Draudimo brokerių bilietai

1. Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisijos priimtas sprendimas dėl vartotojo ginčo su draudiku esmė yra:
a) rekomendacinio pobūdžio;
b) privalomojo pobūdžio;
c) pagrindas kreiptis dėl ginčo nagrinėjimo į teismą.

2. Ar transporto priemonės valdytojas turi teisę sudaryti dėl tos pačios transporto priemonės kelias transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojančias vienu metu?
a) taip;
b) ne;
c) taip, bet tik tuo atveju, jei transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra ne Lietuvos Respublikos teritorija.

3. Draudimo brokerių įmonė gali:
a) vertinti draudžiamą turtą Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka;
b) vykdyti draudimo tarpininkavimo, perdraudimo tarpininkavimo ir tarpininkavimo sudarant pensijų kaupimo sutartis veiklą;
c) abu atsakymai teisingi.

4. Remiantis draudimo įstatymu, jei su kapitalo kaupimu susijusios gyvybės draudimo sutarties galiojimo metu sukaupiama minimali suma, kai tokia yra nustatyta draudimo sutartyje, draudėjas turi teisę:
a) nutraukti draudimo sutartį;
b) nebemokėti draudimo įmoką;
c) kreiptis į draudimo įmonę dėl sukauptos minimalios sumos išmokėjimo.

5. Ar valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijos fondo lėšos gali būti investuojamos į tauriuosius metalus ir į suteikiančius į juos teises vertybinius popierius?
a) gali;
b) negali;
c) gali tik gavus priežiūros institucijos leidimą.

6. Vežamų krovinių draudimo grupė apima tokias draudimo rūšis, kuriose draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su vežamų krovinių sugadinimu ar jų netekimu:
a) nepriklausomai nuo jų vežimo būdo;
b) kai kroviniai gabenami sausumos transporto priemonėmis;
c) kai kroviniai gabenami sausumos ar oro transporto priemonėmis.

7. Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004-03-16 nutarimu Nr.N-30 “Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams“, jei draudimo brokerių įmonė informuoja klientą, kai konsultuoja kaip nepriklausomas draudimo tarpininkas, vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą draudėjo pavedimu, ji privalo:
a) konsultuoti atlikus pakankamai išsamią rinkoje siūlomų draudimo sutarčių analizę.
b) nurodyti pavadinimus tų draudikų su kuriais ji bendradarbiauja;
c) abu atsakymai teisingi.

8. Remiantis Draudimo įstatymu draudimo įmonė turi teisę sumažinti pagal gyvybės draudimo sutartį mokamą draudimo išmoką:
a) draudimo įmokų, nesumokėtų už draudimo apsaugos sustabdymo laikotarpį, bei pajamų, kurios būtų gautos jas investavus, suma;
b) pagal kitas draudimo sutartis anksčiau išmokėtų draudimo išmokų suma;
c) abu atsakymai teisingi.

9. Pagal Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą, pasikeitus apdraustos transporto priemonės savininkui:
a) draudėjas privalo perduoti naujam transporto priemonės savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį;
b) naujasis transporto priemonės savininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo nuosavybės teisės perėjimo dienos privalo draudikui pranešti apie tai bei perduoti savo duomenis;
c) abu atsakymai teisingi.

10. Automatinio draudimo sutarties termino pratęsimo sąlygos:
a) nustatytos Civiliniame kodekse ir taikomos jame numatytais atvejais;
b) privalo būti individualiai aptartos sudarant draudimo sutartį;
c) negali būti nustatomos draudimo sutartyje, nes tai prieštarautų imperatyviosioms teisės normoms.

11. Draudimo įmonės steigėjai privalo:
a) būti Lietuvos Respublikos piliečiais ar Lietuvos Respublikoje registruotais juridiniais asmenimis;
b) būti nepriekaištingos reputacijos;
c) turėti patirties steigiant draudimo įmonę.

12. Draudimo įmonės metinė finansinė atskaitomybė ir auditoriaus išvada privalo būti paskelbta:
a) draudimo įmonės interneto tinklapyje, draudimo įmonės administracijos vadovo patvirtinta tvarka;
b) viešai, Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nustatyta tvarka;
c) abu atsakymai teisingi.

13. Remiantis Civiliniu kodeksu, draudėjas turi teisę ………………………………:
a) tik gavęs rašytinį draudiko sutikimą, jei draudimo sutartis nenumato ko kitą:
b) tik gavęs rašytinį apdraustojo asmens sutikimą;
c) tik gavęs rašytinį naudos gavėjo sutikimą.

14. Draudimo techniniai atidėjimai – tai:
a) draudiko turtas, viršijantis įsipareigojimus, atsirandančius iš draudimo ir (ar) perdraudimo sutarčių;
b) draudiko įsipareigojimai, atsirandantys iš draudimo ir (ar) perdraudimo sutarčių ar susiję su jomis, apskaičiuoti teisės aktų nustatyta tvarka;
c) teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti draudiko draudžiamų draudimo objektų įverčiai.

15. Draudimo įmonei iškėlus bankroto bylą:
a) ne gyvybės draudimo sutartys pasibaigia;
b) gyvybės draudimo sutartys pasibaigia tuo atveju, jei, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl bankroto bylos iškėlimo, per Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos nustatytą terminą teisės ir pareigos pagal gyvybės draudimo sutartis nėra perleidžiamos;
c) abu atsakymai yra teisingi.

16. Perdraudimas – tai:
a) ūkinė komercinė veikla, kuria perdraudimo sutarties pagrindu prisiimama rizika dėl investicijų ir turto valdymo;
b) draudimo atmaina, kai už įmoką prisiimama draudiko draudimo išmokos mokėjimo ar kitokių draudiko nuostolių rizika, sąlygota jo draudimo veiklos;
c) ūkinė komercinė veikla……………………

17. Draudimo tarpininkas – tai:
a) asmuo, už atlygį vykdantis draudimo tarpininkavimo veiklą;
b) asmuo, kuris kreipėsi į draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo;
c) asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą.

18. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija išbraukia draudimo brokerį iš draudimo brokerių sąrašo:
a) jei Draudimo drokerių garbės teismas skiria drausminę nuobaudą;
b) jei atsiranda sąlygų, dėl kurių jis negali būti laikomas turinčiu nepriekaištingą reputaciją;
c) abu atsakymai teisingi.

19. Užsienio valstybės nepriklausomo draudimo tarpininko įmonės filiale su draudimo ir perdraudimo tarpininkavimu susijusias funkcijas gali atlikti:
a) draudimo brokeriai;
b) asmenys, pagal užsienio valstybės teisės aktų reikalavimus galintys būti atsakingi už nepriklausomo draudimo tarpininkavimo paslaugų teikimą;
c) abu atsakymai teisingi.

20. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos sprendimas įforminamas:
a) potvarkiu;
b) nutarimu;
c) abu atsakymai teisingi.

21. Kokiam ilgiausiam laikotarpiui Lietuvos Respublikos teisės aktai leidžia sudaryti gyvybės draudimo sutartį?
a) 99 metai,
b) laikotarpis neribojamas;
c) 25 metai.

22. Remiantis Civiliniu kodeksu, jei yra draudimo liudijimo (poliso) ir draudėjo rašytinio prašymo turinio neatitikimai, pirmenybė teikiama:
a) draudimo liudijimui (polisui)
b) rašytiniam prašymui;
c) draudimo taisyklėms.

23. Kuris iš teiginių teisingas:
a) draudimo taisyklių kopija turi būti įteikta draudėjui;
b) draudimo taisyklės privalo būti paskelbtos draudimo įmonės interneto tinklapyje;
c) abu teiginiai teisingi.

24. Draudimo sutartis yra:
a) vienšalis sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies valios;
b) dvišalis sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia;
c) daugiašalis sandoris, kuriam sudaryti būtina suderinta daugiau nei dviejų šalių valia.

25. Remiantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004-03-16 nutarimu Nr. N-30 “ Dėl informacijos, kurią privalo teikti draudimo tarpininkai klientams”, draudimo tarpininkas:
a) privalo pateikti nutarime nurodytą informaciją klientui popieriuje ar kitoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje;
b) jokiais atvejais neprivalo pateikti nutarime nurodytos informacijos klientui popieriuje ar kitoje ilgalaikio saugojimo laikmenoje, jei draudimo tarpininkavimo paslauga teikiama telefonu.
c) abu atsakymai teisingi.

26. Prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo:
a) draudikui pareikalavus, savo lėšomis atlikti ekspertizę ketinamo apdrausti turto vertei nustatyti;
b) ………………….. draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų nuostolių dydžiui, jei tos aplinkybės nėra ir neturi būti žinomos draudikui;
c) draudikui suteikti informaciją apie iš draudimo sutarčių kilusių ginčų tarp draudėjo ir kitų draudikų, jei tokie buvo.

27. Draudikas turi teisę vienašališkai nutrauktu draudimo sutartį, jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl draudimo įmokos neapmokėjimo tęsiasi:
a) ilgiau negu 1 mėnesį, o gyvybės draudimo atveju – ilgiau negu 2 mėnesius;
b) ilgiau negu 3 mėnesius, o gyvybės draudimo atveju – ilgiau negu 6 mėnesius;
c) ilgiau negu 15 dienų, o gyvybės draudimo atveju – ilgiau negu 30 dienų.

28. Remiantis Civiliniu kodeksu, pasikeitus apdraustojo turto savininkui:
a) teisės ir pareigos pagal draudimo sutartį nepereina naujajam turto savininkui;
b) naujasis turto savininkas nedelsdamas privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės perėjimą;
c) senasis turto savininkas, perleidęs apdraustojo turto nuosavybę, nedelsdamas apie tai raštu praneša draudikui.

29. Nevisiško draudimo atveju:
a) įvykus ne gyvybės draudimo sutartyje nustatytam draudiminiam įvykiui draudikas privalo atlyginti draudėjui (naudos gavėjui) dalį jo patirtų nuostolių, proporcingą draudimo sumos ir draudimo vertės santykiui;
b) įvykus gyvybės draudimo sutartyje nustatytam draudiminiam įvykiui draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką nesumokėtų draudimo įmokų ir pajamų, kurios būtų gautos jas investavus, suma;
c) abu atsakymai teisingi.

30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintomis Vartotojų ir draudikų ginčų nagrinėjimo taisyklėmis, jei vartotojas kreipiasi I Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją, prieš tai nesikreipęs į draudiką:

a) Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija nenagrinėja ginčo ir grąžina vartotojui jo kreipimąsi;
b) Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos administracija persiunčia vartotojo kreipimąsi draudikui ir apie tai informuoja vartotoją;
c) abu atsakymai neteisingi.

31. Draudimo rizika laikoma didele, jei:
a) draudimo objekto vertė yra didesnė nei 6 200 000 eurų;
b) ji priklauso kredito ir laidavimo draudimo grupėms, kai draudėjas vykdo ūkinę komercinę veiklą ir draudimo rizikos susijusios su šia veikla;
c) abu atsakymai yra teisingi.

32. Remiantis Civiliniu kodeksu, jei draudimo suma, nurodyta draudimo sutartyje, viršija draudimo vertę:
a) draudimo sutartis pripažįstama negaliojančia;
b) draudimo sutartis negalioja dėl tos draudimo sumos dalies, kuri viršija draudimo vertę.
c) Išmokėta draudimo vertę viršijanti draudimo išmoka turi būti grąžinta draudikui.

33. Subrogancija netaikoma:
a) gyvybės draudimo sutarčiai;
b) turto draudimo sutarčiai;
c) abu atsakymai yra teisingi.

34. Pagal Draudimo įstatymą draudikas, kai gauna visą reikšmingą informaciją, draudimo išmoką turi išmokėti ne vėliau kaip per:
a) 7 dienas;
b) 30 dienų;
c) 15 dienų.

35. Ar draudikas privalo draudėjui ar apdraustajam atlyginti jų protingas išlaidas, patirtas ginantis nuo nukentėjusio trečiojo asmens reikalavimu atlyginti žalą, jei draudėjas ar apdraustasis žalą nukentėjusiam trečiajam asmeniui padarė tyčia:
a) privalo, jei draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
b) neprivalo;
c) privalo, jei to reikalauja Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija.

36. Ar draudikas (jo įgaliotas atstovas) privalo įteikti draudėjui standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų kopiją?
a) neprivalo;
b) privalo, jei to prašo draudėjas – fizinis asmuo;
c) privalo tik tuo atveju, jei sudaroma pasienio draudimo sutartis.

37. Civilinės ……………………………moka:
a) nukentėjusiam trečiajam asmeniui;
b) dradėjui arba apdraustajam, jei draudėjas ar apdraustasis atlygino žalą padarytą nukentėjusiam trečiajam asmeniui;
c) abu atsakymai teisingi.

38. Ar gyvybės draudimo atveju draudėjas turi teisę paskirti keletą naudos gavėjų?

a) neturi;
b) turi;
c) turi tik tuo atveju, jei nurodo tikslias draudimo išmokos dalis, kurias turi teisę gauti kiekvienas iš naudos gavėjų.

39. Ar užsienio valstybės draudimo įmonės filialas privalo skaičiuoti mokumo atsargą:

a) privalo;
b) neprivalo;
c) neprivalo tik tuo atveju, jeigu užsienio valstybės draudimo įmonė skaičiuodama savo mokumo atsargą įvertina ir filialo duomenis.

40. Kiekvienais metais draudimo įmonė gyvybės draudimo sutartyje nustatytais terminais privalo raštu pranešti draudėjui:

a) apie jam tenkantį išperkamosios nuomos kitimą vidaus ir tarptautinėse rinkose;
b) apie jam tenkantį išperkamosios sumos dydį, jei sudaryta draudimo sutartis, susijusi su kapitalo kaupimu;
c) abu atsakymai yta teisingi.

41. Ar draudėjas gali perleisti kitam asmeniui iš gyvybės draudimo sutarties atsirandančias turtines teises?
a) negali;
b) gali, gyvybės draudimo sutartyje nustatyta tvarka;
c) gali, tik gavęs raštišką draudiko sutikimą.

42. Sveikatos draudimo sutartys yra:
a) sumų draudimo sutartys, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią draudimo sumai ar jos daliai;
b) nuostolių draudimo sutartys, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliams;
c) abu atsakymai yra teisingi.

43. Koks gali būti pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties terminas?

a) bet koks, nes galiojantys teisės aktai nereglamentuoja sutarties termino;
b) ne trumpesnis kaip 1 metai;
c) draudimo sutartis sudaroma terminui, kuris apima laikotarpį nuo vieno biomedicininio tyrimo pradžios iki pabaigos.

44. Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą ir suteikiamą draudimo apsaugą patvirtinantis draudimo liudijimas galioja:

a) ne trumpiau kaip 1 mėnesį;
b) ne trumpiau kaip 12 mėnesių;
c) ne ilgiau kaip 15 dienų.

45. Draudimo įmonės metinė finansinė atskaitomybė:

a) turi rodyti tikrą draudimo įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus;
b) turi būti patikrinta nepriklausomo auditoriaus, turinčio draudimo įmonių arba finansinių įstaigų audito patirtį;
c) abu atsakymai teisingi.

46. Draudimo įstayme numatyta, kad ne gyvybės draudimo veiklą vykdančios draudimo įmonės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip:

a) 1 000 000 eurų;
b) 2 000 000 litų;
c) 2 000 000 eurų.

47. Remiantis pensijų kaupimo įstatymu, pensijų anuitetas:

a) mokamas pensijų anuiteto sutarties, sudarytos su gyvybės draudimo įmone, apmokėtos vienkartine įmoka iš dalyvio vardu pensijų fonde sukaupto pensijų turto, pagrindu;
b) negali būti mažėjantis ir mokamas rečiau kaip vienąkart per 3 mėnesius;
c) abu atsakymai teisingi.

48. Ar draudimo įmonės metiniame balance…………………….parodomas tikslus per metus išmokėtų draudimo išmokų dydis.
a) taip;
b) ne;
c) taip, jei tai Europos bendrovės (Societas Europea) balansas.

49. Draudimo sutartis:

a) turi būti rašytinė;
b) gali būti žodinė;
c) abu atsakymai teisingi.

50. Jei draudėjas nesutinka, kad draudikas perleistų teises ir pareigas pagal draudimo sutartį kitam draudikui;

a) draudikas negali perleisti teisių ir pareigų pagal visas draudimo sutartis kitam draudikui;
b) draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį joje nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo;
c) draudėjas privalo kreiptis į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją, pareikšdamas savo prieštaravimą dėl draudiko ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis.

51. Kas yra mokumo atsarga?

a) draudiko turimas organizacinis fondas,
b) draudiko turtas, viršijantis įsipareigojimus, atsirandančius iš draudimo ir perdraudimo sutarčių.
c) Draudiko turtas lygus draudiko sudaromų draudimo techninių atidėjimų sumos dydžiui.
52. Ar, remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, yra apmokesdinami iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetai?
a) taip;
b) ne;
c) taip, jeigu gyventojas yra nesulaukęs pensijinio amžiaus.

53. Kuria iš žemiau nurodytų teiginių yra teisingas?
a) pasibaigus bankrutuojančios įmonės ne gyvybės draudimo sutartims, ne gyvybės draudimo sutarčių draudėjai įgyja kreditorinio reikalavimo teisę į sumokėtos draudimo įmokos dalį už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki draudimo sutarties ………………….
b) pasibaigus bankrutuojančios įmonės gyvybės draudimo sutartims, draudėjo sudariusio su kapitalo kaupimu susijusią gyvybės draudimo sutartį, kreditorinis reikalavimo dydis yra lygus to draudėjo draudimo sutarčiai sudarytų techninių atidėjinių dydžių sutarties pasibaigimo dienai sumai;
c) abu teiginiai yra teisingi.

54. Draudimo įmonė, pasirinkdama perdraudiką, privalo:
a) vadovautis saugumo principu ir turėti pakankamai informacijos apie perdraudiką;
b) vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintais reikalavimais persidraudimui ir perdraudiko pasirinkimo kriterijais;
c) abu atsakymai yra teisingi.

55. Kas yra bendrasis draudimas?

a) skirtingi draudikai apdraudžia tą patį draudimo objektą pagal kelias draudimo sutartis;
b) keletas draudikų apdraudžia tą patį draudimo objektą pagal vieną draudimo sutartį;
c) abu atsakymai yra teisingi.

56. Pensijų įmokos į valstybinį socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo dydis 2005 metais.
a) 2,5 proc pensijų fondo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
b) 3,5 proc pensijų fondo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;
c) 4,5 proc pensijų fondo dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos;

57. Draudimo brokerių įmonės įstatinis kapitalas negali būti mažesnis kaip:

a) kaip 15 000 eurų;
b) kaip 15 000 litų;
c) kaip 10 000 litų.

58. Kokią informaciją draudikas arba jo įgaliotas atstovas privalo suteikti draudėjui – fiziniam asmeniui prieš sudarant draudimo sutartį?

a) informaciją apie iš draudimo sutarties kylančių ar su ja susijusių ginčų sprendimo tvarką;
b) ……………………………………..;
c) informaciją apie draudikui taikytas intervencines priemones.

59. Pagal Draudimo įstatymą, draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku:

a) draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartį tik tuo atveju, jei iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos liko ne daugiau kaip 30 dienų;
b) draudikas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo;
c) draudikas apie tai privalo draudėjui pranešti raštu, nurodydamas, kad per 15 dienų, o gyvybės draudimo atveju – per 30 dienų nuo pranešimo gavimo draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos dalies draudimo apsauga bus sustabdyta.

60. Jei draudėjas ar gyvybės draudimo sutartyje nustatytais atvejais apdraustasis nepaskyrė naudos gavėjo, dėl apdraustojo mirties mokėtinos draudimo išmokos:

a) paveldimos įstatymų nustatyta tvarka;
b) gali būti išmokėtos tik draudėjui arba jo įgaliotam asmeniui;
c) yra neišmokamos, kai draudėjas nepaskiria naudos gavėjo, turinčio teisę gauti šią draudimo išmoką.

61. Remiantis Civiliniu kodeksu, draudimo sutartis įsigalioja, jei joje nenumatyta kitaip:

a) kai draudikas gauna draudėjo prašymą sudaryti draudimo sutartį;
b) kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką;
c) abu atsakymai yra teisingi.

62. Jei, ne gyvybės draudimo atveju, draudimo suma viršija draudimo vertę apdraudus tą patį objektą pagal kelias draudimo sutartis su skirtingais draudikais:

a) draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, sumažinama proporcingai draudimo sumos sumažinimui pagal atitinkamą draudimo sutartį;
b) draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, nėra sumažinama;
c) draudimo išmokos mokėjimo pareiga atitenka draudikui sudariusiam pirmą (atsižvelgiant į draudimo sutarties sudarymo datą) draudimo sutartį.

63. Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį:

a) tik kai draudikas nevykdo savo pareigų;
b) bet kokiu atveju;
c) tik tuo atveju, jei po sutarties įsigaliojimo išnyko galimybės įvyktidraudiminiam įvykiui.

64. Vartotojo teisė kreiptis į Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisiją dėl ginčo su draudiku neatima teisės vartotojui:

a) tiesiogiai kreiptis į teismą;
b) pateikti prašymą nutraukti ginčo nagrinėjimą;
c) abu atsakymai vertingi.

65. Remiantis Draudimo įsakymu, jei turto vertė turto draudimo sutartyje nėra nurodyta:

a) laikoma, kad turto vertė yra jo rinkos kaina turto draudimo sutarties sudarymo metu;
b) draudikas privalo paskirti ekspertizę turto vertei nustatyti;
c) darudėjas privalo atlikti ekspertizę turto vertei nustatyti.

66. Nukentėjęs trečias asmuo:

a) turi teisę tiesiogiai kreiptis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo, tik gavęs atsakingo už žalą asmens sutikimą;
b) turi teisę tiesiogiai reikalauti, kad draudikas, apdraudęs atsakingo už žalą asmens civilinę atsakomybę, išmokėtų draudimo išmoką;
c) negali tiesiogiai kreiptis į draudiką dėl draudimo išmokos mokęjimo.

67. Ar draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją (naudos gavėją) apie draudiminio įvykio tyrimo eigą?

a) taip, jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudiminį įvykį;
b) ne;
c) taip, jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 3 mėnesius nuo pranešimo apie draudiminį įvykį.

68. Kurių žmogaus veiklos sričių civilinę atsakomybė paprastai draudžiama privalomai?

a) tų sričių, kuriose dėl veiklos specifikos gali būti padaryta didelė žala visuomenės nariams (žmogaus sveikatai ar turtui);
b) tų sričių, kuriose dėl veiklos specifikos gali būti padaryta didelė žala valstybės turtui;
c) tų sričių, kuriose dėl veiklos specifikos gali būti padaryta didelė žala užsienio valstybės turtui ar užsienio valstybės gyventojų sveikatai ir turtui.

69. Remiantis Lietuvos respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintomis Standartinėmis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis, draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį:
a) jei draudėjas draudimo įmokos nesumoka ilgiau negu 1 mėnesį;
b) jei draudėjas draudimo įmokos nesumoka ilgiau negu 15 dienų;
c) jeigu draudėjas draudimo įmokos nesumoka ilgiau negu 15 darbo dienų.

70. Kas yra aktuarijus?

a) draudimo matematikas;
b) asmuo, reguliuojantis žalas po draudiminio įvykio;
c) asmuo, kuriam suteikta teisė tarpininkauti sudarant gyvybės draudimo sutartis.

71. Kokio dydžio minimaliu garantiniu fondu privalo disponuoti draudimo įmonė vykdanti laidavimo draudimo veiklą?

a) 2 000 000 eurų;
b) 3 000 000 eurų;
c) 3 000 000 litų.

72. Intervencinės priemonės taikomos:

a) Lietuvos Respublikos draudimo įmonėms bei jų filialams, įsteigtiems Europos Sąjungos valstybėse narėse, užsienio valstybių draudimo įmonių filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje;
b) priklausomiems ir nepriklausomiems draudimo tarpininkams;
c) abu atsakymai yra teisingi.

73. Asmenims, išvykstantiems nuolat gyventi į kitą valstybę, valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fonde sukauptos lėšos:

a) išmokamos vienkartine išmoka;
b) neišmokamos, kol jie sulauks senatvės pensijos amžiaus;
c) pervedamos į jų nurodytą pensijų fondą kitoje valstybėje.

74. Draudimo brokerių garbės teismas sudaromas taip:

a) 3 narius draudimo brokerius, turinčius ne mažesnę kaip 3 metų patirtį draudimo tarpininkavimo srityje, skiria visuotinis Draudimo brokerių rūmų narių susirinkimas;
b) Po vieną narį skiria Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisija ir Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
c) Abu atsakymai yra teisngi.

75. Jei ne gyvybės draudimo sutartyje, išskyrus įstatymų numatytu atveju, yra apdrausta tik dalis turto ar rizikos vertės:

a) draudėjas (naudos gavėjas) turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį su tuo paciu draudiku, ar kitu draudiku, taciau bendra draudimo suma pagal visas draudimo sutartis negali virsyti draudimo vertės;
b) draudėjas (naudos gavėjas) negali papildomai jų apdrausti;
c) draudėjas (naudos gavėjas) turi teisę papildomai juos apdrausti, sudarydamas papildomą draudimo sutartį, tik atlikęs turto vertės ekspertizę.

76. Draudimo brokerio pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiu, draudimo brokeris:

a) neturi teisės atlikti su draudimo tarpininkavimu susijusių funkcijų draudimo brokerių įmonėje;
b) gali vykdyti su draudimo tarpininkavimu susijusias funkcijas;
c) gali vykdyti tik ne su gyvybės draudimo tarpininkavimu susijusias funkcijas.

77. Ar individualiai įmonei, tarpininkaujančiai sudarant tik vienos gyvybės draudimo įmonės gyvybės draudimo sutartis, taikomos Draudimo įstatymo nuostatos, reglamentuojančios draudimo tarpininkavimą:

a) netaikomos;
b) taikomos
c) netaikomos tik tuo atveju, jei gyvybės draudimo sutarčiių metinių draudimo įmokų dydis neviršija 250 eurų.

78. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo atveju, už žalą padarytą kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Lietuvos draudikas moka išmoką:

a) pagal tos valstybės teisės aktuose nustatytas draudimo sumas;
b) pagal Lietuvoje galiojančias draudimo sumas, jei šios sumos yra didesnės nei šalyje, kurioje padaryta žala;
c) abu atsakymai teisingi.

79. Drausmės byla draudimo brokeriui gali būti iškelta:

a) už Draudimo įstatymo, kitų teisės aktų………
b) .
c) .

80.

a).
b).
c).

81.

a).
b).
c).

82.

a).
b).
c).

83.

a).
b).
c).

84.

a).
b).
c).

85.

a).
b).
c).

86.

a).
b).
c).

87.

a).
b).
c).

88.

a).
b).
c).

89.

a).
b).
c).

90. Priklausomas draudimo tarpininkas:

a) privalo būti nepriekaištingos reputacijos ir kvalifikuotas;
b) privalo turėti ne mažesnę kaip 2 metų draudimo tarpininkavimo patirtį;
c) abu atsakymai teisingi.

91. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio yra:

a) 500 000 litų dėl žalos asmeniui ir 100 000 litų dėl žalos turtui;
b) 500 000 eurų dėl žalos asmeniui ir 100 000 eurų dėl žalos turtui;
c) 100 000 eurų dėl žalos asmeniui ir 500 000 eurų dėl žalos turtui.

92. Gyvybės draudimo sutartis gali būti sudaroma:

a) asmens, kurio gyvybė draudžiama, naudai.
b) Asmens, kuris nėra apdraustasis, naudai, tik gavus apdraustojo raštišką sutikimą, (jei apdraustajam daugiau nei 18 metų);
c) Abu atsakymai teisingi.

93. Vertinant draudimo įmonės administracijos vadovo kvalifikaciją ir patirtį, Lietuvos Respublikos Draudimo priežiūros komisija:

a) privalo atsižvelgti į asmens išsilavinimą, eitas pareigas, darbo stažą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kvalifikacijai ir patirčiai;
b) privalo gauti Valstybės saugumo departamento išvadą apie asmenį, kuris ruošiasi tapti draudimo įmonės administracijos vadovu;
c) abu atsakymai teisingi.

94. Kokio pajamų mokesčio tarifu yra apmokesdinamos ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti?

a) 15 procentų,
b) 33 procentų;
c) Abu atsakymai neteisingi.

95. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondą sudarantis pensijų turtas:

a) yra pensijų fondo dalyvių bendroji dalinė nuosavybė;
b) valdomas pensijų kaupimo bendrovės turto patikėjimo teisės pagrindais;
c) abu atsakymai teisingi.

96. Kokiais atvejais draudikas gali reikalauti, kad draudėjas, apdraustasis bei kiti asmenys pateiktų genetinių tyrimų duomenis?

a) kai tokie duomenys reikalingi draudiminio įvykio fakto pagrįstumui.
b) draudikui draudžiama bet kokia forma reikalauti tokių duomenų;
c) kai tai tai numato draudimo taisyklės.

97. Apdraustasis – tai:

a) turto draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio interesai yra draudžiami;
b) gyvybės ir sveikatos draudimo atveju – draudimo sutartyje nurodytas asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudimo išmoką;
c) abu atsakymai teisingi.

98. Kas nustato transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką?

a) Lietuvos Respublikos Vyriausybė
b) Draudikas
c) Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija.

99. Kokiais atvejais netaikomos Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatos?

a) kai transporto priemonės naudojamos sporto varžyboms, treniruotėms, parodoms;
b) kai transporto priemonės naudojamos mokymui vairuoti skirtuose uždaro pobūdžio teritorijose, autodromuose;
c) abu atsakymai teisingi.

100. Kokiai draudimo grupei priskirtina draudimo sutartis, kurioje draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių susijusių su patirtais sunkumais kelionėje?
a) pagalbos draudimo grupei;
b) finansinių nuostolių draudimo grupei;
c) kelionių drausdimo grupei.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *