą į paragrafus, kiekvieną jų pradėkite įžanginiu ir baikite apibendrinančiu sakiniu. Įžanginiame sakinyje pateikite pagrindinę savo mintį. Po to ją aptarkite, pagrįsdami pavyzdžiais. Apibendrinantis sakinys turėtų jungti mintis, išdėstytas paragrafe.
IX. Prieš spausdindami, dar kartą perskaitykite savo darbą ir pasitikrinkite: ar nepalikote rašybos, skyrybos ar spausdinimo klaidų.; ar taisyklingai nurodykite panaudotus literatūros šaltinius; ar išvadose sujungėte bei aptarėte viską, apie ką rašėte įžangoje ir plėtodami temą. Geriausia, žinoma, būtų duoti savo esė paskaityti kitam žmogui.

Esė darbų vertinimui gali būti panaudoti šie vertinimo kriterijai:
• Mąstymo savarankiškumas – neapsiribojama tik šaltinių autorių mintimis ir demonstruojamas savarankiškas mąstymas
• Minties dėstymo nuoseklumas – nuosekliai aptariami darbe keliami klausimai, išvengiama minties šuolių
• Argumentacija – pateikiamos mintys argumentuojamos;
• Išvadų formulavimas – pateikiamos išvados atsako į darbo pradžioje keliamus klausimus ir išplaukia iš darbe vystytų minčių;
• Darbo su literatūros šaltiniais korektiškumas – korektiškai pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius, literatūros sąrašas suformuotas pagal reikalavimus.
Daugiau patarimų, kaip rašyti esė, rasite Internete, pvz.: www.mokslo.centras.lt.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.