automobilių kuro nustatymo metodika

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
Į S A K Y M A S

1995 m. spalio 12 d. Nr.405
Vilnius

DĖL AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO METODIKOS

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugsėjo 27 d. posėdžio protokolo Nr. 44 IX punkto pavedimą “Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos”,
TVIRTINU
Automobilių kuro normų nustatymo metodiką (pridedama).
REKOMENDUOJU šią metodiką taikyti nustatant kuro suvartojimo normas įmonėse, įstaigose ir organizacijose.

SUSISIEKIMO MINISTRAS JONAS BIRŽIŠKIS
____________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerijos
1995 m. spalio 12 d.
įsakymu Nr. 405

AUTOMOBILIŲ KURO NORMŲ NUSTATYMO METODIKA

Bendroji dalis

Čia pateikiama rekomenduojama kuro normų nustatymo metodika automobiliams, specialios įrangos, sumontuotos ant automobilių, kuro sunaudojimui ir orientacinės kontrolinės (bazinės) normos automobiliams, nurodytiems 1 priede.
Automobilių kuro panaudojimo efektyvumas priklauso nuo normavimo kokybės lygio. Nuo techniškai pagrįstų kuro normų priklauso automobilių transporto lygis. Tobulėjant transporto priemonėms bei technologiniams procesams, kuro normos turi būti peržiūrimos.
Automobilių transporte yra taikomos šios kuro normų rūšys:
linijinės kuro normos (l/100 km, m3/100 km);
specialios įrangos, sumontuotos ant automobilių, darbui reikalingos kuro normos (l/100 km, l/h);
lyginamosios kuro normos atliktam transporto darbo vienetui (g/tkm, g/kel.km, g/mok.km).
Linijinės kuro normos ir specialios įrangos darbui reikalingos kuro normos yra skirtos atsiskaitymui su vairuotojais, statistinei apskaitai bei lyginamųjų kuro normų apskaičiavimui.
Lyginamosios kuro normos atliktam transporto darbo vienetui nustatomos remiantis linijinėmis normomis bei atlikto transporto darbo apimtimi. Jomis naudojamasi skaičiuojant kuro poreikį, jį skirstant bei įvertinant panaudojimo efektyvumą.

1. Linijinės kuro normos

Linijinės kuro normos yra nustatomos techniškai tvarkingiems visų markių automobiliams tam tikroms eksploatavimo sąlygoms. Tai technologinės transportinio proceso kuro sąnaudų normos. Kuro sąnaudos garažo ir kitiems ūkiniams poreikiams į linijines normas neįeina ir nustatomos atskirai.
Naudojamos trys linijinių normų rūšys:
bazinė norma -100 km automobilio ridos;
norma -100 tkm transportinio darbo;
norma važiavimui su kroviniu (įvertina kuro sąnaudų padidėjimą dėl manevravimo pakrovimo-iškrovimo punktuose).
Kelių, važiavimo, klimatinės ir kitos eksploatacinės sąlygos įvertinamos pataisos koeficientais.
Kuro normos didinamos:
dirbant žiemą – iki 10 procentų;
darbas, kurio metu technologiškai yra būtini dažni sustojimai (vidutiniškai daugiau kaip vienas sustojimas 1 km ridos) – iki 10 procentų;
darbas, kurio metu yra būtini maži greičiai (iki 20 km /h) – iki 10 procentų;
pradedant eksploatuoti naujus arba po kapitalinio remonto automobilius iki 1000 km ridos – iki 10 procentų;
darbas karjeruose, žemės ūkio arba miško išvežimo darbuose – iki 20 procentų;
mokomasis važiavimas – iki 20 procentų;
važiavimas užpustytais keliais – iki 20 procentų;
dirbant kalvotose vietovėse, kada aukštis virš jūros lygio:

nuo 500 iki 1500 m – iki 5 procentų;
nuo l501 iki 2000 m – iki 10 ” ;
nuo 2001 iki 3000 m – iki 15 ” ;
daugiau kaip 3000 m – iki 20 ” ;

dirbant miestuose, kuriuose gyventojų skaičius yra didesnis kaip 100000 – iki 10 procentų.
Kuro normos mažinamos:
dirbant užmiestyje geros kokybės keliuose – iki 15 procentų;
eksploatuojant užsakomus bei žinybinius autobusus, kurių darbas nesusietas su pastoviais maršrutais – iki 10 procentų.
Tais atvejais, kai būtina taikyti kelis priedus, linijinė kuro norma nustatoma kontrolinę kuro sunaudojimo normą dauginant iš priedų sumos (arba jų skirtumo, jei vienu atveju norma yra didinama, o kitu – mažinama).
Kada automobilių pakrovimo arba iškrovimo metu dėl priešgaisrinės saugos reikalavimų negalima užgesinti variklio (naftos bazės, specialūs sandėliai ir pan.), nustatomos normatyvinės kuro sąnaudos, skaičiuojant, kad viena valanda variklio darbo prilygsta 5 km ridos.
Autotransporto įmonių techninėms reikmėms (diagnostikos bei reguliavimo darbai, techninės apžiūros ir pan.) normatyvinės kuro sąnaudos nustatomos ne didesnės kaip 0,5 procento nuo viso sunaudoto kuro kiekio. Leidžiama didinti kuro normas žiemos metu, kai vidutinė paros temperatūra tris paras iš eilės nukrenta žemiau kaip -50C.
Bazinės kuro normos, taip pat taikomi didinimo ar mažinimo koeficientai įteisinami įmonės vadovo įsakymu.
Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų, Valstybės saugumo departamento sistemų įstaigose ir organizacijose ši metodika taikoma ir maksimalūs koregavimo koeficientai nustatomi atsižvelgiant į specifines šių žinybų transporto priemonių eksploatavimo sąlygas.

1.1. Bazinės kontrolinės kuro sąnaudų normos

Dažniausiai pasitaikančių automobilių bazinės kontrolinės kuro sąnaudų normos pateiktos 1 priede.
Jei automobilio bazinė kontrolinė kuro sunaudojimo norma yra nežinoma, ją galima apskaičiuoti naudojantis šiomis formulėmis:
a) lengviesiems automobiliams:
su benz. varikliais

(su dyz. varikliais 0,6-0,7 benz. variklio normos; visureigiams norma gali būti padidinta iki 30%),
čia Vh – variklio darbinis tūris litrais;
b) sunkvežimiams ir autobusams:

,

čia Gt – valandinės kuro sąnaudos kg/h;
Va – vidutinis automobilio važiavimo greitis, km/h (0,8 nuo V maksimalaus);
pk – kuro tankis, g/cm3 (benzino 0,7 – 0,8, dyzelinio kuro 0,84 – 0,86).
;

čia ge – lyginamoji efektyvi kuro sąnauda kg/kWh (ge benz. varikliams 0,30 – 0,32, ge dyz. varikliams 0,20 – 0,26 );
Ne – variklio (efektyvusis) galingumas kW;
k – integralinis koeficientas, kuriuo įvertinamas variklio veleno sukimosi dažnis ir naudojama variklio galia (sunkvežimiams ir autobusams taikomas 0,5 – 0,6).
Visi išvardinti parametrai imami arba patikslinami iš automobilių eksploatacinių charakteristikų (serviso knygelių, katalogų ir pan.).
Vietoje benzino naudojant suskystintas naftos dujas skaičiuojamos bazinės kuro normos padidinamos iki 20 procentų, suslėgtas gamtines dujas – iki 5 procentų atitinkamos benzino bazinės kontrolinės normos.
Bazinė kontrolinė kuro sunaudojimo norma gali būti patikslinta automobilį tikrinant diagnostikos laboratorijoje arba važiuojant laikantis standartinės metodikos.

1.2. Lengvieji automobiliai

Lengviesiems automobiliams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Q – normatyvinė kuro sąnauda l;
Nk – kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma l/100 km;
S – automobilio rida km;
K – koregavimo koeficientas (priedų ir mažinimų suma procentais).

1.3. Autobusai

Autobusams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Qn – normatyvinė kuro sąnauda l arba m3;
Nk – kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km (kada naudojamos suslėgtos gamtinės dujos);
S – autobuso rida km;
K – koregavimo koeficientas (priedų ir mažinimų suma procentais);
Nš – kuro sąnaudų norma šildytuvams l/h;
t – šildytuvo darbo trukmė h.

1.4. Bortiniai sunkvežimiai ir vilkikai

Sunkvežimiams ir autotraukiniams bei vilkikams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Qn – normatyvinės kuro sąnaudos l arba m3;
Nka – autotraukinio arba vilkiko su puspriekabe linijinė kuro sąnaudų norma Nka = Nk + Ng x Gp, l/100 km arba m3/100 km;
čia Nk – sunkvežimio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;
Ng – kuro sąnaudų norma papildomai priekabos ar puspriekabės masei l/100 tkm arba m3/100 tkm;
Gp – tuščios priekabos ar puspriekabės masė tonomis;
Nd – linijinė kuro sąnaudų norma transporto darbams l/100 tkm arba m3/100 tkm;
W – transporto darbų apimtis tkm (čia W = Gk x Sk, kur Gk -krovinio masė, Sk – rida su kroviniu);
K – koregavimo koeficientas (priedų ir mažinimų suma procentais).

Sunkvežimiams ir autotraukiniams bei vilkikams, kurių atliktas darbas įvertinamas tkm, papildomos kuro normos (Nd) 100 tkm ir priekabos ar puspriekabės kiekvienai masės tonai (Ng) nustatomos tokios: benzino – 2 l, dyzelinių degalų – 1,3 l, suskystintų dujų – 2,5 l, suslėgtų gamtinių dujų – 2 m3, naudojant dujų-dyzelinį kurą – 1,2 m3 suslėgtų gamtinių dujų ir 0,25 l dyzelinio kuro.

1.5. Savivarčiai

Savivarčiams automobiliams bei savivarčiams autotraukiniams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Nks – savivarčio autotraukinio linijinė kuro sąnaudų norma
[(Nks = Nk + Nd x (Gp + 0,5 x q)], l/100 km arba m3/100 km
čia Nk – savivarčio automobilio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;
Nd – linijinė kuro sąnaudų norma transporto darbams l/100 tkm arba m3/100 tkm;
Gp – priekabos ar puspriekabės nuosava masė t;
q – priekabos įkrovumas t;
S – automobilio rida km;
K – koregavimo koeficientas %;
Nz – kuro normos priedas vienam savivarčio automobilio ar autotraukinio važiavimui su kroviniu, nepriklausomai nuo jo dydžio l arba m3;
Z – važiavimų su kroviniu skaičius.

Pavieniams savivarčiams automobiliams bei autotraukiniams linijinė kuro sąnaudų norma transporto darbams (Nd) nustatoma tokia pati kaip ir sunkvežimiams bei vilkikams.
Kuro normos priedas vienam savivarčio automobilio ar autotraukinio važiavimui su kroviniu (Nz), nepriklausomai nuo jo dydžio, sudaro: 0,25 l benzino bei dyzelinio kuro arba 0,25 m3 suslėgtų gamtinių dujų; naudojant dujų-dyzelinį kurą – 0,20 m3 suslėgtų gamtinių dujų ir 0,1 l dyzelinio kuro.

1.6. Furgonai

Furgonams kuro sąnaudų normos nustatomos taip pat kaip ir sunkvežimiams. Furgonams, dirbantiems pagal laikinę apmokėjimo sistemą, kuro sąnaudų normos nustatomos kaip lengviesiems automobiliams, pridedant 10 % priedą už valandinį darbą.
2. Specialiosios įrangos, sumontuotos ant automobilių, darbui reikalingos kuro normos
Specialios paskirties transporto priemonių įranga skirstoma į dvi grupes:
I – atliekanti specialiuosius darbus stovėjimo metu (autokranai, kompresoriai ir kt.);
II – atliekanti specialiuosius darbus važiuojant (sniego valytuvai, smėlio barstymo, gatvių laistymo mašinos ir kt.).
Pirmos grupės automobiliams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Nksp – individuali linijinė kuro sąnaudų norma
(Nksp = Nk + Nd x Gsį, l/100 km arba m3/100 km,
čia Nk – bazinio automobilio kontrolinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;
Nd – linijinė kuro sąnaudų norma specialiosios įrangos vežimui l/100 tkm arba m3/100 tkm;
Gsį – specialiosios įrangos masė t);
S – automobilio rida km;
Nsį – kuro sąnaudų norma specialiosios įrangos darbui l/h arba m3/h;
T – specialiosios įrangos darbo trukmė h;
K – koregavimo koeficientas %.

Antros grupės automobiliams normatyvinės kuro sąnaudos apskaičiuojamos pagal formulę:

čia Nksp – individuali linijinė kuro sąnaudų norma l/100 km arba m3/100 km;
S’ – specialiojo automobilio rida iki darbo zonos ir atgal km;
N’sį – kuro sąnaudų norma specialiosios įrangos darbui važiuojant l/100 km arba m3/100 km;
S” – automobilio rida dirbant specialiajai įrangai km;
K – koregavimo koeficientas %;
N’d – papildoma kuro sąnaudų norma vieno kėbulo smėlio ar kitos medžiagos išbarstymui l;
n – išbarstytų kėbulų skaičius per pamainą.

3. Kuro normų nustatymo metodikos taikymo pavyzdžiai

1 pavyzdys

Lengvasis automobilis VAZ-21063 žiemą nuvažiavo 600 km geros kokybės užmiesčio keliais. Automobilio kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma Nk = 9,0 l/100 km (žiemos priedas + 10 %, geros kokybės kelias – minus 15%, tada K = -5 %).
Normatyvinės kuro sąnaudos sudarys:

2 pavyzdys

Kai lengvojo automobilio kontrolinė (bazinė) kuro sunaudojimo norma yra nežinoma, galima ją apytiksliai apskaičiuoti pagal anksčiau pateiktą empirinę formulę:

čia Vh – variklio darbinis tūris l.

Jei laikysime, kad variklio darbinis tūris Vh = 1,598 l (Opel – Astra 1.6i16V), tada

l/100 km, o tai beveik atitinka šio automobilio techninius duomenis (degalų sąnaudos mieste sudaro 8,4 l/100 km).

3 pavyzdys

Automobilis – vilkikas su puspriekabe atliko 9520 tkm transporto darbų ir nuvažiavo 595 km. Vilkiko kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma Nk = 23,0 l/100 km; linijinė kuro sąnaudų norma transporto darbams Nd = 1,3 l/100 tkm; puspriekabės nuosava masė Gp = 5,7 t.
Normatyvinės kuro sąnaudos bus lygios:

4 pavyzdys

Automobilinis kranas vasarą dirbo 120 maš.h ir nuvažiavo 560 km. Autokrano kontrolinė (bazinė) kuro sunaudojimo norma Nksp = 52 l/100 km, kuro sąnaudų norma specialiosios įrangos darbui Nsį= 8,4 l/h.

Normatyvinės kuro sąnaudos bus lygios:

5 pavyzdys

Miesto autobusas važinėjo žiemą (K=10) ir per 8 darbo valandas nuvažiavo 240 km. Autobuso kontrolinė (bazinė) kuro sąnaudų norma Nk = 34,0 l/100 km. Kuro sąnaudų norma salono šildytuvui Nš = 3 l/h.

Normatyvinės kuro sąnaudos sudarys:

6 pavyzdys

Jeigu sunkvežimio kontrolinė (bazinė) kuro sunaudojimo norma yra nežinoma, galima ją apskaičiuoti pagal formulę:

Pirmiausia apskaičiuojame Gt = ge x Ne x k, kg/h.

Sunkvežimiams ge = 0,30 – 0,34 kg/kWh, imame vidutinę reikšmę – 0,32 kg/kWh. Efektyvųjį variklio galingumą Ne imame žinomo sunkvežimio ZIL-130, kuris lygus 110,36 kW, o integralinį koeficientą k = 0,55. Apskaičiavę gauname:

Gt = ge x Ne x k = 0,32 x 110,36 x 0,55 = 19,42 kg/h,

tada l/100 km.
Gautas rezultatas artimas nustatytai kontrolinei kuro
sąnaudų normai, kuri lygi 31 l/100 km.
____________
1 priedas

ORIENTACINĖS KONTROLINĖS (BAZINĖS) KURO SĄNAUDOS
Automobilio markė ir modelis Kuro rūšis* Kontrolinė (bazinė)
norma, l/100 km arba
m3/100 km

1. Lengvieji automobiliai

Alfa Romeo 145 1.4 Sb 8,2
Audi 80 Avant N 8,8
BMW 316i Compact Sb 7,4
BMW 318 ti Sb 8,3
BMW 318 tds D 5,9
BMW 325 td d 6,9
Chevrolet Cavalier 2.2 Nb 8,8
Chrysler Neon 2.0I Nb 7,2
Citroen AX Teen 1.0i Sb 5.8
Citroen AX Teen 1.4 iD D 4,2
Dacia 1310 N 6,8
Dodge Neon 2.0i Sb 7,2
Fiat Cinquecento Sb 5,6
Fiat Panda 1000 Fire L Sb 6,2
Ford Fiesta 1.1i Sb 6,1
Ford Fiesta 1.3i Sb 6,6
Ford Fiesta 1.8 D Fun D 5,5
Ford Escort 1.6i CL Sb 7,2
Ford Scorpio 2.0i Sb 8,6
Ford Scorpio 2.5TD D 8,0
FSO Polonez 1.4 Mpi N 7,3
FSO Polonez 1.6 Gli S 8,1
FSO Polonez 1.9D D 6,5
GAZ – 13 Sb 20
GAZ – 14 Sb 22
GAZ-21, – 21A, -21B,-21G,-22 N 13
GAZ-24, 24 – 01,-3102,-31029 N 13
GAZ – 24 – 07 SD 16,5
GAZ – 24 – 10 N 12,3
GAZ – 24 – 11 (taksi) N 12,7
GAZ – 24 – 17 (taksi) SD 18,0
Honda Civic 1.5i N 7,2
Honda Civic 1.5Vei N 5,9
Honda Civic 1.6Vti Sb 7,6
Hyundai Lantra GLS 1.5i N 6,8
Hyundai Sonata 2.0GLS N 7,8
Jeep Wrangler 2.5 N 13,7
Jeep Cherokee 2.1 Td D 9,4
Kamaz 1111 S 5,3
Kia Pride 1.3 LX Sb 6,4
Kia Sephia SLX N 7,3
Lancia Y10 1.1 Junior Sb 6,1
Lancia Delta 1.6 i.e. Sb 8,3
Lancia Dedra SW 1.9 TDS D 6,2
Land Rover Defender 90 2.5d D 10,3
Land Rover Defender 90 2.5 N 14,8
Mazda 121 L N 6,7
Mazda 323 C 1.4 N 7,3
Mazda 323 C 1.9 Sb 8,0
Mazda 626 2.0D GLX D 6,8
Mercedes-Benz C 180 Sb 8,5
Mercedes-Benz C 220 Sb 8,7
Mercedes-Benz C 200D D 6,7
Mercedes-Benz C 250D D 7,0
Mitsubishi Colt 1300 Gli N 6,9
Mitsubishi Lancer 1600 Gli Sb 7,2
Mitsubishi Lancer 2000 GLX Kombi D D 6,1
Mitsubishi Galant 1800 GLSi Sb 7,5
Moskvich-403, -407, -408, -412,
-423, -424, -426, -427, -2136,
-2137, -2138, -2140, -2141,
-21412 N 10,0
Nissan Micra 1.0 L Sb 5,8
Nissan Micra 1.3 LX Sb 6,1
Nissan Sunny 1.6 SLX Sb 7,1
Nissan Sunny 2.0 LXD D 6,1
Opel Corsa Eco 1.2i Sb 5,9
Opel Corsa Joy 1.4i 16V Sb 7,0
Opel Astra GL 1.6i Sb 6,4
Opel Astra GL 1.7D D 5,9
Peugeot 106 XN 1.0 Sb 6,3
Peugeot 106 XS 1.6 Sb 6,8
Peugeot 106 XND D 5,1
Peugeot 306 ST 2.0 Sb 8,0
Renault Clio 1.2 RL N 6,2
Renault Clio 1.8 RSi Sb 8,1
Renault Clio 1.9 DRL D 5,5
Renault 19 RN 1.9D D 6,0
Rover Mini Special Sb 7,1
Rover 418D D 5,6
Saab 900 Turbo Sb 8,5
Saab 900 S 2.3i Sb 8,7
Saab 9000 CS 2.0 N 9,2
Skoda Favorit LX N 7,1
Skoda Forman LX N 7,5
Subaru Justy 1.2 GLi N 7,4
Subaru Impreza 1.6 LX Sb 8,5
Suzuki Alto N 5,4
Suzuki Swift 1.6 GLX N 6,1
Toyota Tercel 1.3i VC Sb 4,5
Toyota Starlet 1.3 XLi N 6,3
Toyota Corolla 1.4 XLi Sb 6,7
Toyota Corolla Compact 2.0 DXL D 5,6
UAZ-31512, 31510 N 16
UAZ-469,-469A N 16
VAZ-1111 N 6,5
VAZ-2101,-21011, -21013,
-2102 N 8,5
VAZ-2103, -2106, -21061, -21063 N 9,0
VAZ-21033, -2104, -2105, -21051,
-2107 N 8,5
VAZ-2108, -21081, -21083, -2109 N 8,0
VAZ-2121, -21211 N 12,0
Volkswagen Polo 45 Fox Sb 6,6
Volkswagen Polo 55 Servo Sb 6,5
Volkswagen Golf CL 1.4 N 6,8
Volkswagen Golf GL 1.8 Sb 7,6
Volkswagen Golf CL 1.9D D 5,8
Volvo 440 1.6i Sb 7,6
Volvo 440 1.8i Sb 7,9
Volvo 460 1.8i Sb 7,9
Volvo 440 Turbodiesel D 5,8
ZAZ-965,-966,-968R, -1102 N 7,0
ZAZ-968M, -968MB, -968MD,
-968MR N 8,0
ZAZ-969, -970, -970V, -970G N 8,0

2.Autobusai

Ikarus-55 D 28
Ikarus-556 D 38
Ikarus-180 D 41
Ikarus-250 D 31
Ikarus-250.58, -250.59, -250.93,
-250.95 D 34
Ikarus-255 D 31
Ikarus-256, -256.54, -256.59,
-256.74, -256.75 D 34
Ikarus-260, -260.01, -260.18,
-260.27, -260.37, -260.50,
-260.51, -260.52 D 34
Ikarus-263 D 40
Ikarus-280, -280.01, -280.33,
-280.48, -280.63, -280.64 D 43
Ikarus-283.00 D 46
Ikarus-350.00 D 37
Ikarus-365.10, -365.11 D 34
Ikarus-415.08 D 39
Ikarus-435.01 D 46
Ikarus-543.26 D 27
KAvZ-651, -651A N 26
KAvZ-685, -685B, -685G,
-3270, -3271 N 30
LAZ-695, -695B, -695E, -695M,
-695N N 41
LAZ-695NG SgD 43
LAZ-695P SgD 51
LAZ-695(su ZIL-375 varikliu),
-695N(su ZIL-375.01 varikliu) N 40
LAZ-697(su ZIL-375 varikliu) N 40
LAZ-699, -699A, -699N, -699R N 43
LAZ-4202 D 35
LAZ-42021 D 33
LIAZ-158, -158V, – 158VA N 41
LIAZ-677, -677A, -677B,
-677M, -677V N 54
LIAZ-677G SgD 67
LIAZ-5256, -52564 D 46
Mercedes-Benz 0302 CV-8 D 32
Nissan-Urvan E-24 D 10
Nissan-Urvan Transporter Sb 14
Nusa-501M Sb 15
Nusa-521M Sb 15
Nusa-522M, -522-03 Sb 15
PAZ-651, -651A N 26
PAZ-652, -652B N 28
PAZ-672, -672A, -672C, -672G,
-672M N 34
PAZ-3201, -3201S, -320101,
-3206 N 36
RAF-08, -10 N 15
RAF-977, -977D, -977DM,
-977E, -977EM N 15
RAF-2203, -220301 N 15
RAF-220302 SnD 18
RAF-22031, -22031-01 N 15
RAF-22032 N 15
RAF-22035-01 N 15
Scoda-706 TO-CAR D 32
TAM 260A119T D 30
UAZ-452A, -452AS, -452V N 17
UAZ-220601 N 17
UAZ-220602 SnD 22
UAZ-396201 N 17

3.Sunkvežimiai

Avia A-20H D 11
Avia A-21K, -21N D 11
Avia A-30N D 13
Avia A-31L, -31N, -31P D 13
GAZ-51, -51A, -51V N 21,5
GAZ-51Ž SnD 33
GAZ-52, -52A, -52-01, -52-03,
-52-05 N 22
GAZ-52-07, -52-08, -52-09 SnD 30
GAZ-52-27, -52-28 SgD 22
GAZ-53, -53A N 25
GAZ-53-07 SnD 37
GAZ-53-12, -53-12-016,
-53-12A SgD 25
GAZ-63, -63A N 26
GAZ-66, -66A, -66AE, -66E,
-66-01, -66-02, -66-04, -66-05 N 28
GAZ-3307 N 24,5
IFA W50L D 20
KamAZ-4310, -43105 D 31
KamAZ-5320 D 25
KamAZ-53208 D+SgD 6,5+22,5
KamAZ-53217 D+SgD 6,5+21,5
KamAZ-53218 D+SgD 6,5+23
KrAZ-214. -214B D 54
KrAZ-219, -219B D 47
KrAZ-255B, -255B1 D 42
KrAZ-260, -260M D 42,5
Magirus 232 D 19L D 24
Magirus 290 D 26 L D 34
MAZ-200, -200D, -200G, -200P D 27,5
MAZ-500, -500A, -500AS, -500AT,
-500V, -5335 D 23
MAZ-514 D 25,5
MAZ-516, -516B D 26
MAZ-53352 D 24
Scoda 706 RT D 25
Tatra 111 R D 33
UAZ-450, -450D, -452D,
-452DM, -3303 N 17
UAZ-451, -451D, -451DM N 15
Ural-375, -375D, -375K, -375N,
-375T N 61
Ural-4320 D 32

4.Vilkikai

Austro-Fiat CDN-130 D 26
BelAZ – 537 L, 7421 D 100
Chepel D-450 D 22
Chepel D-450.86 D 25
Faun H-36-40/45 D 85
Faun H-46-40/49 D 90
GAZ-51P N 21
GAZ-52-06 N 22
GAZ-53-12 N 24,2
GAZ-63D, -63P N 26
Iveco-190.33 D 25
Iveco-190.42 D 27
KAZ-120TZ N 31
KAZ-606, -606A, -608, -608V,
-608V2 N 31
KamAZ-5410, -54101, -54112 D 25
KNVF-12T Camacu-Nissan D 45
KrAZ-221, -221B D 46,5
KrAZ-225B, -225B1 D 40
KrAZ-255L, -255L1, -255LS D 41,5
KrAZ-258, -258B1 D 37
MAZ-200M, -200R, -200V D 27,5
MAZ-504, -504B, -504G, -5429 D 23
MAZ-64227 D 31,6
MAZ-54323 D 26,4
Mercedes-Benz-1635S, -1926,
-1928, -1935 D 23
Mercedes-Benz-2232S D 27
Mercedes-Benz-2235, -2236 D 28
Mercedes-Benz-2628 D 42
Mercedes-Benz-2632 D 34
Praha ST2- W D 23
Scoda-LIAS-100.42, -100.45 D 24
Scoda-706PTTN D 25
Tatra-815TP D 48
Volvo F 89-32 D 24
ZIL-120N, -130V, -130VI N 31
ZIL-131V N 41

5.Savivarčiai

Avia A-30 KS D 15
BelAZ-540. -540A D 135
BelAZ-7522 D 139,5
GAZ-93, -93AE, -93B, -93V N 23
GAZ-SAZ-2500, -3502, -53B N 29
GAZ-SAZ-3507 N 30
IFA-W50/A D 19
IFA-W50L/K D 24
KAZ-600, -600AB, -600B, -600V N 36
KAZ-4540 D 24
KamAZ-5510, -55102 D 32
KamAZ-5511 D 32
KrAZ-222, -222B D 50
KrAZ-256, -256B, -256B1, -256B15 D 48
Magirus-232D19R D 30
Magirus-290D26R D 44
MAZ-205 D 33
MAZ-503, -503A, -503B, -503G D 28
MAZ-510, -510B, -510G, -510V,
-511, -512, -513 D 28
MAZ-5549, -5551 D 28
GAZ-3502 N 28
GAZ-3503, -3504 N 26
Tatra-138S1, -138S3 D 36
Tatra-148S1M, -148S3 D 36
Tatra-T815C1, -T815C1A, -T815C3 D 42
Ural-5557 D 34
ZIL-MMZ-585, -585B, -585D, -585M,
-585V N 36
ZIL-MMZ-554, -554A, -554G, -554K,
-555 N 37
ZIL-MMZ-555K, -555M,
-555N, -4052, -45022 37
ZIL-MMZ-45023 SnD 50
ZIL-MMZ-4505 N 37
ZIL-MMZ-45054 SgD 37,5p

* Kuro rūšys:
D – dyzelinis;
N – mažai etiliuotas benzinas, kurio oktaninis skaičius nuo 76 iki 92;
Sb – neetiliuotas benzinas, oktaninis skaičius – 95;
S – etiliuotas benzinas, oktaninis skaičius – 98;
SnD – suslėgtos naftos dujos;
SgD – suslėgtos gamtinės dujos.

2 priedas

Dyzelinio kuro normos autobusų salonų apšildymui
Autobuso markė ir modelis Šildytuvo Kuro Pastabos
markė sąnaudos l/h

Ikarus-255, -255.70, -260.01,
-260.18, -260.27, -260.37,
-260.50, -260.52 Sirokko-262 1,2
Ikarus-260, -260.01 Sirokko-265 1,4
Ikarus-250.12 Sirokko-262 2,4 2 šildytuvai
Ikarus-250, -250.58, -250.58S,
-250.59, -250.93, -250.95,
-256, -256.54, -256.59,
-256.74, -256.75, -260.51 Sirokko-268 3,2
Ikarus-180 Sirokko-268 3,7
ir-265
Ikarus-280, -280.01, -280.33,
-280.63, -280.64 Sirokko-268 3,5
ir -262
LAZ-699A, -699R OV-95 1,4
LAZ-4202, -42021 P-148106
LIAZ-5256 DV-2020 2,5
____________

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *