Darbo partijos analizė

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
PMDI FAKULTETAS

INFORMACINĖ VISUOMENĖ IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

NAMŲ DARBAS Nr. 1
2008 – 04 – 19

TEMA: Darbo partijos internetinės svetainės analizė

KAUNAS
2008

Įvadas.

Su kiekviena diena , vis spartėja informacinių technologijų komunikacija. Bendravimas internetu pastaruoju metu tampa galingu įrankiu tobulinant viešojo sektoriaus organizacijų veiklą. Poreikiai vartotojų tampa didesni ir spartesni, todėl reikia plėsti bendravimą su šalies gyventojais internetu. Dauguma organizacijų stengiasi pateikti apie save ir savo siūlomas paslaugas kuo išsamiau ir paprasčiau, kad kiekvienas vartotojas galėtų suprasti, nes kiekvienam asmeniškai vartotojui sukurti po svetaine neįmano, todėl yra sukurta visų svetainių struktūra, kuri yra nusistovėjusi ir priimtina daugumai svetainių vartotojams. Aišku būna įvairių niuansų, nes kiekvienas organizacijos svetainių kūrėjas stengiasi išsiskirti iš kitų, todėl paįvairina pagrindinį menių, tačiau tai retai kad pasiteisina. Įžvelgdamas daug trūkumų, daug informacijos, kuri yra tik „šiukšlės“, tai yra nepagrįsta faktais, ne argumentuota informacija, kurioje daug melo, su ja norima kurti klaidingą įvaizdį, ar suteršti, kurio nors gerą vardą. Daugumoje Europos šalyse yra sukurtos programos, kurios filtruoja tokia informacija ir uždraudžia, skleisti tokias klaidingas informacijas. To Lietuvoje, dar nėra įdiegta, todėl neretai, galime išvysti daug klaidingos informacijos apie garsius žmones, politikus, verslininkus ir kt. Kadangi studijuoju aš politikos mokslus, išanalizuosiu ir politinės partijos interneto svetainę. Mano tyrinėjama svetainė bus darbo partijos politikų www.darbopartija.lt . Ją analizuosiu daugiau pagal SSGG analizės principus, taip pat palyginsiu ir su kita kuria nors partijos svetaine, kad labiau matytus privalumai ir trūkumai svetainės. O pradėti norėčiau nuo pagrindinių LR ministerijų uždavinių ir projektų, kurie buvo ir yra numatyti artimiausiu laiku ir pažiūrėti statistinius tyrimų rodiklius, per artimiausius paskutiniuosius metus.

Visuomenės ir valdžios ryšio internete kokybės analizė.

Naujos informacines komunikacines technologijos, bendravimas internetu pastaruoju metu tampa galingu įrankiu tobulinant viešojo sektoriaus organizacijų veiklą. Piliečiu poreikiai viešosioms paslaugoms turi būti tenkinami kuo efektyviau, taip pat reikia plėsti bendravimą su šalies gyventojais internetu. Tuo tikslu Europos Sąjungoje nuo 1999 m. atliekami išsamus atskiru valdžios institucijų interneto svetainių ir grįžtamojo ryšio internete su piliečiais tyrimai. Lietuvos vyriausybes programoje ir e-valdžios koncepcijoje taip pat numatyta išplėsti valdžios institucijų gyventojams teikiamas paslaugas internetu. Tačiau išsamesni tokio pobūdžio tyrimai Lietuvoje dar tik pradėti.
Siekiant panaikinti šią spragą, remiant ir inicijuojant ALF, pradėti visuomenes ir valdžios ryšio internete kokybes analizes tyrimai. Pirmame tyrimu etape išanalizuotos LR vyriausybes, ministerijų ir savivaldybių interneto svetaines bei ištirta grįžtamojo ryšio su piliečiais internetu kokybe.
I. Institucijų interneto svetainių kokybes analize.
1.1. Tyrimu metodika
LR ministerijų svetainėse turi būti pateikiama informacija, susijusi su jos paskirtimi. Kadangi ministerijų veiklos sritys yra skirtingos, tai pateikiamos informacijos struktūros bei pati informacija šių institucijų svetainėse taip pat labai skiriasi. Apžvelgtos Belgijos, Ispanijos, Austrijos, ir Švedijos ministerijų interneto svetaines. Pastebėta, kad ir šių šalių ministerijų interneto svetainėse nėra vieningos informacijos pateikimo struktūros. Todėl pagal turini išskirta 14 bendru pagrindiniu kriterijų, atitinkančiu svarbiausias ministerijų interneto svetainių informacijos sritis, kurios yra aktualios teikiant būtiniausią informaciją gyventojams ir atspindi grįžtamąjį ryši tarp institucijos ir visuomenes. Jei tiriamojoje interneto svetainėje buvo pateikta atitinkamos srities informacija, kriterijaus reikšme buvo prilyginta 1, jei ne – 0.
LR savivaldybių interneto svetainių tyrimams pagal svarbiausias informacijos sritis analogiškai buvo pasirinktas 24 svarbiu kriterijų sąrašas. Jis sudarytas ištyrus Švedijos, Vokietijos, Suomijos bei Ispanijos savivaldybių svetainėse pateiktą informaciją.
1.2. Tyrimu rezultatai
LR ministerijų svetainių tyrimai buvo atlikti 2002 m. sausio mėnesį ir parodė, kad 7% ministerijų svetainių atitinka mažiau nei pusę iš 14 pasirinktu pagrindiniu kriterijų, 16% šių institucijų svetainių atitinka apie pusę ir 77% ministerijų svetainių atitinka daugiau nei pusę pasirinktu kriterijų.
LR savivaldybių interneto svetainių tyrimai buvo atlikti 2001 m. pabaigoje ir 2002 m. pradžioje ir parode, kad 25 savivaldybes iš 60 dar neturi sukurtu savo interneto svetainių.
Kai kurių savivaldybių interneto svetainių pavadinimai nesusieti tiesiogiai su savivaldybes pavadinimu. Tai piliečiui trukdo greitai surasti informaciją apie savivaldybes veiklą.
Tyrimai parode, kad apie 39% savivaldybių svetainių atitinka mažiau nei pusę iš 24 pasirinktu vertinimo kriterijų. Apie 30% savivaldybių interneto svetainių atitinka apie pusę pasirinktu kriterijų, apie 23% savivaldybių interneto svetainių atitinka daugiau nei pusę pasirinktu vertinimo kriterijų ir tik 9% savivaldybių svetainių beveik pilnai atitinka visus kriterijus.

II. Visuomenes ir valdžios bendravimo elektroniniu paštu kokybes analizė.
2.1. Tyrimu metodika
Įgyvendinant ši tyrimo etapą, nuspręsta imituoti piliečiu ir valdžios bendravimą elektroniniu paštu. Šiam tikslui naudojant elektronini paštą buvo siunčiami tam tikri aktualus “interesantu” klausimai.
Tyrimai buvo daromi dviem budais: siunčiant internetu klausimus per institucijų elektroninio pašto vartus arba tiesiogiai įvardintų institucijų darbuotojams. Sudaryta po penkis klausimus kiekvienai pasirinktai institucijai. Pagal tyrimo metodiką, vienos 2002 m. vasario mėn. savaites bėgyje, šie klausimai buvo išsiusti per LR Vyriausybes, ministerijų ir savivaldybių elektroninio pašto vartus. Taip pat suformuluotas vienas universalus klausimas, kuris buvo nusiustas aukščiau įvardintų institucijų pagal tyrimo metodiką pasirinktiems kiekvieno padalinio darbuotojams.
2.2. Tyrimu rezultatai:
Tiriant grįžtamojo ryšio internetu kokybę, valdžios institucijoms iš viso išsiusta 613 klausimu.
370 klausimu (po 5 institucijai) išsiusta per LR Vyriausybes, ministerijų ir savivaldybių elektroninio pašto vartus.
Po 1 klausimą išsiusta i aukščiau išvardintų institucijų 243 administracinio personalo darbuotoju asmenines elektroninio pašto dėžutes. Iš visu 613 klausimu gauti 242 atsakymai (40% atsakymu).
Iš 370 klausimu, skirtu LR Vyriausybes, LR ministerijų ir LR savivaldybių elektroninio pašto vartams, gauti 173 atsakymai (47% atsakymu). Iš 243 klausimu, skirtu LR Vyriausybes, LR ministerijų ir LR savivaldybių administracinio personalo darbuotoju asmenines elektroninio pašto dėžutėms, gauti 68 atsakymai (28% atsakymu). Per LR Vyriausybes elektroninio pašto vartus gauta 40% atsakymu. Tuo tarpu iš LR Vyriausybes administracinio personalo darbuotoju gauta tik 22% atsakymu. Per LR ministerijų elektroninio pašto vartus gauta 60% atsakymu (1 pav.). I visus klausimus atsakyta per Teisingumo, Kultūros ir Krašto apsaugos ministerijų elektroninio pašto vartus. Iš LR ministerijų administracinio personalo darbuotoju gauta 33% atsakymu (2 pav.). Daugiausia atsakymu (60%) gauta iš Aplinkos ministerijos darbuotoju. Per LR savivaldybių elektroninio pašto vartus gauta 45% atsakymu. I visus klausimus atsakyta per Kalvarijos, Jonavos rajono, Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Šakiu rajono, Panevėžio miesto savivaldybių elektroninio pašto vartus. Iš LR savivaldybių administracinio personalo darbuotoju gauta 26% atsakymu. Daugiausia atsakymu (57%) gauta iš Marijampolės savivaldybes darbuotoju. Atsakymu, gautu per tyrinėtų valdžios institucijų elektroninio pašto vartus kokybe pakankamai aukšta. Tik i 10% klausimu neatsakyta iš esmes, t.y. atsakymai yra nukreipiamojo pobūdžio – siūlyta kreiptis i kitą asmenį ar instituciją. Likusieji atsakymai gana išsamus ir informatyvus. Atsakymu, gautu elektroniniu paštu iš tyrinėtų valdžios institucijų administracinio personalo darbuotoju, kokybe gana žema. 69% atsakymu neatsakyta iš esmes, t.y. prašoma nurodyti užklausėjo pareigas, patikslinti klausimo detales ar pan. Kiti atsakymai nebuvo labai išsamus ir informatyvus.
1.Tiriant LR ministerijų interneto svetaines pastebėta, kad didžioji jų dalis – 85% – yra pakankamai informatyvios (atitinka pusę arba daugiau nei pusę informacijos vertinimo pagrindiniu kriterijų).
2. LR savivaldybių interneto svetainių analize parode, kad 25 savivaldybes iš 60 vis dar neturi savo svetainių. Apie 39% visu savivaldybių interneto svetainių nepakankamai informatyvios (atitinka tik mažiau nei pusę informacijos vertinimo vieningu kriterijų). Pilnai informacijos vertinimo kriterijus atitinka tik 9% savivaldybių svetainių.
3. Visuomenes ir valdžios bendravimo elektroniniu paštu tyrimo rezultatai parodė, kad atsakymų, gautų per LR Vyriausybes, ministerijų ir savivaldybių elektroninio pašto vartus kiekis ir kokybe yra gerokai aukštesni nei atsakymu iš šiu institucijų atskiru padaliniu darbuotoju. Per elektroninio pašto vartus gauta 47% atsakymu, o iš institucijų padaliniu darbuotoju – 28%. Per elektroninio pašto vartus gauta 40% LR Vyriausybes, 60% ministerijų ir 45% savivaldybių atsakymu. Tuo tarpu iš LR Vyriausybes administracinio personalo darbuotoju gauta tik 22%, iš ministerijų – 33% ir iš savivaldybių darbuotoju – 26% atsakymu. Aplinkos ministerija, Finansų ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Socialines apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija Švietimo ir mokslo ministerija, Teisingumo ministerija Ūkio ministerija, Užsienio reikalu ministerija, Vidaus reikalu ministerija, Žemes ūkio ministerija, Atsakymai per LR ministerijų elektroninio pašto vartus. Aplinkos ministerija Finansų ministerija Krašto apsaugos ministerija Kultūros ministerija Socialines apsaugos ir darbo ministerija Susisiekimo ministerija Sveikatos apsaugos ministerija Švietimo ir mokslo ministerija Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija, Užsienio reikalu ministerija, Vidaus reikalu ministerija, Žemes ūkio ministerija. LR ministerijų darbuotojų atsakymai (procentais) Atsakyta Neatsakyta Tinklapyje nenurodyta. el.pašto adresai. Tokie esantys faktai buvę prieš keletas metų, jau nebėra, tačiau trūkumų dar yra , kuriuos puikiai įžvelgiau darbo partijos svetainėje.

www.darbopartijos.lt svetainės analizė.

Darbo partijos svetainė, kaip vartotojui yra visai nebloga ir gan profesionali. Yra tradicinis meniu, nerėžiantis akies, fonas. Tačiau, kaip populiarios partijos svetainei nepakankamos galimybės visuomenei reikšti savo nuomone, nes yra tik komunikacija elektroniniu paštu, anketos pildymas, kuri yra wordinė ir turi būti išsiusta taip pat el.paštu, o el. paštas nėra iki galo nesutvarkytas, nes paspaudus ant nuorodos neišlenda pašto dėžė, tad galima tik nusikopijuoti adresą ir siųsti iš savo pašto dėžutės, o tam nevisi gali turėti laiko ir noro arba tiesiog nesusiprasti, kaip tai reikėtų padaryti. Dar vienas komunikacijos būdas šioje svetainėje egzistuojantis yra apklausa, tai jau labai siauras būdas bendrauti. Didžiausias šios partijos mano manymu trūkumas yra, tai kad nėra vidinės svetainės, nors partija turi virš 13 000 tūkstančių partijos narių, kurie manau turi daug rūpimų klausimų, kuriuos gali tik el. paštu siųsti, nes jokių nuorodų nėra prie prisijungimo, nebent kur nors tai yra užslėpta. Nes toks svetainės sukūrimas atspindi partijos politika, nes mane ima abejonės, ar tik nenorima kas nors nuslėpti, taip kuriant svetaine yra labai suvaržytos paprastos žmogaus laisvė rinktis ir reikšti savo asmeninę nuomone apie tą partija, jos politiką ar tiesiog užduoti norimą klausimą viešai, nes nusiuntus tarkim el. paštu norimą klausimą, partija gali pasilikti teisę neatsakyti į tokį klausimą, nes tarkim galimas klausimas, gali pakenkti partijos reputacijai ar jos įvaizdžiui, todėl tai yra iš vartotojų pusės nesąžininga, bet partija dirbtinai palaiko savo nepriekaištingą reputaciją iki tam tikro momento, kol žiniasklaida to nepaviešina per televizija ar spaudoje. Todėl sąžiningiau atrodo tos partijos, kurios turi įvairius forumus, vidines svetaines, su kuriomis galima komunikuoti realiu laiku ar tiesiog laisvai reikšti savo nuomonę, kuri atitinką LR lietuvių kalbos standartinius žodžius, nes negalima reikšti nuomonės necenzūriniais žodžiais, išpeikiant partiją ar jos narius, nes tai yra filtruojama ir už tokį nusižengimą galima patraukti asmenį baudžiamą atsakomybę. Daugiau tokių didesnių šios partijos svetainės problemų nepastebėjau, todėl pereisiu prie jos tikslinės grupės. Pagrindiniai šio puslapio grupės tikslai, kuriuos partija nori pasiekti yra orientacinė informacija į rinkėjus, partija siekia suteikti, kuo daugiau ir aiškesnės informacijos apie jų vykdomą veiklą taip pat išsako savo vykdomą politiką. Tada rinkėjui yra lengviau apsispręsti ar balsuoti už šią partiją ar už kita kuria nors, taip svetainę padeda atsirinkti savo rinkėjus ir rėmėjus, kurie padeda partijai egzistuoti. Taip pat daug gali užklysti ir kitų pašaliečių, kurie tiesiog domisi įvairiomis partijomis, jų vykdoma politika ir jiems daug lengviau yra taip gauti informacijos, nes ką skelbia žiniasklaida irgi gali būti iškraipyta, todėl gali rinkėją suklaidinti. Todėl dauguma partijų svetainių yra ir atskiras menių skiltis, kurioje yra žiniasklaidai skirta informacija apie įvarius vykdomus ar ruošiamus projektus, naujienas, posėdžius ir kitas veiklas.
Nesuprantu dar vieno dalyko, tai, kad darbo partijos svetainėje nėra skelbiam lankomumo statistika, ar tai politiniais sumetimais ar sutaupė kažką, sunku pasakyti, nes su puslapio kūrėjais nepavyko man susisiekti. Tačiau žvelgiant iš polinės srities, mano nuomone gali tai slėpti specialiai nuo žiniasklaidos, nes ji žvelgdama į statistinius lankomumo duomenis, gali sulyginti kitų partijų duomenis ir paviešinti visiškai netikslius partijų reitingus, taip sukeldami vienai ar kitai partijai antireklamą. Ir galimas atvejis, kad daugelis žmonių padarytų klaidingas išvadas apie tą partiją, kurioje žemi reitingai, nors ji ir dirba uoliau ir sąžiningiau, nei kitos. Nors aišku tokio pobūdžio internetinės svetainės nėra labai populiarios, nes jos nėra pelno siekiančios, todėl ir preliminarios lankomumo statistikos nepažiūrėsi. Kokiu pagrindu jie tai slepia nuo visuomenės šiuo metu man sunku pasakyti. Todėl pereisiu prie SSGG analizės, šios svetainės ir kartu sulyginsiu su kita kuria nors partijos svetaine.
Pagal SSGG analizės principus. Kaip jau minėjau, man labai patiko šios svetainės pateikta informacija, viskas yra savo vietoj, sukurta tradiciškai ir patogiai viskas matomoj vietoj.
1. Patogus būdas naršant po visą svetainę, skaitant įvarius pranešimus ir užsinorėjus grįžti atgal, nereikia spausti „back“ , o užtenka tik paspausti logotipą šios svetainės.
2. Paprastas meniu, neryškus nemirksintis koks nors, tiesiog klasikinis variantas ir labai malonus akiai. Viskas meniu yra sudėtas tradiciškai kairiajame šone, kas ir nesukelia jokių nepatogumų.
3. Kalendorius irgi yra nemažas privalumas šios svetainės, nes galima pasižiūrėti kas tą diena vyksta, kas buvo nudirbta partijoje per paskutinį mėnesį arba kas suplanuota sekančiai savaitei, tai irgi labai patogus svetainės elementas.
4. Naujienų skiltis irgi yra savo tradicinėje vietoje, nėra nugrūstas kur nors kampe, todėl visada matysime partijos naujienas.
5. Kadangi ši svetainė nėra populiari, tai kaip tradiciškai būna šioje vietoje tokio pat didumo reklamos, čia vietoj jos pateikta nemažas grafinis skydelis, kuriame aiškiai yra išdėstyta partijos tikslai ir vertybės. Ir dar šio skydelio privalumas yra tai kad jis važiuoja kartu su visu puslapiu, o ne lieka vietoje ir taip labai trukdo skaityti naujienas ar šiaip kokį straipsnį. Kaip to puikus pavyzdys yra www.vz.lt , čia tokia reklama įkyriai lenda į akis ir trukdo skaityti, aišku iš jų pusės tai yra suprantama , nes tai pelno siekianti svetainė.
6. Puikiai veikiantis visas Lietuvos žemėlapio pagrindu sukurtas partijos atstovybių būstinių adresai ir kontaktai, kurie puikiai veikia.
7. Paieška yra visai tinkamoje vietoje, ir kas su partija susiję, viską suranda greitai ir efektyviai.
8. Greitasis meniu irgi kokybiškai veikiantis ir yra labai patogus, svetainėms tokio būtini reikia, nes ar grįžti atgal į pradinį puslapį, ar atsispausdinti kokį straipsnį, visa tai galima padaryti vienu pelės mygtuko paspaudimu, nes iš šios svetainės kopijuoti programiškai įmanoma.
Štai tokie pagrindiniai šios svetainės aspektai, kurie man labiausiai krito, kaip paprastam vartotojui.

Tačiau lyginant su kita panašaus populiarumo partija, ši svetainė neatrodo taip įspūdingai, kaip aš ją apibūdinau, nes tarkim pasižiūrėjus į www.lsdp.lt svetaine, tai ji turi daug daugiau privalumų. Nes ji turi jau ir vidinę svetainę, daug aiškiau apteikta informacija, konferencijos vyksta internete. Galima laisvai reikšti savo nuomonę, klausti viešai rūpimus klausimus, galima netgi užduoti klausimus ar išreikšti savo nuomonę, ar idėją kokią išsakyti, nenurodant savo elektroninio pašto. Taip pat galima bendrauti forume realiu laiku. Kas labai įdomu yra, tai kad naujienose galiu laisvai išsakyti savo nuomone, kur manau dažnam piliečiui, norisi savo mintis apie kurią nors naujiena parašyti. Tai puikiai parodo, kad LSDP partija nevengia jokio viešumo su visuomenę ir su žiniasklaida, o darbo partijos atvirkščiai. Tai tik darbo partijos svetainė gali išsiskirti savo subtiliai skoningu dizainu, kuris yra man asmeniškai iš visų matytų partijinių svetainių gražiausias.
Tačiau esančios šios partijos silpnybės mažina kartu ir partijos įvaizdį, kurio palaikyti vien gražiu dizainu nepavyks. Nes jau kaip minėjau problemose, neveikia elektroninio pašto skiltis, negalima viešai diskutuoti apie partija ir jos veiklą. Trumpiau tariant, ar pagailėjo lėšų ar dėl laiko stokos, bet svetainė nėra pilnai išnaudota, pagal šiuolaikinę technologija. Nepelno siekiančiai svetainei, orientuotai į liaudį, kuriai nemanau, kad patinka internetinius straipsnius skaityti, lyg paprastą laikraštį ar tiesiog žiūrėti žinias, jie nori ir patys dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę, pasakyti komentarą, gal kokią idėją turi ir t.t. Nes daug turi reikšmės tolesniam partijos egzistavimui ir įvaizdžiui, nes jie taip praranda savo rinkėjus ir savo rėmėjus, kurie galėdami finansiškai paremti, to negali normaliai padaryti, nes negali sudalyvauti pradžiai bent forume. Mano nuomone partijai reiktų išspręsti minėtas problemas ir jų situacija turėtų pagerėti, gal ne itin ženkliai, nes žinant partijos lyderio V.U. galimybes, tai nėra paskutinis pasispardymas…

Išvados.
Surenkant žodį „partija“ per „google“ populiariausią paieškos internetinę svetainę, darbo partijos svetainę suranda antroje vietoje, tai yra labai geras rodiklis, nes žinant , kaip yra sunku atitikti „google“ esamus struktūrinius reikalavimus, tai galima drąsiai partijos svetainės struktūra laikyti profesionaliai atlikta. Jai tik belieka patobulinti savo svetaine, išnaudoti visas jos esamas galimybes ir ji jau turėtų lygiuotis su LSDP partijos svetaine. Nes ir esant tokiam atrodo mažam svetainės trukumui, kaip lankomumo statistika, bet tai jau yra didelis trūkumas, nes kiekvienos svetainės lankomumas privalo būti analizuojamas. Svarbu ne tik įdėti skaitliuką, kad žinoti kiek į jūsų svetainę per dieną ar mėnesį atėjo lankytojų ir kiek jie peržiūrėjo puslapių. Apie svetainę žinoti tik tokią lankytojų analizės statistiką, tai yra per mažai. Reikėtų pasidomėti analizės priemonėmis, kurios gali padėti pasiekti svetainei iškeltus tikslus. Tuo ir noriu užbaigti šios svetainės analizę.

Literatūros sąrašas:

1. www.darbopartija.lt
2. www.LSDP.lt
3. http://sum.lt/svetainiu_kurimas.php
4. http://www.mindaugas.info/rezultatu-analize.htm
5. http://solidisvetaine.lt/analize
6.http://politika.osf.lt/inf_visuomene/dokumentai/VisuomenesIrValdziosRysysPerInterneta/1EtapoIsplestineSantrauka.pdf

TURINYS

Įvadas 1
Visuomenės ir valdžios ryšio internete kokybės analizė 2
Darbo partijos svetainės analizė 5
Išvados 9
Literatūros sąrašas 10

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *